Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 829
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0482
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
829 DePublicianainrema&ioneCi 830

J.quodcut» te,qui i» *Uen*petcfiJ.seAsi ixparte. %.y Item in pe.
hereditatis,si probauero ipsum possiderepro herede.vel pro pos-
sessore.cumipsenegauerit: velsihabeat prettum hereditatis,
mittarinpossessionembonorumeuis,sceundurd loann." ^" Sed
nonnedcbetcomienitiinsolidum: vtj. de inter.actJ.de ttate.§.
qtti tacmt t Azo re-

lpon. illudinpcribnali: , ,, , - -

Mcautemquandosuit DE. pVBLICIANA IN
seiens: tgnorans autcm
no punitut:vt C, desu
Isin. shemti
aget nunc , c

i piius

remactione
TITVLVS

II.

i detrien. frse-
mis.§,illud,coss.ii/, Item
hoc verum, nisi fatea-
tut; ita quod astor in
probando non grauetui:
vcJ.deiureiaXeu.qHi.
vt delato sacramento datur Publician*
petitori.Item cjuid si in thprttorep' '

Rei vinAicath ciuilit,d,e quasttpcrh-

rctitsdoatixm esl ,proprictario ctmpe-
tiu Sed hahet etiam rationem pntor,
tomm, qui proprietarijs similts sunt,
eisjj d*t ■vinAicatione non minits isuam
proprietarijs, cuitagenerit sunt bontsi-
delpossessores, quibus amissa posjefsionc
' ■maSh.aPubii-
■di&e preptsitafi-

tnino transserrec dominiumtvt J.de aAquirtnd.r».Ao.t.tr*Aitio. Ee
ad hane quarstioncm non respondet: sed tespondebts tu J.prex.l,

suntfrali/i.

k s P*rtcs.idest*causa;inpartu>usiurisdesignata;. Azo. : * stss, pr»

l s Nancisicrctur, de iure ciuili,& sine possessionc:vc ftatim di- eausa.

J.l.pro.

eontinentidicat, hodie &iti* aSio .fieut pessesseri* hereAi

eonstet, &e. sorte idem pttith; fr vtbrenittr desiniam, Publi-

adinstaralioruroposses- eianaaShestvtUU .siuepriteriavin-

sorum:vt J.de Car.ediS. Aicath, qu* amissa possessione daturei,

l.iij. 5. eausit. cuminse qui a nen domino remtraditam exiu-

transscratonus.Dehoc siaeausaadauirendi dominij bona side

tamen dic vt C. qutpot, *ccepit, nec dum vsucepit. C v i a c.
inpignor.ha.auth.ittm

pessessor. lunsconsulttts primo penit eai-

-------------------------------- Qttm: poHca txponit illud. h.d.loco

DE PVBMCIA- summlri,. Bart.
« i" ""n actione.

s % Hxe astio datur
bone. fidcipossessoit <jui
amisicpossdsione, non-
dum implcca vsucapio-
nc:nam ii iropleuerir,
habct dire&am. Hatc
autem cst vtilis in rsm.
Vidc cap.i, deprtfcript.
Cvi

N v s libro sextede-

ad EdiSum.

I x prxtor * : Si

qttts id, quodtradi-

turbexiufiacausae

k non domino A, &

nodum vjitcaptum c

neccfsc est,
ditcm,& aeci.
picme lubms-

fcrendi" "

d Pubiiciana
quis in dubio
< vtputa II du-
bitcianaticloc
suus fucricdo-
jninus)vri po
tiusdebcc(qua
rci vindicatio.

* PublicianS,
lc rci vindica-
tioncm rimul
proponere, ve

vtmMc.P0Im6'

suetudinc,(dq;
subatternatio-
ne,hac totmu.
latDico ad me
pcmnerc iure

quass:vt natat
hic B. &Ca-
llrcnsis.
f Publicijna

vsiicapto, vcl
prtrcripto: cu
iito cassi dctur

dirccli.
g Publiciana

S 7/ prttor. pettt, iudiciam l dnbo.

SaMuS scilicetjPu- 1 ,<J Merito pra*tor a.it,nondum

•- i»fiTaW$M™nsi2 ^«^««'namsivsucaptumest,

1 b ? ld, quod traditur. nabet cmilcmaaionemS/S,nec

id cst • traditum est.
1 Sic oritur, id est, ortus cst: sse C.de epi.& eUJ.nuUi.$.sin autem
- persona.Sc hoc siuc corporalis tcs lir,siuc incorporalis Q:vt J.cod.
1 lsiego.$.sidevsusiuau. *

< T Exiuitaeaus*. & vtroquc = habente anirmim tiansfcrendi
t dominium;aliasenim non competerec hajc ac\io:vc J. eod.Lqsto-
, ettnquc.%.). Azo. BcJ.de *tr.& obli. Lin omnibm. Accvrs.
d ^ A nen domino. Quid " au«miidubito,sueritdominus
ailor meus.vel non! ReTpon.proponcte Publieianam tutius cst,
vt ctedam eum non dominum, nili aliud appaict: nam facilius

Erobaboscum susiiciat diceie me emisse a non domino;nec enim
abco necesie probare illum non fuiste dominurmvt Cdeprohat.
l.accor.msin. & si icus probet venditorem fuissc dominum , & sic
aitor succumbac : proponat post dircstam ici vindic. Ncc enim
obstabit ci ici iudi.exce.vc J.deeuiS. l.minor. §.si seruxtMinncmt
autem proponctc simul non < possum:quia sunt conttariat: cum
vna domino,alianon domino dctui:vc h'ic.& C.sisertitcs extero.l.
).rrj.de reg.iur.t.nemo ex his,%.queticM.feJ.cemmunh diuij.com-
munidiuidundo.$Jtcmsiduostmt.insi.i..Sc&quidam&icuntven-
ditoiem meum prarsumi dominum: &peiconsequensmc: &sic
dieunt me debere tndubiocligeterci vind. diteflam. eyproeis,
C.dcpreba.l.ij.ScA nos eonrra:vt in eed.ti.l.eum res.& arg.J.depl-
gnoj.tsr quanondumsit»t.§.auoddicitur, A c c vHs.
e s Vsucaptum. vel pixscriptum.

s s ludicium. scilicet aflionem Publicianam. alias autcm ex
ediito piattoris datui in faftum , vbi specificatanon futc: vt s.
n*u.cau.siaj,it*.%.*itpr*ter. ^" Et quod dieit,dabo scilicet cotra
aIium,non contia dominum: nisi in easibus,vt J.eedpe.dices.
e ^ ABionem. scilieet, dircclam (in rem ; si erat rcs immobi-
115 : si mobiiis vtilem, secunditm nos: scd secundum H.in vtro-
que casu direstam. A c c v » s.

j3 ^ CiuilemaSionemJ.si creditere.de leg, r. Vide sctipta ad tit.
C.deedH.eAia.CviAC.

h ^ Honorariam.i.ptxtotHivt lnsi.de iure nat.ge>t.&ciui,§.prd-
wrwm.imo&sivcllctnonpotcst eaintendeic:rt « ediflo pta:-
toris apparcc.nam non 8 domino tanttim dacur publiciana.
t s Honorariam. Videnotata &scnpta adl.itr. J. l.dtter.i.

CviAC.

i s Mmthnem.&e vsuc.dij;it expresse:dc traditione tacice.nam
eo ipso quod diiit a non domino traditionc fafla non transfcr-
ridominium,pcr consequcnsdedit incelligere, quod fastaado-

deiiderat honorariam h y.

Ex quacunque causaittSha traw-
sertur pojsefsto.competit Publiciana.
h,d.vsque ad /.eum, qui.

2. J Sed cur traditionis dun-
taxat, & vsucapionisfecit men- domioium " serhabet
tionem', cum saris mults sint locum Publii
iuris partes k,quibus dominium &c:

m s Ltgatum.vt & j.

quead.feru,amit.l.sipar.
tem.%.sipersmiu. Acc.
n s ^ TEl b mortu

V eattsa dena- t In motti*
thnts sait* ! iciMcet a «ausadonati
domino.si autcm oon a "

>,non adquititur

ne dominiunt
trisitcectavut

itt donauritim

ttitBd.
sastat&hocdi- i*t.*.i»f.?.<t,
&c.Veleciam J»* •■ •*

quis nanciscererur'; vtputale- c,'.z> H'"B'&C;.YC,C"?"' GL&aiuAibi-
m r dic, non tradica posses- &&,&: ■■

f/atumn'. r.___j„:n..LT: X_____tjtysii

gatum "■

ri. Pavlvs Ubronenoieeime
adEditium.

VEl mortis causa donatio-
nesfads n i namamissa
pollessione0 competit Publicia-
na: tjuia ad cxemplum legato-
rumcapiunmrP.

iii. Vlpianvs UbrostxiO'
deeimo ad EdiSum.

SVnt & aliaiplcrsque °..
i. <[ Ait pra;torr:£>: injia cau-

sione dari Public
vt daretur dire&a vin- *
dicacio,si esset dominus "
donator: vt J. eo.l,eum
$esits.$.ii,cui .Vcl quod
3>i dicit, habet locuro»
quando pro illa re te-
itator habcbat Publi-
cianam. Accvbs. . .
os Possesstone.tcimaz-
tis causa donata;.
p s Capiuntur. i.acci-
piutttr donaciones cau-
sa mortisivt C.de dtn*.
cau.mor.l.si. nisi in easi-
bus,cU]0S no.Insi.de don.
§.j..Accv RS.
q s QVnt&alUple.
nrtque. s.causx,

quibus casibu*
sine tridittone
adquiracur.

sa {petet. Qui igituriustam cau-
sam tradicionis Iiabet,vtitut Pu-
bliciana. Et non solum emptori
bonc fidei competir Publiciana, qiious

featoiii&j|uta«™4om sssS£SBS£

nomine tradita res ett, necdura tutionis^vc JM adauir,

vsucapta. Est enim iustissima poss.Uumhtrcdes. i. Et

causa,siue^stimataresindotem bonorum posscssionis:

data sir Ssmenon.Item si res ex ^J-^-PfJ^ i- W

r . ,. . r i■ ., PerTrebell.restitutto-

caulaiudicatllittradlt3u. ms:vtJ.aATrekl.sa-

da. Itcm arrogationis:

vt InsJit.de aAquisper *rrog.§.j. 4.1ccm causa libercatum conset-

uandarum addidionis : vt Iniiit. Ae eo,cui tib.eau.ben.*ddi.%.\.it.

aiiarctiam sunc;vcdixi s.tit.j.l.siager. ('Ideocjucinomnibushis

casibus dominium adquiricur sine craditione,& vsucapione:& sic

cessar Publiciana.si * modo a domino habeat causam:alias com- d Publiciana

pctit Publiciana, licct traditio non interueneric : vt J. tod.l.cum ^^5"^*

jponfiu.§.u, cui.) j.Possunc ctiaro & alia:notati causa:,ex cjuibu:

crausfertur dominium ctiam sinc traditione:& sic Pttbliciana da-

it, si habeaccausamanondomino, etiam sine traditionc: vt J.

>.l.siego,§.partut.& §.ide ait xdibtn. & i.siserstw meut. s Qua-

: ergo hoc fccic pra:tor! Responderi potest (jLiod ideo fecic, vt

ponetet exemplum : non vt alium denocaret in his, in quibus cst

eadem a:tjUitas:vt arg.s.depet.herJ.item ventunt.%.*it senatUs.fr

J.ad Ugem AquilJ.it* vnhsemttts.insin.^' J.de iur.frsaB.igno.l,

regula.§.&Iicet,&J.dedam.inse8.I,damni.is.{,.quoddi3um.i..Vel

dixit hocjquia UHs modis ftequentius accidit adcjuiri dominiu:

vt C.dep*btJ.tr*dithnibm. y Vel dic.tjuod vcrbum,traditiorjis,

inia comp!e<5titut:imctuenit enim in his tjuod pro « ciaditio-

habctur,veluti aditio hetcditacis-4.Vel dic sccundum iR.sacis

ic ponerc hoc gcncrale.scilicct cx iusta causa: qux omncs cit.

quibus ics natttralitei tiansscrtur eomplectitut.

r T Aitpruor. scilicet in cdi&o supia posito. Ilt corporalic

s ^ E* iuiia causa. iA cst titulo : vc Insi.de att.$jtli*.At:cvs,s, eradicio.

T Dnwjif.anondomino.
u ^ Sittradita. hoccasucciam s concra domimim dacutPu- / Publicwna
blic.si S tamcn a domino tiadica sic: quoniam non transic domi- '["adoq; corta
nium , etsi sit domintts condemnatus : quia non vc suam ; scd vt "Ominsa dMwi^
1cuirestituit,reddit:vtJ.^«»AW.««:rfa./w-j'.§/„6,;/;^.Se-sr^0.^nt;^^
cundum hoc ergo sinoneiatdominus,quitradidit, nooprarsti- t;orst sassa«
rit iustam eausam vsucapiendi.nam Ci sit dominus.vt dictum est, causa iudicia-
&tamennontranssertdominium:crgonecP!ublieiatta locum It. GIotTa hic
t,sinon sitdominus. Secundumhocetgoindominocon- ""'^"^l
demnaroinrclligJtur. i. Vcldicsccundo.cjuodhabetPubli.licet ™j'iUa"$s£-
condemnatus non fucric doiiiintis.non camcn vsucapir, sicut ha- tetiis.BsrtoIui
berec,si emiiTct rem pupilli, vcl sisci. Nec ob. tjuod dicicur J. de putJt in icali
irend.posseff.l.Pempeniu,.%.siiussu.fr J.de vsucapj.nonsolUm. dominiu tris-
§.simihi. mquibusvsucapic:quiainillisnon accionc in rem; 'Jj^H"tn"
sed personalires pecebatur. Vndc in t.illa non solum intelligen- pcrronali,'pos-
dum eA j quod dicitur, It mihi Titius a. quo pctcrc volebam, feiEopcni.
personali aftione tcnebatur.puta cx cmpto: vcdc iutc subiungi-

bei i domino.

» Protmditaii

mr,Publiciana
datur,ctli nul-
la secuta rue-
loading ...