Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 841
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0488
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
841

Si ager ve£tigalis,&c.

84..

h erat sua : vc sicfaciat ad tku.ura.

a s Tradi rem.-tpix
* Re non in- b s Distracia.Sc sic - non crc
eegra, manda- r,u0.Care vcndirionem domin

Xr~- «#£_■_*• f.""-& w>A c c; R.s

uiw non 00 c 1 Tradtdent. fiiceas luo pudori
test. * f.primirei}onsi.

taSJ1"" 2 s Fo#¥r':1™ ± sa vendirionis tradi rem

betwiatto. derur quod no;& aiiod - /■ ,

dominus potuir rTuo- ^*5 volunrare a procuratore

eare:vr «w5ai de exce.rei fucrat distra&a b , & is nihilo-

w»J.j.§.j.qu* est con- miniis tradiderit^.emptore tue-

rta.Sol.ibi no erat pre- fatut vrxtot, siue possideat d,

tiurasolucutmhtesie. , . . ./

; s Empti. i.

res inccgra 1 quare noa pocuic
, vi subikir, & iasra dedona. I.

infra mm.Lsjuisttus.
,qua:

&io

f s Emptori. agenri'ad
duplam,re a domino
euiita , qui ei venire

a ^ Quia per igmran-

tiam. Aclionibus bon«e

fidei fere omnes erce-

ptiones,etiam non alle-

ga-.-u, irisunt. In stri&o

■f KeOi , sic iudicioqui non oppo-

'st renro™rid a'C ' «"P"006 PaiH

tor'Accuri.us damnacur: vt hic.ac in

nuU incer- Ll.dereseind.vend.ix-

jreratur. cepcio pait i inest etiam

non allegaca. Ctiac.

gs FKsciiiceccm-

■ Ignorancia ptor;& hsec ignorlria c

inalieno&ao _|_ probabilis : quia in

rcobabiis. aiicno f___o_i0 ho_ ca.

su. s. aa dominus man-
dassec:vel (1 mandasse

siue perat rem. Sed quod iudi-
cio cmpti e procuiator empto-
ri praistirerit, contratio iudicio
mandati consequetur. Potest
enim fieri, vt emptori! res au-
feratur ab eo, qui vasnire man-
dauir: quia per ignorantiam «
non est vsus Sexceptione,quara
debuit opponere, velutijS* non
atlor h f mtm sx vohtntate tna
vmdidit.

Per seruum sugitiuum acquiri-
tur Aomino Publiciana. Bart,

S"

ijga

I seruus meus, cum in fu-

ilt, rcm a non domino

emat, Publiciana mihi compe-

rere debet, licet posTessionem
mandatum reuocas- re_ tradita: per eum nanftus
set:quodpoccrarficn nc.n __ra i,

Exceptio dominij repellit Pu-
.h.d.cum Lsea,
Papinuni Ubro decimo
iftionum Pavlvs

;.•-■

ignorante cmptoci
habes j. de manu.i
jip*ter.&
sstdeiussor.
* In vulgatt* h s Si nmaMor. idest
cstleK,fautui procucacoc , idcmque
Kttt. vcditec:& sunc h^cver-

1 ba exccptionis. Et noc,

quod iicetcmptocpa-
tiacurhic iniuria:quia
tcmpore reuocationis
crat iam precium sosu-

♦ Pand.&vet. P*'"?. v,-, p. ■■-

Irim*. Taoiel. htc.&tnstadesideitts.l.

reperi Minen exceptione.&j.deettic}.

& in manulc. l.siper imprudentiam.

Wi»».Conc &jfarl(Ut. ] C 4 S V *.
^Habebam seruum,
quiamefussit: &cum

EXceptio k iusti dominij Pu-
bliciana; obiicienda cst.

xvn. Nekatit* libro terti»

PVbiiciana astio non ideo
comparata est, vt res domi-
sine culpa sua no auferatur:(etuique reiargu-
rnentum cstprimo f jequitas',
deinde exceprio ra ,fi ea res pos-
sejsoris nonsit)sed vt is ", qui bo-
na fide emit * , poslcssionem-
que eius cx ca causa nanftus
est.pocius P reni habcar *.

posst- r-

>,& bona fi-
lolse/r.cecidit.

a mihi compctat Publiciana, quaici-

cur. Et rcsp. quod sic:quamuis tllius rei posseC nastas non sim.

d Possessio i T N-"» stm- I[no etiam <t pcr fueiciuum possesTio qua:ricur:vi

vtrum nubis, infra rfeadquirendapvjsess.L).§.perpiruum^quimsuga.insin.§. &

a.duu]"racur pet t.rem^u* nebk.fy de libera.cau.l.si cui, §. lictt, insine. cjuse sunc

sotuim fugiti- conEra.Soi.ibi fuu tradira res seruo.hic non, secuDdtim quosda.

i. Alij dicuut, quod adquirituc ciuiiis, vc ibi: non naturalis,vt

hic.& racione illms ciuilis dacur hk Publiciana, si ab ca dorai-

nuscadac.j.Tudichuneseruumabalio posiideti: & mala side,

vndepossesstopcr eum necposscisoiimaIa;fidci,nec mthi do-

mino adquirirur : vt infr» de adqui. poJs.Lj.s.sidfiper eum. do-

minium tamen mihi adquiritut diceftum , si domiaus erac tra-

dens : vel vti!e,sinouerat dominus, &itaPubliciana: vthtc, &

* Puolteiana sic e line poiTessione hoc casu Publkiana adquiiituc: vt dixi

po3ne s.eo.l.qaicunque.inprincip. Icem & pto his rebus habeo aaio-

qu*ritur. nem "' bonorum rapcorum, si seruo rapta; fiterinc: vc & J. vi

bo.rap.Lij.$.stsugitiuut,

EXceptio. ] C a s v s. Rem a non domino bo. fide emi. ab
huius rei poss. cecidi, & dominus vccus eam possidcc. qua;-
ticur, si ago contra verum dominum Pub. an possit excipcre.&
rcspood.quod sic.Sc in l.scq.datur consilium vero domino,quod
potest obiicere cxceptionem iusti domioij,& hoc proptec xqui-
tatem:quia squitas hoc suadet.nam Publ.actio non ideo inuen-
ta est , vr res vcro domino aufcratur: sed vt poiiiis rem habeat
bo.fidci cmpcor olim pcaiter dominum,
/Jtquius pro ^ T ExceptioAc hoc plene dic imsrk l.prox.
juslitiaprimi- l T T)Vbliciatto.']Primo tquitas. d habes primo; planumest.
tius. X 2 nahes prima , dic quocjde ca Sqiiira^c s dicic, qns

ff. Vcttw,

dicicur primitiua a iustitia:vt insii de reg.iur. L iurenatur*..& * lustitsa #si-
quod subiicic : deinde ex, &c. ^. d. secunda iustitia,qua; dicicur mitiua, aajui-
posiciua. ta' ■" secunda

m 1 Exeeptio.{.kxcJi™n ea,Uc.AccilLS. positiu*.

n s S^iffK.subaudijsedidcocomparataest.harcaflio.w^&c.
s EnaiV.vclsimilicit.

vel causa ai

T\

p ^ ^ofiwi.quam alius,
quinonsudorainus:vt1ProinclBsig
lnsttt. de aS. §. aU. in in f ]or, tst> id
casibus cameo cciam b tfi.
cdcia dorainum datui. '" Publiciana
j.Primusei^quimissus 5aibl»H» «*>-
esrexcausadamniin- S^toit
sccti in possels. vc J. de num;licet do-

SI AGER VECTIGALIS %
[vels^J^phx^uticatius

petatur.
TITVLVS III.

Eiusdemgcnerissuntemphyteuticarij.
nam & hi proprietarios imitantur,eistj,
perinde, atproprietarijspr& tnr accommo'
dat tn rem actisnem^ue a&uftveBiga-
lii ,siue de siindo veliigali Aicitur alijs
locti:& htisire verbit propostta apr&to-
re est; Si ager vc&igalis petatur,causa

coguica iu^kium dzbcHoctit.adiesla tnmmtm$CTmm in
eliinterpretatio^quitacciperetagrii co , qui_ non domim.

'Stgalem pro stipendiario,aut tributa-

r.sicutin alijs auSoribus.Nam m iure
ager veSigalts semper est ager emfhj-
teuticarins.Etageremphjteuticariui*,
quemdominusinperpetuum,velinplu~
res annot transtulit in aliam ea lege.vt
id m-litts, cultiusfy redderetconstituta
penstone eerta,& nomen H cultumsub-
"'ore parteJnsittone.C V I a(.

Emphyteuta vei habmssundum

UigakmMtam contra daminum,

finoncesskueritinsoluttons penjio-

nis,habet vttlem in rem. h. d. totns

iHe tit. B A r t,

1. P a v L v s libroi.\.aiEdiSum.

Gri ciuitatiur alij

ve£tigales*voca-

tur: alij non. Ve-

digalcs vocatur,

quiinperpetuu s
locantur y: id cst hac lege, vt
tamdiu pro his vec5tigal penda-
tur, quamdiu f neque ipsis qui
conduxerunr, neque his, qui in
locum eorum succcsserunt c,au-

seSi.§.pen.i.Secuiiisia Witersit po-

seruonoiatdatoivtj.rfe jCn".us. 3 -

LsimxaU.S.si.&L vfrdirtticp&,

bljciana.

* AClio veSi-

__ vendidit:deiodc fa- |alls» stu --

stus dominus vendidit ~ ***'

aheiim SJit.j.LsiaTi- s 'Vessigair.

tio. &).de tKceptio.rtt agriu stipen-

ven.&tradiJ.siaTitie. diario,auttri-

V4.Quartus,quandoqui butarJt> disse-

anoti domino cmic, a. [eni,a ,
, s, * Emphyceu-

domino poftea conuen- ,iclx[,^ 3g(e
tus , fuic ab eo absolu- quid.
tus,nametiam si ad do-
tnimnn poitca possessio
redir, agitur contraeii
hac3ftione:vtJ.^ea:-
eep.rei iu4U.siquis rem.
j. Quintus est secundu
quosSam : vt Sjit.jJ.si
culpa. Sednosdevcili
in rem, illam toqui di-
cimus. A c c v r. " Agri vosii-

_________________„_„ galei tjui di-

.rcI ArVH VF caniur^isserit

atgalis,vel empby- jj,ltn.,,<c,,ciai&

relirkarius pe- 'vero emphy-

tatur. tbcutiei , it.

Vel.pre-ideft.nam si* emphy-

idemfsunt.wsupriqui ^ •*£»£

satuii.cog. I. kiendum. annotationi-

§.j.Etatcituragerve- huitdU.c^e,

i~ligalis:quia teditus,siue i' qttv & C. Ae

ferrieosuliceat:nonvedisales pensio.quodveSigal di- '*"'?&»*»-

...... & eitur,proeopre.statur:vt '.'"■, &, .Hn?-

infia dc verb, signit, 1, r.
intcrpubsica.§.publica. t Constathie
Et de his dicitur'i. dc verba.KB.t.i^
dam.infcft.l.si sinita.§. & j**w*'».e&
ii de vestigalibus. & J. [e Vt^
dcirui.i.j.§.j.AccvRS. inuerti isjy,..
si ^ fe/.Legendum cst, ie, vt in vul-
vc Fior, idest Emphyt. g«aeditione.
pro vtl£\m\\\s intcrpretatio est in l.pe.§.j. s. atti satisd.cog.ty t. * *"*' > P'° «l
quiscit.$.ptnult.yde vsuris. Et vtique Giaeci agium veftigalem * mA Tca;_
▼ertunt, iste^l^tr. Vide scripta ad piincip. tit. Cde iur.Em- „au-s s g. en>

G*..]Cj_svs. Hic dkic luriscon.quod aiijsunragri riu.idem.
veftigales, alij non : vt in litcra, [ avi. ] Locauir mib;
_ respub. pia;dium, vtquamdiu soluam mercedem, tam-
diu non auseracur mihi. posl cgo crophyceuta cecidi a poffes-
ito.habeovtilemreiviiidicatio.iicer non sim dominus. Idem
in eo , qui accepic in emphyteusin , sed ad tempus : quia &
illevcilemreivindka. habec si cadat a posses. Lcx ista plana
estcum i.seq.

r 1" ^««'/«'««m.idemiuris&inpriuatis: nttrg. s.depeti.
here.l.itemvenuint.§.pelitam.A ctsvRS.
s s lnperpetuum. alitertmamMcciponicui insrac prosoc. l.j.
sed stcur hic, cxpouicur Instit. loca. §. adeb. & in auth.de ali.& • s

emphjteu ,§, licentiam. colijx.
v 5" g«i »»_>»_>«»«#•»/«(■«"*«»•. Dissetuntiamenaperpetuariis,

C 1 I A C,

t *s Succejjerunt. eriam ia rcm illam tanttur.: vt insra de ioct
publi.jruj.jjtt princ,
u s Eoj.agtos.

k ^" Soltmus.potzaninantium. «PeruetuielS-

d\ s Conditxerunr a munieipibus.\a iure solaptardia ciuitatiive- dassores vtile
stigalia dicuntur, quod olim ea sola darentuir irt emphyteusin: T£be°JJf|,'S
vt piobathic loc*,tyl.sidomtts.de le.i.&sisinita.%.stdeveBi.de rrsa_:vtiiic,*
damJnsVidt: no.ad esi §.& fctip.ad princj.C.de iur.emph. Cvia. projuma Glos;
y C DmniniS. dkcfto e. —

Dd j *s»

sunt, qui ita colendi dantur, vc
priuatim agros nostros coledos
dare solemus x, 1. ^ Qui in per-
petuum fundum fruendii con-
duxerunt a municipibus J:qua-
uis non efficiahtur domini >'»ta-
loading ...