Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1015
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0575
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
ioi5 Digestorum Liber nonus. Tit.ij. 1016

deseoderc : alias enim non tenetur: vt yde noxaU.qmtiens.$.h
potefiate.& dadamnJnseet.l.prAior.$.i/. Accvxs.
* Iatecitus a s Siposilitem. secus a si aate;quiatuoeiibctacuseftmteriru
(peciei quino fy£ciev.vis.§.planh.r*rJ.denox.I.eUciio,§.siu,quem.
tione -° fcifni ^ * *U"'ss ** ,"*#"*'<l4-» iudicio leg.Aquil.habetm ratio dam:
beneficio sol- ni, quod dcdit quadru-

»»*.»» !i- pes > vc ir tantum con- /„„„>«! ttmmaHs.proqmesi in

bcrat debitore demnecuc conuentus ,. .. ',., ' , ■

poit lice eon- AquiLia quatum tcnc- almm ngnjfa • mn ltberat ****■
leitaiam. t|J|. a^OJ. ^jj-^ s -_ mm ay assiione depaupcrie zsedtc-

uenitur de pauperic. neturcsderciura. b.d.velsic;Inte-

cs Proposito. icilicet ritm fifieciei, qm nen esi m obliga-

*CedeBdoin-de|XiL. tuncb ttone Jed in bencficiojoluendi, non

tcnhm iara ecira iiberaiuc ccdcn- hberat debttorem posiht. contestat:

^TceSio do c: vt & J.^ pecui.L 6. <**, raw^/ <£■ esi $. notabilis.

suecedit loco quod debetur.insiss.Sc io sdeosummaui. B A L D.
Ki. hac actione leg. Aquil.

ooadcorpusmoitimm 16, s Sj post Htem * COnte-

fir zstb™r>o raotum: star_am ab ls si animai OCci-

ied ad damnum, qtiod - . . , A ..

intulit quadrupes:vtj. ium = qu« dommo leg. Aquil.

tit.yUiber homo.§.y. actio competit, ratio in iudi-

iHcred«Bon e s mniure.vt «i j.^s cio b habebitur lee. Aquil. quia

iute succemV a^/./.Wn. §.;&. (ic in , . J *j j s l

nis.sedvcdo- n.- - „ . dommusnoxse dedenda: racul-

. *. . — actione m rcin: & ad .*■ . ....

ITXnc'£ «hibeadum:vt insi. «i »«m amisem. ergo ex wdicio

pauperie, tei exhib.l.deeo.%.sin. prOpositQ c litlS «estimationem

vindic».ione, T TJEcactio.]Cxsvs. offeret,nisi paratus fuerit astio-
AadMtmbcn- I I Ha:c lex penerali- i j ■ •.

dum. x AfiiCLexgencrau nem mandare d aduersuseum,

"*"<• tei loquitur priroo. ie- ... ■

cundo descedicadspc- qui occidls. 17. s Hanca£ho-

cicm.Primo dicit,qu6d nem nemo dubirauerit heredi

non soliim domino he.c sjarj, cajferisqtie succcssbribus.

astio compctit,scd cm iremaduersus heredes,ca:ter6s~
ei,cutus intetelltvr cc- ,r rr ■ r ,

ec si aliquid commo- quenon mre « successioms; sed

daui, vel fullo vcsti - eo iure, quo domini iint, com-

mcnca mea pcrdat: aa petit,
danda iic harc astio co-

tra illum, cuius eit ani- ( j, Pavlvs libro vicensimo-
mai.quoddamnumde- secundo adEdiesut».

dic! Et respond. qu6d

sic. [ si qvrs.] Aliquis sTlc adio non solum do-
tcrrore magistratus,qui £_'X mino ; Ced etiam ei, cuius

cumsequebatur.fugic, intert;st, competit : veiuti ei,
&iatraiuclocuni(iueo- . 1 r n. ■

dam vbicaniscru-qut CUI tes comm°data * eit: item

canis illum momordit; futloni : quia eo , quodtenen-

quajnciiran ha:c actio tur,damnum videntur pati.
nomine illius canis co- r. r tjj _U1S aliquem euitans,

,. pecat ? Ec distinRuitur, „ -rr j. c ■ ■ l

t Vt verbt *.t„ ]iBarus vel non- ^^glst^tUiTl f rorte, m caber-

si«oc Adll Primo Cisa nonpotest "am proximam se immisiuet,

Gnci, agere: sccundo pocest ibiquea cane feroce l.iius esset,

agcrs.Vivianvs. non poil^ agi canis nominc

J4StS* JiSSiZZSt\- q«i^mP"tant8: atsisolutus

& 2S?iS tluiLvc in$* tk'yv'ian fuiss"eEi com«-

emm Ton d" MeUf.eum.cHi^ il-

mino tantum. ia loh domtnotvt m et

/.^.i^K.i.Veldic Ttilr

datnt.vchic: nondiic- «11

cta, vt ibi. Sed prima "C X hac Iege iam non dubi-

verior est. X-* tatur etiam liberanim per-

8:T "T3"'- & beoesSc sonarum nominc agi posse: for-

c racio.quia icct tc tc si patremfamilias,aut fslium-

pubhce tenete canem r .•., ».

iatabcrna.i.Vclillaest ramilias vtilnerauent quadru-

j Canis HgarHs ratio: quia s nonvide- pes : scilicer, vt non deformi-

JtS"it°cc- tut s"iue c,anis contta ta"s ratio habeatur, cum Iibe-

licontta natu- nararam,caoie liga- rum corpUS ajstimationem non

ramruasecisse tns : eltcmmtunc ipsa . . r. r , . r ■

videwut -vt.Ii oaetira feroc.or,quint recipjat h : ied lmpensarum '

tamen astione u eiTet soiutus: vt hic. in curationemfastarum &ope-

de p»uP£r« puro tamen agi vtili rarum amissarum , quisque a-

casucanisdo- ^i"ne:quia & pro vc- mi(sm qujs esscc jnutilis fa-

«y.5,/>». ""s*

:. Gaivs Hbroseptlmoad
Edtiiumpro

fiat a;slimatio, Si.c.»rg.).tit.j.l.^uaaSione.§.siauu ineoSu-
Hatione.& i.liber homo.infrinc.

i ^ Impensarum. a icdduntut:vc J,tit.).l.%«aa8sone.j.rejp.Opc- « Vu
rarum autcm amicrendarum fic computatiosccundum lcgcm.j. a^"e

*d Seg. Vtttcid, l.hereditatum.

B

JEc *cho.]CA;

puststimacio- Tjxbae.] Ca
ne n6 tecipic. r1 Xiti

i^ ^ uii» ..nimal habebat, quod aliquem iiberum hi
i qu°aXupede vulnerauic. quaiiitui an ille possit agere hac atcionc. Videbacui
intctfciSui no quod non: quia libcrum corpns oon rccipit atstimatiooem : sed
atftimatur, vt potest agerc aon pco atstimacionc pcrsona:, sed ratione «pensa-
eius imperse- tum amissarum.Vl v l A N vs.

6i astimatio j, q No»rm>W.vc Sj.de ijs,quideUe.-velejsu.l.fm.& Insiit.de
Puadr"pedis M'g-*x q«*sidelitT:.%.'>b kominem. s Sed quid h si est morcuus a
domino. tfiadrupedc = Resoocd.idem quod io vulncrato, vt sui corporis

IV. VAVLVslibrevitensimo-
secundo ad EdiBuvt.

HJEc ac5tio vtilis competit,
& si non quadtupes ; ied
aliud animalk pauperiem fecit,

v, Alphinvs librosecundo
Digesiorum.

AGasb l cum in tabernam
equum deduccret,mulam
equus olfecit ■". mula cakem
reiecir, &crus agasoni fregit. qus aliam incerfecit:
consukbatar>posseinc cum do- 7cl a,nse.ie >3a\ aliun:
mino mtilae agin, qu6d ea pau-

• peiatsiamissa-

domum alicuius damna. Operz
scholarisiascendit libru au'c amisii,&
iilius scholaris, & eum SgfJ^
Sn decem deteciotauic. teJ.bmMtsti,
qua:ritut an scholaris J.adlcg.Fdtid.
posiit bac adione agc- vd potius '
K;Etrespond.qu6d(ic:'li'rt'
vt aot iue,cmus eit gai- itillse m^
hna , dct ei galhnam,
vel damnum emendet
a galliaa datum. Vel
por

dicis aibitiio.

jrtterfecit. & idcr
quod supra. Viviai

periem fccisrct.RcspOndi,posse. k s Animal.^ b bipes. *Ac>iodepau.
A G^OCAsvs.Ti-P""^'^»-

A D LEGEM
A qv IL IA M f.

TITVLVS II.

Titultu superior efi de damno sine^
iuria dato,hic de damno iniuria dato;
qua de re suit etiam dimino aclio ex
xij.tab. l.quaicanque. dc obIig.& ast.
Hodie efi exUg.Aquil. eiuilis vtraque.
l.si heres institucus. 5.j. ad S.C.Tieb.
&noxaltietittm ex deliSio seruorum.
Primum * cuput hg. Aquil.est de occiso
homine,-velpecude.Tertiumde-vsto,sta-
So.rupto.Secundum quod in desuetudi-

n abiit videtur suisse de quauii alia ...
rationedamnidJJiamfinonsuerk sum ad culum posuit.

aretmnraSedinterceoLnobu.sorte » T. A^ d sclliccl »>

iefa res ttcilra.sed intercepta nobu.sor
vtilitai quedam, W aduersm pisca.
remsocium a Plinieprodirum est x).t
turalii hifiorie, qtti Anthiam concili
torem capturs., & ducem cosperar.ci
!s in maceUo agnitae esset asocio , cui
iniuria erat,damni dati editam sorm
tam condemnatdmque, ttiiitmta Ute
libru. Censtat enim socium secio ten
lege AquiliaA.^j.pto soc.C VUC.

muliocquum dlto ab ,. _
ducebat: intrauit do- mali bsuto bi-
mum aliquam , in qua pede.vcilis,in-
ccant iumenta: equus qu=m>'d est,en
posuit nasumadcanda me.nt* *Ss*'
*, ■ . . „ . - quia djrct>B,

altenus !umenti:& ipsu qul „ mente,
reiecit pedcm,&pcr &verbislegis
cussic illumTicium :6c datur, compe-
siegic ei crus , an cum "' Pro damno
domino agi poisit > Et K^Tw/hw
resp.quod sic. Vivian. iegS estj ^
1 s Agasi.id ■ est.mu- Hippodarous
lio,sic didussquia agir, Milesioru le-
idest^ducitmulos.seu gi^cordem-

s otsiar.,iM,m- Mn%,<J,'
viirtSitt. tiir.z,
Ftlii.c.6.

^e^vclci
no,si seruus est.

domi- * LegisAqui-
Intriacapita,
BtDujillasint.

™------- (Agasoaba-

A D L E G E M gendo dielus.

Aquiiiam. d Equitaribu*

Habitotrahtatua&h- du,=bus sivnus

' ntiin saSum depaupe- £iia^ ^'"i"?

V cJ ■ 1 * -i equu.velser-

(. ne ,suppomt leg.Aqutl. sor£ vlllntta.

non quia naturam aSio- ueric, datut a-

insaHum sortiatur: cliodcpaupe-

Notaqttodlexpotferiordewat sidquia dammmprose- *££" a
., '. ., i, ° quttur,vt supertor. Acc^ ■, '

•tpmrsbtu, Baid.
VtPiANVS iibrooiiauode-

ad Edittum.

Ex Aquiliaom-

ibus legibus,

Ex Aqutlia.-j '"cnchCr'i"-

y^J|legesde dam- lis »6ionc leg.
no dato tractauerunt: A^ulL ]n^-
sed omntbusdctogauic ji,JtidtVtrt
loc Aquil.idcst.suitra-Jm."T'
qua; ante se de ctacus eitcellencia.Qua
damno * iniuria l«AquiliaeitplebisCi-
, - . tum. lei autcm Aquil.

locuta; stmt, de- ctia habet nptxnhte
rogauit P, siue duodecim tabu- innuit. & instit. eed. in
lis, siue alia quae fuit: quas le- princip. & §.caput. Pri-

ees nunc neferre non estneces- Itmtn/Sc ter,cium est in

&— n 1 . .1. . viu: iecundumnon. In
. 1. s Qua; lex Aquiha pk- :_„„„.: "i

... J ^— , .r pnmo continetur,quod

biicjtum est, cum eam Aqui- si aliquis setuuro, vei
lius tribunus plebis a plebe 1 ancillam mea occidit:
rogauerit. quod tenecut, quanco

. pluris suit in anno ic-
Neta <s/uod quando alternattua tro. Item datur aduer-
ponittirintergentsjj&jpeciemtex- sus inficiantem haic a-
poniturpro,ideB:&sicpomtHrre- ®'Z m c|uPluin =vth""-
'n-ci- vrr> •> J r & ).eod. t.tndcNera-

sinttme.BA l 0. ti«is.h*caai0. Secuo-

do dicit , quod ita pro
seruis aostris occisis agitur ex primo eapite : sicut pro quadru-
pedc agitur Aquil. ex primo capicc:'hoc est verum si continean-
tur appellacione peeudis.&quar cootincantur,vel non,di'cit pla-

o s Drtmiierscilicctdato.

p s Derogauit. sui tradtacus exeellentia. p. .....

q s ApUbe intcrrogauic * eoim plebemsan ei placerettvt hU. pi'ebs imm>m
ey- lnsttUetii.%,cAtetum, & sic ponicur s.de adopt.l.ij.^.pn. gabaiui.

a s L>^ej
loading ...