Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1059
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0597
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
1059 Digestorum Liber nonus. Titiiij. 1060

eipi debet,i
generis, q

ialici

sices appelli

Irem quairo si quid poi.tum habuit,& postea deeiderk, an eon-

ueniri possk , qui politum habuii in cieccm aur. & quia decide-

tit,« primo edicto cjuocl dici potcst: quia diuerEr sirat causa::

••etsuprii eodem t.'s£,<[itaJ. eitm sujpenderetur.

a ^ Nonvtiijut. vt direeta compcrat,

b r NarW.s.milcaddu-

cLt-.vbi vnlisdatur.Ac- ^.^s^ h^caftiononsusficiat:

- r r_„.-,,™'„ ... &—,;. °,uia positmTi habuillenon vri-
c ^ Legttimwi acjuu. -3 r . ,.

d ^ Et fco«or«r/«. idest que * videcur , qui poimc, mii
vel domimisfuic 3.dium,vel in-
habitaror. s Nam b &cumpi-
ctorin pe.gula f clypeum *,
vel tabulamexpositam habuis-
set, eaque excidiilet, 8_ tranleu-
tidamniquid dediiTet: Seruius
relpondit, ad exemplum huius
actionis dari oporcere aitione.
Hancenim non competere pa-
lam e(Te:quia neq; in suggruen-
da f, neqtie in p.otecto tabula
fuerar posita. Idem seruandum

fa-tum. A c c 1
1 Imfa vi he- e r Heredi. non » vr
.cdibu-.side- heredi, sed vt cuiiibet
sunito a.jqmd dc popui0:TC s.siqua-ir.

t Pergulahoe anoqmu contras.eod.i.

loco pto pat- \.§.h&cautem.K cc vr.

te domus ex- d r -V"n competit. niii

porrceta , & & ips_ habeat ai5.ion.,
rune enim ex sua , non
defuncti pcrsona teue-

%°<m

. I Er de primo,
&P* & <*e sccudo dici potclt.

SenSnX h s vhos- >d elt b sub" re'Ponc)lE & " amphora ex reti-

tio laiinjtra^ urbia. culo * suspensa decidiirct, &

diwest, nisii r mk, omoes vbi- damnum + dedilTct: qu.a& le-

ctiamnocvLr- cunnue sivr,.,inciuitate, . . „ Q , . 1 A> i

mnrna c./v hnnnn^iaQactlO ae-

ele:

buro, dupei, a
©ricis e-a ,
pt^tetmiiTum, * s Inttrdtu. iJ e».
<juod est pio- in died. Accvrs.
babtlius : & J ^" .\*os HnSe.nam pro-
° pter iran&utes tantum
■ est indtictum.siergono
tranfeunr homines, ees-
sat. A c c v k s.
- m r SiJenaue.hocsd
piimum cdictum spc-
ctat, vt si damnum sit
. datu tMnscuncibus iuJt-
t*i$™»Ai. tanauim. Accvrs.
* Reiiiculo.^( n s s\Ym Hhtri. ]
/. 17.7- *-^r. V_yC*r/«i.vte cr( Deieaa i

tcrdiu.non,

f ttr. damni

sapriil.).$.siiici

g Oxalet. ]Cii
vs. Duo_.di
t.Pone:qiia
, qua; appi
t"c ?'s*lUr; noxaI=S asttones. plana

gojrtd.hic r>«_. -i i> j- ■ ' 'i

eV Atbiriau. est.Sccundodicit, quod

-LibetiKomi naturaeammaftionum sit, dablturacT:iovtilis in eum,

icimac,6;honoran.
ncit. 1 .* Ista autem a£tio*popu-
laris ess:, & heredie similibiisq;
competic:in heredesautem non
competit s: quia pcenalis est.

VI. PavtVS iibro r.mcde-

cimoadEdicium.

HOc edidum S non tancum
ad ciuitates,& vicos h;
sed & ad vias', per quas volgo
iter fit3pertinct.

Not, ■jtiod si dcijcitur in illum,
emi vadit de noEie, non pnmtur de-
istiens: & mt. bene, qxia contingit
pcpe desaSio. B A l d.

1. s Labeoait locum habere
hoccdiiftum,iiinceri-Iiu kdeie-
ct;iiiTi fit, non node'. Sed qui-
busdam locis & nocte iterfit.

i.r Habitatorsuam,suorum-
que cuipam prsstare deber.

j. * Si de naue m deiedum

deieaione est , quod i!!c, qui do-

du^ qlin^dm°" mlnUS Csl il!'U5 scmi'
miofeu zsti- quidamnumdedii, po-
watio. tcst eurr. dare pro noia,

vel silimationcm dam-
niemendate.Vi vi an.
/NoMli.aio. ° T Euiters.vtt&C.

qui naui prsposicus sit,

v 11. G a 1 v s libro sexto ai
EdiHttm Prouincinltj.

CVm libsri hominis cor-
pus"ex co,qubd deiectum,
erTusumve quid eritj lassum sue-
rir, iudex compurat mercedes

impendja, quse in

creteraque
curatione sa-

t.is.& ).<t»
tur domimis, Ui.§.\. & ~j.depig.*c{. I.
si mihr seroii^,W(is-Ho(. g 2Utrm medicis prarstitas .
dedeie nuim {J c ■ _ _■
HweminSo. b5nesic.tiiti ami
Mein pnstare. tlonc teutentia: , ii po- ^a p(.
*OBi'iJ:vtin ftea cutrant tempora ..

ylenfque exe- ecndcmnationis: vt S. <Flbus ca^lt) aut canturus eit
plartb. t,si. §. depet.hered.Utemve~ ob id , qu6d inutiUs saistuS est.

ss'^r«ga'irTj!--"'"ss''^''/"y"*'''1,Item Cicatricum autem aut desor-
rationemeniacipvrj. mjtacis nuHa sir xstimario;quia

t:ptauerea operarum '

t scrusi eod. l.si seram ieptsttut.
iaedcndif*eu!- §,-vlt. j. Itctnratione
Mte dominus paticrlriai h,&COufen-

,iMr«. JSi rcruus tiias Jirn-

sPicientiain num tictiii te scitntc &

cerdu habetur prohibcrc salente , in

VZ^t;. Clidum tcn.be,

liberum corpus nullai
sstimarionem.

recipn

DE NOXALIBVS
mstionibus.

TITVLVS IV.
Pt>st ruxales t&itmes de pttuperie, &

it dttmno, dattir gener&lu * titulut de

• Titnlus gc- ,

neralis titno- ignorante : tunc llium

xalibuS- asiio- pro noxa dare vel a;sti-

pibus, marionem damni emc-

darcpoieris. [ rs, Qvi. ] Seruustuus delinquit te vidente,
veletiaicvidente^&prohibeie valente : quem poftea aliena-

sti: quxrituc an tenearis eius nomincjquasi taadhuc delicjucris:
non vero nouus dotninusquasiseruus non deiitjucrit: ne iussiij
vei patientia domini primi eum «cusct:& sic nouum dominum
non teneri.& dittingue inrer iussum,& paticntiam : vi scilicet fi
iuisirti.tenearis tu primus dominus.non nouus, cjuasi non deli-
qucrit, qui iubeuri pa-
omnihm noxalihut /tStombttt. (sutssct ruit. Si vcro suisti tan-
tnint immensum, attpte etiam alienum tumpassus : nouus do-
omnes tnamerare ) quarttm desnitionit minus tencatur, nontu.
traditl.'). dum ttit, quarumastionum Scd licet sie videatur
vis, & potestas ha;c clt, Scc. i>t Cicero distinguendum : Ccisus
desinitionem * UgU, Attm aitjegtihanc tamen aliter distinxit.s. * Vi) ptode-;
ejse-vim.seitum.&iKJsuminomnes.Et 3ri indirecro scrui ad- sinitione.
magtilratta,dumait.magi&ratuthanc suitdoius.vt in surto
ejse vim, vt pre.sit.prxscribatOj rt8a,& quod punitur pei lcg.
■vtilia, & conimcla ctttn Legib. Vis au. lij-tab, an culpa taium:
temearumatlhnumlneesi,t)emullte- quod punitur per lcg.
dominut-vltra deditionem noxtt ,si Aquil. Inprimo videa-

malit; qutsacultai ei lege xij. tuc s«OUS delinquere,
ibuitur. C v i a c. no" dominus:sed ctiam

- ,■!_ r s 1 iubcns. In sccundo vi-

Ca 1 v s Itbro secnndo ad deatur ^,^ d ,-

EdtSum Prcumetat^. aQn ^^

Oxales adiones ieruus in calibus habue-

appeljantur , quas rit ne«sse parcre,qucm

non ex contraftu: ^^"^"^rassetmi-

r , « paruisser. Scd rejecta

Icd ex noxa, atque ptima p & [ccuada di_

malcsicio seruoru stinistione, soluir vip.

aduersiis nos instiruunrur:qua- diccns, qudd siue dolus

rum adtionum vis & potestas sff««.(iueculpa cude-

, /1 /> , • 1- ■ iicto lerm, oui commi-

ha-c est.vt si damnati fuenmus, j;t domiao ^bcntCj yri

Hceat nobis deditione ipsius patiente.etiam tcneatur

dAcrt

corporis, quod deliquerit, eui-

rarc° Iitisa:ilimationem.

A N V S iibro oltauo-
10 ad EdiHum.

SI seruus ■{- scientc domino P
occidit, in solidum domi-
numobligat. Ipseenimvidetur
dominnsoccidilse *. Siautem qs^'W.ctimpro-
iniciente, noxalis est, nec enim
debuit ex malcficip serui in plus
reneri, quam vt noxa: eu dedar.
Primij ponit vmm ditlum, in
quo resert dissum Celfi. Secundo il- Joco habeatur.
Ittd limitat.Tertio ponit diilum lul. c v r 51 v s.
contradicentu- Celfi, & illud decla- s. _ obtcmpt
rat.Secundathi;Ei sane,7erci'(i

domiuus primo, & se-
cundo seruus,non nouus
dominus.& ha;c cft sen-
rcntia Iuliani vera. V 1-

VIINTS,

p ^ Seiente demins, &

non ptohibcnte, cum * t Ex ti.»d leg.

porucrit prohibere : vt t^ ■
'- j.■, , '■ . - * ■• Non )mne-

nfaLpro

\* Prohibeat.mmfw- cium , vidctut
hibere porerac: vt J.l. ipsum pcrpe-
sroxim. &suprkntauis "are;quod eft
eum, qui in ius -vocatu*. H™m' 1u5-do
l.j. Accvrs. est prohibere.

r T lubenti.vel scienti, * Prohibere
scienria b praicepti Su" potuetit,

hibuit

noxali a-

tfrj.dere.iur.l.nonvi- b Scietiapr*-
deturveSe. fe l. eiut eji cepti loeo in-

Celius tamcn. Quartaihi\ Sed nolle.&deacl. faobU.si teiduai b*~>e-
si placear. B art. femut. Ac

1. s Is qui non prohibuit ,11- u * Celsit
:dominus manet, siue desiir cusans se

esse dominus, hac aftione tene-
Sussicit enim sl eo tempore
dorninus, quo non prohibeat %
stiit in tantum vt Cclsus putet,
sifuerit alienatus seruus in to~
tum, vel in partem, vel manu-
iisus, noxam caput non se-

. necelsehabet.

t VcIIenSvi-
■'e- detur, quiob-
. ex- sequi alteii,
quod ieu potentiori

nmpliciter dixeratn

numiiTum non rcncri:

quia se intellexissc di-

cit,quando in malesicio

non erat dolus.

X r Hisserentiamsacit.

in illo scilicet cafu,

quando iuflit: fed mala

cftdiffer. '

Jui.namseruumnihildeliquis- j r inter legem Aqui- .
e -(-. dominoiubentir obtem- ss*~.qua;sciuumMcu- estRc-pTpar-
perauics! Etsanc siiusficpotest sare v,oluic » & domi" ticuia.g^.vc

i . ,. - - _. * num fuo nominetene- apparetcxlib.

hocdici '. Si autemnonpro- ^.,^-7^1 siZ,Hx.aitna.

hibuic,quemadmodumsac1:iim „ «r K'am ;'„uge„„,;_ nuscr.&?uig,
serui excusabimus ? Celsiis ta- _<*,..5icinJ. j. cdeex-
men" disserentiam sacit * in- "?t. feuprssiript. Cv-
ter legem Aquiliam 7 . & le- \ YS/-^^ft
duodecim tabularum.nam Bon simpliciter fcienta
in lege antiqua a, quando ser- nam iufterat, fcd aiias
uus quafi sciente x domino deeft,?«aj.: Stsubaudi,
si-nm. fcd. «IJi- «nm jSSjSSflJB
co-immta,Ieruinomineactio eodem.t.ficmrnttmsa-
milia. Sc hoc idera prov
batur insra vbi dicic, suasi i/oltutitserH0s,8cc.
aC C.w-i/i/.tnquasitdolus.

9 s N«
loading ...