Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1085
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0610
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
io«5

Famili_e _rcilcu.nd_e.

1086

_ Vetust-ti tustati a , _____ contra piobetur-vt hicfa C.eod,l.ij.& in authent.
eie-titur, niii de admi.ojjsi:msin.coU.iij. & C.deprob.i.siuepes[aetu.&>deappell.
eontra profee- lprtc;plmt,4/msin, A c C v R S.

iT*ft.« m „,„ 17 O.. ] C A s v s- Duo praidia confinia emi, terminata , scili-
«^iSas _C,cctvnumabalio,aiiudabalio. vcndidi, & in v-nditione
«mptore ven- aiiignaui asios tcrmi-
ditor essenon no_,(ju_m_uerat piius.

fn'....^™? ccrt£ *"s nouis Krmi'
"s stabicui inter 1

E*

P a v l v s /..»- .-Wi»
K.Ssionfirum.

Os terminos, quancum ad

rdominij quasstionem petti-

net, obsetuari opottete fundo-

rum,quos demonstrauit is, qui

«nstituit eo. tamen r> vt simplicicer vtriusq; pr_edij dominus fuit * »

™J<s!eJi sft^sT^r^' <-*-m al-e™m eorum venderet.
quendos, sjui a scd _oe debcc liquidc . . . . - .

venditore dc- bacL & sic ccst|s est non enim termmi, qui singulos

moiiraii iunt: * -

dtionis, neque

in sin.bus de- & emptotcm. & (1 de

rnonsirandis, his iir dubium, ipse qui

■fcu negandis, vendidit , decjarabit.

□uidquid hic Vivianvs

niam \xc lex a 1" ^>aminus fuit. naa

fundos separabant , obsetuari
debent: sed demonstratio adfi-
nium nouos finesintetfundos
constkuere b debet.

xin. Gaivs Ww quarto ad legem
duodecim Tabularum.

___iniudicio; venditot

sed tunc, cum ptoris.Sed concra cst,vt

icm ven-crct. diximus C. de testib. I.

Qui aut_ Ilnt .«.-„..„.Sed hicquoad

dcmonstrati fincs imecemptores,ibi

lex non dicit - r • n.= • c -

credi nudo tc- m «usa «*•*""•"■ &

ssimonio vcn- addcquod cst C.deteft.

diioris.&jLho- l.omnibw.h c c v r s.

qui male som- j, ^- Constitttcre. seili-

Sff^u «tdebec- TEtsienot.

5*T«../deo q^d *<-<-'D; tcn«>& i^niurn reeundorum illud ob-

venditore te- qua~cso vendit ° patec- ,. , ° _, ,

ftem cssc poist fam.potcst ptsdiadiui- -eruandum esse, quod ad exem-

emptori,quod dere vt Vult: vt hie, & plum quodammodo eius legis

deeuiaio"CnC c.wrf./.j.^J,ie%«cj. scriptum est c, quam Arhenis

s Veadi:oil;quodi»rerumnatuM. Solon diciturtuliise. Namillic

emptori testis §.J. ACCVRS. , „ a _ ' . j ,,

esTeV p°te«, cs QCimbm est.-] K*eit* ,&» vs tupwnams gk*

iJSeriftum- est. A"'»? ^f(o) ojt^», r 'ifov u» <&&■■

scilicet in Latino,cjuod Caimv.^h Teijsty , otJ_«Wsaeiw^.

. nabesstatim,;?qu&fi- "

; fem , &c. Sed lei Solo-

nis, quam Kic subiicit,

r scripta erat in Ctxco.-

possum hoc iudicio,qaxritur.Et distiogHean FatentUt lnc eohe-
tcdem,& potcro agerc, an non:& non poteto agcie:& sic potero
agerc petit.iiered. quia etiam fieret pra:iudicimn,si primd diui-
sorio agerem.quam petitorio.Tcrcio dicit,qudd il poslidco par-

n,ago hoc iudicio, iicct n

persenas. samilia mmine significatur
'elpecunia hereditariit,ntin heredi-
nonmmina. tJam hereditat potest
diuidi.l.&.de tei vindic^ nominaipfo
1 sunt diuisit inter coheretUs. Ercisi
cundt, est diuidunie.: -vt Ereisijmdi
SteiciSeruio in 11 i.Mneid. medusen-
tenti&au&orcs.&quajidiuisores.tan- , _
tundem potest Ciendx ^* Ciscund_: ? ", "
verbum, vt nen aberrartmsirte ,jitn
Ercisiundt diuiserim er, fy ciscunda;,
vt FeRut, & Donatus erctum, & ci-
tum.erctum^ro hereditate, cimmpro
diuisione. nam &glojsis antiquis.Cicn-
dx Jituin/^fmt. £fercs ,se/ereditas
scribiturinterdum Fior.vtcmsiatitu-
lo Adlegtm Aquiliam &ittoTurpili/
Ignoscere istic solcnt ne eis mi-
nores noxias, erum si fotte quas ga-
liolas vini tango. C v 1 a c.

iheredem ci
redesmci. Scdadhoc
vt agarn , opottet me
probaie cohercdcm, ho
enim alitctaddiuiiio-
ncmadmittat, nisimc
cohciedcm probaueio.

i s HicaBio, scilicec
familiaicrciscuiida:.

tabul.Sc
eH ciuilis : vt Inst. a Aaio fami-
deperpet. & temp.alHo. !*■ etdscundi
inprine. «stciuilis.

1 s Coheredibw.ScilCi

'ultic- .Actios__ii

cedcrc ,

potcnt agerc 'contraalios^vtj.eo././. nascitnr

arbitrum. C Item nota e"um j*n"—

* 1 t- ■ coheredc vc—

e-coquodd^citur.vo- lenlc ic5_,H.

lcntibus.quod M.& Pl. nisnc-ircede-

dixerunteamcnascie_ re.

roluntate , nonpiius. 'Acliofami-

«.-.,,.■; „ Itcm di-erunt ci non ''V1 ?dl

Posesor hereditatts ptatssagere cutrctc ptcscription-d, ^rS^

contrdceheridem diuisorto. Sedji priusqua voluerinc di- ei tjuasi con-

! tvtiisar akit potesislbi obitd uidcre:ciim e piius non traau

■ t_r--/* ciletnata.Sedtudicna- ~ P«s«iptio

excepuo prtpo&eranoms ,simgt- Cc^„TJ."L •««_. ftmi-

ui&ione.adde /

C

efiov h ^oS^oV of u^h, om**' «c 73 j3ii9©-

p,T0O-_TOI' tfCTDASITflf. 40.K J CJf-ty "j"
l$yusiy ' sA_i_C ij H9J O.J_'i; . tvfs,
vtodkf aniQ 7V nMoTein ^lUTsl/si)1. T»t

U«W_t jitss*,, ttwn* --ocfac [ Si
quis sepem ad alienum pra;-
dium fixerit, infoderitque, ter-
minum ne excedico. si mace-
riam *, pedem reiinquito.si ve-
rodomum s, pedes duos S.R
sepulchrum, aut scrobem fode-
rit: quantum profuncsitatis ha-
buerint ,tantum *> ipatiirelin-
, dcbct spatium q»"°- ■« vero oleam, aut ficum:

■f H_c

-£r_£_-_! ? ? -

Hcrodot. Sui- d ^ //«^.eccdc-So-
das inter e_- lonis m Gra-co , sequi-
pansas manui tut interpietatioBvtG.
accipit. Pas:_ in Latino.si quis scpem,

5-!$£ *«•/„"**•

manibus iic e * Maceriam. cum
Ji__s creditur calce.
_ quibusdam : f ^" Domum. iurta a-
passus camcn gru[n alr.crius. Accvrs.

sSSiES 8 ^ p**' aW" Imo

nonsex.vtor- vidccur quod inardifi-
gya.se-issS-»'. catione qualibec, qiue
-eto_~.ajr._i- fic a priuaco '
.itur duplici. „,.-,_ ^acbc. _t_.......

* osteVioremo X-Pe(*l*m libc" a"is rc" z° a'*eno a** nouem pedes pl:
-o prospatio, -*n.-'• si autcro iuxca tato : c_=teras arboresadpcdes

quod citinter horrea publica xv. pc- qUinque. 1
expansa- rpa- dumialias domus de- * ' J

struitur , & solum fisco '_____________

.. g1 Per -

c~umi«._.««, sie-pnuat. I mcewtm*.
& iipud Har. qua-cst Contta.Sol.qui-
menop. /i*r... d_m dicunt hanc corri-
■4.»-l-AI- _•„__ {••__-. A[jj di_

I illa loqui-

jxn.qui in Pa- solariis , hxc autem in
dcss. Flor. ait c_Ceris ardificationi-

^d ^ih- bus'vd conil-**aioni-

-clider^es viJe bus.quod est verius: cutri nondebeamus sicprompce legcm cc
Crinit./i.rfe.o. rigere:vr inauthent.quib.mod.na.es.fui.Q.tribtts.coll.vy t. Vcl
disi. 254. & ibi. 3-Ve! hicnon iustahabecur differentia:ibi (iiFAMILI.E ERCIS-

C V N D __.

TITVLVS II.

SecundaaBit miila estaliiosamilU

ercisimdtt , fiue iudicium diuisionis,

qnod redditur inter coheredes.similefve

C_1. Rhodig. n r Tantundem. seilieet quantum

«f..,.t.4..c>

Alciat.i-/.9_-

tt fouca e inserius.

FAMILIiE ER.CISCVND1.
tubrica estsorti Grdca.siilicet errisimds., & dieitursit-
id eft hereditm ; vt C.de vcrb.signific.i.fin. & ercisco, id
■do. ■vndesamilia ercisiund* , id est hereditam diuiaendn.

osTitius,ScScius Sumus cohere-
o Iieteditate.VoIo petere diuisiooem. Ipsi
te. An poiTum cos cogcte;& qua a-t.quai-
ir.Et dicitur,quod cogam eos a_t.fainil,ereiscu~d.qu£ ex Ic-
' ge-ij.tabularum dcscendit.Secundoponc, quodego nonpossi-
dco ; & cohercdes mei totam heredit.pottideant. m cunc agcrc

tttr heres. h. d. t_r esiilU lexsit
utris. B A l d.

Gaivs tibrosiptimi
Edistum prouin ciale.

_*Ec a-tio
ficiscitur 1
duodecim tabu-
larum k. namquc
cohcredibus * vo-
lentibus a communione disce-
derc,necessatium videbatur ali-

:ieara cx quasi con-
tl*€ta;vt lnsttt.de obltg. -ncipi[ non _
qut ex quafi contra£}.§. voiuntate di-
idemiuris. Pocuit ergo uidendi,scdi
1 irttentaiiatemporeco- «niporeipilus

munionis, & cum eff_- Jj^gfe
au,nonobstante«cc- _-_sn-__a_-
ptione:igiturabeote- nonpowst.
pro* pore debet cmrcre pr_:-
lege scciptio:vc C. «fc an.ex-
•f./.j.§.«i/A«c.Necob.
uod ambo poilidcnt,
: fru&us pcrcipiunt

dico pra;scribi doir
1 vel posseiTioni ri

quam _aio,r constitui.qu. £2SS__S.

mtereosres hereditana: distn- _e._rgq_isjn commu- ^31'

buerentur. 1. s Qujs ouidcm nione inuitu.: vcS.d^ Crt^Ti

_ ... .J .^--. » I- ■ jir #i ,n comunionc

actiO nihaommus CI quoque alien.iua.£.Jin. ] Item quadoque de-

ipsoiurecompetic^.quisuam TV^ltt^"""

partem non possider. Sedsiis,
qtii posslder, neget eum sibi co-

§,siconuenit. quiaplus
opei_iut 1» pr-esciiptio, h Pr*scriptio
quam paftum. plus operatut

m s lure competit. S. I"*-™ P-Ctum.
cum effestu , nisi nege-
turcohercs a possiden-
te : vt hic subikit, & j.
>. l.heres.§ .quantum.Qp

heredem esrc:potest eum exclu-

derepet hanc cxcepcionem n.

fiineare,qita ° de agitnr, prteiudi-

cium hereditati nonfiat. Quod ii

possidear cam partem: licet ne- Ifi id quodcontendk. _-

jetur eise cohctes, non nocet P l.s«ndut.%.fiego.Acc.

talis exceptio: quo fit, vt eo ca-

su ipse iudex apudquem hoc iu-

dicium agitur , cognoscat an

coheres sit. Nisi enim cohe-

res sit: nequc adiudicari quic-

n ' Exeeptionem. sci*
licct rcdcagercsjsi in
ea rejj«rf,5_c.sed ' quia • Ac>io samit
hie fic prsetudicium in lix erciscunda.
eo , qu6d prius hoc in- m°u",noP°-
w»i** r " cest,donec pe-

tendcrecur ; ideo iccte -,_„ hercdita-
non agismcc alia debct tis sieri spera-
proponi, cum speracur tur, nisi vn_
pet.hered.vt»..,e^C.~-?.^_.W././M.i»/«oc.nisiincasuLici- «su : de Suo
nhni:vts.dtpet.hered.l,si quts libertatem.$.j.insin. vbipostmo- c*
dicum t.mpus proccdicur in causa libeiali, non e_pe£tato iudi-

peticionis hereditatis. Scdanidem k in communidiuidun- ^Aaiocoma-

vt non incencecur,donec rei vindicacio speracur?videcur non "' diuWand,

idem:qitia pro hoc priuilegio datur pet.hcrcd.Scd tamen ibi di- maUCjl no FO-

cas idemivt j.eoj.stid,quod.namibi cessabac pct.hercd.quia pte- vind'icrti. "*

tcndebacut titulus,-. est «tpteilum j.de except.rci iud.l.sundi. sperator.

^" Si in ea re.qua. vetba sunt exceptionis. A c c v r s.
P ^ Non noeet.talit,nisiforcequi coimenicur,'B_possidec,samiI-
ercisc. ab co,quisccum possidct,dieat se petitutum totam hcrc-
,tunc enim si iudex pcrpendat cum facere bona fide,au-
ditut:sed facilius qui sc ab alio dicit conuerriendum pet. hcicd.

\.depet.hered.l.siquU liber.§.j. Icem huic dic.oest concra s.si t pes-_ioLefe-
:her.pet.l.j.§.promde. Sol, vt ibi. ^ Scd quare vtroque possi- djratisnonda-
dentc non icpellitur, sicuc & quando non possidet _ Rcsp. * pet. tur possit-.no,
itered.
loading ...