Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1235
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0687
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
I23S DigestorumLiberduodecimus.Titij. 1236

■secutus nisi tria, quiasoluendo non est:qu_ia vidi tc Ticium sol-
uece pessc v.tantvirnisi tu posteasaftiis sucris soluendo, no ideo
plus conseguar a te. sL a b e o.] PiomiG me curatuium tibi da-
ii x, non vt tibi diiemz.li dedeio tibi expiomiiTorem , ait sum
liberatus, quzritur. Et dieiiut quod sic : quia przcise eompelli
aon dcbeo loluert: sed
.usBcir s. dedeio «Pro- primtcmm* non iiberatnrSed sa-

miilorern.Vi tu. ^, ~. -- , .,___ . c

z s Quanto mintu haec "" tXM--imesic ■" o" <««» econtrajt

sunt vciba stipularoiis, aceipiatnr asicundo. h.d. vsiane ad

quantsminm,kc.

b s ?«#»>. i. ci poiu-

bilitate cosecutussue- nn. Cels

10: sic & s.de re.diui.l, D&si'

J&J.ACCVRS

cs i 7"«W.

. Labeo. Alexand. de Imo.
s ££»/*.

.nfr.de pig.a*,.,,s, ,*,„.?.„,„„».

1 s StwBM.Vwf/ettm.IdcsteipromiiTbrem.Vieieseripraadl.

l%.inprincipje vcrb.0bligat.r3- 1.6-jMlotit.C v i A c.

DE IVREIVRANDO,&c.

Multipticiter h

SI ego decem slipulatus a Ti-
rio, deinceps stipuler a Seio
quantominus a a Tiiio conse-
qui possim b : ii decem petiero
aTirio c, non Iiberarur d Seius:
alioquin c fnequicquammihi
cauerur F. At si iudicatum fece-
rit Tirius £,nihil vkra Seius re-
nebitmh.Sed sicumSeioaege-
ro ', q«3nrumcunqueest, quij
minus ^a Titio exigere potero1
eo terapore,quo iudicium inrer
me,& Seium acceptum cst, tan-
to minus *" a Titio postea pere-
re postiim n.

Impersonsditas circa verhum cxe-
CHtittnm obligationem non vitiat:
& tunc dando fideiussortt» ido-
neumlibtratur. Bahi,

1. s Labeo ait^ £,c£imdc-

cem dari curari ° stipulacus sis,

Jisi <U ■* eir« dubiura quantum ^eo | „on ^fc te Jeccm Jari

fSSEgS &S °v°"T imfndere: w**ian>

%t„. i.nau cs- cem.qnx est contia.Sed re»m locuplet iorem dado pro-

tinuo.nopro- j^ ^ c(.r[lim 3:pU[li missor iiberati posslc: quo scili-

* Fideiuflor q"'nquc tantum potc- ccr iignificar nonestecogenduP
?n=c pri.cipa- «t faccre Tinus. vnde acciperc judicium, ii reum

lem dtkiiore Scium conuemo m alus . , * ' ""

eonucniti non quinqilc.iic^ cnim Ti- locuplctem y ofterat.

nocofmn,"'! CiQS 'U3 r' atoitWt^

princicale n6 consumat:tamen Seius non nisi in v. tencbitur. & bic casus non
isse lokendo. cst hic : &licec a Scio nihil consequar:tamcn Titium non cort-
aUc Gnf. m t. ueniam in hoc.cjtiod solucre non poteiat tunc, curo Seium con-
nili.zo.TJt!-*. ueni. ar^cM sideiusl.Kberum. Sc sic duo sunt pafla de non pe-
10 \n vilbUnk '^P. sccus in iegatisivbinon piariudicat iibiin e!igendo:vt 3.
Bpsse.r.di vir. d* l^.j.i.Jiex wo.j.j.tiuaTcit c<jcra.& hoc si habes in litera.jiW
h;'.;.^ Hi??v- minw.&tc.Ci autem habcas,5«D minus,non vidctutposTe lcgi, nisi
ly.om ai ruiri ponarur,?«c. i.pioptcr cjaod habet Seius, sciiicet tria.& kgatui
dipdanjf.i.to. lci:quantur»<:unqiie esi. s.tpod habet Seius eo rempoie tjuo mi-
nus^c.3; pjK«, non cxponimr tunc in pra:terito:scd secundutt
primani literam sicjsecurtdum Azo.&dic secundu lo.cum piiu:
gissem cu Titio ad decem,& nort poiscm exig^erc nisi criaiffl po-

d s Wcm iiberatar.hoc

jpso , tjuod pctij,nisi

eicgisscm: & rot«m,vt

subiicit,a/j7,&c.

f Intihpreta- e ^ Alioqninj.ti diec--

ti>. stipulatio- teseu liberarisolaco-

"""**"'d" ucntioneTity. Ioar

tione adiecia, f * Cwetur. ,.nuliam

poffit prodcs- cautelam haberem eo-

se, &operari. tra Scium.

feeits. 9«:««j g ^- I7/««.i,condcm-

~j!™,T%i"natus suir in totum-

& !. ™hMt,'X h 1" TembitHr.ab dicit,
atrk.fipisic, libcratus cst: quia ncc

suit obligatus: vt insr.
, de ■verb.cbUg.l.dccem,

M s ScdsicumStio.U-

dcm species est in l.ntf.

insri de verbor. obligat.

Vide scripta ad cam.

Cviacivs,

i ^Sedjt curn Seio egero.

(. piimo: quia non de-
* Cuiiiunge/. bcr coucniri,3nrcciuam
•-- jty-Ur.V. Ti£lus

nvn.a

: &similit.

»nscc

eo nisialia triatemporchi

postea p>.ccrc potero a Titio: & secundum hoc lcgc li
- prout secuodo modo legi. ■ ■ - ■

k s Minut, idestnon.Azo.
1 1" Potere. idestpotui.Aio.

• m s Tmto minut, i.illud minus:& subaudi non,sccundi
pium casum,

n s Pcssnm. & sic mc faecic oporret.& hoc seemidum primum

intellestum.

B s Lnbeo ait. Obstat \.(i heres Ussm sf.Cde /cgat. 1 .Vide solu-
tion^ hoc°Io- tion,:m iD sciiptis,& notacis ad earn lcgcm. C v 1 a c.
co"c<iUc ° T c"rari.sihahc3sditri c«rar/,bene'est. (i babcai tantumrf*-

e Carceratus r/,tunc subaudi i«7-«rr":& sic valer:alias non valetwi" hic, &lnsi.
no poteft exi- j/* inuti.siipu.^.siquU alium.fe insr.de ■verb.ibtigat.l. intersiipu-
re de carcere, U„tcm.in prin.& UUn.ij. re£on. Accvi.

s ''veH^dare p ^ Co^ai&w.qaia hoc solti promisit se cuCaturum.s.vt deeem
sideiussorem. ioluerentur:& ideo non tenetur ad plus:vt hicjCrJJcverb.ebtig.
Sc lic eagitur t.siitasiipuiatuisuer.t.^Sx.^.l.squUsiipulaticisit.^.s.n.r^UBa
soluere prsci- stipu!atio.§.eum$t& coitiinsr.deUg.j.l.siheres.-vj.char.shi dicit
se.quod inres- heredem Cc iusTum vt cutec.tcneiiaddandum. Sol, b. illudsa-
I,gevth.c d.- uorcv!timarvoIuntatis.sedsisimplicjter x.ptomisilTcc.non Hbe-
disinterprcca- raccsur dando hdeiusioieni : vt msr. de ccnsitt.pec.l. prcmijsor. m
tionibi:s.£<%. sin. nam eieditori sacisfieti dcbct c r quemadmodum voluit: vt

DE IVREIVRANDO <P

sme volunrario «,siue neces-

sariojsiue iudiciali j^ |.

TITVLVS II.".
Quia iujiurandum srequentws da-
tUr depecunijs creJ.it ti -, "ut non male di-
catur a Laberie emplastrurn crii alieni:
ideo past titulum de candiHione ex mu-
tuo, bic datur. Et est iusiurandum, -vt
Artsioteles desinit, sitfe 9-«« ■mt^.Xri-
■bi"s <t«<ns *itrzia~£<A<& ,vt Clemens
Alexadrintti.cpsXayta &$v&isiici stti£
G&ajragpbiiiistai B-icts : Vt CicerO,ad-
sirmatio san&a feeim generatria. lu-
' \tequodaiudice desepur: Volun-
\m, quod a parte desertur in iudi-
■vel extra iudicium: Heeejsarium,
'. pars,eui detatum esl, resert de-
appellationes Triboniaoi

eorpore de iureiurado di-
eitur.Esi enim volunta-
rium,& necejjarium, &
iudiciate. e^ hoc estde
veritate: de quo dicic f
faic timlus,& Cod.cod. t
tit. Item in iitem, qticd '
prteedit in insinitum. & J
est de ageaione. dc quo
J.tit.I.dicitur. Itemest
iuramentum calumnU,
& koc de creduiitate: dc
quodicitur C. de iura-
mcn. calum. Ite tutoris,
qui esi ereditor, vetdc-
bitor. so hoc fvmiiiter de
creduiitate: vt in aurh.
vr hi, qui ob. per. 5. j.
colla.vj. Item tesiti : &
hoc de veritate.vt C.de
tcsti.l. iurciurando.& 1.
teitium.Item operarum: .
vt insr. de opc.lib. l.vt
iurisimadi. Itempurga-
rC.dehis,qui
ad Eccle.con.l.prcseuci.
§, sicvbi. Itemrathne
ttatti : vc in constit. dc
pac.te.e.hac ediitali.?.
item sacramenca. Item
iudicti, £j* aduocati. vt
Cod. de iud.l. rcm non

J[ ^ Dc iureiuiando.
Hic tituim eft de eo !ur ,
tndo , quod litium ,
sinicndarum caufa i

IVsiurandum speciem trans-
aclioriis % co.nrinec s ma-

ejseviden

Insiumndttm ess indttUum ad
litessimendas.

I. Gilvs Ubro decimo adEdictum
Prouinciate.

Aximvm reme-

dinm ^ expedien-

darum lirium in

vsu venit iurisiu-

radi*rcligio: qua
vcl ex pactione r ipsorum li-
rigatorum « , vel ex autStorirate terponitur. cuimdcsmi-
iudicis deciduntnr corrouersia*. *'?""» ■ & harum Jpe- c

vide mscriptti ad rttbr.

C.dc reb. cred. & iure-

iui.CviAc.

i ^" Siue voluntatio.
nla" Gr&ci vcluntttrium <tc-

cipium pro eo , qmd de-
quod resertur in iure. Itaquesic
bunc titulum vertunt «ss< ojxa ~exax.-tZ j^ Koisna^3fSsiK & Jliiy-
oxS.Theodorus Harmenop.Nomocaff.%r.ric. 18. iudiciale idejse
ait .quodex au&orireteiudicti tetiaminuita Vtraquepartede-
sertur.CvlAC.
(1 J»«#«'*/i. cWka.C v 1 a e.

■.v///;^^i r-tncdhti/i.j C a s v s. Inter alia r^mcdb,qi;i
|«kIs; in iurc reperiuntur causa firiiendaium Iitium,est iusiu-
ran. &est maximnm , ad quod peiuenitur pur passum
litigantium,aucperiudicem. ViiiaH.

q ^" Maximum remedium. triplex est remediam sinicndanim
litium.Sententia : vc insr.de reiud.l.). Item transaaio : vt C.de
transact.l.sratris. Itciri iusiurandum,& hocest maximum:vthic:
&dices insrJ.srox.

r ^ Paciicne. s. eitraiudicium:&diciturconucntionalc:vt]so.
l.i»siurandum,quodex. Iudiciale autem est,quod deseituta par-
te parti in iudieio,iudiee appiobantc,& consormante.licet qui-
dam dicanc hoe necesfarium, quandoqtie tamen alicer a;cipi:ut
iudiciale: vt C.de iud.Lrem tynnouam. & est nccessarium : quia
ipsciudeY deserc,& etiam con(lringicadiurandum:vt infr.dein
lit,iur,l.sin.ni(i iustam causam videric recusandi -■ vt C. eod.l.ge-
neraliter. %.sin autens. sed quidam hoc voluntarium appellant:
quodnihilcst.AccvRSi vs.

n ^ yelexpaclioneipsorumlitigatorum.tzkoccstvol-iauiiusa.
Cvir. Necejstri

8 s \Tvsiur*ndum.~]Specicmei
Aegisse vidcrurdcsuo iun

isaSionU. id csl,rranf-
1 remiilt teligioni ad-
sarij.C

s s Continer. prout * tcansaitio iarge accipitut: quasi litis
dccisio : scd prout species, tunc esset specics opposita. Eeee
crgo tiiaremedia, cpix&i\iisupral.proxim.&Caax.patia in ex-
cipiendo. Nam cx transatrione datui exceptio : yt C. depaSis,
l.cumpropmas. Item cx iureiurando, &ex senteneia : vt Insi. de
cxcept.§.*quesi debitor.& §.seq. Supetat b autcm vnum aliud in
multis. Ecce cnim iusiuiandum tiansactioncm « eicedi:: quia
ex ep agitur:vt C,dereb.ere.l.aSoti.cx transaflitjne nop:vt C,de
trans

* Tarjnitnti,-
& rransaclio-

similnuJo.

in quibtis ii:

aione. .
e Nccessario
in defeaum
probaiionis
dclaco. ^iltx-
loading ...