Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1291
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0715
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
1291 DigestorumLiberduodecimus.Tit.vj. ngz

dacutdomino serui, euius pecuni» a setuo alienari non potuic.
Azo. vel si est consumpta, per condic\. cx ioiusta causa: vt s./.
prox.%.juodsi asttgitiito.
a s t^Erpetuo. ] Ex iniassa.id est turpi.Si sie pto eodem po-

X nituriii rubr.
'm^sluodex iniufia cau-

^*S« ciuspecuni* Pcocalns respon-

iniusta cansa non est *""■•

«ciio, quod metus cau- ^^ ex imutfA causa , «/*-

ia;quia ipoure iolutt. . „

l... C. de L, ?«i metus tmr- BarL

causit. C v 1 a c. y i. Vlpianvs Ubre eitauodeeimi

b s Condiei. si dominus ad Edithtm,

ipsesoluic.si aliusiaut y^Erpetucj Sabinus probauic

cxcatres , auc non ex- I-' * ■ - -n-

cat sicxtac noncondi- ■*■ VL'ccmm opmionem cxiltl-

cecdomiuus suamrem: mantiumid, quod ex iniuita *

sedvindicat, si consum- causa & apud aliqucm sir, pos

pta est: si quidcm con- [e con-\ici b . jn qua senrentia e

sumpcorhabuitlucrati- ^ ir cx

vts./i terr. pet.l.si ,um. Pecmitt viohnterfoltttx expro■

etiam si cst consum- A L E X.

prum,vt frtiftus a malx vll Pqmponivs iibro vieenlimo~
fidci poilcssore. reem^, ^ Sabinum.

S^T^Xeafiipulatio- J

Jl^e-qHAfer-uim. T7 X ca stipulatione, qna per

. Vidc sccipta ad cic.Crfc jQvim (S extortaelset, si exa-

cond>a.ex Ug. C v i a c. £a e{i-cc pecunia, repetirionem

ds Covstat. imo videtut *r *i j

<,;6dnon:.cC..W»,. esseconfat'.

eau,l.ij. qusc est contra, Promissum tx causa turpi

& -yl.prox.in prine. Sol. „arle reciptens^', s solnatur, causa

hic fuic adhibica vis in j- ■ • ri 1 a.

<cipulando,&in soluen- M* »« «i»"-***;^^ottsi

do:ibi aucem cancum in turpttudo ex parte vtnusqm isiu,

stipulando , scd sponte causksitsinita,vet non^siolutum re-

soluic: vc arg. s. qwi pitithr. b. d. Diuidttur. Primo lo-

CTr-.raK. . metHm. §./« ^tur tjti.tndo titrpitudo efi ex par-

~ ~ ob'turpem. Ex te recipientk tmhm. Secundl

parcc accipien- quando expartevtriusqne.Scamda

tiscancumiputa, vcre- i^ijPorro. B ART.

iricuat rem commoda- Vllu piV-.vs libro tertio

tam, & resticuic, vd vt ®Hisiionum.

turcum non raciar: vel r^l0b turpem e cauiam pro-

pcrvim compulir mc. *V .r . $.. . ■ r

nune si me conueniar L-/mnens Tino , quamuis , u

t Ad imeiic- vri possiim cicccptione, perac, exceptione f doli ma-

Rssfit sisol"m,sponrenonrc- li , vcl in fastLim f summouerc

2«™w. ir pccam.aliascsscccontra: Cum poiJis % ramcn s- s0lae.

%£&%. YtvSSsUtotJxmtt* n^ 8, non polse te reperere »>;
pacronum, vcl parctem. <Jnoniam sublara proxima cau-
% s Solueris. s. postea sa ' stipulationis, qua: propter
* Spontanea sponce »-.vc C.qitodmet. exceptionem inanis ellet , pri-
solucto pucgat caufa. I. ij. ahas ciTct A- r r - , n - r,

"».«o,««wr- C0[Uds./JM*. st!lia «u» * ld,eJ rurpuudo,

«dVmemfquc h T s^««- aiCt acer- siipeiesset. Porto k aurem y si
iocStraauin- rimuscrrocinrerueniac, & dantis , & accipientis turpis
«tueneot. vel liibricum xcatis: vr cal,sa slt} poirelsorem potiorem
arg.C de incesi. nupt. I. jj- & ^ Ecpetirionem ^fe
qut contra Ugum. X

iProxiroacw- i s Pnxima causaAtta}

si WJhl-h™* ^iccn,1-a estproxima causa.,qus adhibica est ob boc ipsumvtfie
^" "(eg"t rct stipubcio.puci vis,& mecus.Azo.vel vt commodarum resti-
stjpulatio. iuatuc:vc in princ.huius lcg.dixi. Tcia cnim suncicausa, iiipuli
tio, solucioicausaenim estpcoxima stipulationi ci latcre anc
tiori, stipulatio solucioni : hic aucem solucio fa<fra spontctoli
esfcflum ptims causic.i.cicccpcionem.cjita: occailone prima; ca
fe dabacur : qua: excepcio medium.i.icipulationem totlcbat,
subiicit:cjua; s.itipulatio propter cxcepcionem.&c.A c c vb s.
k ^" Porro.dixi quando accipicntis tantum fuic turpicudo: nunc
- Poffldentii dicic idem si vcriusque.

meiior cnusi v 1" Po*rb auiem, Eiemplum est pcarcedencis sencencia;. Vidi
in curpi causa scripta ad t.l6i.J,de<ver.obti.C vi a c.

si vtnnrqBe I^"Sf^»/«fiW.s.curpi.Io.& fiiit ctia solutio per vim «torra.Ac.
iVc7p\eZis, nl T ^/«/«^//.Not.ciuod pocior cst.qui poisidec c in rutpi cau-
&<iatit». *J>:TJ />lc-& C.eod.l.ij.&hde condi.sine cxusa.tsm.hi prin.& J.de

i Codiaioob do.txcept.l.sipncurator. ^pj. dereiud.l. clonpcrdetieltur). Scd
eurpe causam contri J.jwcrfme.cmi.l metum.$.sedquodprttor.ybi postsolutio-
'".. con£.[astu nemetiam^datur repecitio.Soluc.ibi accipiencistantum cutpicu-
^'[a|"°m"lat° dofuic : hicautcm vcriusque. Accvr s.
tonHiaio ot n T C? vesiimenta. ] Ctmdieiione. rdlicec ob tucpem causan..
tauiatn, ^s Ecsicnot. ^ cjuod in coutraftu nomistato ctiam tia;c

i3par

condiftio daturdicct seeiis sic in condiclione ob causam: vt di-
ximus s. sir.j. I. §. in [». nihilominiis camen & habet loctnn hic
astio ex co contractu : vc insra prox.§.& insra de do.cxce.Litem
si& insradetu.ty rat.disira.l.sirdTiJr./.i.Ait^dicunr non habcre
hanc locum vbi cst astio ex eo contraftu. S; hunc casum intelr
ligunt in tali commo-
rctametsi ex stipuiatione > so- ^aro, qudd prccarium
, ,- e, sit, nona vcrccommo- 4ptceaiij,&

ilarinn Cotnodatt jjf.

datum.

o s Datum esi. s. a

p s Vel t.

Qm pecuniam recipit vt saciat
id,tjmdgratU sacere tenetur,t urpi -

ter accivit. B A r. t. .

/ eit mco maudato c

11. I e> e m libro qtiinte ttd ptam.

Plautiitm. q ^ Vendito. id estem-

SI vestimenta vtenda tibico- P1?; .

mendauero *, deinde pre- ^-//""^'/■^'7 "-«.eommo-

tium vc reciperem dediilcm, y.§.j. & est ratio«juWb J^ £de:

condidtione n me redte atStu- in bona: sidci iudiciis iudkiiseave-

rum responsum est. Qqamuis ^cniunr ca, de quibus •"""' «"a de

enim propter rem daium sit, & nec cst aau-my ncc co; ITjJtt

r r r - gitatum:vcj./&w,3*<jrf «.itaaun«si

causatccnta sit : tamen turpi- %r. lo.lin bon*.stdei.& E'ummeM-

terdatumest°. 1. s Siremlo- insii.deobli.qunestcon-

catam tibi vel venditam a te, "-"-S-j.habct hic locum

velmandatam P , vt redderes, ^c condiftio etiam:vr

, , , tnprineip.l.

pecuniam accepens , habebo c^Buntaxat.&c idco di-

tecum ex locato, vel vendito 1, citurstticlt iurisiqnia c e In Ilriaiiu-

vel mandati adtioncm r. Qupd cantum ea vcniunt de p» judicws «■*

si vt id, quod ex cestamento, vel t^jt^Zfjll lt ^ >

*nT** ?""***T\"t**" "j*t* "^* sii.de ob.excc-n.insin..
ex stipulatu debebas,redderes J&z.dedBlo.l.eUSater.S.

est.

hi,pecuniam tibi dederi:
condiciio duntaxat s pecun
data: eo nomineerit. Idque
Pomponius scribit.

n soium.EL ideodvsu- i Vsur* aoa
ra: ia hac astione non vcmune 111 a-
raiunr:vrAis ,(£&». ai°ne strfst'
Lqtiotiens.

i^ Duntaxat. nonctiS
astio ex co contraAu.

D E C O N D I-

stione indcbiti.
Quia in mutue,de quo
dixis. si cct.yet.conlra-
hitttr ob rem : & ita in
indebito: ide» de hoc posi
iiludponit.Vel quiasupe-
rior reisicit causam pr/t-
teritam,& sutttram. p0~

hhacmprt-

DE CONDICTIONE
indebiti «P.

TITVIVS VI.
Condictia quoque indebiti ess cxsre-
muiuo. nam & indebiti soiutie , qua-
si mntui datio. I. v. §. is quoque.de
obligationibus & actionibus. Sed
non datur nisi ei, qttiper erroremsiluit.

CVIAC.

Soluens indebititm ignoranter,
repetit:saentersnott.
I. V l p I a N v s iibro vicensimosexto
ad EdiSum j.

Vn c videndum *

dc indebito solu-

to. 1. >J Et cjuidem

k quis indebittim

ignoras soluit, per
hanc a£Honem condicere po-
test. Sed si sci« "

qttalit esi , ex quasi con-
trafftr.vz I11sti.de oblig.ej quasi contractu.J.item is.cui.Accvn.
3"^" DecondiiHont tndebici. Vidc scripta adRubr. C.eod.tit.Coa-
ditftio est ei bono & a;quo : non ex contcaftu.non cs stritsto iu-
rc. Nondacur.nisiquatenns, qui accipit, fatSus est locupletiot:
nondacur in ignorantcm.Eil:ccrci,aut incerti.Vbi est vindicatio,
vel ad exhibcndum aitio, non datur.Domino non datur,vti ncc
alia vliacondi£lio,piYECctquam furtiua. C v 1 ic.

?'j^Pjft debui.solui. an tepctcte poisumj quarricur. & distingui-
sti^i^H tuc, aut scicns aut ignorans solui.primo casu non repe-
cam.lccundo sic. V 1 v 1 a N.

c 1" Nuncvidendnm. Diitinguetriplcx * indcbitum. 1. { Primo
naturalicer f, &ciuilircr: vcquandonullo modo debes. Item
quartdo dcbcs sub condicione : vt j. eo. l.sub conditione. t. ^ Se-
iddquando g cicnaturaliter indebitnm : sed dcbitum, eiuili-
:vt patet in chirogiapho ance biennium.t.Itcm quotiensquis.
mihi ciuiliter,& naturalicer tenetur:si paflo,vel iurciutando li-
beratur, remanct ciuiliterdebirum:scd natutalitcr indebitum:vt
snpra di iureinran.Lsina.&insra de silsly. Stichum. §. naturalis.
& ha:e *> duo indebica indistinfle tcpecuncur : siue pcr ignoran-
"— fafti probabilem : vt iu alieno fKto;vt insra eod.l.elegxn~

&ideodicitin U.naoc,
tfye, dic ergo quod tribus
madii dichur indebhum:
vedicesj. KO.\,j.Item
qila causi. hanc aiiionem '
inducur.quod dices insra
co. I. sufficic. Item qus,
saciunteamcessarcdicct
j .eo.i. eiegatcr.itvfi.Cw»
detitr, & contra quem,
dices'). eod.l.ii procura-
tor.in fin. Item in quan-
~ 3.1.

t Tndebuunt
tripkx est.
/ Imiebiri M-
turaliter&ci-
utlicer iimui

^lndebitina-
turaliter tan-

b Indebiniin
narjraliter, &
ciuiliter : vd
nacuralicnta-
tum , ii iblutsi
sic.tepetitur.
loading ...