Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1347
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0743
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
1347 DigestorumLiberXIII.Tit.ij&iij. 1348

a T T Icit.^Voinerunt.Sr bene.propi
_,qiiia^ &c.c? "}M

racionem,qua: sequicur:
.pe.ty s.eo.Li» re.§.siex
ifa. aiias tatisesset iudicium vcllc hiseipere ; nj.de vsur.i.si
quixsoiuiionem.ryJ.dereg.inr.t.nonpotestvideri.-yCJedistraci.
pigj.si rtfidt,

haber.fed nttnccirca hst, nune cireaitla suam habet poteftatem
videndum ttgosit vndefie dicatHr-.fy qutdtm hoc in nullo toeo t
perieur, potejt tnmen prcbabiiiter diei b, qued astitmpseri

m «T; Moram saeere
scripta ad euilde

Vidc

DE CONDICTIONE
ex lcgc.
Quia hte condicl.sicut
superior, speciaVt ratiene
tst inueta.ideo de iftapost
iOom suppomt, Accvrs.
si^ De condictiene ex le-
ge.Vid-. notata & scripra
nd eundem tit.C. Cv:

&ionem veceres voluerum ':
quia videtnr qui primo inuito

domino rem: concrectaueric,
sempet in resticuenda ea, quam
nec debuit auserre, moram fa-
cete *..

^* donasti mihi simplici-

'e" ter: hic nudo pafto fir

donatio.mmquid cx. tali

nudopactooriaturobli-

gati

!DicD£ CONDICTIONE

ex lege $.

TI.T VLVS II.

Cendictio tx * lege cempetit ,si tex,

-u& obtigationem intreduxit, non edi-

derit aiiudgcnm aSionU: vt condiBio

ex Ugt lutia. 1. dotalem. 1. si vero. &

seq. solur.mac. Condieiio ex lege Cin-

r/a.l.il.dedonac.CviAC

Quando ptr Itgtm cimlcm tndu-

\r obligatio immediate, nec <

sed qua; actio 'Resp. si primitiir atlio, condiclione tx itge

\ ha:c bona cst posicb

lege

si aucem cion sir cai
■j Quiddilfe- tum, agetur aaio.cr I
rat (. Uriti»* ^J.st quu argentam.

ilta;«I

propter iltjm V I v i j

rcddatur su- b C Cegi

peissua : vide gcre,vt dicas,obligatio

pei ur. i» d.i. noua induaa ]c„e_ fe,c.

lCTerlrf. «« *"> »^.W«
(,, id,quod qnandoque ctia

veteii lcgc datur hax
coaii&M.JM aduU.si
postutauerit.s.sin.&l.
j&?.i.VeIveriusdic,le-
i gcnoi,a:& appcllcs »
omncin .Jcgem nouam,
' qua: sir portl. xij. tab.

plijm in donacicne : vt
C.de dona.l.si iuit argen-
tum.§.si. Iceminnudo
paflo de salario pi

agnur. Bak

P a t l v s libro secundo *&
Plautium.

I obligacio t 'e-
ge nouab incro-
ducl:a sit , nec
cautum eadem
lege,qiiogenete

a&ionis expetiamur , ex lege

agendum est.

Triticio auctere,rvt.de Publiciaiia dicitu

r: vslnitic.de aaio.^.Jed

quia sane.Jw/j quundo totum habtt,dic

vtJ.eoA.j.Sc ij.ltem qna-liter in easiat cendemna-

txt}t,m obiles, ~jel immobiles,corp orales,

tio-.dices j. eo. 1. pen.

■vei incarporalei: ty'fundi,pU eproprietoi

Accvrs.

debeatur ,sorte extestamento , vtl tx

V *\ Triticarin. Tiitica-

jiipuUtione,fiue emphyteusis & rcs etta

tia,seuTcmciaria:vt

fua ex causis, quib. renisuam dominue

Ho.dkicurarricico.vt

eondicere potest. quod ita enumeratu

aiunt Gcaici, rc oniniii,

varijs generibm rerttm Vipianm cxe-

qua; pec eam condkun-

quitur, /. i. Propterea quoddubitari

trnr , pcetiosillinia. Sic

potcrnt , an tot res cornplelieretur con-

dicuncur seinenccs rri-

dictio, qui. nomen * k tritico habet.

ticarix. Vidc a mc scri-

Sed indittim est nomen tale cafu que-

pzzadrubr. C.sicer.per.

dam: ~it Stephanta Gncut interpres

CVIAC.

ait: quia in antiqua sormula huiusce

&£)& v' certa.] C a-

condiciionii , quotics sciticet sua cuique

|^^l| svs.Dicit,qu6d

actioni constttuta eratsormula, tritici

^^^2 ccrci condiclio

siebat mentio,propterea , qubd qui banc

cx mucuo datur ad pc-

aclionesibi da ripriiti poftulauerat,sorte

cuniam mucuacam. hoc

ti res eral de e.ftimatis tritico-.fa ne quis

inprima. Sedcoiidiclio

me hoc adsingere putet, & quod etiam

tticicacia dacuraliqua-

coiidiSio tui
di£ta tx Ceaci-
ti* Stcphani

sit notatu valdedignum (necdnmenim do ad aliquas rcs dcbi-

sciebamus ^u* appellatio , queaie aiiio tas vel cx pacto, vel ei

hteefset) apponamipsa Gr^corii verba. promillione, vel cxem-

l~it> 5 «s <Vxoi i Ir.ipavt^' ci t«ji tib.- ptionc. hoc ii) lecuuda.
gp,jea&cas stoi Atj<2 itmx.1 <£&<&■•

fcctnta.

DE CONDICTIONE

triticaria y.

T I T V L V S III.

Longe alia * ratio condictionis Triti-

itiiy cendiciionti ttrti.ticet desc

f Triti,
eondidiio

lbBdo:vt C.d,sapa.l.). s„
Icem in his, qua-posTcs- sel
sor herediracis soluic:vc pe
C.depeti.kcred.Lsi^.sin tl,
autem.lti in iegacariis, ea
cjuibus soluuntut legata ha
sa&o inuentario,& crc-
ditores lepetiic per con-
di<ft.exlegc:vc C.dc iure
aeii.l.si. 5. Hcemia. Iccm
in domiuo sccui totti ob
quistio

dat vtraque ex eodem causa. Sam pet

condictionem triticariam petuntur om-

nes res certs,,-vtl incertt,prs.ter pt

numeratam. Per ccndiitionem

est,sictrtumsttttur,resomntsctrtt,&

numerata-.non rts incorporales,

■U.netmheca£tioeftstricla-\.i.

ea iudcxscripturt cotrac~ttn,(y

petitioni aBoris,sut arbiirij impos. Tri-

ticaria arbitraria est: quia istimat in

ea iudex repro arbitrhsuo, qutsetitttr

habita ratione leci.-y temporis. Datur

ergo eitte rei,qut pttitur sstimddt cau-

sa. Perrb aftimationem recipiunt res

omnes,prtter pecitniam numeratam. na

tstimat ipsa res ctteras, non sstimatur,

aut sattem nen indiget tsiimatore,ciim

^"'i si o"1 tstim*tioconftam,&certa:ea re

sectinia numerata in condiltionem tri-

cadunt, qut pondere, vel mensitra ton-

^tii at rij x£ ri -jaKns -raXmvi/Bfi.
mbtk (p«gpetiA«,T?i?i)t; a*ixi,-t (tiijftti.
3 Xty( sii-i-i tvt. c* t^ «aAoMK ^op

stnXlt <£ TU T6T

i %!& t-v-atyi -ta/.
■ JS?I -il-IKi «'VBi oits. Togr a-a-p>-
i T<~y tiiss aiint ~UT& 2>lg.<pityr& •&-%-
' %i* "'* rtapit T 'Ostgt, ig fflfiss tS tsik-
! t«i <P<*iS%t tphhJeit©- ss Tsi7i«i«6(i(

iMw.Cvuc.

Hae condittio locum habtt pro

inire.exccptaptcttnianumerata:

siu" certumsiue inctrtuSmt domi-

mttm,jtuepojsessio petatur.B a rt.

i. VlpianvsWwvicensimo-

septtmo ad EdiSitm.

Vi certam J1 pe-
numera-

ca , vei icorpocalis , vel incor-
poralis pecicur. hoc m
tercia.£REM.]Rcmau-.
tem suam pcr codissio-
ncm triricariamnonpe-
tcc : sed condist, furti:
ii subtraiSa sic per sur-
tum,veluti si vi, &e.

VlVIAK.

^T Huicertam. In hac
1. condiclio triticaria
confcrtur cum condi-
ftionc ccrri, Hoc modo
vrracj; cfc gcncralis.Ca;-
teriim condidionc tri-:
ticaria pecunia nuraera-
ta non pctkur aitionc,6
certum pctacur, petitur
ctiam pecunia. Vnde
niale hinc quidam col-
ligun.,aftioi.c,(ica™In
petatur , solam pecunia

cam c petit, llla

aciione vtiiur,5*

Ctrtum * peteturd.
qui aucem alias res e, per rriti-
casiam condiiftionem pecec. Er
generaliter dicendum est,eas aia^Tenum^tancum
res per hanc actionem peci, si condicec. criticaria etia
qua: iinc prscer pectllliam mi- inccrrum,vc sccuicutem
mcxacam, ilue in podere.siue in s V^oticm^tUc
r s a r L-i Mge i.»ci*. ¥ide..scrii

menltitatconltencidue mobiles ^adrubr. c.sicertum
sint, siue soli. Quare S fundum pttatur. C v i a

« Qa* c«ti
eodifljo «a:.
sic a iuriscon-
stilto appclla-
ta est, quonia
rubeiiiappr;-
toris , infcn-

deea ttaclaiu
suit. AlciacJi.

tucam. nam si seruus sic
mortuus
& domim

tusjCondia.ci: legc petet medlctarem sstimacionis serui:vt d.l.
J. de adult. t.sipostutaUerit. insi. & tseq.Vicc obftat quod illa est
vetus lex-nam post legcm xij.cab.est a lulio Ca:sare Imperatore
sacra.Iccm potestponi in l.siquisintanta.ted ciimhxc eicmpla
sinr per [eges post istam faftas , quomodo ha;c lex de his cogi-
r tauitJResp.benc °. & dic,sit, id est cric. A d d t t i o. Dic quod
" jstaexposiciondn est nccessaria:cjuia tcxc.semper loqi
Salic. & Fulgo. A d d i t i o. Adde his cxemplis a!ind ex l.a.C
de recept.arbirrii.& ex §.tripli.& §,qtiadrupti. Snftit. de aB. Iccm
deIehsecomnia:vc C.dedonat.l.st quuargentum.^.si.ltero ia nu
dopadtodesalaciopcarstando : vc Ced.desussrag.l.i. proquibr
repone : Htc estcondictio expatto legitimo. Ibi est condiSio exsti
pulatiene. Cviacivs.

DE CONDICTIONE TRITICARIA
Frosecutotrstclatuirregularium condiclionum supponit & de
diS. triticaria, qus. <& ipfa irregulark eft:vtpote enimsicut cs
nm i» sontraclibus tantu,vel ounsi.vei tnaitsidei,vel quasi Ucum-

<T Numeratar/i. Stti-
clisiime.crgo Iiic poni-
tut pccunia, ciim dica-

preba. I. j.& fic pro sru-
menio dacur harc con-
dict. ttiticaria, & c pro
sistunc pondere,& mcnsura : vtinfra ftatim.
d«T ^r«s/«»i^/«str.hocdicuntquidam aclionis cITc nomen *:
vc dixi in nib.suprasi cer. pet. Iccm noc. qued hoc veibum non
remouet,quin condict. ccrci in aliis rcbus locum habeacised re-
mouec cricicariam habece locum in numeiata pecunia.non enim
denocac hic naturam cecci condictionis : scd iricicaria;.
e s Atias res. s.debitas : vc ~).eo.$.si.
s s Mensura. An idem si pondcrc ; Resp.idc

quoque per hanc aclfionem pe-
tiimiSjS; si veftigalis sitisiue ius
stipulatus qnis iit,veluci vsum-
fru&um h,vet seiuituteni vtro-
tumque prardiomm.

;, qux ci

tricico,&s.u-
menioi:sed&
proaliis,i)UJ;

pecuniajnumeratainac:sccus est ic

n didtum iit onines rcs venirc,
acorporalcs : vt Jnjiit. de >

g ^ Quare. Bona ratio:qui

nomen rei conciueac corporalcs

corpera.& incerpora. ergo hse vemunr.

h s Vsumfrueium. Ergo incertum potest condici, cum vsus-

sruiftus res inccrta sit : vr insra de verborum obtiga. i.vbi autem.

^sundicerti.qaxcitcomTa. Sed cerci condictio ad ralia non

dzrat-.vzsupra siccr.pet.l.certicondicsio.in prin.fy Insii.dcverb.

obiig.inprine.

a 5" Rtn?


loading ...