Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1459
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0799
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
1459 DigestorumLiberXIV. Tit.v. 1460

maJvideturejuodnon. noncniminuenitur , dominum habere
priuilegium dcduecndi.nisi quod sibi,& in suapoteltact: ve! tu-
telaposicisdebeturtvt ydc pecu.i.sed si damnii.%.pecuiiwn. Eco-
rra vidctur quod sic;quia & pro creditore quandoquc elV. dedu-
cendum: aiias tmpuratur: vt $.eo.l.quadinherede.%siscrue, sed
relpoudedominuni non

dcbere cWucerc: s«jl si nomine - A { j^Qussi-

«periacur uostca ati- „ , , ° , _Z-1

quid habcre cx merci- tum est - an dedticere dominus
bus > comicnitur : alias <ie peculio debeat, quod rribu-
non, niside dolo.si do- tona agenti prsltaturus a sit.
JofccilTer qu6 minus Respondit ^ Tributoriaactio-
naoctct.iln autenl prms , - _ . n. r

1 ne tunc demum a"i poteit c,

inbutoria conuenuur, * ° , 1 t

hic constat quod non cum dorainus m distnbuendo
deduxic libi dcBicum,& pretio mercis, edidto prsteris
si posteaconuenitur, de non satisfecit: id est,cum maio-
:culio prardeducer. Eem paEte'debiti sui deduxit d,
quam creditoiibus tnbuit:velu-
ti si ciim in merce triginta fuis-
sem,in quam ipsequidem cjuin-
decim crediderac : duo autcm

a ^ Prs,slaturm. re-

b % Relsondit. non ad

primam ; sed quandam

aiiam orditur , quam

soluit.

C s P<i«$.propter do-

extranci tnginta, tota qui
cim deduxerit: & crediroribus

Josam distributionem: reiiquaquindecira dederi

quia & propter scien-
tiam rancum tenecur

A ^ Deduxit. no. pro
M. qui dixit,cributoria
tuncdemum babec lo-
isdi-

stribui

& malc. Scd
6&aliasdolo
commissoa domit

■e.t.i!lud.$. >

§.sitamcn.&.§,si
cem.fe-l.quedin hrrcdc
^siseruo. Item&pro-
pter scietiam nullo do-
lo commissb.
e Js Dcna. id est, de-
cem&decem;&(kvi-
ginci : vt yde Uga.yt.si
tstiit teSamento.yression.
;' A c c v r s.

s { ScruSaseiiberasfe:
id est sc nomine sesui
iiberass"e:vcldic,nonli-
betarum seruum
riquo debito, quo do-

deberet sola decem dedticere,
[ & ] exrraneis dena e tribuere,
cum igitur hoc fecit, nec intel-
ligendus est seruum a se Iibc-
rasse ': eo qu6d quinque adhuc
nomine eius rribucoria a&ione
prxstaturus sit. Quare si agi de
peculio cceperit S, cum sortc
& extra mercem peculium esset:

quinque,tanquam adhuc credi-
tor serui,deducere debebit.

QVOD CVM EO.QVI

jn aliena potestate est, ne-

gotium gestum f.

e/Te dicetur *.

TJTVLVS V.

Verba ediSi hdc sitnt; quo e.

x nego-
iogeiio cumsiliosa.velferuonoFiro.do-
miuij *usvsw%aut rvsuisr.ittre,-uel cnm
Hberp hemine,aut seruo *lieno,quem bo
naside ieruoru/n numero hnbetnus, non
etiam,tit ex ediiio 4e exerciloria,& in-
siitorin aSione, cum tibero homine, vel
seruo atieno,qui nobis bonaside nortser-
uit.dantur in nos asHynes tres.De secu-
lio, De in rem -uerso, §uod iusiu.Jaser-
uutn non datur actie.insiliums.esi aSio
in solidum , sed emanripatione siluitttr
obligatio:quta capite mimtitur,resiitui-
■is8o de capite minutis in
solidum,nisi causa cognita tyuit pr&tori
inidtantumrcnitui.quodfa-
cerepoteft. Finge, poftulari nctione tins
rei nominc,quamsiliuss.gejsit$atim ttt-
qucpcrema ncipationem prosriam fntni
lia hahere cmpit. Importuna petitie eft,
nisi eius tctnporit nomine,quodsuit ante
emancipationtm,eamoderetitr,pro modo
statC"est'rnegortium s^uttatum eius sossint # nulU,sos-
geitumciTe licetur.
®u*Hter insotidum conueniamu.
eft-.nunc qualiter ipsesitiussaclussu
quodhic titiilus,ifysequens cireasiliumsam.t.
2tem ne.quid actio ex eo.quodsiti iuriisitsitii
ciuilheitmsit alms-.sedpersr&torcmrestituiturpertitulumillum
%. decapit. dc. Perhunc outcmpofteamodiscatur: -vt insra eod.
J.ij. njrsic eft -vnnm bcntsicium inreftituendo : &eliud'nmodifi-
cande.AccvKS,

H s Quodcum <:o,tkc.$untedlc?i-verba:-
de peculVidescripta ad U.C.ec-d.Cv i a e.
Ss£j53^$ Mnia. ]Casvs. Iutendit hicdicerc qualitcr sllius
^^^l^sam. fui iurisfactustcncatut.quandosuperioresai^rio-
g^y^nes non compt tunt, & iustum est vc cuni eo conttahcn
suum tecipiat. aut ergo contrahic iussu patris : aut non, Ci ii

temdicasquodcanru
domino seruus dcbi
quantumaiij tributoi
actioneprarstaturusest.
Irem nota, quod v
solurio non parir dt
contraiios csfeirus , &
quod liberetut scruus:
& quod dominus altj
hoc idem habeat resti-
t ucre :sic insr. desii. l.qui
hominem.^.si. .'
g J Coeperit.
quem pcculia

QVODCVMEO,

excotrattibi

atienis, diSum

. Attdi,& no.
1 reftringuntur.rem patris veisum est : auc neque iussus eius intcrceilit: nequc
in rem eius vcrsum cst. primo casu renetur pater quod iussu,
secundo dc in rem verso, tertio de peculio , de quibus 1. proi.

h ^" Omnia. qua: sunt agcnda ii

k ^ ^(V.proponendo

ediaa.

1 ^ Cum et. scilicet

filio.

m ^ Suum eonsetjua-

tur. \A cst a debitum "

iibi. (ic &susrisictr, s

pet. I. fed & me. & in- it

sra srosoc. t. tum due- 5

bus. §. idcm respondit, jl

at proprie suum b dici-

ttu.quod vindicare po-

it&.-.Yisusra-dereivin-

r./. situm. $. meum.

C c V U S.

^ ASionem conffii-
it. etiam inhoccasu,

n solum in prxdidis
sibus. Azo.& ha:c ck-

cjuili : vtsusrk de iusi.&

sistcuiium emanci- Pr£t-A c c v r s.
ifato nonconcejjtrit patcr ,-vcIsisecu- J 1" Proconsul.i.prfccor:
iium, 6- nthil pntcrea. Solcbat conce- ^ st*prk de alie.iud.mu.
</<«%Wrf.l.Ycliberis.infi.C.deeoIl.& fj-
1.1.& vltX.dc cmac.lib. Czterhm eim
temporis, quod esi poft emancisationem,
direiia,& insoiiduaSio esi, ticetnego-
tium cceperit ante emancipationem. I.4.
S.i.&l.ii.dctut.&rat.dist.EWsOTw-
ro jtquitta interucnit,sifiiiuss.mortesa-
trii sui iurii eJseSus ex modicaparte in-
stitutus,-ucl exhcredatus sit, velsi pa-
terna hereditate abftinuerit:itlJi aiias
sui iurii esstHussit, ■veiuti sacerdotio,
■veldignitate, -vel dtportatione patric,
quibus modii m eum aSioperfcuerat.ca-

grttm;quia capitc non minnitur; itemsi

in adoptioncm datus sit, deinde sater

adoptiuus decejserit.sic lego l.r.nec enim

reciditinpoteftatemsatrisnaturatiiifed

remanere intetligiturinfamilia adosti-

ui. 1.vtrum.de bon.poss.contra tab. li-

cetsiii iurU efseSus. JE# diucrso hjsdem

casibus aSiosiih dnbitur, quam pater

emisit qitatnm in ipfosuit. l.i7.§.vlt.de c y Rs J v s-

in\arii$.&hsicpertinentadinterpreta- s\ "• -J ^*svs "

thnem ediclt, quod primum sub hoc ti- Xihac 1. & sequ. es.

tulosrepositum esi.C v i a c "!,sr: Contraxi curr

,., , hliofam. vel mliu pa-

1. Gaivs hbrononoai tris, vel non : vcl it

JZdiSum Frouinciate. ffl - versum est

MNIA hprocon- velnon est versum,ne.

su! '"fagit^jVt qui queiusinteruenit,qu*-

contraxitcumeo1, ™"^ quaiitcr debea,

.... films conucnin 1 Rc-

qminalienapote- . spon. quod dum est ir

state sit, etiam Cl poceftate, in soiidum

deficiant superiores adiones:id

estexercitoriajinsticoria, tribu-

coriave, nihilo minus tamen in

qtiantumex bono, & atquo res

paticur,stium consequatur m.

Siue enim iussu eius, cuius in

potcstate sit, negotium gestum

suerit, in solidu eo nomine iu-

dicium pollicetunsiue non ius-

su: sed tamen in vem eius versu crc<^:

fueriteacenusincroducic atSIio- . caiu,cum ^"j
J — poJItt di

rA.crtd.sidai.
pro tibi dchi-

9. Cde mgaq,.
meu pro mihi
' 'bitO, Ghfft

lnl.si ^

'-■■--

cmanctpatus vero, vcl
exhercdatus, vcl infti-
tutus abstcntus,in qua-
tum sacere poteft : vcl
sipcr digniratcm cxiit
de potestatc patris, vcl

suerir a parre nacutali>
& patcr dcccdat: ve! li
in modica parte heres
is sueritjhabeat

vei mihi (*er-
uientcm.cv;yT.
i»(.8.jr...T./!
sermsu,, ssdto-
strnm , quod
quondam no-
httm-.Mtfi»
LS.r.sivfaf.
ptt.&ini.+i.
ixverhAcha-
6is~.siceriHJ.

b Sufl proprii

quis vindicarc

s Quamobrem
hic Procoltilii
mcntiosiac,».
ABC.Aug.(ii,i,
Emen.tiis.S'

ue, quacenns in re eius versum
fuerit: siue neutrum eorum sir,
depeculio astione constituit n.
In castbm tiic exprejsis siliusfa.
siii iuris effellui, tenetttrin quan-
tttmsacerepotej}. Bart.

none ad EdiSum.

Alt prsetor ° 0: In eum , qui
emacipatas, attt exberednttHs
erit,cjuk>e abHinueritse bereditate
eitu, cnitts wpoteslate P, ckm [ is ]

becur, vt cui

naliisve-

qua;rirur. Ec distingui-
tui, an contraxerunc cu
co dum erar in potc-
ftarc : sicur ego:& me-
Itor erit condttio mei
occupancis, nisi aliquis
suerit priuilegiatusspu-
ta quia mucuauit in re-
secsionem domus. &
ha;c ratio priiis erit ha-
bcnda ; aur post: & ha-
bebitur eorum ratio, -
vt detrahatur, quod eis

n potestat
insra depecu. i.siquk

dcbetur.ViviANVS.

o ^ Aitsrttor. Hlc nora, quodsilius

folidnm tenetur dc suis eontraclibus :

cumsilio.&l.&idea.ifrfupradeiud.l. tamex contraSibus. Scd

quando fit sui iuris , rcgulaiirer conuenirur in quantum sacc-

re poteil; secundum Ioann. vt hac t. sallit aurem; vt infra eod.

I. sedsiexsarte. insrin. &§■). & g. quanquam. Melius viderur

ccontra qudd in torum fiat rcftitutio, quando emancipatur, per

illum tit.de ca.demi.vt arg.fupm de mip.i.quodsiminor. §. reffii-

tutio.fallir autem in cafibus fei,qui hac lege dicuntur,in quibus

modisicatur. Acc vhj.

jS s Aitpntor.VSdc scriptaad l.i.C.«ACvi a c.

p s Cuitis in poteftate. seciis il poftca : Vt infr.l.prcx. insi. & J.

tit.yl.sisitius,§.sin.& Urge.

* 1" sm
loading ...