Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1525
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0832
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
i5*5

De in rem verib.

1526

rftit

srpio auadi. *

anttim,qu-nrura supererat. hoc in prima. Idcmdicendtim
jmnibus teporalibus ae.ionibus.[si sERvvs.]Setuus mcus
cst ab hostibus:an ercditores eius possinr mc post annum
caprionis eius conuenire?&.respon.qu6d sic. V1 v IA N.
, Cw» P"> li- a s Quemitdmodum. id * est sicut.
wi:,[fcK.iIiis [, ^-/,/«). guasi dicat:cr-

pvbinonerat peipe- „, p A v L v s l&ro trigensimo
uavtuofiliomondatur adEdiHum. .

intta annum. s Et dic '__.,» „ ri-r

quidac.io^cstvj. pVmpost mortem filijfa-
m«isi_m,idcst qua; c6- V__* milias anmia aduersus pa-
sueuerat durare pet sex trem a-tio eft,q_emadmoduma
menses, cnt post morte aduersus eum ejset perpetua vi-
S-S-Sli- uofilio^ideo 0 ____.«*.
non autem dico quod mbitioms c _ erat de pcculio
post mortem filij durct a_tio,sex mesium erit post mor-
semperperfcxmenses. tem fjjjj, Idemque dicendum
•»*.!»« m* i £ C^ 3 m omnibus temporalibus
ac-ionibus.

57 {peratttrfiliHS,velsc\
■e in poteBatem ex causa,qutt retro

lHtra-u_a hoc c
.vmJtn esfe- «_/&/>r.(
:5, non debct fed g, j; jer ^uorem.
ptrjti iii_ . auotitH;. & de, '
cntrarmm. '2 --

l.pn.

pmeritus est:S. _quum estdari dc in tcm vcr.qua: perpctua cst.
Sc hoc in secunda. Item si duo agant de pecu. tcttius de in rem
vetso. vel ponc cjUod vnus vei.it, alius non: Sc vterque agit de
pecu. plusconsequeturis,(]uiveitit) quam is , quinon vertit:
«juia ille quatenus cst Jc pecu. consequetur. vt sit sensus: quia
quod in re ycrsum est,
»0» tfi de in rem verse aHio , veladie-
clio vlla : quia ntc patcrfilio obligatu
ww»jw.Cviic.

vj.mesium: vt i.detdtl. J <& ,. ,_ .

edicT,l.sciendnm.§.sin. ?ea*uo «°» desimt esse perpetm.
" Pavi.

1. * Siieriius,cui creditum
est, apud hostes sit: de peculio
acTrio in dominum non anno
finiendaest, quamdiu pottlimi-
nio reuerti potest d.

Licet desinat ejsepeeutiumscruo,

velsitio exeunte potefiatem: tamen

T~\E^'"'tfos- ] c *- adhuc idrgo modo potesi dici peca-

^Licct seruus, Uum , quantum ad creditores pecu-

liares, quousquesit eii satissaiium:

cessit,vclalienatussuit, drredpitaugmentums& etiamde-

& sic cxtinguatur peca. minutionem ex ipsis ythus peculia-

ribtu.Vavt. oe Castr. '

- C Si ex cattfa redhi-
S;Vw3«.Nam cum ptin-
cipalis actio breuior
est : de peculio non cst ""^_' "
annalis. Vide scripta ad a.ctl°
tit.7. Cod. cpiodcumeo.
Cviac.

d C Reuerti potcfi.aig.
s. ad Maced. I.j. § ~si £en -
1 deat.Accvns.

\Esinitioite. ] C a-
"s v s.Licct feruus,
cuius hominc de pecu.
dominus tenctur

n remanet dc-
finitio pecu. intta an-
ssura a temporc mor-
tisjvet alienationis, vcl

minum dabitur aclio:
quUpostmonc patest
augeri,vclminui:puta
infortu.VtviAN.
c C^ Vtendum. vr defi-
niamus essc peculium:
' Pttuliu in- licecextin&umfucrit:

ttd §b Mtttium.

DEfinitione peculij inter-

dumvtendtimeest,etjamsi

seruus in rerum natura eile de-

siit, Sc acTrionem prstor de pe-

culio intra annum dat. Nam&

tunc & accessionem , ei deces-

vts»pr.*od.l.,.§.merito. sioncm f quasi peculij recipicn-

11 qu-: cst conttlAccvRs. dam; quaquam iam desiit mor-

f C Deccjstonem. Imo . te sertii, vel manumiiHone esse

tempus monis serui:vt peculium s vt p0ssit ei accedere

lZiSatlt'J7 Pec«l'° > ve!u» fru«5tibus , vcl
ett contra. ied cettc 11- + - 11 /

lud tcpus: sciticct mor- pecorum rcetu, ancitlatumque
ris spec-atut, & ctiam partttbus: & decedcre, veluti si
i(tud:vtibidi*i. mortuum sit animal , vcl alio

quolibecmodo perierit.

DE IN

, E M

.-ctso.

0 triplcx S)uia tripUx&efi aMo

s cdiflo exediileijloi&dixitfu-

!C v«r°- pri de vim. fide peculio;

fuhijcitde ati*:vt supra

dc peculio. 1. 1. §. cst

vei filijfa.qui peeutii

DE IN REMVERSO.
T I T V L V S III.

jt&io de in re verso tdiesth est a&io-
nudepecutio%-velsino>tefl de peculie
acsie.competit de in rem ■verso: eiim id,
quodsiituisa. velser»tu gessitstiedtiBum
efi in patrimeniS patrii,vel domini. Sed
hoc itu,sisiliu4 frincipalitergerli nego-
tiumpatrii.edsue mtntevt putremsibi
olzligaret, locuplitioremeumfecerit. Ex
bsc enim cttusa patre obligat sibi natu-
raliter:& he.cobligatio imputatur inpe-
culium, ex quo essicitursifttppetat ttSio
depeculio.inejse etia eidttn rem verso,
■vel httncsolam superesse.fi iiU desieiat.
§Huodfi fuum principaliter negotitige-
TtmsiUm locupletierempatrem secerit.

nhabent, aliquid in
lem pairis, vel domini
versum sit : dc in tem
veiso est aitio. hoc in
piima.necvidetutactio
de in rem vet. supet-
flueie , quasi suiEciat
de pecu. a£tio:quia po-
tcstfierivtintemvet-

sum sit peipetua, & ccsTet de pecu. astio , quia nihil in pi
quia dominus sinc dolo malo ademit, vcl mortc scrui (
stum cst pe. & annus, intra cjuem dominus coauenictur <

ideatut
domino ex hoc dcbito-
rcpeculiari constituto,
inspecta persona huius
creditoris. & rctenro
hoc casu , si vnus agat
de pccu.prarucniens eti,
qui voiebat agere dc
in re vetso: dicit quod
nibil bnius,quod erar
vcrsum in reni domi-
nijinpccuiium conucr-
sum est, cum pto suo
solutum cst.si tamcn is,
quiegit dcpccttIio,non
lit totum coiisceutus,
quia sibi dcbcbatutinort
ceiTat dc in tem ver.
afl.V 1 v 1 a n v s.

u4£tio de in rem verso necejsaria

est, vbi cejsat aclio de pectttio. Item

esi vtilU, vtfi contttrrat cum agen-

tibu* de pecutio preseratur. Itemfi

agens de pecttlio praoccupes.aUio de

inrem verso extinguuur ,fi quod

verjum erat ,soluatur: atias sectts.

Bart.
1. Vlpianvs libro vicensimo-
nono ad EdiSmn.

I hi,qui in po-

state aliena sunt,

nihil in peculio £ T Tenettntur, vidc

habent: vel .ha- {^c*s™,pud

beantt^onin ^<|S£«^ + Hac <■"?

solidum tamen rcneanttir /3,qui auod cum co.%.si.& infi. Jbe^iit^vlu

eoshabct in potestatc, dinrem tit.jd.jjnprincip.&s.si gau editione.

eorum,quodacceptumest,con- ^s-\si«^em- ^..^.(ib.t.

r > r* . r h C VeUc.vtinsraeo.l. «f'1-

uerlum iit: quali cum iplis po- ssiiutsajnsi.L * Con"^"^

tiiis contra&um videatur S. j c Ademit.& tunc qua- v"™Pjt0rj J"°!

1. 5 Nec videtur frustra de in doque agitut:vt insr.eo. dwutj qui cum

remvcrsoactiopromilTa*,quasi l-sisi^si^- seruo, vd fiiio

snfficeret de pecuho. Red.ssi- ^^ vc horno:vt>;^ ™<n ac«Pt5

me emm Labeo dicit hen pos- tif.ij. i. ptculium. & 1. '" rcm. "'""''

se h vt & in rem versum sit, & tit.j.l.j.§.merito. vcttente!'81"*

cctTec de peculio actio. Quid 1C s*»* ^/s.aliud si do- «ss/.pnmissa.

enimsidominuspeculiumade- T^ V^ ' L

_ rt,^.-jr «ammm.^.prtterea. iy

mit ' line dolo malo^Quid il [.summa.inprincip.^Lt

morte setui extin&u k est pecu- noc. hic quod vtraque

lium-, & annus vtilis prEtcriit? *&}° impcditur,vel dc-
De in rem verio namque aclio

pcrpetuaeil::&Iocu haber,siue
adcmit sine doio J malo y, siue
a<5tio de peculio anno finita
est m. z. J Item si plures agant
de peculio,proficere hocci, cu-
pecunia in rem verla est,de-
bet: vt ipse vberiorem ".actio-
nem habeat. Certc G. ptaruen-
tum ° sit ab aliquo, & actum de
peculio;de in rem verso aclio an v
ceilet,videndum [est.] Et refert §.idem traciat.
Pomponius Iulianumexistima- n..J Y'
re de peculio acliione perimi de
in rem verso a&ionem : quia in
peculium conuersum cst, quod
in domini rem erat versum : &c
pro leruo sblutum est:quemad-
modum P si ipsi seruo a domino
fuistet iblutum:icd ita demum,
si prasstiterit ex adione dc pe- ° s^ tr&uentum. facit
culio dominus, quod seruus i]i fyTa *"■ $ '* fi vera'
rem eius verterat. Cjeterum si
non pra:stiteric: manet astio de
in rem verso.

ficit proptcr id , quo.d

domirto dcbctur: vt J.

to.l.si propatre.%.sido-

mhii. & hoc plus ^cfli Aetionis de

iuaclionc de peculio: pcculio.acde

quia& cum seruis, & 1Jn_rem versli

similibus dcbitum prx- diff«""".

dcducererur: quod hic

non dicitur.

V s Ademit sine doio

malo. Vide scrip.ad J.$.

CquodcUmee. Cviac.

rn ^ Finita est.vz c htc. c Assio de \a

& infri eo.lsipropatre. rem verso la-

depccu!io:ticc
aliit s.tit.u\ l, txskOo. C;"'mve d^M-
§. plane. & hoc si agar cuii0.
de in rcm verso : seeus
si dc pecul.vt s. de trib.
l.procurator. §.planesi in
eudem.Vtl dic vt litera
vclle videtur, etiam si
dc pecul. agat. Ac-

Nm dicitHY verfum in vtitita-

tem alicuixs, auando ilie tantum

ogat, cjuantum accepit. h. d. cum

pnn,t.Jequen.& habetur istudsum-

P s Quemadmodutn.
scilicct videretut desi-
nere cssc vbi eslet ver-
sum in pcc_lium,vcl es-
scc liberattts abac.io-
ne dc in icm vecso.A c-
c vrsi vs.

*.]Ca-eum manumiitercm, &
i meam esse versa,vt sic tenear d.
tut. Ee djcitur cj^uod

ui mei pccuniam mihi

an pccunia vidca-

rem verso,quxrJ-

i:quia,&c.(i seruus vaiuit tatitum v.& %■

tecepij
loading ...