Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1545
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0842
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
1545 Ad ienatulconsult.Velleianum. 1546

ligatio!Dicitur qu6dnon.hocinsccimda. Vivian.

a < oWt£^»'^sedceite,imoeoipsoqu6dpeimisir pecuniacre'

di,& pignus recineri potcit:vt Cad Maced.l.fipernjittete.qaX eit

contra. Sol.ibi vtmmque permisit,&pccuniam aecipi,Bc pignus

d3ri.veldiltingucacumpraicipitpatec,veldammusdatipecunia

J Jaa. tttm- filiof. vclseruojTel ei

Ht.seeuii- —-

Sum bM. & cxtraneo , an iit datum

xiitqwinat. pjgnus :&tune si sciat

i.t.fi£""f'*- riiedatum, cofirmetsvt:

7£**J^£ ibi, & 'j.qitib.mod.pign.

SSm*»* t*^ontr*,Lsipr*t^t*m,

).re§ .si ignorat,no con-

firmat:vt Mc. an postca

dacum suit, & tunc non

tcneac, nisi & de hoc

speciaiitet mattdec: vt

d. l.figratu ita.insi. Acc.

S/,•«/«.] Casvs.SI
pocestas Bonon. iu-
beac vc cum seruo ciui-
tatis conttahatur,an tc-
neatur quod iulTu?dici-
tur quod sic.ViviAN.
b ^ Contracium.ttoa in
vtilitate ciuitatis, aMas
ciuitas cenerctur ; vt s.
Lis.inpr. & ipse durantc
officio. Quid postea;
Rcsp.vt no.~j.dtadm.re.
ad ciu.pert.l.ij.§.ineum.
c% Pese.tkUchs.eo.
lj.li.si».

Sldominus.~\Cxsv$.$l
dominus accepturus
rnucuum iusserk seruo,
■vtl nuntio numerari,aa
teneatuc quod iussu?di-
citur quod nomquia cii
scmo non clt contra&o.
hoc in prima.ssi vnvs.]
Si tccum habeam scmii daur
comutiem , & iussu cuo vt hk
concrahat, tu iolus te-
neberis.hoc insecunda.
Si veto ambo iussimus,
quilibec nothuni tene-
bitur in solidum quod
iulsujquia similes su-
mas duobu.s mandanti-
bus. hoc

uus non cx volnntate domini
obligauit a.

IV. Idem librodecimo
adEdiHum.

SI iussu eius, qui administra-
tioni rerum ciuitatis prapo-
situi' est,cum seruo ciuitacis ne-
gotium contra&um h ht: Pom-
ponius scribk ,quod iussu cum
eo agi poise c,

Quando pater, vel dominttt erit
principaliter contrablurtts per sie-
ipsum: licet iubeat dart sertto, vel
silio,non agiturqubdiujsu :sed agi-
turacsisecum ejset comracltts ce-
lebratttt: & si ex pluribut

& { Scnamsconsultum Velleianum. De hoc titttto vide scripta,
& Wt#* *d init. C.eed.tit. C v I a c.

£S$KEij £&'*"'simatttsconsuito^ CASvs.Cauetur ne mutieiin-

MMglj tercedat: quia sicut ci interdicicur publicum officium,

godeni modo inteccetfio. vnde si intercedat pro aliquo

animonouaudi,vtinsc

vnttt inbeat, contra ipsum solum tiansferai obligatio-

, , n- n A nem,hberatur:&: m ve-

damrbacailto. Pavl. de Cast. teicm dcbitol.cm ctc.

v. P A v L v s iibfo quarto

ad Platttium. ,

ijniara mutuam accepturus,
iusserit seruo, filiove numera-
ri d, nulIaquKstioestquinipsi
condici possit: imo hoc casu de
iussu atStio' non competit e.

ditoti rcstituctui vctas
adio. V 1 v 1 a n.
h % VtUeianosinatusco-
sittito. cjuod cst 1. i.prox.
§. cuius senatufcons. &c.
i s Neprovlio. uili in
sei a casibus:vt pro pe-
cgni*pro libercace ca-

- i.t, ■

4 Vcllctano
easibus uon iu-

1. s Si vnus'ex serui dominis pwdotc: n CMsitt.

■ussit contrahi cum eo , is so-
lus s tenebitur: sed si duo ius-
serunt :.cum quouis in soiidum
agi potest ': quia similes sunt
duobus mandantibus S.

LIBER XVI.

AD SENATVSCONSVLTVM
Vellcianum /3 s.
Titvlvs I.

Ad S.C.Macedenianii diximuisupr*
exSeneca,quasdiimpecuniaiideberi,non
exigi;& ex hnrum numero essi dattusi-
lij$s*m.contra S.C.Maeedonianttm. Vi-
"'atiosiqui hic titttlta,
vt ms aamctnt etiam datai mitiieribttt
contra S. C. Velleixnam , alij crediturit
sicilicet, vel ab eo , qui alij crediturtu
erattquogcnereproaitoTtidentHrinter-
cedere.Sed sj. quahscumque alitt inter-
cejsio sit,ei S.C.occttrrit^ ne muiteres te-
neat. Intercejsio efi auoquo modo recipiat
aiienam eHigationem veterem,aut no-
uam. Et S. C. quidem Macedomimum
«, s Si dommtt*. Vide saSumesiinpanamcreditom.VeUem-
scripta ad 1.13. C.sicert, mm ;„ gmtiam mulierii. & iUud longe
pet.StidLytcS.C.quod si^rim.ExduobutenimreusiipuiMdi, j astio daretur
cumeo.CYlkC. __ si-onta scierit, alter nesiierit.ex causit

A% Namerari.vira.\UO. s.C.Mitcedoniani vntttsscientiaalteri
cs Xencompetit. cum mCet,& creditor esseSu ipso ius crtditt
sitcumdomino,velpa- araittit, & Macedonianaexceptionon
rre vere" conttactumivt par-sS CBndiaionemindebiti,& Macedo-
hic, & C.auodcum eo.i. nUnosiliussamii. renumiarenonpotcfi:
si ex ccntraSu. ?(W(/ t*men omne longe aliterse habet^

f s Soltu. vt s.tit.'). l.si . ex s.c.VeUeiano. C v i a c.

m rem. per yeiitiaMu muliertbtu inter-

S C Mandantibttt. qui , ., _. , .

fcoct.Hu insolidum.si- ^denttbtttparatur xfao, &mve-

cuc & fideiussores plu- terem dehtorem rcHttmtur,seu m-

res:vt J.mdd. Lcreditor. siituitur ablio. b.d.cumseqq.in qui-

§Juobtu.& insiJeside- y mrisconssummaxm totttm titu-

iusi.si piares. Sed ho- , J ■"■ ,a - .,

dic t V, ndatorcsA fi- lum ' & fomt hc ?# '.m. ^

j.Item si renuntiet: vt
'}.ee.l.sin.§.pen.4.ltcia si
accipiat prctiti pro in-
tercessione:vt Ceo.l.an-
tiqtt*. j. Itemsidcci-
piat,tenetur; vtj.eo.t.fi
decipiendi. 6 .Item si ca-
ueatsecudo;vtOo.;.ji
ntutier. Vndc vcrsus;
Calibus in scnis mulier
spondendo tceetuc. Pro
libettate, pro docc, re-
nuntiet , & sidccipiac,
prctium capiat, caueac-
quc secudo. 7-Item vij.
si in rem suam:vc J.eo.l.
siedsi cum.& l.*liqu*n-
tercederent. 1. s Nam sicut ^SJceni&viij.tenc.
.. .... j. . , tut,vt ii iucccssic ei^pro

monbus cimha ofhcia adempta quo imcrccssit:vc -}Jod.
sunt k fceminis , & pletaque l.qu*muit.%.planesimi-
ipso iure non valent: ita multo
magis adimendum eis fuit id
ofheii

f Scn.iEnscon-
sulta iic inter-
ct'siioi:il). vo-
cat Mnrtianus

hi.r\

k S Adeptasunt.n iu-
dicia D, vc %.de iud.Lcu
pr£tor.§.si.liem aibitra-
ria:vt C.de arb.l.si.hem
aliasimilia: vt j.dereg.
iur.l.i/.Sed quaidam po-
test habere, & idco di-
pleraque,vttutcl;

in quo non solaope-
ra 3 nudumque ministerium ea-
rum verlaretut: scd etiam peri-
culum rei famiiiaris. 2. J JE-
quum autem visum est, ita mu-

lieri J succurri, vt in vetercm Hli0rum:vt in auth. de->
dcbitorcm, aut in eum,qui pro hered.ab intefi. §,ex hit.
scconstituissetmuiiere reamm, «/-«.Itcmptocuiatio-
raagisemmil- t„Asmi,u,kam,
Ic quam creditor muiiergm de- 1 * MulierLaaimo no-
cepit. uandijnterccdenti.

Htc ponitur ordo qualiter de-
uentum eji ad boc senatuscons er
eitts verbd recitantur. &bocdicit:
mulieri intercedenti paratur except.

persenatuscons.Pelleian. cuittsver-

■ -■ ■ «m accepit:*

h Mulieres *
quibus remo-

officia admisr

1 ^ Re*m. ciim ipsa
non obiigaretur.
n T ABio daretur. vt
"j.eod. l.quamuu. §.que-

etiam si crcditor scicn-

' ' :^s dciussoresproparte
'to(]uaparte

bictitulm locum non babet.BAKT.
trigensimo

conucniuntur:

auth. deduob.re.col.Vt/,

l.Vcl verius iliaauth.

loquitur in plucib. reis
rln" principaliter c pro se
,a.^ obligacis, no in his,qui
,jis. sunt acceiTorij in soli-

du obligationi aiterius.

Additio. Not. ex hac

glois.quod atttb.deduob.reit.non habct locum msi in principali-

tcr obligatis, non inobligacioneacccssocia:quia cunciuraanti-

qaa remanent incorrefla. & cum hac gloiT.concord. Inilit.desi-

deicommijs.§.si />/«>■«. secundum BALD.hic.

adEdiSttm.

Eiliiano se-
natuscons b pie-
nistimc compre-
hensum est,ne pro
vllo ' fceminsin-

AD SENssTVSCONSVLTVM

VlUEIAMVM.

• DiBum eft s. quatiter ex alterius contraStt quii tenetur: nunt
^uaiiterttiHex.stiomnteneaturpropterVekeittniexcepthne.Kcz.

bic rtseruntur. b. d. Et not.bic )" '5"1 3C<a^

dwt,& ordinem in consilio.Pri- Tr?Tprimb.\ C a s v s.

moenimsuit proposita qu&siio. Se- Jj/ure veceri succur-

cundo consulitur superea. Tcrtiojit rcbaturmulieritantum

resormatio,&itafiunt bodie resar-

mationes. B A^R t.

I r.' Vi P1 a N V S Ubrovicensimo-
nono ad EdiHum.

ET primo quidem tempori-
busdiui Augustiimox dein-
de Ckudij edidis eorum erar ^£NI
intcrdidum , ne fcemina; pro
viris ° suis y intercederent.

proptcr
tercesserit postea sena-
tusc. Velleiano succur-
ticur ei siue pro marito,
liue pro alio intercessit:
& illud senatusc. no est
sine commcndatione.
[omnis.]Siuc tc, iiue
"" se obli-
gat. vnde si proaliquo
inrerccdcre vidcacur,si-
bi succurritur. [ sed et
si mvlier.] Conuenit me aliquis in iudicio, & mulier qua;dam
se obtulit defensioni mea:,& condemnata eit.cjoarritur an ei snb-
ueniatur per scnatus.Dicicur quod sic. V1 v 1 a n.
o s Pro virit. ideo specialitisde virissit mentio:quiaabeisfa-
ciIii'is3moredecipiebancuc-.vt).rferfM*J,/n«rst>. &vxor.l.j&
ideo c hodie hoc casu ipso iurc non tenet, quando pro viro fi- '
deiubet:vt tn auth.vt nuUi iud$.& illud quoque,8cc.eoli.ix. Acc. ^1
y ^Pro vimsuu. non pco cxtraneisante hocS.C.Vide cap.n- ,it
deprtseript.Cviac. ' «

CCc j a^S»«e-.
loading ...