Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1567
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0853
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
1567 DigestorumLiberXVI.Tit.ij. 1568

emit, nec altum mter- ___--_,- \_orix fidei emptoremme

posutt. scd muher ipsa ____,___._ ;_____j___J_

cjinp.o-c.__.'

-quod sie: & cauebic & non rsutam execpt. Vell-__iNTEi.c£D--
»_.] Si pto aiien» sctuo inierecdat mulier.qui ciuilitec obligaii
aonpotest,an iduetut. Dicitut quod sic : scd in dominum, &c.
Tt inlitcra. ViviAN.
--* r _5T-wi~W-*».-ibi dclaram. Accvss.
b T Mie-ius. morcai,

c i Vix. id est nullo jrxji, PoMPomvjWwJW-
inodo: sicsupra eo.l.tu- m_ Senatusiensultornm.

ter.inprinc. __ .,

d s J<- cMmpttM» j& CI -nulier hereditatem «alicu-

tc adcat mulict. __5iusbadeat,vr a-s alienum eius

c * MulUr.Mt5.dsmi- suscjpjaE_vixcestvtsttccurriei

mJs#* debear: nisi si fraude credito-
f «T £/s«m. quau di- ., - . XT

catnonsolum-em. . rum id conceptiim sit d. Nec

g «s Liberos. id est tan- enimlocominoris vigintiquin-

quamnonobliga.os, queanni circunscripti per om-

h T M&mm&tim nia habenda est mutier«.

damn_m.AccvR,s.

i siststw ««*«*- ^__^ imtrcedendo dedit
w £riu(oi me- »«.Not.regnIam *: tC ' J . , _

Jioris _sse con- ].de ng. i«T, /. w _>*-, ,. pgnara:potesi tpja vna cumjrubh-

ditionii no dc- non fefe^ _%. c. ead. Lsi hats, Qr omni deterioratione repetere

ditcT'm VCn* scieni<& Si & rsi v""*- tamacreditore,_uamettamabalio,

tre^mptores,.]. - W r y p

k s Itemsi mttlterSci- 4 •>

t vitiicoiure Hcet interccssuta. *. J Si -s mulietrem a sepi-

duwis.Titia- *«j vtemptoraeceptam gnori datam per in.ercei3ionem

^Z *Sffl"C recipe.evcl.t, fa*. -tiam «

1 s Referret. id cst ac- bberos S recipir. Ersiresdete-

ccpio sctret.Vcldic: id rior faisla fuerit,eo nomincma-

«st compcnsacet. gjs jestimctur \ _e_\ s_ credi_or,

rJvid^lSdS &)*-»•_ P« intercessionem

icplicec: vt C.t..i.sina- accepent,hoc ahj vendidit: ve-

*V'$MU»l' tta-lnJ!n- quajcstcon- raesteomm*opinio,quipeti-

¥.<UrtivM.' tE*.Sed ibiaec_maritus tionem dandam eiputant &ad-
uersus bona. fidei emptorem:n<
melioris ' conditionis emptor

■e.t._w.mui..§. sit,quam fueritvenditor.

interdum.^p J./iwie.Sed

ibi voluit delcgarc: hic Si nmliervendiieritsundttmpt

intercedere:quare sccus 4sio, itittatur Veileiano. B A r t.
sidcinde.

si «s Acsiea.i-loi.AYT 2,jsItemsimuIierkcreditori

sh &c. Avx hoc loco, s. viri fundum vcndidir, & tradi-

in cieiciis excepiionum ,■ ,. .

soimulis scmper Cg«ifi- dlE ea conditione.vt emptor ac-

ear j&W , vt »ra. Vidc peptam pecuniam « virorefer-

not.ad 1.1.5. iateo. J.i& retl, 8c hunc fundumvindicat:

siumir.ibti*,& adprinci- exceptio qttidem opponitur ei

ttum*;** e ^cept.jci. je re empta __ tcaJi[a:sed repH-

v s c«w sirmtasitn- cabitur » a muliere, ac si ea $

sitltum.S. C.VclIcianurn venditip contra senarusconsul-

inducitut, & eiecptio- rum y fafta sit a.Sc hocprocedit

nis,& supplicatioms m- j_u_ _ __ credjtor emerit , siue

ic, &actionismodo, vt . c r ...

cumulietcondkicqua; wt«posuerit <rt ahum;3 quo °

soluit eit sua inteiccs- mulier ea ratione careat re sua.

sionc. C v 1 a c. Idem est & si non pro viro : sed

n J F*3*sit. fubaudi pro a[io aebicore P rem suam

icctc erciperes ru em- l ,.,- .

ptoi:scd^iacstfaaa tradldlt^

conttasenatus.VelIeia. Sialntsmandatomulieruinttr-

non rcajcxap.s Acc. cetiit^xceptioniFetkiam est locm,

si.^Cred,teremerit,siue r ' t r. . A r . '

interpofuerit.O^ox-Xt-.. st^edttor hoc sitMrtt: «hasseau.

l.l.inj..C.ecdem.S.iin B ARi,
hac spccie mulier nec *■*•« i- - 1- ■

icminsolutumdedit, 3-s Simuherneipsa intercc-

nec tradiditiscd vendita deret' ahj mandarit vt id face-

obligacione contraiic rct, an in huius persona locus

inteicclTioms iure, vt huic scnatusconsuito sit5qui ro-
ctedicor Iibi dcbiiam 1. - ■ 1 c

_____:,„„„ „ ■ satu mulierjs id raceret; rotusr

pecumam pro pietioac- ° . r r r !■ . . -

ccptam facerec , cjuod cnlm iermo ienatulconiulti ad
est intciccssionis vice,
y.idc scripcaad eandem tii. C.circa medium. C v 1 a c,

* 1" &",.pro«.AccTRsiTs.

P *s Debitore. alicuius.

g «s r--**"/^'/. non animo doaandi.aiias cem.tks.eod.l.sedsieja.

frl.siq.-

% <s rw«*.videtarquodnonpotest./t)/i«M,'ss»,&c.

s <s Excludendum.Quii si ego mandataiius nesciui quddface-

ictad hoc ?t alicnamobligacionem insesusciperet l Resp. for-

:„!*"=-

tc non ianaturmulicr:arg. s.ee.l.sisideinjsom. Velquid si puta-.

bam ipsam posse interccdere.

t •{■ Nenvsuram. Nor.cjudd potest a renuntiaii hnic scnatusc.

TChie._y C.tpnmdomu.ttt.oss.sur..potefi.l.si.& inaut.vtma.dehi. tnl.it""

lcc.§. j»(i» vero.coll.v. secus binMaccdo. c vt dixi s.ad Maced. *>"*por-st,

/. tametsi. & hoc accipe *.*2«*>«i»..
petitionemnondandamaduer- sid/stc=iriocaiadebe: "linJ*_-
*v • c i- r n. i- nchcio libicompeccnci: -lodiss,,. .

susipsammuheremspestat. Er ali_s _<__,*.*.LtT*»r- . bS»
puro rem ita esse dislinguen- act.ciimA_uitiana.Scd. Mjuxihnu*,'
dam, vt si quidem creditor, cui si rcnuntiar , rmnquid j^r
meobligaui.mandantemuliere semperpresumituicer- w_
hoc in fraudem senatusconsuiti SJSSiSSSS^ ^'2 v-lki*;
egisiet,neipsainteruenirctcon- inuti.stip.%.siscriptum. ^t,a.im_
tra senatuic.daret autem aiium: Sed quid prssumcmus f:otestJcf *'-
cxcludendum seura exceptione in dubio? Diccre potcst, jfbjjj

fraudis senatusconsulto fy&t_. ^od. cum 'gj01" s **p*
c. , . . ^- ges, (quod cie pcrmir- te, In Mio

Si vero is lgnoraiiet ; ego au- utwtC.de&.&/*&. ""
tem scisTem: tunc mandari me
agentcm cum muliere, exclu-
dendum else: rtie autem credi-

igm.i.st.) qu6d resigna-

..ia- - , —•"

T4i«tc& i"°s„r

dumlac^. Scdfortchic luque £

secus, cumnon sit hoc tnodiftaj !t.
tonrenen. bencficiura g restrm- nunciatio ma.

gendum;vc3#.j.<jWi&, %' "•*<*■
St >WK//e>' in indicio exceptioni &post.t.chm quidam.
Felleia. rtnmtiat i VeUeiano non " 1" obllgari »cn po$t.
ittmtur. B A R x. s.ciuilicenvc subiicic,^ «

J.dere.i»r.l.mperscn-sm l

4.1 Si mulier pro eo,pro quo s"^m-H ,nacuialicer r Bene:,-

- ■ ■ it* - - 1- • r r sic:aliash fidciussor ac- ?,*:•> -

interceiierit,mdiciumparata iit cedeien'_____""-___'- '■ "'"""^-

«Mulictile|(i

accipere, vt non in veterem de-, siader
bitorcm a£tio detur: quoniam
senatusconsulti exceptione op-
ponere porest: cauere debebit
exceptionesenonvsuram (,Sc
sic ad iudicemire. s.JInterce-
dere mulierem inteiiegcndum
cst etiam pro eo, qui obligad
non poilir u : veluti si pro sertio
alieno intercedit.Ied rescilTa in-
terceilione e,in dominnmrefti-
ruenda est actio.

n possct:'
■rXci

1 prtn-

ic «i!iin»c.

1 Firtciussor
■ipalii.S.£3.ci.s.eod.l. accedere non
sedsiproaliem potest , Dis

J i "^mttr- V*. m_*

cesswne. Indcdicltune- salcemna.ur.
stitutoria,& vtilis.Vide Vts.
not.ad L8. %. Marcetlm,

DE COMPEN-
sationibus _.

TIT V L V S II.

Ex eodem nttmeresitnt pecupU, _ui-

DE COMPEN-
sationibus.
Quia in creditis prin-
cipalib. & accejsori/s , de
qttibus efi diStim, obtjct-
tttr compensatio : ideo de
eaponit. Vel dixit de ex-
ceptione VeUeiani: ntmc
de ea,qus.fit per compen-

_ r Compensationi-
bus. Grici Compensatic -
ttevecant evsstytiQtrsis-i,
& ««n^ejst.Thcoph.S.

tstat eamsisri ex omni causa,<irp.
re eendiSionem indebiti.Compensatio eft
per irtisui computaticnem ab &re alieno
liheratio. Cviac,

Mo

tcKo

Fit atttem ccmpensatio
0X cattsitpari, attt dtspa-
ri.M.mstnlJi.xJi,-
cicpari. Paulusi.scnt.
tic.5. Eteascla ccmpen-
santur, _w& pondere, m-
merc, mensurit conSimt.
GjiPEHSAHOest Cl>rpm """ "rpcrencn
dcbiti ^&Ctcditi ^penfatur^nisiccrpo-

Pandc&atum.

I Hbrosexto

rib. in &i~limatienem de-

dudis. Comptnfatio sit , . _ .

,)/„■»„. rZMui.1J___=t

eod.ticad princ. Mortb. ./^^.Thco-
Ga!U& compensatio non phi). tsfi'"-il
fitnisiexresiripto Vrin- -ss. Js- "*"'
cipu. C V I A C. j>rd.Harmen<ip.

VNusquisque creditorcrri S^KOmpensatio.] ui'l-*it->'
suum,eundemquedebito- 0_gK*^CA s'f,I)etje*

tibi alia x.ti pecas 3 me,
obiiciam tibi compen-
sationem: qua; necessa-
ria est: quia magis incerest non soIuere,quam repcceie solutum.
x t* De. ('/»'. ab vtraque parte. Acctrs.
y «; Intersi. sciliccc contrahentes. Additio. Dele gl. tsei-
ticet contrahentes. _ & pro ca dic: &significat sui airis , & alicni
computationem, ciim quis, quod alteri debct, confetc cum eo,

' sibi deberur. C v 1 a c, ; comper.t.tio

Z«s "C -rWwy^wi/^a-.OCsm^yir-.tantum.quantiitlebet.Seclfal- qnib.casib.nori
V 1»' h*c 1« jn casib.Tt dices J.M.tsfr B^-**»«».AecT-is. ad-iit-Bf'
9 s Iso

inrerse 7 contribu-
tio f.

. Ivlianvs libre z
gensimo Bigesicrum.

TNusquisque creditorerri
suum,eundemquedebito-
rem percnrem summouet> si pa-
■atus est compensare *,
loading ...