Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1655
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0897
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
1655 DigestorumLiberXVILTitij. 1656

barcdebet.sic & C.de dona.lfiquitpro.

3 s -_*>»r.sc.eodenicasu,quo^pectabaterpa_oadpac_eni.

b s Propttre. sciliccc negotiari filios suos.

c s Negetiari. id cft & pro filiispatr.s sui 5 id cs.p.os.atr_bus

suis aiiquem ncgoiiari_. exi!iirno,&.c,

d ^ Vt domino enti,frc.

ac si dicac, ess« domi- sc doceat •, actionem mandati

to™cncstcca^l3cS competere. ...

Grxca vsque iU._c,j**- Sl ntgottum cemmtttiturin pro-

si:um eft, &c. U habeac curatarit libcram voluntate, secttn-

quidam libri in margi- JHm materiam contratltn boc agi

ae hunc tnetuiD , alij intt^ituriVt doliamalus abftt.b.

nullomodo. * . _. . _ - _-•■

e s. Adminiitrandi. C. 4- s LucmsTuius sratns silio

bonifide.AccvRs. cotnmisit rerum suarum admi-

s Aicw.iib.di- s 1" obiigatas. nemie ..istratiotiem, ita s :-$» isxrtp

ss*nii.+cap.+. eminh.-csmti.egq.i-t- '^,. _ * :_■ -_,._ <p__-,, v.^a,.

tjratcum hoc tio.cum Lucius es: con- , . • m - - «. _-■ .~

responsum « „____ _ -agjjhatus er T0 ^? !Ta«'' y~" T * '""•^ "*"

rfSic »" dciia°' dd~*6r &st-* «^««s»1^** s "** &rrf'*-

feis restituititu «& s ltc QOC- ex supe- -VJWF oMTiiV. .. 5 &* *** TGtlfTW V~

illum videto. riorireip. quodingc- fe^ifardm oiu-nhi ^omiw sstuv
- ln gener-li nerali^di-.o bonasides . ___ r *7 ' _ •

/nfr rfe ^ 5*As'r tit&iua/tuS^, tm ttcm.iv

' cond, & demen. I. cum ,3iAm*, tt-rt „->-._.£_ , ._t- kyisk-

tale.^.Titiut.insin. ?tiy , int Irtotw GstpTleir , _s ■iUsia

~^ Vcdsiliofamiliks.] ;„_ y j^. 'i{£ -^t* ;c^>._. 1/) t_

rSliosamitiaf «___ ^' ? ^" ^? *". ^"

aliquid pro me petcret. -WAt^Tw <_/ __w fMtJV*-U- __»■

* Ttmetsi-tt. i__c emancipacus e.egit |*. [ id eft, Seio silioiafutem*;

B°e*m essTar- incra annum * tcmPorc Ego tjuidem secundum narura

biWor,vtpa- emancipationis. potcro dreexiftimo, pro patre b3 & pa-
trij , eiufoue agorc cu patre manda- . ,-,.. l. .' , r ,. r

siiiorum U- [Pdc pecalio. Itecii si- tns bhls negotun c (me ahqua

gotia Quii vei |;_ DOtei.0 32crc actio- conceiTionis inquifitione. fi au-

nullode ti re j ■ j - «•■!-■ t-

midatorequi- nc -ia™atl perpetuo. te iiccemtas alicuius talis ent,

fito aumini- V « i a n. concedo tibi de omnibus meis
stret i li qnid 2 f Intra annum, non , . . . r ,

tam= eiusV dicas a teporc exaftio- vt t v« negotun , fine vendere

nemopus ha- njs. nEC 3 tempoic fu- vis,uue pacisci,liue emere, fiue

■crii ___>fef1' mandati: fcd di- quodcuque operari, vt domino

omBium libt- casa. cemporeeman- enti d meorum:me omnia firma

i?0'„d4±:: aS^_?_S! c,ia tc satla "iftim5tc-& ™"

tciiue vende- *_/„_. Accvrs. contrariii diccntc tibi ad vliam

ri oWiLarssi" n ^ s''';/''^'■ *_"~- •<* operationem. ] Quxfitum eft,fi

«ecompararc, cii aflionc mandaci c qUsj non adminiftrandi c ani-

fiuequ.d.liud de pec,. vc fitfrA de jy _-raudulem_r a]ienasret.

agere velis : »«_-. p^yr. /. tnandiSli. , , _- , *

me nonaiiter a cc v r s..( - "" ve' mandaHet,an vaieret. Re-

MKtt^erunV ' ^ ^endumefi. sci- fpondi,euiTi dequo quxreretur

ta_ habente' llc« -'refta mandaci. pl_n_ quidem:ied quatenus res

nequeinvllius ipfc J autemconttame rafi_|e™n_aefl«.man_afl_.
gesiione tibi mfaitum:vc/«^. W. _ _.=_ , . . ,-

Q^

rerumm'1''11 '* # "J

Exfatlo domini firt

i lihro feeundo
. \t'tum.
i Vodfiliofamilias vtpete-

§.fiftlio. qua; eit *'ficonueniri.R A R T.

dominiu essec. CGntra. Item quxro , an ciim Seius

ttnde Me*,- S-^Vm cMrouersi*.-\ mz^l3X}x s.mftu. debitor CX-

(h_-i.„_- \.C*svs. Deccr- . ,Jr T . —. .

*«'• ?-^-7- fic patersami. reli&o titiUet,Luan?Tinns eonomi-

*Peai"li?_iio. ^1'0 n"edc ; con"o- ne conuenitipofler,vel res eius

nein siliu &- uecfia erac inter M~- obligata: eflent, ptopter verba

_st*Pt' m- amit"' itnisicdCmf & T""'- '"r1" rct'Pta- Refpon-

r "»-«: £^p2d_CE£ di ne<llIC conuenjri polTe, ne-

rMa°nX[po- sotoribus quod com- que res obligatas s esse;

icftsiiiiusami. municarec eum ci(

liis obligari. tjuicsjuid coniequi pos-

rf M5daua_jo fc[ ei \\K. poftca traa- /~N ^

<heiwr _ co- scgj_ pro x„ ¥olu„_ \^retma„_jaujjemancjpal:os

ip„ pcrerc i. obiicit ^^* i i- - - _

sracer nuod in__U___ir c^g!r-de pcculio intra annu _

de communicado quod vc'l"er agam h, Paulus : Sed 5c

possit euinccreper sen- cum filio agenduni est '.

tentiam. tjuid mris sit, Ex man^at0 vtpatiatur qttem

quaicirur. Et tcspon. - , ' '. .

<ju6d communieabicut. ^m'P«*fi mandaxor conmmrt vt

[ maNUavi. ] Manda- ConfeqttaturtiuQcladeuperHtmtM.

ui tibi vc sideiabercs Lxn, Sc„ioia librofiexto

pro Titio apud Scpro- Eigcllorum.

nium.n6sideiusnsti:[.d /^Vra controuerfia eflet de

mandastiSernpronioyt V^hereditate desunfti inter

crcdcrec Tino, u ali- /%_;_,-_,__ i , t 0

e pr_sti- lcriPtDrri neredem *,& patruum

.....anuenire M-lium, & amitas, M_uius li-

pBssis.qu-ritur.Etrcsp. teris adfororcsfuas sa&is, de-

«.uidc

qu6d [ic.Vie_batur tjuod non: <juia mandaui vt fideiuberes : &
non sideiutristiiled mandasti.V i v i a N.
k s Ueredetn. exvnaparte. Acctrs.

1 s Ex euentu Utis. hic onebaturdubitatio.namquodMasuius

ei iranfa„tonc coofeeutus est, non ex beieditate j fcd cx deci-

iioue habuit : vr insi.

clarauiccomune suturum,qu'id- ?*&'/«_* 7-_* *

... , .. .'1IL tnst.de hered.-vert.l.vcn-

quid ad eum ex euetu litis ' he- ^., __ hereditatcxt%a

reditaris peruenissetinequesti- incelligas amitas con-

pulatio literas fccuta ert. Quje- scnsiss. literis sracris

situm eft, cum transeeerit idem Tt pofle^etiam decide-

,, . r ■ ? j • rc. porro&ii noneon-

Msums cum scnpro herede,ita ^gnt, tamcr, neg.

vt pr_dia, & ali_ qu-edam res gCs_. agcrent fi habe-

ex ea tranfa&ione ad eum per- tenc ratam tranfa__io-

ueniient.anexlitcris fuispos- nem* n'c "§?,aSant
. . V. mandaci. s Et h"-»•"■

sit a fororibus conueniri. Re-
spondit posie.

Mandati agiturfitee quis ma
dtttumimpltitt ,Jiue aliqtiid Aqt

pollens saciat. Bart.

' _, , , , . . , i_ a—io eit tacta , t

i. s Mandauiinh-ecverba: obtinucrit^videcu:

argum. pro 3 aduoeato, - AJuacatui
qui padus est in cuea- v""~ pacifci
tumlicis:i_lcstfivinc-- Poffic -"«'«*-
ret,quod diens fibi da- ^" WWM
ret c_um:poftea rranf-
elt fa-ta , quafi

Lucius Ticius Gaio fuo falutc:
Peto,& mando tibi,vt fidem di-
cas m proPublio Maeuib apud
Scmpronium: qu_que a Publio
solutatibi non fuerint,me re-
pr^fentaturum,hacepiftulama-
nu mea scrjpta notum tibi fa-
cio. Qu-ro, fi non fideiii__iifct:
sed madaisecn creditori, Sc alias
egillet, quam quod ei manda-
tum eflet: an ai-lione mandati
teneretur °. Refpondit teneri P.

poffe.

m s Fidem dicas,alias,

sideiubett!.H3.\o,meafide

ditas. & idcm eft.

n ^ Sed mandapt.&. fic

aliud, quam in manda-

co rccepisicc.

o ^ Teneretur. mart-

p f Teneri. quia pio

eodcm eft. % Not. er-

go quod nihil imercft

quid ei _.quipoIIciiti-

bus b fatXicsupr.de iu- t j_.quipoil..

di.i.fed&sirestitua-tihus. aii.-id

turX. ex qitibu*. _p C. Sm "ih'\ '"'

ter. Sedatg. contra*»- tmab^miil-

fra de iega.ij. Lcutnfa- iutHns.

ter.$.hereditatem. fcd

atg.pio prima, C.de de-

nat.^ut fubmo.l.fin. t*p

insrk de tondi.rtydemon.

i. pater Seuerinam. g.ji,

C? infirh de 'Verborum

oblig.Lchmferuut.

R O S O C I O.

f Vide icripca , &
c. ad prin.tic. C. eed.

PRO SOClO-t.

TITVLVS II.

ABiosroftcio tx vtroque latere esi

direiia, non ex vn» direHa , ex attero

contraria, vtfuperiorts; 5«;« res com-

necfotior vniuifocij ratio, tjuam alte-
rim, _- nonsinii ratio exformula,§ttod
profocio^ommunitervegetlumefi.he^.
_S.(i poft. hoc tit. in qua difiundio pro
subdifiunciione accifitur: quandoqui-
dem de commursiter gefiofeparata aciio
non efi, _- ad hanc sormuiam reipicit
etiamdijserentiafocietatu,&commu-
nitergefti cxpcfita 1.JI.& fcquenc.hoc
t\l.Societtu effi cmtra&ut,cjui excofen-
su duorum fluriumve comunionem in-
ducit inter eos.VettComunio fro indiui-
so conftnfucontra&a,vel, Communionk
cenfensto inter atiquos, Vel, Damni, _c
iucri ex confinfu saSa commmitath
honefta,& iuslj.Addo.honcRa 8c iufta,
vt exciudam ficietatem siagities* rei,
& leoninxm, vtl qttam aiiam cemmu-
nitatem iniuftam. Pcragitur fioio con-
senfu. & qncd aitl.4.re,&
tacito confenfu rebnt in coi
»/. : v„ti,J.,^r4„„Mufn .
sulationexvt Gaiut interpretatur in In-
stitutionibue. Ks,_f verbh-duofuntge-
nera contrahendi inter presentef,&ideo
mox additur, d. I.4. velinter abfientts
eoiri focietatem pojse. quodetiamfit duobm modit.fernuntium, i.
epifiola viua , vet ser epiftoiam. i. nuntio tacito. §uidenim epi-
stola r Tacitus mntittt, inquit Efilietus. __»notttbedifirimina,
j«_- fint iudicie sicietatit cum aSione eommuni diuidundo , quk,
mifta est, _j*nonfamofa.atque etiamquafiexcentrattu. h*c->.-_
personalU, famofa , & ex contra&a tantum -. quia cognofci citera
sojfuntex l.i._ommu.diui.& I.^j.hoc tit.C-1 a c.

Ilta Ux nonfummatur: qttia diflinSliontm ponit vsque
ad §.dei!lo.BAKT.

1. Patits libro trigensimoseeundoadEdiHum.
O c 1 e t a s coiri poteft vel in perpccuum,
id eft dum vimmt ■. : vel ad tempus:
vel ex tempore : vel fub conditio-

3 Ocietas. ]

autem in a-ternum: vt
infr. eod. I. nulta. Azo,
^" Et not. quod h_tc di-
_.io ferfetuum. c mul-_ Pe.petuum
tos habet fcnfus. Pri- pro viti sp»-
mus ; vt hiC. Sccundo, «o gere«ir,
perpetuum.
lc:vtC.deeden~ l.e.
' ' ' ta. Teltio, i. generali- aBn. continuo
:" ter vcium : vc Inftit. de fiue interuai-
satifda.tut.$.).QTia.n6. 'o:.sinc
1. vsque ad s:1 poris prstsini-
!■ tione.-J- at.

lnftttMferpe.& ,.-,,.,,■„/, c,l.

i8.insrio.Qnin- _,_/.«iy...__*
loading ...