Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1819
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0979
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
1819 DigestorumLiberXIX.Tit.ij. iBzo

„_bitanc. ^Sedtjuidsi.
ci donatione conceffe-
rat,&tali,ex quatene-
tut dc cui&iene! Resp,
idem, quod io habica-
toiibus . sectis aute vbi
precario coricc_eram.

a { QlfiMtef. } Aut

^jin cleacam.mz,
pro id ell.nam catadi

teneturde dolo ,& ctilpa:& idee
qttando antc vtnditiomm culpatur*
pasi •vcndi.iontmptmitrvrR art.
' 11111. Idim iibresecundo

SI semus, quem vendideras,
:'

iuffti tuo aliquid secir

eo crus freginita demum ea res

tuo pcriculo non eft, si id im-

diciturcurfusmte- n_rafti,auod folebat ante ven-

tium:acaca, quod eft di[ionem faCere:& fi idimpera-

siuxus,& dromos, quod „. . . i- r

cft cuncns. vnde hiP- fti.quod etiam non vendiro fer-

podromus dicitur fta- uo imperaturus eras.PauIus Mi-

Wumequorum curre- -ime. Nam si periculofam rem

tium: ab bippos, qttod _nte veilc|jtioncm facere fclitus

2?X!;«»,;Sd eft,culpaIuaid ftaumdft vi-

ipfe terrio die ante debitur. puta enim eum fuistc

. mortcra tctam-iMradit seruurn,qui pcr catadromum "f,

Inppodiomum (___«& dcfcendcre.aur. in cloacam4 de-

burConem luu . . - .. rc „•_■■■

- a .& 3 s„; -Ai rmzu fohcus eflet. Idem luns

,;:tent^::'-uod tutt ;ndi- . .

5 cium morris domini.& ent,fi eam rem imperare fohtus
fueris,quam prudens, & dili-
gens parersamilias imperaturus
ei seruo non fuerir b. Quid fi
hocexccptum c fuerit? tamen
poteftei fcruo nouam rem im-
peraie, quam impetaturus non

tt afturco ab a(
- & torqueo:& pouii
prode:vtrario,qui \<
' quer inimicoshast-.
* b f Nonfiierit.fiiast
; go qtiam in suis tc_

■.quiapre- noftru, rton pi

ximtm , & jimiic , adeo vt emptionie, di, nec per ilipuladone

venditior.a, & pretis verbo promiscui pt_mitti:vr ibi, fccus si

vtamur etiam in toczxiene.,conduttione, suerit nostrum: & hoe

tymerccde.Et est locatio conduBh,con- piopter fpcm postlimi-

uentionitdttstuendi.sstciend.-vettlitjuid nij:vt Ud,qund.]Jehg.

ctrttmerrede. Lecxtorrfui dat aliquid j.sccnndumBART.bic.

suendum,vetfaciondurr,:c:nduaar,i}ui '•[ Uiffienitatem. cpe
accipie. £t tocatori dntnr aSia Locati,
conduoiori eoadufti. vtrnijue dire&it.

-■ OifficulT,,

Centrathes loctttio
emptioni.- disstrum ti

simitu fsi

-nt tamen, qttiti in
•tio?ie, &■ vtnditiom principali-
ttr ventt traditio. In kcatiotte , tsr
cmduBione principalinr venit fa-
clttm.B A R x.
I. P a v l v s tibro tricenfimo^uam
ad EdiBum.

OCATIO t>&

conduftio cuin *

i pia:ftatio
Idit stipula-

ttilem-vtT """'^"fti.
■ ■ )• puUnontja
..... innulcB.

ctonem

de ■verb.obt.l.

§.illud.

£ s Pijsicultute inprt-

stando. Vidc fcxipra ad

§.iUud.l.c<mt'muu4, j, de

wb%.Cvi*<:.

k s Suttinenda. i. dif-

fcrcnda.

c s ExceptumS.z vcn-
ditoreneimperet.
d f Dirigenda est.vz ii
iu culpa, vcl dolo fuc-

Ik&msbciisivts.MOJ-
mursi diuid. I. communu

ef §!ut vult.vttirs.de
eontr.%. empt. I. tomprehe-

niamifi diclum effecoe
nihi! adimerct: vt *rg,
Leod.l.si venditor. csax
est cotra. Alij.quodfe-
cus in peculio,quod est
quoddam totumiat do-

s f" <£ualiacuijtj!ie.lm6
a sanaadi:benc este accef-
" lbna:(ictit & principa-

■~3 !ia vcndica : vt s. eod.l. intCgris qtlicqu.
,. tjuicquid.&iemptcre-.S. praeftabit 8.
i, ji quU re.c[\ite funt cou- '

tta. Sol. hic conuenit

prxftari qualiacunque

funt:ibt vero non. Itcm

fecuiidu hoc nou est si-

miiitcrcotraj.^^;/.

edi.l.itftijs. & I. proinde.

Pieteieaibipleniusdi-

ftinguitur in l.proinde.

g s Prsslabit, sectis si

nttllasunc:vtt'6!:vt s.eo.

t. {l veniitar.Cs t.fi quii

citm fundum.& l. quic-

quid.&l.ft venditer.

si ei impcrafti vt ademptorem
irer,qui peregre eilet. nam ccrte
eaves tuo pericnlo efle non de-
bet. itaquc toia ea res ad dolum
nsalum dumtaxat , &; cuipam
vcnditoris dirigendaeft d.

In obUgationc generis fubalterni,
tleEhio esi debitoristm obligatione ca-
terarum specie^im non cadit eUciio.

l. | Sidoliaoctoginta acce-
dere fundo, qus in fofla esscnt,
didlum erit, & plura erut,quam
ad eum nnmerum, dabit em-
ptoti ex omnibus,qu~ vtilt %
dum integradet. Si fola octo-
ginta sunt, qualiacunqne f em-
ptorem sequcntut: nec pio non
ei vcnditor

Valct venditio serui, aui efiapud

hosies: cjr dtssertur prajlatio donec

redeat.Q-ART.

lv. PohPonivs iibro decimo

EpiRultsmm.

I fertuis * qui emeretur, vel

= ^ Otsert,

_jPompoi.....

Oftaueno, tradit setuu

c

Opromittcretur ,in hosthim h

poteftatc fit, O&auenus magis

putabat valere emptionem , Sc

ftipuiationem:quia inter emen-

tem , & vendentem elfet com-

mercium. Poriusenimdifricul-

tatem ' in prxftando j3 eoincf-
meum qui elt apud ho- /"_,*- r r

,...; [e,quaminnatura:euaniHor-

Kcs, icganpoile.quali . .^ . . ,

mctiml^.iojrjcieg.i. ucio mdicis iultmcnda K eflet
C,vi *c. eius prsftatio , donec pnstari

h s 7»so>iW«m.sccitssi pofsir.
rto nofter suit:fed scm- r

. pcr hoftiam:vt ir.stkde

- verb.obl.l.iiber homo. fa

■ Jnst.eo.in js.que; cst COtl-

: tra. A dditio. Dic

! quodillud.quodelrho-

stittm ■, & nuiiquam fuit

L

OCATI s CON-
dudi y.
TITVLVS II.
ratio covduciic eft negotitim airi-

omniugentiLim1
non verbis ° Ji

sedconfenfucontrahitur : fici

emptio,& venditio P.

LOCAT1,ET

conduai. f (.;

V T Q&** dicaturtoc»' <*'«
tor, quti condulicr, vidt
uralis fit, & m siripm ame obf. lib.i.
cap.ig.&: Inftit.cod.tit.

m { Et. proidcft.

n ^ Gentium.ms b enkn & Ini gcntiuis

gentium nacuralc dici- psnawrali,

iur:vc Inilit.de iure nat.

5.5« W wrb.

o ^" Non verhit. i.ver-

borum solcnnicate , vt »F(,,(0n[if[i.„

fic necciTaria, adeo vc'

mucus inteiuenircpos-

sit:vt J.de nB.fa obl.Ua

quibufcun^ue 0> de reg.

iur.Uvbinonvoce.

3" ^ Non verbis. Qua

obligatio est iutis ciui-

lis.videsctipraad l.i.§.

vlt.~i.de Verb.obiig.Cvl.

LOcatio , & conduclio pro-
xima 1 est emprioni,& ven-
ditioni: iifdemque iuris regulis
cofiftit*.Nam vt remprio ven-
ditio ita contrahituc, d de pre-
tio conuenerit: sic & 3ocatio,ck:
conductiocotrahi intellegitur,
li de mercede s t conuenerit.

_* petuniaprsfimur pro opera,

dicitur contraitw emptionis, etiam

pro rt,in etua prafiatur opera tfive-

1 vpera\

locationis,& condutHonu. P A v L.

1. 5 Adcoautcmfamiliarita-
tem aliquam habere videntuc
emprio,& venditio : icem loca-
rio, & conductio, vt in quibnf-
dam qusri soleat, vtrijm em-
ptio,& venditio sit: an locatio,
& conductio:vt ecce fi cum au-
risicemihi contienerit vt is ex

:o suo annulos mihi saceret

cerci ponderis,cert^que sorma:, i*«ipc.adI._'.j.™^Mjii

&acceperitverbieratiatreccn- v,-'"' vi.AC' ,

,' . „° 1 ■ - r r 1 Vnnm effe negotium.

emptio &venditio fic, hoc propCcj; m%s _ qui

an. locatio & cbnductio ? Sed putabaat duo cile ne-

placec vnum elTenegotium', & gotia.emptionemma-

magis emptionem &venditio- Kt{X ' & locationem

a ,r ln \ , r oper^: vc lnli.ee. §,item

nem eflc. Quod fi ego aurum ^^{jj^

dcdcro,merccdeprooperacon- hen.empt.l.Sabinu,.re§.
ftiEUta:dubiuninon eitquinlo- &l. conucnit mihi te-
catjo,& condu_tio fit.

ifiimatiofacit in dubio tmptio-
nem: de qna matcria gl. tangit in
l.j.infr.tit.j.B a r t. ,

iii. P o m p o n 1 v s libro nono
tdSubii

J ,. . ' '* „ psEt venditio.vt Ixli.
tantitm: dicttur contrachts ~,e l_ ._ . ^. cmt 'y

empt.inprinc.

q ^" T Oattio,& co-

J__rducJio prtxt-

wa.quoad ttastarum,8c
quoad fenfum : vt sub-

t s Vt. ponirur pro

sicuc.

s ^ Merce4tS.ia pecu-

nia consistcte:vt dixi s.

tkpofUyi.si fA-fin*

s Sidemercede.Vide

CVmfuadw.lC
SVS. r

:. Locaui suo-
Cjuo etat plau-

CVm sundtis Iocetur,&?sti-
matum mftrumenrum co-
lonusaccipiat: Proculus ait id
agi,vt mstruroentiim emptum u
habeat colonus : ficuti sieret
cum quid s.ftimatum in dotem
daretur x,

Voiitntax mnrtefinitttr. Bart.

dum

strum ei deputatum:

quod dcdi colono _sti-

matttm. dtcitquodvi-

detut emerc, quod sit

fuo periculo:sicut si da-

rcm sctuiim in dotem

a=ftimatum.Vi vu».

u * Emptum.lt ficsc- ......

ccslio c locanoms , el^ .Qijit:---'-"
vcnditio:vi j\«. l.qut- -.. efsep--!,;"
ro.%.fin,6c£»c.K Cod.de

X T Dnretur. Sed dos

po«
loading ...