Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: XIII
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0013
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Vita Iustiniani.

Trmpim AT Atus cst Iustinianus in vrbc Achrido , rcgione Tauresia dista, apudDardanos,Europa*os Sz
& Nict- J.Njlllyricos. Quam regiunculam ipse postea muro in quadrummuniens, 8c in singulis angulis
fhsrm. rnuri Turrim a*dificans Tetrapyrgiam appellari iussit. Eam (vt dixi)prius.,vel nomine incognitam
vrbem, nouis muris , templis, porticibus, fontibus, balneis ornatam Sc au£tam, dc suo nomine
primam Ivstinianam vocauit, non,vt quidam perperam purant, Iustinianeam nouam.
Primam autem ad differentiam parriat coniugis sua*, quam similiter in Cypro-insula instauraram,
Secundam Iustinianam de suo nomine appellauit: coruscant enim radiis virorum coniuges: nec
satis esie ratus si muris, & xdificiis suam parriam fundaret, pt a*cipuis eam priuilegiis dotandam
multo magis esfe censuir:itaque Nouellanumero vndecima,Latina lingua primitus scripta(quam
ego primus typis apudNiuellium licet inemendatiorem edi procuraui) smnma Archiepiscopatus
dignirate eam ornauir, in Ecclesiasticis, summa item Prxfeirura Pra*torij Illyrici in ciuilibus re-
bus,cuiusNouelheprincipiumhuiusmodi est; Im p. Ivstinianvs A. Catelliano viro bea-
tissimo, Archiepiscopo prima: Iustiniana*. Multis, &c variis modis nostram patriam augere cupien-
res,in qua primo Deus prsestitit nobis ad hunc mundum,quem ipse condidir,venire;& circa sacer-
dotalem censuram, eam volumus maximis incrementis amplificare , vt Primas lustinianx pattia:
nostras, pro tempote sacrosan&us anristes, non solum Metropolitanus, sed etiam Archiepiscopus
fiat,&: ca*tera: prouincias sint sub eius au&oritate, Scc. quas ex Nouellarum Hbro a nobis sub vtra-
que lingua edito studiosi repetent. Ex qua Nouella id quoque comprobarur, quod periris Eccle-
siastica* antiquitatis vtique notum est, Archiepiscopi gradura ante datum fuisse omnibus merro-
politanis, &c Patriarcharum in se fuiste complexum, quo loquendi more idem noster Imperaror
loannemPapamsalutat Archiepiscopum vrbis Roma*. t.intercUras.C.deJkmmaTrinitate. Nouum
hoc Primas Iustiniana- nomen,tametsi aliquo tempore mansit,vt indicant plurima* Gregorij Papa:
ad eius Archiepiscopos scripta: epistola*,tamen sequentibus tempotibus tota ea regione a Bulgaris
occupata, Bulgaria velut totius prouincia* mater, appellata est,au£tore Theodoro Balsamone in
Nomocanone : cuius Episcopatum, ciim ita nominaretur , gessit Theophylaclus non incelebris
noui Testamenti scholiastes. Videant nunc qui Iustinianum Thracem, aut ex SalonaDalmatia*
yrbe natum,aut ex Bedirina fingunt,vndc fidem sibi faciant.
Tarentes.
PAtcr eius (vr praidixi) naturalis ignoratur: matcr ver6 ab historicis asscritur Iustini Imperato-
ris,ac decessoris eius soror,Boriades,&: Iustus fratris eius filij,Procop.lib. i .Persicorumiscripsit
Nouellam 12. i. ad Arsilium, seu Basilium pradidem Tarsi, quem vocat fratrcm iucundissimurn:
sed hoc nomine prarfides suos solebat dignari. Pater sane adoptiuus ipsius D.Iustinus simpliciter
ab eo pater vocatur inlnstitutionibus, & Codice. Qui vero patre opilione, vel bubulco, aut su-
bulco natum perhibent, hoc solo nixi, qudd de Iustino id tradatur, tametsi id lustiniani famam
non la*dit,tamen nimis probrose,&; ingrate a vijissimis au&oribus,&: mendacissimis scribitur.

s Marctl
lin. Chron.

Nomen 3 & cognomen.
IVstiniani nomen a Iustitia aecepiffc Pontianus quidem Episcopus scribit in secundo ConciUo-
rum tomo : quod tametsi elegantius , quam certius excogitatum est, azquius tamen consulen-
Zonaras. dum,quam quod tradiderunt alij, adoptionis lege assumptum patris adrogatoris nomen,ex Iusti-
Hoc verbu nomutuasse lustinianum, vt Scipioab ^Emilio adoptatus di&us est adoptionis ritu .^milianus:
ferperam nam £ noc ita est,cur fastis cius consulatus adscriptus nomen pra*fert Iustiniani,nundum tunc vl-
•vitlgsM m- ja a(j0pEione} aut ems mentionesecota = Quidam ei Anscij addunt seu nomen, seu cognomen,
erpre um ^^ apud nullum idoneum historicum reperi. Callinicum sane in bello a militibus crebro ap-
rttm venit pellitatum Procopius non vno in loco prodit, a summa vi&oriarum fcelicitate,vnde forte & a po-
ittcemmiii- steris Anicius,quasi Anicetus <mW7(G^,inui£i:us:ivt eius posteri se inscribunt.
tuapud Ce-
izetai' Trima militia, tf milimgradtis.
se/tita id C^1*"1"5 ^ & ^11^'5^ corporis dotibus,magnanimitate,prudentia,robore,ae fortitudine pr^di-
ejljnagisiro ^tus,& mediam hominum staturam cxcedens,facie rubicundus,truci ac versatili vultu , capite
mUitumpcr aliquantulum glabro : prima militia;, &C castrorum rudimenta Anastasio, Iustino,& summis belli
jirmeniai, ducibus adprobauit: ac per singulos militia: gradus promotus , Vitaliano septimo Consulatus sui
vt liquet ex mense CZ[Q} (ipsius & Iustini, vt quidam volunt, iussu) creatus est magister milirum Pra:senralis,
X' ^e Grxcb spaTn^siwf, moxque omnium rcrum administrationcm velut carteris omnibus idoncior ac-
milirum° ceP*c* Iamque tum omnium pculi in etun coniefti siint, omnisque imperij succcssio conuersa,vt
• . Procli
loading ...