Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: XXXVIII
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0038
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Rubric^ Digestorum.

Liber VII. «lias XLV.
Septima verba dtto traditferuofiipulanti.
De verborumobiigationibus. Deduobus reis cen-
sticuendi, stipulandi & promitcendi. Dc stipulatione
seruorum.
Liber VIII. aliasXLVI.
Partesideiusibr patet oEiaua.noub.siluo.
Acceptat.prator.Jaluamsilui.ratamhaberi.
De fidemssoribus & mandatoribtis. De nouationi-
bus & delegationibus. De solutionibus & liberatio-
nibus. Deacceptilationibus. Depranoriisstipulatio-
nibus. Rempupilli veladolescentisialuam fore. lu-
dicatum soiui. Rcm ratam haberi, & de ratihabi-
tionc.
Liber IX. alias XLVII.
DeliBum.surtum.tignum.pArsnona-tenebit.
Libererit.caupe.si'surta samiliasecit.
Furttm casa.rapis bona.tuncincendo.libeUos.
- Cfiminibus.violant.ejrconcutiunt.abigei.
Dum pr£starico£,atque recefto.balnea.siangis,
Expilat heredes.quos criminesielliofallit.
TerminuiMicita collegiaJat popularis.
Deprmati5delic"Us.Defurcis.De tigno imuncto.Si
quis testamento liber esse iussus fuerit, & post mot-
tem domini ante aditam hereditatem surripuisse aut
corrupisse quid dicatur. Furti aduersus nauias,caupo-
nes,stabularios. Si familia furtum fecisse dicatur. Ar-
borum furtim cxsarum. Vi bonorum raptorum. De
incendio,ruina , naufragio. De iniutiis & famosis li-
bellis. Deextraoidinariiscriminibus. Desepulchro
violato.Deconcussionibus.Deabigcis.Depra;uarica-
ton'bus.De receptatoribus. De furibus balncariis. Dc
erFra&oribus & expilatorib. Decriminc expilatxhe-
reditatis. De crimine stcIHonatus. De termino moco.
De coilegiis &corporibusillicitis. De popularibus
a&ionibus.
Liber X. alias XLVIII.
Publicaisidkia decimajunt parte notata.
Accusans.cuBos.esimaieBatUamater.
Punit adulterium.vis puhlica.priuaquesica.
Pompea.de salsislex lulia de repetundis.
Carior annonasiet.sisacra peculor.
Ambitusadmittit.plagiaria.Tmpilianum.
Ssperequiro reos.quosquasiio.pcenatfe mulSlant.
Damnabo.mortem.deportatis.dabofasses.
ssis pmitorum coniunge cadauera tandem.
Dc publicis iudiciis. De accuiationibus & inscri-
ptionibus. Decustodia & exhibitione reomm. Ad le-

gemluliammaiestaiis. Ad legem Iuliamdeadulre-
tiis & stupto. Ad legem Iulia de vi publica.Ad legem
Iuliam dc vi priuata. Ad legem Corneliam de sicatiis.
Ad iegem Pompeiam dc parricidiis. Adlegem Cor-
ncliam de falsis,& de senatuitonsulco Liboniano. Ad
legera luiiam repetundarumj\d Iegem Iuliam de an-
nona. Ad legem Iuliam peculatus, & de sacrilegiis,&
tesiduis. Adiegcmluiiamde ambitu. AdlegemFa-
biam de piagiatiis. Ad ienatusconsuitumTutpillia-
num, &tleabolitionibus criminum. De requircndis
reis,&absentibusdamnandis. Dequaestionibus. De
pcenis. Dc bonis damnacorum. De boniseorumqui
ante scntentiam mortem sibi coniciuenmr, De intet-
di&is &relegatis & deportatis.De sententiam passis,
& restitutis.Dc cadaueribus punitorum,
Liber XI. alias XLIX.
Vndecima appellat. qisod non licet esiquis & k
quo. ■ '';-
guando sufcipiam.dimittam.mlqtte nouabo.
Refcindit caufas.tutor.prouinciaxogit.
Mors interueniat.de sisi iure.reuerfis.
Milttat. in caBris qudrit bona.de veteranis.
Deappellationibus&telationibns. A quibusap-
peliare non licet. Quis &aquo appelletur. Quando
appellandum sit,& intra quar tcmpora.De appellatio-
nibus recipiendis vel non. De libeliis dimissbriis. Nil
nouari appellatione interposita. Qux senrenria: sine
appeltatione rescindantur.An per alium causa: appel-
lationis reddi posslnt. Si tutot vel curator vel magi-
stratus creatus appellauerir. Eum qui appcilaueric, in
prouincia defendi. Apud eum a quo appellacur.aliam
causam agerc cornpellendum.Si pendencc appellatio-
nemots intemenerit.De iure fjici.De captiuis,& post-
liminio reuersis. De remilitari. Decaitt:ensipeculio,
Depriuilegiisveceranotum.
Libeb. XII. aliasL.&vlt.
Municipales. eslqtte decmio fartefuprema.
Albis.mnneribus.vaco.im immune tenendo.
Legatus.ciuis.decernit.opus populare.
Nundina.pollicita.varias dat cognitiones.
Sunt proxenetacautide censibus autli.
Signisicatajnbit verborum.regula iuris.
Ad municipalem,& de incolis:De decurionibus,&
eorum filiis. De albo scribendo.De muneribus & ho-
noribus. De vacatione&excuiacione muncrum. De
iure immunicatis. De legationibus.Dc administratio-
nereinm ad ciuitatem pertinentium. Dedecretisab
otdine facicndis. De operibus publicis. Demmdinis.
De pollicitationibus. De variis& excraordinariis co-
gnitionibus. De proxeneticis. De censibus.Deverbo-
rum & rcrum significationc. De regulis iuris»

LOCI
loading ...