Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 45
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0088
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
45

De siatu hominum.

a s Suhuenit. vt quia pcpercit peenam merenti.
« priuilegia b 1" Non egredittir. Imo a videtur peribnam egredi :vt j.jiW
personalia an, ?w^m iurhJ.').§.fiquis.qux ssst contra. Sed dic ibl.ad postula-
&quSdo per- tioncm datum fuit rcscriptum:Iiicnon. a."s Item concca C.dt
sonas egre- &naiini,&- Ui.exbJ.si/iali. vbi priuilegium vni datum de mino-
to"- iita, «penCs.ckm
adni&iio piodcst. Scd si cuj jSne exemplo subucnit «:
pti^i!"*,^,: p^o-»"' >™ -w*™ "•
ciorum scruandam

Vr.Pi

Eideic.

k N V S /i£ro jaurW

"An&quado

T
Atuendis euidens esse vtilitas
debec, vt reccdatur ab co iure?

. Uv<

v s libro i
o Eptsiularum..

argum. Cod. depoilula-
tionibut. Lprouidendum.
, Vel dicin vtroque
,.„„_- contrario non egredi
stiiucnda, le- persona ,■ scilicec pror-
gesquc muta- sus extraneam : aduer-
dj:Plat.rf«/-4. sario tamen eius pro- quoddiusequum visum est.
liJihfZdere- itR- 3-Velhoclocum
rat.A6A.iikt. kabet quando ad nul~
rtjjt.i.6. & 5. lius la;sioncm concedi-
£ibicj.io. tur.&ei quo datiirma-
teria traclandi de re-
fcsimileglof- scriptis, +. Dic ° bre-
&m vide in :. uiter,si legi <= Dei, vel
vlt. c.sicmtr* Euangclioium coatra-
""■~"1u"~ dicant, non valent: vt
rpriuiiegia "rgum.J.de arhit.Lnam
contra ius di- & magiiiraettt (distin-
uinumno va- guerc d tamen pocest
ient. lex humara, lege Dci,
iiuSZF* west) vc in °«du°-
potdf kgem rum,vel ts#ir> rtet

46

s Interprftari. Icgem communem - tamer. prsualere oportet: a Priuilegi*
/ in auth.de non alien. §.quia vero ■verisimile. -jers.oportit enim. <*» imerpreta-
>U.z.miidixctiunonobJiantetalilege. s £t sacit adhancle- »„°P^'«,«
gem J-dere iud.l.quidamconsulebant.insin.& Cod.de nuptqs.Lsi "

■r.Lm.t.ji.

riofi,&J.dereguLh
Secunda ium diuisio.
I. G a 1 v s lihro pritno
Insiitutionum.
^Mne ius , quo vei-
'Jm mur: vel ad perfbnas
s§* perciuetjveladresjvel
ad atStiones.

!j.& j.=:'<.- o,
5^' •

r*sia.~jrh.%.

->rbe. & }J
l. tjerbh legit. s Arg.
conTAj-.decfficprtfd.
l.Jkpe.- Addixjo. b Priuilegiuin
Dic C]u6d hicloquitur '"■ «atiinKr-
Jo bcncsicio : ibi in re- s ^" non
scripto. BiiD, ffiJSS
D£ S T AT V Satinulile;

Jj quod a diuina scilicer eius
induigentia proiiciscitur,quara
plenissime interpretari

debe-

libro

Dei.Ux enim neverbum:nam djstb

Dd

11 testi-

Mod
secttndo Excusa
.soTesai s ta{9 owiwv astv'.
[id est Constituriones tempore- S^T^Zm- postenores,p0cioreS sunt his:

m.)

qux ipsas prKceilerunt.]

quj

«asibui.

'is.Lsinuli.
urium s* anteni est
Ja re- Jus humanum, siite co-
testa- traiusnaturalcjsiucgg-
. ., . cium, novaIct:vcsipe-
IJSSS- «P.S«W resaltcrius
urale,fiuc gS- m'hi dctur.Bam domi-
ium,nonva- niafuntdciuregentiu:
isicertis vts.de itift. fyiur. l.ex
hoe.Sn tunc non valent,
ciim sint immutabilia
talia iura: vzlnftit.dtu
iure naturaii, gentiutn
& cia!li.§.penult, (sal-
lit in calibus: vt C.dcj
Itendit. rerumsiscalium cumpri.cotn. I. j. libro
prtfcriptj.sin. x. EtsaHit ratiose delictorura;
lum dehon.damn. 3. Icem racionepubli
liii.^fumpt.fun.l.si^uissepuUhrum,%.na
la:datur, quodestde iurc ciuili ': vr in
iure Ciuili:vc s. de erigineiurU.l.^A.omt.
sus tolktur,non valet. fcd vt diftc

D E S T A T V
hominum.
TITVLVS V.
Exposith partihtts JurU > jh« em
nesfunt conftituu bominum c*usa,in-
cipittraBare de hominum ipforum iu-
resiue defiatu cenditionh cttiufque, gr
alius esisiatue capitii,alitu siattts sey-
uitutu- C VI A c.

f Priuilcgi
iiik.an ck quo

& C. de qu/tdr.
pertotum titu-
cca: vtilitacis:vt J.de re-
n tamen) si autem io eo
actionibus , qux func a
itum. siquidem vt pror-
,valct:vt C.depi

modo valeant. psr_0sserJ.yuotiens. si autem per mendaciiim,valec:sed sccundum
veritatem dacus iudex dcbct ptocedcrc;vt Cod. sicontra im.-uel
VtilitatempublicatnJ.prs.scrhtitne. i. Quidam tamen dicunt,vt
Plat.quod etiam tunc cum esFcctu valcat, fi modicam latfioncm
% PIenam,pfe- COI!rmcati j; avttCm eft contra publieam vtilitatem : valet tunc
ml"jnterpre- QCmmn *» fccunda iuftio intercedar : vt in authene.dc man.prin-
tationem in dp.§.deinde competcns. coUat.iij. &in authent. vc nulli iud. g. 6*
wiibus eaufis hocuerbiubemtu.coUat.y.
1lfbT*" c ~\Nre^"1'- ponc cKcmplum in Icge Falc. noua,qu»eit contra
ftnem*in / im- X'egcnl duodecim tabut.indticta: vt lnftitut.de lege Falcidia,
priun>.n.i\.y. inprinciph. 1. Icem ponc exemplum~y.de ■vulgarisubst.l.exsa-
dtixrisd.Coe- £eo.circaprincipium.'bi,ete!timiniquum,&c. j. Velponeexem-
tam i„ nemer. plum in dilatotia eiCCptione:vt C.de precib.imper.ojsgrJ.ij.& C.
:'"'- nouatJcct.l.msnsolent.
d s ~VYEnesicium. Vt fi eoncessit domum , adiaccntia conccs-
Dsiffe vidcatur.arg.).depen.lcgJ.iii,§sin.& l.seq.z. s Vel
meIiusponcexcmplum:concessumeftPonttcis vt siiij macrcs
fequantur,large interpteteris, vt etiam iilij legitimi fequantur:
vt).admitnic.!.).cr_fitat i/isihde-jttlg.sub.l.exsacio.^Cod.que.
respign.obl.poJs.l.si.&C.dehon.vacJ.siijuandoJib.x. $. s Et vt
plani? g videas,dic qu6d in concraitibus >■ plene intcrprctamur:
vt C.vt aft.ab hered. fe contra hered.l.yque. res pign.obLfosi.l.sin.
z. s Iti vltimis voluncatibus pleniiis : vt insia de san. injii: l.
qutsitum. 5. idem respond. & de trit. -vino & oleo legat, l.penult.
3. s Inrescriptis plenilfime: •rt.htc&inautbent.denupt.§.fi
verb folum-jfumsiuitum.ccUat.quarta, faydeiure imtnunitath.
IMtj, s Sed videturquodftride ':vt Cde inoff.tesiamJ.fi quan-
do.Sed ibi in litera tatio rcddicur. z. s Item opponitur eodem
^ modo "j.ne qttidin Itcopublico.l.i..§.merieo. Rcspond.ibi non di-
citquoditricteintetprecctunfedquodlmpcratorfine kiuiuria
oportet. cuiusquam concedere deber.
&. Vetufti

ii«.Bal.j.£-By:
*=. Hippoly-
rom singniaii
483.
h Interpreta-
n.urplene,e6-
trassus : plc-
niiis tcftame-
la :plcnissim<i,
refcripta.
principu, ple-

princiiiis
ria plenissim^

Tra&aturut deiure,
prontaptaturvart/s ne~
11. HEiMOGENiANVi/fa gotijs, pr&mhtit Ittfti'
prima ittrh Epitomarum. nittntts per ccmpilatcres
C. . sms 'Urh trifartttam
vm igitur hominum cau- diuisionem-.singultu e'm
sa omne ius conftitutum tnrtesprosequens.

Mne.~\Pertinet.
Hoc videtur
effe salsutquia
1 iura videntur
1 ad dilationem
: quardam ad

sic s, primo de personarum fta-
tu S,acp6ft dc caterisjOrdinem '$x2&
edidi a perpetui h secuti,& his quajda
proximos , atque coniundos essedai

tur,dicemus. ^^ ad bmomm
■n ■• ■ .. .r f polTessione petendam.
Pnmoponttur dtmsto pirsona- rSeA rcsponder0, ornni3
rum. Secundo, desiniiio UbertatU. cotineri rei appellatio-
Tertio,desimtio sirmtHtis. Qngrto, ne:imo = ecia aitiones
ponitm etymologia bmw vocabuli. c°nr'™.r/r0-iaresatis
ukus. cjmrtatfoMrm.vhetymo- hoc dixit, ve plcniiis, tur assiones
togiapomtur:& durat vsque adsi- quod intendebat, ex- nifi quis rc^

e Rebus icaqj
donatis , vel
pubIicatis,do-

G a I v s libropritso
Inslitutionum.

primcrec.pertmet ergo
ad perfonas , fcilicet
qualirer perfonai.id eft \£
serui adquirantur , & fui tatum do^
alienentur, & amictan- na""e intelli-

dicatur : hac
dominij

SVmma 'itaquedeiureper- tur,&confetuentur,& sJ.l"r'n^aio'
sonarum diuifio hzc eft. decodicionibus

&ad res quaHtcr ad-
quirantur,c6fcruentur,

UUbe- ■

narum diuifio ha:c eft,
qtiod omnes homines aut Jibe-
sunt3autferui. _ inittancur^lienentur: «& .. .
&adactioncspercJnec, \
qualicer nobis competant, & qualiter eas proponere dcbeamus.
•Vm igiturr_\ C a s v s. Intendit iurifcon. demonftrarc ordi- '
ne,quo (ic processiirus. nam primo difturus eft dcpetfonis
qualitcrcircaftacumobligcncurAl'bcrencur.i,.de rerudiuilio-
r.j.aftiones oftendet qua; & qualesfunt.&qualiter iniudicio
proponuntur.Quarto.quomodoscruitutcsvindicantur.ViviAN.
s s Conftitutttmsit.vtJ.de vfur.l.inpecudum._\.). ^ Scd con-
' ~d.proxitna.Scd dic quoad vtilitacem,eft verum quod di- d lus ipfa vti-
c:sedquoad traclatum,fupcriorkx: locum habet. litate ad ho-
g s Staeu. primo de pcrfonis qualiter obligenrur in ftatu,& li- m.'nei tantn»
bercntui:: & poftea rerum diuilionem ponic:de actionibus quo- ^««'"e'' "**
annectit Hcrmo. in Hb. fuo quem non habemus, fed leges Vti traclatur
habemus : oftendcudo qirc & quales sunt,& qualiter in iu- ad perfonas,
dicio propor(untur:& quid in eis veniat. res,& actiohe*
« s E|/S/. Vide scripca ad l.pen.Cde condiit.indeh. C v IA C. '^'ur-
h T P^i^i.generaliscd.ai.napra-torfecundii ~ ordincm *££££
iua edidta proponeDat.& de his sortc stc,& nos prout res patTtur: s Aigumetari
quiaquadoq;gtesn6patitorquinquedaextraneainterferamus. licct ab ordi-
i Crvwffl«li.ideft breuis. t.Vel iumma.i.prima:quiaaiia:fc- nc titulorum.
i3liunturinciculisfequentibus. 3-Vcldic fumma,id eftdi- % Ordo iufta
gna.eft etiam digna in duobus,scilicet in ocdinc, & quia vnum tlTi^>_"c^''i~
habecmembrumaiurenaturali.aliudaiutegcntiu. ^Ecquocl h SummuBro
mes homincs, resolue j in fingulare:id ^ eft omnis ho- bteui, primo,
~).detondh.&demonsir.l.falsa._..siquit ita. vtnonobstcc digno.
oppoficio,qu-efitduobusdemon(tratis, scilicec iibcro & fcruo. ! plu,a''s *°-
funr liberi, auc serui: & neuctum eft vcrum. ^" Sed ^"p"./",^—
quiddcftatulibcris1 ! Respond.serui funt: vt ").deftatulSberii.l. rcsoluitur.
sixtuliberiactteru.&l.siattiliberorum. quoddicvc ibi. s Scd fc Vel omnes
quiddeafcripticiis m r Rcfpond.libcri limt.C.de episc,& cler.1. bomiueslimui
' w.& auehent. adscriptilios. & C.de agri. &cenf.t.ckmfci- ■""?''n6 "n"
sinejikx). Nec ob.Corf.rftf agri.& cenfi.l.nedinttut, quia sVutuliberi
eft,qu6d non difterunc a feruis ia eo, quod poffunt vcn- Sut serui.Quid
di vt ferui,cum gleba tamen:vt C.de agric.& censi.l.quemadmo- restituti nata-
rfwjn.Vel.rhcliusjquoad dominos ferui sunt:quoad cmancos li- l']'u'■■Ln*"'

berirvnde dominum in iu

vocarc non poss^

fnnt crgo dominorum: vt J.de
Qtiintut4.argentt>.& Cdeagric.& cens. Lqttemaimodt
in qHih.c«uf.coi.&> cenf.LijJib.x).

.t,& a dominis vin- -Fv

& argcnto legat.l. n, Adfcriptitij
' tfyC. ftntJ""

IZther
loading ...