Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 59
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0095
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
59 DigestorumLiberprimus. Tit.vij. 60

> In publlcis tot » : vt Inilit.qui da.tut.possttnt.inprinciph.
etii crimini- P7/«_.*.] C as vs. Eiltuj alimenta a patre petebat:pater ex-
«aa™Sfe Odpwl»* > q«^ »» «at filius suus: iudex tamen sumroarim
accns.re^lin- a''mcnta cl dccreuit:poterit nirtiloniinus posteaqu_ri an sit fi-
ewisensu Pa- llus- Vivianvs.
tris hinc co! a s Si <«_-_■ nutriri.
Jii>unc: _uod & quod est paruulorum.

gl. pilt.

lir- b s __/i. quod est n
ic glos- c T Satrendum. in alb
tptcces caula : quia alimento-
>- jrum est finita.
d ^ Ailmentorum. li-
cet crgo priccipaiiter
de alimentis agcbatur:
& quod non erir filius,
'picbatur:

i_J oportere pronunciauerit:
dicendumest.de vetitate qua:-
rendumc, filius sit.an non: ne-
quc enim alimentotum d causa
verirati facit pranudicium.
xi. Modestinvs Ubroprimo
PandeHarttm.
Reaaesthee & in principali fuerit YNuiti filij naturales e, vel *
leSio.perpcta damnarus patct:non ta- £ emancipati non redioutlttir s
c,ui__m pro, -,_.__ _n inclticcmi pr_- . . - * - °
-_,repon«id- j _i_acur .ac(t insilia- InPalnampotestatem.
puianc/imt'. - _ ' , ' , .
bSrntential.- cl°"c- T i=d contra o. _
ta /upcr piin- C.ie ord.cog.l.ij.vbi se-
cipali.no pr_- tetia latainptincipali,
indicBt mci- sciljccc in hercdicate,
pr_eiudicat in quasstio-
,. ne incideti,scilicet sta-
n rus.Seddicquodpoccst
' esscquodnonestiilius,
n suntcialimenta

plenccogn
summitim.
««ss„S''*'rM Pr-standa:»cquiapater
cotempsic Plaucianum:
vr J. de Ub.agno. /.j. (,.si
mulier. scd nonpotest
csse hcrcs quin sic liber:
yrtnJ.conlraria.i.Vel
d_tingue,_n de incide-
li plene fueric aitum:
ilcuc fit de salso , & de
seruitute:& cunc si pro-
nucietur dc principali,
&de incidcnti pronun-
ciatum vtdetunvr C.de
sal.l.vbi. &mlMOtra-
ria. si vero summacim,
non prajiudicat incide-
ti:vc hic,& ~j.de li.agno.
l.siquis a liberu.%.si vel
J>arens.&").de re iudj.a
dino.§.si sttper rebtts.
IXuiti. ] C A S v s. Si
filius absoluatuc _
pacria potestate alio
modo,quam emaucipa-

DE ADOPTIONIBVS,
ET EMANCIF ATIO-
nibusj Sc aliis modis,
qnibus potestas j
soluitur.
TITVLVS VII.
Filioisam.natiuita temsacere docitit
titalosupcriore. Ifio docet etiam legem
saceresiiimsam.id efi adoptionem.Ado-
stio enimesilegk actio,qiiaqu't mihisi-
litufam.non efi,ad ■vtcemsiti/famil. re-
digitur.Et quiafisorte.qui non efi qui-
dem mihisilimsamil.sed Titio, ~ Titio
mihi detur in adoj/tionem, hac rat
fit vt desinat esse in pctesiate Titij, _p
recidat inpotcfiatem mea.ideo huic ra-
tioni & aliai adiangit quibta soluitui
potesim,velutiemancipathnem,manu-
mijjionemque. Bico emancipatione.ma-
numisjtonemquc.nam legitima emanci-
patio e$ solemnis atienatio siii/samil.
veluti mancipij,qua mox saquitur ma-
,mnls„ ,!u[i,m.Amt4'""-""i-
patio atiterst.itemque lusiiniana. Ne-
que veroetfi tituttti poUkeatur alios
modos siluends. pctestatit, quidquSsi
cialiter de atist.velutifacerdotio, dept
tatione,morte in eo trabtatur.C v i a

cipatione
redirc in patnam po-
testatem inuitus.
e ^ Naturales.Sc iegi-
timi absoluri a paccia
potestate aiio modo,
^uam cmancipationc:
quiadc easubiicit. -.
Vel dic, naturales ci
concubina: & cunc po-

Per sJoptionem qnis tranjit
"potest fotettdtom ttdoptttntu. & adopti

gtnert, rontinet sttbse adoptio
ntm injpecie.- _>■ adrogatiosit de e<
qui efi sui is.ru, auUoritate princi-
pu:sed adoptio injpecie sit de eo qui
esi aiterim iuris, autloritate magi
stratm. Bart.
i libro secundo

l, Mo

nitur improprie, rcdi- Regularum.
guntur.sic j.tit.j.l.sipa-
ter.j.reipw.insm. Accvbsivs,
e Ingratitudi- f^" flonrediguntxr.aist atit_rint ingrati:c vt C.de ingrat.li.l.j.
oij causa libe- ^ £c not.quod inniri d non emancipanc patres:vt Instit. qttibui
MtdliMmtc"- ^^^?«^/.§>:inuitienoncmancip3nt_tfiI]j:vt/»iH*-
iipuntur. tbent. quib. mod. natitrates esfteiuntur sui. ^.gencratiter. eotlat.6.
_iniiitiuparcs Item inuiti f nonrcdeunt inpotcstatcm. vt bU,&faciE J.tit.j,
libctns em«n- /-«,' Hberatttt efi.

Jibiw. ■

Usi

DE ADOPTIONIBVS, ET E M A N-
CIPATIONIBVS, &C.

epifi.asd. S^^ffl Iliossamilitts. ] C as v s, Filiumfamilias fieri duplicice
t Inuiti liberi ligiM conthigit,naciuicate scilicct, & adopcionc. Porro atso
non emanci- gjt^^i pcionis dua: sunc spccics :harumaIceraadoptio ,alter;
rCic'i liberi adrogatio d:cicur. Adoprantur impcrio magistracus, qui in pa-
non rcdigutur tris naturalis potestare sunt.Adrogantur.qui sui iuris sunr,idqtie
in pacria po- priucipis aucVoritarc;quonim eciam liberi tn adrogaroris pore-
testatem. flatcm transeunr.Iam spadones, etsi generare non possint, ado-
prare tamenpossunt:quod castraiisnonestpermissum.
ss Filiossamilids. id eil,sttios, & hoc de iure naturali: &sami-
4s,Schocde iureciuili.

h s Natura. id est,ius ciuile cooperante natura,qu_ coopetatiit
procrearioiii libcrorum,qu_ cst de iore naturali, vt s. de ittilit.
_j> iur.t.).§.ins naturate. Ius autem,quod in liberos h_bemus,cst
proprieciuiumRomanoium^vtJsJ^w.^e^^r.pssr.^./Kjasweffi.sccl

scmper adopcio fack n
Iliosfamilias -j- S
non solum natu-
ra^^verum & ado-
pdones faciunt.
I. s Qtjod ado-
ptionis nomen estquidcm ge-
duas autem species


.patriampotestarcm:
Institut. eod. §. sed ho-
■ ... t A_ar*i_o_
I s Similiter. species nnuralibus
nomen generis sibi as- P'-serendos
sumic. sic 7. Ci cert. tet. suad" n'"- "•
I.i.& ij. %mutui. & fa- ^"fW"»*!
- t a. i . Traianum, Bc
Cir^Insttt.de,ur.natur. Had.anus
§.sedquotiensnonadij- Imper. apud
cimtts. Dione Cassiu.
s Adcptantur. vide St^:

netale::
diuidkur:quaru altetaadoptio scripraadl.10. CodJtj '* p,.....,
srobat. CVIAC. Stob.serm.74,
t s /^Enerate. Ai-
VJTgum, ^ quod
sponsus primo ,a dein- a Vide Eue-
S.

similiter ' dicitur,aheraadro-
gatio.Adoptatut a. filiifamiHas:
adrogantur qui sui iuris siint.
11. Gaivs iibroprimo
Institutionum.
GEneralis k enim adoptio
duobusmodis f fit

de sponsa interrogari, rard"
-.iuiarcdcbct.estcnim abordi"'
ocdo seruaudus eotum,
qua: in kgc ponuntur.
argum, Cod.de ojsic.pn- s uie diursio-

principi5*au-toritaie,autma- ss&--vrh.lsinal. s Icera ncm eiusquc
. . . ttaicverasunrjquodde- Pa"es dccla-
bet iuccrrogari ciim fa- rac Gc"* ''*■!•
ri pocest:alias ssnc b in- "e'p?Li, seri
suiiuris sunt:qua_ speciesado- cerrogacionc adrogari prerac Gaius.
mutauit
Frag.Vlp,

gistratus imperio ]. Principis
au-toritate adoptamus eos qui

ptionis dicicur adrogatio: quia potcshn"j.eod. Letiam. stdsicr
*wi-T-.-_-»-.- L5tS__3_ ?te
est mterrogatut an veht eum, corccdit infantcm "
quem adoptatums sit, iustuni posseadrogari, si con
sibi filium else : & is , qui ado- iunc"bi affirmauerin
ptatur, rogaror an id fieri pa- ^H _f ^.
tiatur t-Imperio magistratus"
adoptamus eos, qui in potesta-
te parentis sunt : siuepriinum
gradum liberotum obtineant,
qnalis estfilms, filia:siueinfe-
riorem,qualis est nepos,neptis,
pronepos,proneptis. 1. J II-
[ud vtriusqueadoptionis com-
mune est_qu6d & Iii, qui gene-
rare non possunt °, quales sunt
spadones , adoptare poi-lint. *
2. \ Hoc veropropriura P est enucl-1-9- §■/''quidigi
eius adoptionis a qua: per prin- ^3ul_ ys™MdJ
cipem 1 fit, quod is, qui libe-

;_pedir
C.de adopt. t.ij.
dic Jcgerrt illam, etiam,
j .e.^.loqui in adopcio-
ne cancum.
1 s Zmperio. idestau-
-toritate.
m ^R^w.idestin-
terrogatur,
ri s Mttgistratm. Qua-
re hoc secundum mem-
brum apposuic , cum
omnia princeps facere
tC.de'

gationis ety-
mologiam de-
fcndit Alciat.
?.P_Hr.<.j,

facere,quia debet
sentirc ; alioquin

ia. 1"Sed

rosinpotestate Jiabet} si se ad- lius erit mometi, quod Anc. •
rogandum dederit, non solum ^r principe^
iple potestati adtogatorisiubii-
citut j icd c. liberi eius in eius-
dem fiunt potestate, tanquam
nepotes.-f
Vht osfiria non sunt repugnan-
tia,vntu pottsi vicem dmmm sitjii-

Bart.

sencia necessarL. , -----
quareioadrogatione d t Add.— „.
requirirur aueroritas ,nBltl*'onibus
maior quam m ado- |u6m de A__
ptione ? Rcspond. hoc gnsio.
ideo est, quia maius est d Adrogatio-
aliquemsuiiuristrans- nii ui^ior so-
' alienam potesta- ^j1'""5.']"^'"

tem,quod fit per adro-
■gationem(vndenonest eAdopriosic-
mirumsimaiorauftoriras rcquiricur) quamcumquisde pote- ri etli potest
state vnius transit in potestatem alterius, quod fit peradoptio- Pruieipis au-
ptionem. s Itcm nunquid&piincipis c auclorirate potest ^Dr."ate*
quis adoptari; Videmr quod sic: quia ciim licear minori, licet m"^/"^?-,
Brmaioii : cum sit ipsc fummus magistracus : vc Cod.de legib.&, t.aneadroga-
consiitJ.si imperiatis. _. Alij uon:qitia tam vilibus interesse non >us dici ? Ra-
debet:vt C.depedan.iiid.l.i/.(jr vttima.argum. C. de appetlat. l.in ucnnas ica pu-
osserendis. " ' '«.apud Al-
o s Nonpossunt. similiter f & in matrimonio distinguitur : vt f "$„ "_' es
j.^w_*r././/^«„.g^sic_cinsubsticucioneposthumi:vcj". poisifn. °ado-
dcliber.&psiu.l.sede$qMsitum.%.primo. & facir Instit. eodetn. pcare, raacri-
%.sed _)- iUud. ACCVKSIVS. monium con-
p s Hocveroproprium.secasSiailia-.nJ.eodem.l.adrogato.- „ah"e' {°l'
%.quodnonsimiliter.ScfackJ.eodem.l.sipatersamili4sJnprincip. ij^_'.„on a_-
s Notaergo,cui b mecommitto.&mcacommitrere videoi: ccm castr-ti.j
vtinauthent.demonachu.%J8udquoque.cossat.j. s Scdargum. g Adrogatio-
contr_,C.-'- paH.conuen.t.hae lege. ' nis , & ado-
q s Perprincipem. id cstpcr sacrumoraculum. Ptio?is disse"
Slconsul. ] C a s v s. Piliusfamilias eram , & habeham ali- ""personam
quam dignicacem: nunquid pater meus potestmeemanci- r« sequuncur«
paic
loading ...