Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 73
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0102
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
73 De diuisione rerum, & qualitate. 74

„ Inf__s _rro- Ifi insami.item hoe in adoptione:secus * in adrogatione: vt
gari nopotest, eod.Unadoptionibus. nisi fierec,vr diximus iiipra eo l.t].
cxitm proxi- a a Dopthncs.~]Deinceps. vtsipronepotisloeo aliquemadt
moram eonsi- /\pcem, quasiernepoce caeum: & sic desinzulis. & sacit

:mancipari C-^.jC
i riscripto _3|

principis
hnm. C*~ ~

S. Ne-
__ipotem habebam ex
filio meo: postca quen-
dam alium im loco ne-
potis adopraui :decessi
tandem : an ius pater-
nitatis sic incer istos

XLH

.Pomponivs Ubroviteif
Jimo ttd \%Mucium.
ADoptiones non ioluni fi-

Lliorum:sed & quasi nepo-
tum fiunt: vt aliquis neposno-
quarntur. dntinguitut: stereire videatur, perinde quasi
auc adoptaui quasi cx ex fiIio,vel incerto anatus* sit,
filio mortuo:& hoc ca-
it fratres : aut xliiii. Pbocvlvs libro oSauo

quasi es filio viuo : &
erunt fratrcs.Sed domi-
■ ■ nus Ir. aliter distinxit.
aut adopto expresse ex
talifilio , ciiplures ha-
bebam,vel habetepos-
surruquo casu erunt fra-
tres,vt in fin.iegis dici-
f ex Gellio tur.auc non dixi er quo
vidciutlegen- filioi&tuncnoneriwt
dum.-vtm.»» fr_[res jvtinptincipio
T^TtZ, lcgis.&sicduobusmo-
\*km ix Lne. dis ponitur casus. V t-
h. vtan.
b ^ Exsilio. s.morcuo,
secundum Ioan. %. Vel
• dic vc iR.velle vidccur,
ex silio,{cilicct viuente:
b Adoptiolo- sed non ° expiessitex
co nepotis n6 qUO} ^m plules fili0s
S&Ate haberec- """* autcm in
tT\Z ado. secundo casu lcgis cx-
putur , licet prcssic: & sic primum
adoptan pos- non Yalct : quia non
appaietexquo velit.

Sli
ha

Epistularum.
qui nepotem ex filio b
habet,, in ncpotis locoali-
quem adoptauitmon puro mor-
ttio auo iura coniangumitatis e
inrer nepotes futura d esle. ied
si iic adoptauit, vt etiam f iure
legis e nepos suus eslet,quasi ex
Lucio s puta filio suo f, & ex
matrefamilias eius natus eiTet,
contraputo S.

tulia

slibroti
»,& Papia

' ad legem

ONera eius h , qui in ado-
ptionem datus est, ad pa-
trem adoptiuum transferun-
tur.
Xlvi. Vlpianvs Ubro quarto ad
iegem Iulism,& Papium.
TN f ietuitute mea' quarsitus
mihi filius , in potestatem

t\a c T ConfaguinitatU. meam ^&zi beneficio prin-
su„ scihcet frate''""-^ ■

jc ssatu h<

s.aj. quasi ex eode sanguine
if 1. vlt. supra processiire videacur:sed
""" iura agnationis bene
eruut incer eos:vt s.eo-
demJ.qui inadopthnem
dantur.Sl sic vt agnacus

sanguineus:& ica frater
legitimus & naturaiis,
qui habet iura consan-
guinitatis, isti pra:fcr-

cipis k pdtestilibertinum tamen
eum manere non dubitatur,
DEDIVISIONE RE-
rum,& qualitate.
TITVLVS VIII.
Exposita

i s InsiMtituteBMa.mo&.otxan\ixaiSia vna.curafiUo:veIetiam
ex inreruailo.
k s Benesicioprincipu. id est per adrogationem: sed non per
adoptionem, sccundum I s.. Scsic soluicur contr.s'. eod.l.si pater.
§.fi.&s.desta,fa,l.sin.z.Tudic,beneficio. i. principispriuilc-
gio fieri posse: & sme
dawi hnmani: qmdamstmtptbli
c£ , qn&dam prittau , qHxdat,
iacorporahs _, qu&dam corpora
les.


eo nullo modo posse.
nam non a solum alie- .(PsineepsBer
num libertum adopta- mittere potest
re.petmitterc potest.T/t "t quis ado-
hic, sed etiam seruum P[« &}'" {™ '
ahenum manumntere, setui,ute au».
Screltituere natalibus: iitum,im6 &
vt J.de na.resti.l.^usris. alienii liLtr-
tuni, &alienu
______--------------seruum nianu^
VMMAirerum DE DlvisiONE Tc&T&^i.
diuiiio in duos reriuri, &qua- tuere natali-

■ Gaiys libro seemde
• Institt "

atticulos dedu-
citur. nam alia:
sunt diuini iniis,
alia? humani. Diuini iuris iunt
veluti tes sactar, & religioss:
san£t_ quoque res, veluti muri
& porta; n,,quodammodondiui-
ni iuris sunt. Quod autem di-
uini iuris est, id nullius ° in-
bonis est: id ver6 quod huma-
ni iuris est, plerumque nlicuius
bonis est : potest autem &
nullius in bonis.esle. nam res
hareditaris, antequam aliquis

lit■ntia, & qualitate
tjomtnum, moao cxponitrerum. Diuisie
dlgertntiam,digerentiarjuditateoffien-
tut, & hoc seeiindum dit. Rerum tgfturalias ejsi diuini iurii,
aliai■ humani. Vciatiaspublicas.alias
communesjulius ■uniuersitiafcaliai nul~
litts,aUiu singulorum.Item aluis corpo-
ralss,alias incorprales. C v I a c.

Cjnoid:
t Mor«' pa- quod^auo mortuo etia
WJ* a<l"ptiui, iusagnationissitsubla-

Lex isia ordinate frocedit,qub&
res qtt&damftiTit dittini ittris, qm-

vt naturalis:
:onsentiente:

secundum Ioannem.
amitticvthU, scilicct in casu^quem
^uml Bartolo posiiic I O A N. sc cum
tnAk"'CO' eX m°rCUO a<IoPtatur-
iTisr.iVi.'"' ^ T Futura. quia tsec
eo auo-vinente fuetunc: vtfitprieodem.t.qsii inatx
JFiliorum aljj e 5" lure Ugis. filius ^ videtut alius iure nacura:.
■'Si alius iute Isgis,vt adopciuus: vc hic, fo s.eo.l.j.
ilijmcelegui. £ ^ F,ss[,y«1,.iciiice[viucni:e,secundumIoAN.&
yt s.eod.l.fi qttit. Vnde secundurn-rioc cst tatio in ptompturquia
vbi viucnte fiiio meo,& consentiente, & volcntc tanquam ex eo
■ nepotcm adopto , mc decedente recidit hic nepos iu eius poce-
statemivnde & agnatus est eidem,& altcri fratti. Vbi vcro filius
etat mortuus , non potest in eius potestatem recidctc , qui non
est. vrtde incer nepoces meos rac mortuo ius agnationis non est.
- Jixi supra, idem est sccundum casum Is.vt si filios habcbam.ncc e expressi
bii firTCr "tqnoadoptareminam tuncpropter ambiguitateminnullius
,R 10* reeidit potestatem.
g *\ Puto. quiaiurafratctnitatissunt inteieos.
Oftera. ] C a s v s. Titius adoptauit Seium. Titius tenetur
de onccibus Seij. V i v i a n.
/Ori(ra,qua> h *$ Oneraeim. vt f cumalat&sustentet ,8cde peculiocius
l«tri d"C ■ nomme teneatut ei contractibois , qui postea secum ficnt, non
"",ratbnesi- Ptl"s : VE J*de$ecu.I. tn adrogatortm.& Inst.deacquis.peradro-
i'J adoptiui. gationem.%.sin.
INsitruitute. ] Casvs. Cum seruus esfem, filium habui,
postea fui cum filio mco manumilsusipotero quidem bencfi-
cio pcincipis fisium meum in potestatcm meam redigcressiber-
tinus tamen erit iste fiiius meus. V i V r A V,
ff. Vetus.

'SSSjjJsS Vrr.ma. quia
nulla est compendiq-
m ^" For«.ciuitatum.
alias est in tcxtu, alias
non est:scd magis con-
uenit vc sit:sicut Scln-
stit.eo. §.sancs& quoque.
n ^ G}uodammodo.B.oa
b cnim vetcsunt diuini iQuodammo,.
iutis:quiacnec religio, ^o esse qui di-
nec consecracio in cis
. . .„ cst^sedquiadsandtaest "djX-'^
h=tosexitot,„ulliuS i„ bouis SSJSSJLS ^™,™
smit. He autem res.qua: hu- c\icaaxav.ntoftitut.ec-. gio.auccor
rnani iuris sunc : aut publica: §.son&* /Sdicu
iunr, aur pritiat-. Qu~ pu- ° 1 ««»«• i«iicct tDr t quoia,
blica: siinr.nullius q in bonis p™hom.mssubau- vioiat0riL„
~ , ■ r ■ ■ di;sedDei, hominum solenni fen-
eIIecreountur:]piiusenimvm- censura gue iudicio. aionc p-r.
uersitatis eile creduntur. Pri- ^" Vndc dic,quod resdicitut in bonis nul
lius multis modis: na
cura,vtfeia:bestia:.&in ra,censura,
his habet locum regn- &o, temp<
la,quodnulliusest,oc- Msu*
cupanti conccditur : vt / Inuento
Instit.eod.Uery*.lz<mZJ™l
censuta,vtiessaet-',S- &>siuito*
teligiosa;, & sancta: - -

uats aurem sunti qiiiE singu-
lorurrj siint.
Secttnda rerttm diuisio.
i. J Quxdam prsterea res *
corporales sunt,qua;dam incor-
potales. Corporales ha; sunt,
qua; tangi ■ possimt r : veluti hic,°& tostit.e0d4.nul-
fundus , homo, vestis, aurum, UttsJlc hic no habet lo-
argentum, & denique alia; res fum
innumerabiles. Incorporales ,rr
sunt 3 qua: tangi non poilunt:
qualia sunt ea, qu_ in iure s
consistuntjsicut hereditas,vsus-
fruclrus , obligationes quo-

esse

no pcena
impomcur ii quis teti-
geiir.vtj.nequidinlo-
cosacro.pertotum,&In- ccdat.
Jiit.eed.§.sanBt. 3-Item » Hercditas
fasto,vtsiresgpiode- """s. "J""
rehcto habeatur:S: hic ri:ncq;fitoc-
habct socum tcgula:vt cupantis.
Institttt.... §■ penuit.^. i.Fingi potest
Icem tempote,Vt in tliesauto : vt j. <te acquir.redo.l.nunquam. (i°'ni'»
§. thesaurus. & hic habet socum regula , scilicet vt h dimidia "^'
eius,quodinuenimi,sit eius, qui inuenir:aliadimidia sit domiui
soli,in quo inuenitur:yt tostit.eod.%.thesauros.\.Item casu,vt hc-
reditas ' iacens:vt J. prox. resiion. & hk non habec locum regu-
la.cum fingatur^ex tcmpore mortis fuiise heredis, quando po-
stcaaditur: vtydestipal.Jer,l.siexre.§.ji.Q<de regul.iur.l.otnnU
hereditas.
p ^" Autpublict. improprie. i. 1 vniuersitatis. vcsenim tantum
Romana: ciuitatis publicx dicuntur: vt j. de -verb.signisi.l.etcm,
qui •y.aW.i.alias publicumdicituriusdiuinooppositum : vt l1^'1 nu!|"
cj,s.mr«rti..,dj%,.;n„;,,.Acc-,z>. SSH£
q *\ Huttius. scilicet mhominispriuati:sed communitatis : vt piu_ _omi
sequitur.Bc pone cxcmplaTt theacra,stadia,& similia: vt Inst.eo. nitatis.
§.-vniuersitatis, & sic co. arg. quod " commune cst, meum non " Commt
est. sic ~}.eod.i.in tantum.%.). _ "mTst*5
^ Pojsunt. id est apca: ° sunt sui nacuta vt tangi posssnt.
rem qua: est in profundo maris,tangere non possumus,& t:
cst corporalis. denomman
s s In iureM P est sub hoc pndicabili ius continetur. nam in potest.
definirione cuiuslibet rei incorpotaiis oportet asstimere ius: ?l^JauOm
q, heteditas est ius succedendi, &c. vt insra de regul. "^c...y.■■■■■■■:
iur.l.hereditas. Item, vsusfruitus cst ius vtendi, &c. vt lastitttt. ^io iurc o,'i3
de vsitstu.inprinc.lKa], obligatio est iuris vinculum,&c.vt Inst. .onsiit.t!"
deoblig.

Theiaurus

alicuius
se.
/Pobiica pro-

sunt vniucrsi-
populi Koma-
mN-llius essc


loading ...