Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 95
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0113
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
95 DigestorumLiberprimus.Tit.xvj. 96

£ vcique honoraui, & ab inimicis

a C Sui. Icas. vosdilexi
defendi. Accvrsivs.
< Negotiis b C Occurratt. dicetts:Nolo qu6d aitocemini a a negotiis vc-
auocarigraue. stris.quod graue est: vt J.quemad.tessa.aperiantur.l.sedsiquk ex
signatoribus.
C C Exciperet.hxc sunc
de vcrbis suis.AccvR.
d C Aetw.iA. elt actio- dar jonem aliquaru siii a : si qua
nes, &fcegoriationes ei familiariras sit cum prouin-
cialibus,vel coniunctio: Sc

e C Cojitetudinem.Not.
b Consuetudi- dc vi t> , & au£totitatc
jiis pcobabilis consuetudinis. lic & J.
vts magua & „4 ;-j7^ MuMmm.tc
hoc eltquando proba-
bilis: sccus li improba-
bmsntGM-vfwJMi,
§.ctteros. & in authen.
•vtnulli iudi.^.j. coU.ix.

c DtUt pro pt- f C Debet. i.

: potest

ximc excutanri$,nepublice,vel
priuacim occurranr b ci : esfe
enim congrues, vr vnusquisque
in sua parria eum exciperec c.
4. J Rectc aurem,& ordinefa-
cier, si edicttim deceiTbri suo
miserit, signisicecque qua dic
fines sic ingreiliinis. pleaumque

ufi:&eiontVa: pCr kssem.vt J.W././o- cnim incerca hxc, & inopinata
hi'sivid°h,c 'st-S-situt.&J.de indie. turbant prouincialcs,& actus d
Albencura. U&pr£tt>r.§.).8c6c po- jmpediut./. C Ingresfumeriam
S«r2'f s£rs\!jt hoc eum °W««¥" oporret, vr
§"*kZldj»mtu. Pcr eam Pa»em prouinciam in-
l.\.). ression.syj. anper grcdiatur , per quam ingredi
ali.cau.ap.l.tf.hc ccotra moris est: & quas Graecii SsoJn-
* Id est scces- W > pro debet poni- ^ * appellac siue KaTc(^„ +
susperconti- tm:vtC.iieW3.iiW.». .-. rr . . , .
nemem. in ssn. & j. w. £ jr obseruare, m quam pnmum ci-
tiiJ^'3^'' ma»J*«"o.§.fi.&J.qui ""'"
, mMC?Cm P" fo.inpig.ha.Lfreditor.}.

respon.0- J. ife jwi.r.
eundem ia.catur.L).
g C Ingrejjics. hodic
contca. vc dicemr J. /.
proxi.
h s Kaneisiatur. alij

uitatem veniat,vel applicecMa-
gni enim facient prouinciales
seruari sibi cpnsuecudinem '
istantj & huiusmodi prsrogati-
uas. Quardam prouincix ctiarn
hoc habentj vt per mare in eam
prouinciam procosulveniat

4 Dare an
polTic ijuoi
«ldelt.S:

C s\c~\.dereg,iur.l.ne- pcrator noster Anconinus Au-
plm iurit. sed atgu. gnstus ad desidcria Asianorum
rcscripsit proconsuh necesfica-
tem impoiiram per mare Asiam
applicare^ijTjtMiTsoseAswjassBv"
prima atringere. 6. s Posl haec
isus prouinciam, mand:

infra de ac-
quir.rcdo.Lnonefl.
i C Credendum.no.Cuf-
ficerc non * reuoca-
rjiu re , iicec dacio non te-
AIU nuerit: vc C. de dona. I.

UT •/'"r' C Iccm,no- aa,,s iurisdiaionem legaco suo de-
! viucntmm eiic irt pen- , r , Pr ,
pr0"'"• dcnti: vC J. mmiutitf bc[ :rtec hoc ance facere,quam
nonte prt.i.ssn.mssne. c.Item fuerit prouinciam ingreiliis S.
inunle not. racihabicionem * £st cnim perquam absurdum,
C^™ nonretrotrahi:vcj.<fo amequam ipse iurisdidionem
hts, qut no. insa. l.QUtd -r t , . .,
- . *' nancrlcacnrn , (nec enim pnus
habrno erg«.tnprm. T^T 'lC, - F
ipene- k C A Lliviando.\\ «competjt,quammeampro-
j\^ecejsariS.SL uinciam venerit) alij eam man-
dare, quam non habet. Sed si &
ante fecerit, & ingressus pro-
uinciam , in eadem vohmtatc
fuerit : credendum ' est Yideri
legacu habere iurisdidtionem,
non exinde , ex quo mandata
potelt,qua: est:ied ex quo prouinciam pro-
constil ingrcsfus esr.

■ iic spcciaKserat hic ca-
<■ -r,) susolim,aliasnon:vt s.
& Alberic. Iproxtjnsin. Sed hodie
g Ddcijarean vicatium g , siuedele-
&quarfo pos- gatumsiuelegatucon-
sit proconsiil. fomit s chm ■ fc non_
l £s Vi;dumvemt:vcIhslpo-
jT^Lt.test^i.dep, •
<r ».« M.J. quia
ptttfi&c. jpsc proconsuljprxcer
Imde>tedlc,o- monis illationcm , &
txit de pnain- VC tn authenttc.de colia-
di',qm imnia toribui.§.adhocprohibe-
pa.&c. mus.coB.ix.
' ^icarlJ P.- 1 C S/s.respon.c

s librosrimo

SOlent. 3 C a
intrauetit prouiri

:e bene potest.
vs. Hic dicit, quod proconsul postcjiiam
m sibi decrccam , potest mandare lcga-
tinfcrre tis, vt ijili lcgaci audianc eustoditos,vcl ipsos custodes. Et post-
H poltunc. quam audiaeriot, cjuod ipli legaci remittant ad procousulem,vi
ipsc proconsul damnet, vel abloiuat. cjuasi dicat, iegaci procon-
sulis polTunt cognoscetc dc ctiminibus: sed proconsul senten-
tiabit. &esthic specialemamaliasnon potest quisgladij pote-
statem alij mandare. i. Secundo dicit, tjuod proconsul poccst
adimere iurisdidionem suo Icgato, cum conscnsu tamen prin-
cipis : Bc dare potest. j. Tertio dicit, tjuod kgati proconsulis si
dtibitant in alitjuo, ipsum proconsulein consulere debent:-1
prineipem. 4. Quarto, in §. fedinterdum. dicitui tjuod proci

sutpotestaceipcrexcnia,idcstmunera. nam nort debec c:
to abstinere:necexcederemoduminaccipiendo. & hoc idem
quidam Imperacorcs per suam epistola rescripseruntaiec obstat
quod proconsul non potcst cmere, vel mutius accipete , vel do-
num. nam appellatioae doni, vcl muncris, scnia non cortti-
..... j.Ylti-5 ""

ALiquando mandarc iuris-
dictionemproconsul po-
test,etsi nondum in ptouinciam
pemcnerit. quid enim si neces-
sariam k moram in itinere pa-
tiatur: macnrissime autem le-

debei

>nsul no
homincs

gactismproumciam peruentu-
i iit '?
ProconsulpQtesttfKantnm ad co-
grittionem , atusits mcri imperijsito
kgato committere : non qstantum
addecifionem. &proconsul non de-
betpasstm xenia recipe
~" : non tamen 1

m C Cuiiodiarum.id a
cst custoditarum perso-
natum:vt sic bcontines
ponatur pro contento.
& sic expone statim, vt
pTiauditiucuUodiiU , id
est custodicaspevsonas,
& rsic segatus taciet ea,
quedicuntur C.de cttsso.
reo. l.st.& Cod. de episi.
aud.l.itiiiices. x. Vel dic
custodiatu propric po-.
ni. nam & ipli custo-
des suut punicndi si de-
linqtiant in custodien-

d Cuitodic
p;o cusioditis,
& custodicnti-
bus personis.
b Mctunymta,

munm tranfemt. hoc dicit vsque do,vt J.de cuss.reo.Lcar-
adsinem. Bart. ** »'•milhes- Ac'
J CVRS.
11. V l P I A N V S libro primo de n C ^se.l^ procon-
essicio proconsultt. ">'?"• ,
u * .. o C Ltberet. vcl eon-
O Olet etia custodiarum ra CO- demnet nocetem:quod

c potest faccrc le-
gatii5:vtJWY.j?3««/. '
& J. deregulii ittrii: l.
nemo potefl.i/jpj. de esss- j
cioeiui,cui mandataess
iurisdiSio.Li.insine.
p C A/a»rfari.i.deicga-
tionis.A c

gnirionem mandare legatis:
scilicer vr prseaudicas custodias
ad se " remittant: vt innocen-
tera ipseliberec °. sed hoc ge-
nus mandari p exrraordinariurn
1 est. necenimporestquisgla-
dij potestareror sibi datam, vel T^w^wim
cuius alterius coercitionis sad specialeest.
alium transferre: nec ljberandj
igirur reos ius , cum accusari
apiid cumnon possinr'. 1. * Si-
cut autem mandare iurisdiilio-
nem,vel non mandare,eic in ar-
birrio proconsulisiita adimere «
mandatamiurisdic"cionem licer
quidem proconspli , non au-
rcm deber x inconsulto prin-
cipe hoc facere. 2, * Legaros
non oporrer principem v con-
sulere :sed proconsiilem suura:
& is ad consukariones lega-
torum debcbit respondere T,
3. ' Non vero in totum xeniis
abstinere debebit proconsuhied
modum * adiicere : vc neque
moroseintotumabslineat,ne- , -
1 - de suspect.rut..\. §. da-
que auaie modum xemotum „' ir> , n ,'/„ r,
1 , :. - mui. & lnss.defutjeii,
excedac: quam rem diuus Seue- /«./.j.g.j.q^estcontra.
rus , & impcrator Antoninus Sol.in lcgato g pro-
elegantissime epistula sunr mo- eonsuIis duo specialia
derati:cuius epistok verba hxc {anc: 7''!^> <l«ia de
r _ ,r , . omm cnmine coeno-
s unt: Qnantum ad xema pcrti- scit. vt hie dicicur&. H.
net, audi quid sencimus: Verus cet alius delcacus non
pofflt.nisiin casune-
cessicatis h : vt "j.de osfi.
eiut, cui man. efl iurjs L). §.j. Secundum , quia suspe&um tuto-
rem remouet, licet alius delegatus dc remoucndo tantum co-
gnoscac: vr insra desulpeft. tut. l.).§.damus.-verssc.an atitem.non
autem vt remoueac: yc insra adTurpil.l.y.%.su~\ebii.
u C Itaaditnere.vtj.deiudU.iudicium.
x 1" Debet. ex honcstate : potest tamen, vt pra-diximus proxi-
me, Scin authen.deiudi.§.sivcro iudex.coUa.-vsi\c C.depignor.
y s Pj-;M^««,quiasicfieret peisaltum, quodpergradusfieri
debet: vtj.de ap.L imperanres.i. re!po>;. &in authen. deman.
prin. %.sit tibi quoque.coU.iij. A C C v R s.
z C Respondere. deiurecumconsiliosapientum , citm ipse sit
laicus; nen de fa&o : vt J.di iudiJ.eun/.ij.§.y
i. C Vettts

C PotestatemM d cst
merum imperium.A c-
c VRS.
s C Coercitionis.tiizm
ad cognoscendum, nisi
inhoclegato: vt dbri:
sed in alio lcgato ccan-
iit modica coe'icitio:vt
iitrisdic~t. l.stn. §.ft, non
qu^ sit merum,vcl mix-
tum imperiumtvt hic.
x C Non posstnt. Imo
potest e:vc C. eo.L).c\ux
est contra. Sol. non po-
rest vt iudicet:potest vt
audiat,& ptoconsuii rc-
ferat: vt ibi , & supm
proxi. C Item videtur
quod possic f iudicare
legatus : licut facit in
suspefto tutore

i Potessas pro

/Delcgatusan
polTit iudicarc
* D'e hoc mu-

g Legatus
ptocolulis duo
specialia ha-

proconsu!e,dc
crimine co^
loading ...