Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 101
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0116
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
IOI

De officio prafedt. Aug. 102

*tegatwp«>-a s Dare possunt.lmo* videtur qudd non:vt JJetut. &eu,d
tonsulis cmo- a(, faj^ nec mandante. inprin. qua; estcontri.SoLnonfacit hi
jcm Jacnd cx ei£ dc\cn ionc proconsuiis, scd legis beneficio:vt jjfe *»/. J.j»t
tlclegatJone: ^ tutoris
bs TyRoconsiiL]lngressu
cs I ■

ncficio.
' _ Impenttm.cn
l Protonsul rumbadexercitiuetiam
Roma ingres- vc,]Untarie , & etiam
sodcpomt auantumadini1gr.ia:vt

nredeundo.

- rur, qma Roma com-
munis e est patria:vndc
■ no videbatur deposuis-
_ se impcriu, quasi in sua rium c.

ET legati proconsulum turo-
res dare posslmta.
XVI. Vipiants libri seeundo
ad Edictum,
PRoconsul porram Roms
ingressus

depo;

TipC-

*4

DE OFFICIO
pra;fecri Auguiralis.
Hic Ipe&abiti esi:vt
C.de priua.car.l.i.S-vi-
• Przsettus ro quoquc.
e^usibus'non '^^M Rsse£iM M&-
■ :.:■■ '.1 '■■!■ ■,■-..■■..
conllicuit, & ordinauit
Aiwustus Imperator.
vnoe praxipir hxc lex,
vt ilte prasfecrus non
recedac , nec dcponat
imperium suum prius-
«jua succcsior eius ve-
l Prrfcita »!»? ''" AlooBdlhum
Augufctlis iu
JEgypco ab

DE OFFICIO PRvE-
festi Augustalisi
titvlvs xvri.
PrtseBut Augustalts est , qui in
Mgypti prouinciammittebatur procon-
sularipotestateex* equhibtu, nonex
Senatoribus Prtts. Mgypti. I. apud pra:-
fcct, dc manu. vind.l. i. de tut. & cur.
dat. C v 1 a c.
Pr&feQus AugufiatU eo tpso im-
perium amittit, qttod sttccejsor m-
tmuitAlexandriam.h.d. Bart.
i.Vipia nvs libro qutntodecimo
ad Edictum.
Ra;fec3:us j£gy-
ptid no prius d.
ponit pra;fectui
& imperiil quod
d similitudiuem

uatum&noneiTeeorurnregem.scdmale intelligunt: i
est priuatus : sicuc ncc sacerdos a dcsinic eiTc cui interdicitur of- ■" Interdichis
ficium,hoc tamcn est,qudd non habcc cxercirium iurisdiccionis ^«^o* c$e
extra prouinciam suam : quia in diccndis scnrenriis morem suo- non de"mc'
rum maiorum deber seruaic: vts.de iustit. & iur. Lpen. porest
tamen,& debet delega-
sulis Sappellatio specialis cst. reeriamexn:ab,vt de- b Excra cerri-
Pntsei pnmuU cognoscit de Icgatus mtra prouincia torium Pws«
. . 4 s - , „ & .J - cognoscat: vt dm SJe &%&>** P°T
crtmttiious m jua proumcia per ea% prs.se vrbi l &n tess"
quoscunque commtjjts : & eospmit fc ^ Extraneos. sed & '
dosieceliin pratiincia:atsiexcejse- suic dici polsunrratio- c subditi ali-
' ' ne dcliai d:vt C.vbi de cuius possimt,
crUgi opor.L).& tn au- 3|";d^"^c»
then,qua inpro,

nt, prtuatus ejt quantum
citium. B a H. t.

1. Vipi

Slibro
to ad Sabin.

enftmosex-

prineip. & C. vbi sena. d Fomm <p
■velclaJ.s sorticur i»

1 sjR^ses apud se adoptare 1 <r xccdistinguhur, sic ,ned=iissi.
■ JL potest, quemadmodum Sc


d H" Pr&seShui Mgyptt.
qui dicicur Augustalis:
»f': &'£&& P/°c6su"S lege M-Augustoei
acico- tuit. Accvrs. datum eitquamAlexandname
Sir*hi, c ^ AlexandtUm. Sed ingrestiis sir successoreius,licet
quarc hoc ?Resp. quia \n pmui.nciam venerit. &'ira
.i !"v-:-.,li n in(*rrrir>nii. *" . ■ .
mandatis eius continetur.

patra. 5,
7.caura,
fljtucA.i. v,de Alexandria metropoli
auud Tacicum tana £tat cluitaS)in qila
'( Pras« Sc .pra:fectus consequeba-
proconfuldis- tut prarfefturam, Gcut;
strujit. & imperator Roma?.'
f Imo Ptisi- Anteqil3 cr„0 JHe con-
aes (qni lc^a. r * b c a. -
ti G&iit ss£ ^qucKtnr p"""™^
Propritorcs) quod crat pcr ingres-
proprie dicu- sum Alexadriar.hic noa
cur.qui in pro- deponebat t vt S - tit.yl.
„■»#.

s"Arg„mJ,„m DE OFFICIO
X p°rifcs'stri .t PJ*1 -)r ■•' tttlispyeseivstesi.
1 Doorum vi- depriuatiscarce.l.i.
«■ni-.vclun. f ^v. R^« nomt
ssione^t 5^ s; ,FOUincix:

DE OFFICIO
- pralldis.
TItvlvs xvni.
6>aot in prouincias mittit princeps,
hipropne prxsides appeUatur, ■vel legati
CssitrisweL-ut Diofcribh, Ubr.iij.pre-
pntores. Cviac,
-Appellationtpr&sidis coniinetur
quictife reftor prouincia:& apudfi
"manumittere.b.d.
libroprimo de
ioprtsidis.
Rsesidis nomen s
generale cst, eoq;
& proconsules, &
legati Ca;saris;&
oinnes proaincias
regerites ■}■, licet lenatores sintj


ssinere potefl.
■f Puta consu- prse/idis , non addiro
iarcs.modera- prouinciie, est geoera-
teres, CQ|]JC" listimum.
t°ri\"Z S T ProconsulU. Sed pra;sides appellantur : procon-
rtn-j.icd.' qu* cst differenciacin-
t IiirjTdit>io- ter prxsidem, vt inhocticutoaccipicur ,&proconsuIem?Rcsp.
nis volunraricc proconsul s cx consuiibus eiigebatur,& ad remoramprouinciam
corjtcntiofj tegendam micrcbatur extra Italiam": sed praTes non ex consu-
' Eitri"|i'ro ^as: vt si^anominegargumentetur: \c Inftit. dedon.§.est&
ninciam Pra- aliud. S ^11*c tribus modis >> dicitur pta:ses:stricTe:vr in hoc tit.
ses quladmb- largius : vr hac I.Iargissime : vt inglesf.parua,qu& incipitscilicet
duj^&inqui- prouincii.
bus d.catUr n ■|-\s1e/ji.]s."-M«M.&sicobrinetivicemduorum:vt %.dc xdopt.
^NouTm q„c y t.siconsulM speciale est in voluncaria"iuiisdicrionc:alias
secus: vt s.depatl.l.siplures.
i ^ Xyiiisei.'] Prittatt6t est. quantiim i ad contentiosam iuril"
X dicrionem esercendam, non quantum ad voluntariam:
vt s.th.is. /.j, ^c l.ij. Item hoc , ii volebat aliquid exequi extra
prouinciam : putademandare sententiam executioni de re exi-
stcnre exrra ptouinciam m : vcl intra,per sc: sed per delegacum
sic porest: vc s.depftw.pr&se.-vrbi /jJn.quod non pocest plusquam
priuatus:vt J.de bo.auBo.iu.pof.l.cum vntti.^.pen.non autedico si
ob hoe videatur in prouincia amiliiTe imperiumwt "
hnbcndus dicunt Vasconcs, qui dicuntjsenonreneiisubrege Angiia:,nisi
is se sic in Vasconia : alids noltmt ei seriurc:scd dicuet emn pri-
ss.Vetus.

siiojiei.viden-
turabcffe <ie-

nos distinguimus: 'J^fiSf*
emancipare nHiim , & manu- ^~\-depoftu.Limperator. vtjb,,^
mittereseruura hpotcst. J" Aigcotraj/,/^ ssinguic.
,.,r ... l.qutcjitum. Itear. quod
11Sl ^wslAroterttodecmo ^^J^ s^.^i
aa ittbimtm. ^ ^ terpretanda, £c & supra ^ge rcscri-
1 'pRa;(es promncissi in iua; ^ossicp^sect.vrb.L].^ PcaFin«'F«m
JL prouincia: homines tan- initio. Accus. dcbemuj.
tum imperium habet : Sc hoc *n T T)s*/«- ] ?<$
dum in prouincia est. nam Ci ...■,'■§ P"nc'Pe-vt s-
IT- . r . ,;,, , ttt.q.L& ideo. Accvrs.
excestent, pnuatus est'. Haber c ^ ijRtsis prouin-
interdum imperium 6c aduer- X «*.] Barepo-
sus extraneos k homines , si w/- hoc dic vr supra de
quid*manucommiserint.nam- "^M^-^b. Lftnal. ^si^^,
&in mandatis principum est, XLUtitas. ] Casts. '
vtcuretis,quiprouincia:prje- \\n primis ha;c lei
est , matis hominibus prouin- prscipitvt pra:ses cu- .
ciam pureatemec distineuitur" retfs «torqueaturali-
t > ^u^d per mctum , aec
vndel]nt- , . aliudiIIic«umfiacJ&
.VislKsy^Ubrotrigensi- pr0uideat ne aliquid
malo modo lucretur.

d EdiSum,

JL im

,.,,s.mperiuminea proaincia dicit,ponequoti aiiud
habetomiiibuspoitprincipe». ™taaS:&aIiudscri-
v. Idem liiretrmideeJibu, P™.po«« Ptobatom I.4;/»,r.J,./.
P_ r .' quid attum est: ieoui- .,",."
Rasespromncienonma- mut ^ aaum\st. ««*«-*«.
gistutorem,quamspecia- [Ne potentiokes. ]'
Icmiudiceipsesedare poteil". Tertiodicit qu6d cu-
VI. I r> e M Ubr.o primo Opimonum, sa- pra:ses ne pocencio-
ILlicitasexaaiones.&violen- rcs opprimaM termio-
r n o res. ^.QuarrodicitJo-
U facTras,& extorras mctu ne ^ potestas ^
venditiones , & cautiones, vel non."mittat suos amba-
sine pretij nuraeratioue ° pro- siatores vcl pro tributis
hibeat p prsses prouincia;. Item vt' Pro aIio:pra-cipitur
ne quis iniquum iucrum)ssut •"=, quodjlh arAasi.-
,i r ■ r tores no" «ebent duce-
damnurasentiafijpt^espro- te malos homines ser- .
uincia; prouideat. uicntesjvc curbent pro-
Ailegaturquodiudexdebetiudi- uiaciam:&hocprocu-
mresecSdu allegata,& probatamZ Iet ^ix{9 t"*i«&-
r~i r- ■ d 5- Itemin§. netenm.
autemsecudum consctenttam.B ar. dicjtl]I quodaliquis n5
1. 5 Veritasc rerum errori- prohibeatur negotiarj,
nec excrcere negotta-
rionemnon prohibiram-.& hoc cmet ptarscs prouincix.Itcm di-
cir qudd ilii seruienccs accipiebanc iccnu5,& alia Iucrabanrur:&
hoe non saciebant proprcr milices. hoc debcc prajses curare ne
fiar. Icem dicir>qudd si medicus medicauic pcr impeririam , te-
necur: scd non tenecur si moriatur a;ger non per imperitiam. r PretiiJ ensm
Itcm dicit, qudd vniuerst, qui regunt prouintias, habcnr ius, symbolum, Sc
& polsunr damaare in metallum. Iccm dicic , qudd si prarses n.ou. e^J''''"
aliqucm pecuniariter condemnauir ,nec ille condemnacus sol- ^""[j "'"'
uere possit, qudd remittitur e"i pccna propter inopiam. vndc ,, Damiisi stn-
&sisiatposteafoluendo,nontamcndebet iterum exigi, Vi- timiw-vcl al-
; A n v s. terius dolo, .
1" Numeratlone, hoc rcseftuc tantitm ad g vendiciones. vl^ ««ft™ &~
p ^ Prohibeat. quodcauecurper tocum tic.J.i/triio/o.&pr^cipuc JJ/."" ' V
inl.arbitrio.quodtnetU4 caufa. Si.sixcipu.cinl.si cum excepttone. ; TeWiim ea
§,Peditu.& Lst.§.si iu£to;& §.Jin. Azo. vwesi incon-
q s Sentht.vel dolo h, vel sacilitac.e:vr cauctur per totum titut. uoaeidis, yr
de mino.xxvan.& prttipue inl quodsi minorJnsi. & ~Muib. ex ^"^
eaUjna.Vc\iCl^:vtC.deresc,n.ven.Lu. „ tl.niraonia
r ^Veritai, Ponccasum ,aliuderat scriptum ,aliudactum. Si ioJicari opor-
ex side' cestiUjt^ui probaat,appaicc qciid cft aitum.idsequimui: ccac.
loading ...