Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 117
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0124
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
m

De officio adieiTorum.ciim sit mixti imperij:vt jJeiur.om.iudJ.iubere. qua: est contra.
SoUecundum R. & Azo.quod hic diciturmandariposse,vt bon.
possessdetur, sic intelligicut.vt delegatus cognosear daoda sit,
vel no,polTessio:& ecia pronunciet mittendunijve! non.caiterijm
ve cognoscat,& pronunciet,& re ipsa raittat,mandari go potcst:
" , &)~.admttniap.

Lea.qui. §.magisira
~ sAndntam.~\ C A-

M

S. Pri:

ddi- .

' l v s lihro oHauodecimo
ad Plautium.

MAndatara sibi iuriltricrio-
nem mandare alreri ne-
minem poise a manifestum est.
J Mandaraiurisdiclionepriua-
rOjeriam imperium b,quod.non
est merum * , videtur mandan:
quia iurisdictio sine modica

coercitione

|3 nulla est.

D E

cit, quod delegatus de-
legare non potest. Se-
rtindo dicit.quod si ali-
cui causa de!cgatur,im-
perium mixrum', ve!
mcium ei nou delega-
tur:sed modica coerci-
tio transit ad eum dele-
gatum: vnde istc dele-
gatus potericpunire il-
lum,qui fuit conr.um.ax
coramse.ViviAN.
a ^ mnposse. *\ Not.
* Delegatus delegatum a dclegare
nonnunquaro non posse i vt £»s, & 7.
drirgttc po- deiur.omn.iHdic.Lmok
& Cde iud. I. h ittdiee.
inprinc. ^ Sedcontra
J. quit & a qua app. l.j,
* Adsesiores §.jfe.Seddie ibideles
qui. ram vniuersiratcm c;
"ViicLasrii. sarum : quo casu vnam gifiratuumvrbanorum, velpi
,t> Aitx. Hau- cx his porest delegarus liutn,velquihut hi mandaueruntsuam
M™rMHiaione delegare,vel quasdam: iurisdibtiamm , delatiadsrarium.vel
mandata, »o- Vtj.de iur.omn.iud.lJo- in commentarium principu , inter eos,
dica coercitio Ut. hic autem tantum qui salariaserunt de puhlieo,vel eonsi'
<fcraandatur: Vna,vel cerra: causa: itary iudicum aprincipedatorum, vel
non mcrsi, vel erant eommissar.ii.Item procuratorumReipuhlict.nant&hiiu-
rium. contra j. de tud. I. citm dtpes erant. Ctiacivs.
; Siudiolipro pretor. §.j. Sedspedale

OFFICIO
adsessorurn.

TITVLVS XXII.

Adsipres * qttoque mn funt magi-
strMm,sed consiiiarij * $ comttes ma-

cipiantut,& sibi caute remittantut : vt in *uthentJetcsiib.§.&
queniam.eol.vij. s Sedanaiudicarepoterit incausa.mquaest a AdsessomS
adsessor ! Respond. non.nisi fuerit ei delegata causa: vnde G est pocest iudica-
talis, qus delegaii non possit, jpsc prasses cantum iudicabit: vc rc'" cauia ,u>i
C.cod.l.ij.& in autbent.de iudie.§,].coU.vs non delcgata,
'- -,]P, "

. Ma

de iudicijs publict

i libroprimo

1 ^ T Ifarti.]
I,, r?>?. aduocare: \
Cde fojtu.l.y.
m s Consiitutum.nt C.
de digj.neque.lib.xij.
ns Wungi. Sed arbir<

Llberti adsidere posTunr '
infamcs autem.licct non -ssepotest:vtj.a--.w--.t_
prohibeamur legibus adsidere, ^'f- alias incipir,
arramen arbirror (vt aliquo ^3\l kSistin''
quoque decrero pnncipah re- guitb.camen nos disth- & Distingue
ferrur constirurum m) non nos- ouimus, sic 7. de tefi. I. a" , P°m"»
tutsitum, sJAr?.con. £*»«"
tds.de Ojsc.prdfid.Ui/. ^
insin. A d d i r i o.Pro
solutione huius con-
trarij, vide qua; dfci in
'diuisa sub* duobus pr^sidi- o'wsj?scAS---
bus constituta cst3velur Germa- J_>iEa
nia,Mysia;ex ahera ortus3in al'
tera adsidebit °: nec videtur ii
sua P prouincia adsediise.

se ofHcio adseilbris fungi
III. Macek libropt
de ossicio pr&sidvs.
SI eadem prouincia postea

i ponas exemplu:
Angua, & Gallia fuic
diuisa in duas prouin-
cias,& lub duobus prx-
sidibus eonstituta: nam
Anglia, & Gallia fuit
aterraabinitio.nun-

aoTrssoiibus.
d Intsmis
postulanJoi

PAV

Uhro singulari dt^
,fci, «tsisiru*.


legato proconsulis.
j. Itcm contra C.deiu-
die.t.iz iudice.insin. Sed
* aLvin! ibispeciale.
etitellusin- b s Zttam imperium.
«tiujjgene- non ° dicas merum.ve!
ralis.&vagus miMumimperium (li
umTr^ad- ^. hocquidam di"-
uersus huius- 1ma '"1° delcgar:
ZsJh^H effc"?-'^?^ rc « causis constat i in cognitio-
excipic,mdeK scd modicam coerci- ., n , . ., & c ,.
33» **f£ tionem : idest castiga- "lb«s ' > postulationibus f, ll-
*hin.zZ*'t**6 tioncm , vt statim sup- bellis S,edicl:ishj dccretis ',
/tibeJlumali ponit insikde iurifdiH. epistulis k.
conceptum iu omn.iudic. l.magisirati-
dex respucre but.insin.
disdnd'""0* a ^ Qlfod non est merum. Sed eui iurifflistio inest;mmuni sci-
parteerianon 'icet.Vide scsipta ad l.i.J.de iurisdict. C v i a c.
petente. vidc & s Sine modictc coercitione. Irem necsine calteris, sine qiiibus
^.OgHsrfif.i. iurisdiilio ezereeri non potestjvt sunt pignoris captio,cotpoiis
nttwt.i.insi. detentio,muiit:edidtio. Cviac.

DE OFPICIO ADSESSORVM.
c ^^ig Mnc ofsiciHm. ] Studiosi. id c est.adsessbres.
9|^Kd ^" Feri. hocideo, quiaalias eius, scilicetpr^sidis
ggi^^^ occupationes adimplent prater infra scriptas : vr in
auth.de iud.coll.v).§:yibi,nosim enim&c. Acc vr S.
e <s Cognitionibut. scilicet causatum ciuilium,&criminalium,
qpid iuris esse debeat:vt ei,cui adsidet,indicet. Azo.
£ ts Posiulatianihus, vt videac aniit insamis d,qui postulat.vcl
non: vc J.depostul.l.quosprohibet. Item vr eum interroget,& ci
opponat ad veritatcm inquitendam, & eum tacere faciat quan-
do sibi videbicut : vt "j.de huque. intest.deien,l.proxime.circitsin.
& scruct ordinem poitulatorum: vt s.de ots.procons. I. nec quic-
quam.§.obseruare. A c C v r s.
g % IriessH.conuentionalibusrccipicndiSjii e bene concipian-
tur:simale,vtrespuat f.velnonrecipiac dere illicita g:vt C.vt
nemopriua.l.sin.insin, Azo.
h ^ p^/3i.scilicetgeneralibiisiiicommunitotii!seiuitatis,&
in omniumpersonisjsecundum Azo.vt sunt banna n,queponun-
tut consilio adsessorum.
i \ Decretii. scilicet specialibns' in causavna: soilicet vtper-
mittatm aIienatio,vel non : vt in personis minorum : ipse k ta-
men praises debec austoritatem praistaie, & subsctibeic:vt Cod.
cod.Uj.
k «s Epistttlit. iudicibusaItetiusprouincia;mirtendis,riiaximt:
pro 1 exequeadis senjentiis, sccundum Azo, Item vt testes re-

* Eanna fiimt
consilio adses-

' Epistoliprt:
ewqucdis fcn-
tentiis&ccsti-
riirmutuEtm
prouincil iu-

Mortuo pr&fide amefimm ossi-
ss/ ski, aisessori salarmm pro toto qUid ille, qui natus eric
tempore essicij okbetnr,fi operassitas ex partc prouihcia; di-
alteri non locauit: secta si adsesor mfe,pot«it adsidew,id
smritsmmlpannmm^elprasej ^SLeScaU
propter calpam adsessorts ante si- iiaj& econcta , E[ res?,
nemojskis. hoc dicitsecundiem -va- quod iic, licet quis in
rias leSuras. AIexand.de Imol. ^aa P™uincia non pos-
sit adsidere.Vivian,
iv. P AeiKiAHVslibroquarte o s Adsidebit. Sed in
Ressonsorum. suac nemoadsiderepo- t Adsiderein
Dlem t fundo lesato Ge- tcst,nisiquatuormensi- {«* prouineia
r „ n ■ ■ ■ bus: & ttmc cum per- l3uatenl" '»- -
laris 13 ialanum connn- ■„- . . *." ceat.
-, : . ,, miiiione pnncipis.ahas +ijj-e.,,;,t.
bus * residm rempons, quod a dliri:cr ^ahJvr'Cod. J.t^^f.
legatis s - pnestitum * c est, de- eo.de adsiss.Un eonsilia- j i.y.hiM. vbi
bctur: mod6 si non postea co- *¥■ & J- ?»»'*.** e»us. ** verbum rc-
~;___-------„1;;,. „„J„„, ra™~~ ma.Lbtqui.si

l.bi qui, & l.si c\

mires cum aliis eodem rempo-
re " fuerunr. Diuersum in eo K
seruatur, qui successorem ante proptcr quod in vtia-
tempus accepit.

P tJ»s*M.
fuit,inspesta i

cap.Akiac./i*.
4,di#H<J.t.=0.
* Flor. prejti-

quevidebatutprohibe- <<" Origine
riadsidcre:sednonest Js^?^
itajsccudum^Azo.s Er (^"«/s"^
sic not.quodnonspciSamus originalemecausam.quod ista;dua; vcduo,plura-
fuerinc vna,sed accidetalem.sic s.de erig.iur.l.ij.s.qui feipsiani- ve.
maduerterunt. Arg. contikJ.deposit'.l,j.§.hesiiat. Additio, * Causamae-
Tu dic qu6d imo concor.secnndum las.hic. cidcntalc ple-
DTem.] Casvs. Prasesprouincia-decessit.quihabebatad- ^^s?nile-
sessbrcs: nunquld liabebunt adsessores salarium totius ? Ec Qn originali.
tespond.quod sic f,nisi cssec ei subrogar,us,cum alio loco poteric / Pro copleto
demotaii. ^ Sed ponc quod adscssot fuic deiestus per.culpam tcmpus igicur
suam de adscssbiia propcer malam famam ( quod milii verum |la''"u^ tlUO!*
videtur)nunquid habebit salarium relidui tempotis ? Rcsp. ' ^ K„
qubd non. ^ Not.circa poteltates tein.nam quaslibet terra eIiT
git sibi potestatem:& ei ceicum salarium consticuit:m dc salario
illo debec satisfaceie adsessori.quem sccum cener,
q ^ legato Ctsarii.idzCiYtxiideyiomnciXWtSjieossic.pr&sid.
l.pemtlt, Azo.
r 1" Comitihta.iAcQ. g adsessbtibus:de cpiibus hic ntulustia-.g Comespro
dtat. A d d i r i o. Tu dic melius,secundiim Angel,& I. comhi- adsessore , 3q
r,id est omuibus,qui cum eo vadunt ad sibi ministrandum. femiliari ma-
s ^" Legatu. quidam libri,nempe Flor.habcnt, u legatis, & dic *' ra ^'
^w/ift*m,idestpta:standum:&tuncplana, i. Alijhabenc/c^- * Ttxtul ^!.or*
tti(ine«,& tunc subaudiii,vetdic.ipsis legatis pca:standunierac t*m * fT*"WH-
pro sc,& suis adsessbribus, i Posslbile ple-
^" Pr&sTttumh. idest prarstandum ,& sic duodicir, scilicec runquc habe-
imitibtis legati dandum,&h¥tedibus legati. Scd contra C. curprosa6VD.
;aduec«t.diuersiudic.l.petitionem,§.quandoautemsisci. Sed K Et"B*e»e-,
ic, i.Non daii hairedibus patroni fisci racione aliorum anno- "°? '{.,,?„/)"
im: sed illius sic , quo moritui: vc Cod.eodJ.siposi duos. & ita g\s al[ jegaru
Ctiam. est hic. i.Vel dic omniaplana;sci!icet qu6d iam eiac pra;- Carfaris mor-
sthum. Accvrs. tuumpcrcinet.
U s Eodem tempore.post morccm lcgaci. s Sed qiiid i non fuit: "'^"j™ fc*
£ed * essc potuit cum a,lio ? Dic pciinde, ac si fuisset, secundiiin L^ [u; ruc.
lo.&fach'j.l9cat.l.sedaddes.§.sm.. «ssum edan-
s 2»eo.scilkecadsessbie. i.VeldiCjsdlicetlega-o t;vcad- tecemput,
sessbr
loading ...