Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 121
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0126
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i2i Definkiones iuriicIi<5tionum.

eap.ficurvrtire.de exeejs.frdl.8c daficiente Bapa polTet eollegium
Caxd'tna.Yniiti>seeundumglossJn cap.si duo, Ixxix.di. Batd.m cttp.
elim ex licerk.de rescript.vhi subdit.quod nec imperatot.nec res
Eraucia: posi^unt facere congregari coasiiium. ) Aliudercmplu,
publicarc bona deliuqueutis, contraauthent. bonadamnatorum.
C. de boJam. quia est de reseruatis principi, & sic meri imperij
maximi. Bal.inc.iJn prin.depa.te.invfi.seud.
j s Maiut,e& admittere vitamcorporalem,& particularcm.ria-
oereque gladij potestatem inanimalibus ratione pollentibus.
gloss.in dj.imperittm.&c etiam in irrarionaIibus,«.«.«/?*» caf.mu-
lier.xv. q.j. & cciam animaduercere in corp.us inanimatum^j/ojT!
esimagisiralts Insiit.de hered.cpttub intesia.defe.§.per eontraritan.
pleniorgloss.in l.ex iudiciorHm.ss.de accufar. & in cafu, quempe.
nitgkss.singularit in l.ij.ss.arb.sur.ctsitr.
6 %■ Magnum, est imponercpcenam,perquam amittaturciui-
tas j vcldcporratio constituatur,g-/t$ ^Bart.ib Limperium.
iedsecundiim las.ibi, iste gradus continecur subpra:cedenti: &
ambonon constituunt nisl vnumgradum.
..7 s" Paruum,£{\teleg3£e.gLin Lnutli.CodJe sentent.&interlo-
cut.om.iud.& m §.relegati.Infiir.qui.mod.iut pa.pe.sol. & ssagei-
lare. imooranispCEnacotporisafflidisja est istius gradus. Lji
•juid erit.ss.de ossicio proconsitL
S s Minut,eil modica coercirio, qua: competit omnibus ma-
gistrsribus:vt in l,magislratibtci.ss.deiurifdict,om.iud. Sc cognos-
cetc de leuibus criminibus././? uiass.de accus. & istud membrum
cum pra:eed.vnum tantum faciunt membrum:& iic piopiie non
saciunt,nisi quatuor species nieri imperi j. secundum Ias, in d, l.
imperium.xij. col.
2 s Minimum,diT>er quodmui&apecuniariaimponiiur. Lsi.
C.de mode mul&arum. in Lycum ibi no.ss.si quit iut di.mn obtem,
Lij?C.dejportul.
io^Mixtvm imperium, est quod officio iudicis nobili exer-
cetur,priuatam respiciensvEilitatem.kaBAR.<»i£/.«wferiwTO. &
communitcr modcrni approbant. s Et dicitut mixtum,qtiasi ex
diuersis consticucum. s. ex imperio Sc iurisdiclione. gloss. in d.l.
imperiHm.Capk cnim ab imperio pattcm, eo quod officio iudi-
cis nobili expeditur. Capit autem a iurisdictione partera: quia
priuatam vrilitaterarespkit. Ec sicuot. quod illud dicitur mii-
tum,quodparticipat de duobus,vel pluribus.Et qua: sit difFeren-
tia inter mixcum,& consusum, vide per gloss. in Lidem Pompo-
mttt.§.sedfi plumbumjnvtr.vtraqj.ss.de reivind, ^Er diuiditur
etiam,secundum B a s.in ser gtadus:vt in sigura.Scd-dic melius
sccund&mlas.quodtantumdiuiditurin tresivtinfrapatebit.
11 s ACjXs'ro«OT,estquodsoliprincipicompetit:acl:usvolurt-
tarios concernens,de quo in l.tj.Cde hti qui ve.£ta.imj>ej.if.ss.de
adopt.Lis.C.deemanJib. inauth'en.quib.mo.natu.effvc.fiti.eeU,vj.Bs
istud cum scquenti gradu debet simu! adiungi.
11 s Mxitcs, cst cognosceredesupplieaiioneaduersussenten-
tiam latam ab eo,a quo non patest appcllari:quod soli principi,
&pra;fecl;o prsetorio coouenit.Aj.C.s/ssen.pysseiT:.prs,to.auth,aue,
Jupplicatio. C.deprecib,imper. osse.
13 ^" AsagTKiM.estcognitio catum causarum, quar important
plenam causa cognitionem,& cpercitionem realem, velpcrso-
nalem:vt mittere in posTessionem ex secundo decretp: restituere
inintegrura:c3(pelietea!iquemdepoiresrioneteipsaT ha:c pto-
bantur i» Lea qui.y §, magiSiratibas. J. ad muncipalem. & istud
membrum cum sequcnti debet simul iungi, secundiira Iasoncm
ind.Limperittm.
14 ^ Paruum, est eognosceredecausis,qua; iiabent plenam
eognitionem,lieet nonhabeat coercitioncmrealera , vel perso-
nalcm: vt datebonornm posselsionem, quar tribuit ius:pronun-
ciarealiquem miticndum in possessionem ex secundo decreto:
intctponcre audoiicatcm iu alienatiouibus, & «ansa&ionibus

122,
alimentorum. Et ista quatuor membra mutti impcrij non pos-
sunt delcgati. l.iit/.§.j.versicul.duat.ss. de damn.infectj.iiecquit-
quam.§.vbi decretum.ss.de ossi.proconjul
ij ^ Mhttu, estdare bonorum possessiouem ex edido Cat-
boniano : in possess.mittete sumraatie coguoscendo: & iic om-
niarequirentiacausa; cognitioncm tantiim summatiam, sunt
istius gtadus:& possunt ddegiT\.l.cognitio.§.vtpos)essio.ss. de osse.
eitts, cui mandat. esi iurisdWio. Et iste gtadus cum sequemi sufci
codem comprebenduntur: & sic propric nou sunt nisi tics gia-
dus mixti impeiijjsecundum Ias./n d.limperium.
16 ^ Minimum, cst eoium, quxcxpediuntmabsquecausaieo''
gnitione: vt interponerc au£toiitatem raanumissioni, & cmai-
cipationi;competuntque ista iure magisttatus , & sic sunt dclc-
gabilia./.j'.!» prin.ss.de o0c.ei(n,cuimandata esi iurisd.
I7T*vrisi>ictio simpi e x,est qu? officio iudicis mcr-
ccnatio cxpcditur,priuatam vtilitatemrespiciens.BA RT.ind.l.
imperium, % Et diuiditur ptiam in sex gradus:sed melius secuu-
dum Ias.in tres : vt patetper ea,qu* insradicentui.
1B ^" Maxima , m qua vertitur tes magni prsiudicij, vt causa
status.i ngenuitat i s,& I ibe rtinit ati s, l.pla cet, Cod. de peda.iud, vi dc
Baldum in cap.edoceri.de rescript. vbi dicit, quod negotium ar-
duumdicitur, inquoagiturie stacu.& idem incap,exratione.de
appell. qu6d omnis cauia samosa cst quando agitut de fama ho-
miuis,& tuncdicicur ardua,
ly ^' Mmor, est quandocx eausadescendenti cx delistoquis
fuit condemnacus ciuilitet, & quia non habet iu bonis, luat iu
corporcJ.quicunque.C.de ser.sugi. Et cum sit qua:dam executio,
HonpotestdelegarisccundiimBAR.J» Lplacet.C.depeda.iud.vbi
dicic hos duos primos gradus proprii faceic vnum : quamuis ia
Limperium,diat duos esse gradus djstinstos.
ro s As«^n«.vtestvltra ccc.aureos:&non potestdclegati.
§. &iudicare, inauth. dedesenf. ciu. cel.itj, nisi propter occupa-
tiones,veI longamabsentiam.w l.placet.fe ibi B a &.C,de pe.md.
& Ang,in Limperium.
11 s Parua, A c cc. auceisinfra, &i!Iapotest deiegari indi-
stincte\«*f.w Limperium.insi.Si. isti gradus cum precedenti pos-
sunt simul iungi.
1.1.13. T Minor, fyMmima , qua;dicantur, remictendum est
ar.bitrio iudicis;cum non sic a iure detcrrainatum.per regulam /,
},§.fin.jf.dt iure deUb.tc hec due> compucati debeni pio vno:& sic
propiieuon sunt nisi tres gtadus iurisdidionis simplicis, secun-
diim B a RT.in d.Lplacet.Sc Iaso.in d.l.imperium, quamuis Bar,
hos sex gtadus nic proseqiiatur.
T Qusdamsuncqua; possunt esse meti impetij, & iutisdi-
ctionis iimplicis : diuersis tamen rcspedibus. 1, Ptim6,tor£ura
quando aliquis rorquetut ad pcenam , est meri iraperij : & si ia
criminalibus iraponacur ad veriracem eruendam, est etiam mc-
ri imperij, seciidum BAS.T,inl,interdum.tj.§.quisurem.ss.desiurt.
si iraponatut in ciuilibus,quia tcstcs vacillant,est iurisdidionis.
in authen. de tesii.§.siverb ignoti, col.vij. t. Secundo leuis coet-
citio, qux imponitur ad pcenara lcuis dclifti, est rtieri imperij,
sicinciuiiibusccnttaconcuraacemest simplicis iuiisdidionis,
secundiim Angel, & las.i»d.ljmperium, 3. Tertio incatceiatio>
qux iit de iuic canonico ad deliclum puuiendu est meii imperij:
alias est simplicis ituisdiirionis : sccundtim Guil. Alb. Bal. Sal,
Alex.&Iaso.ini/./.in^wHw.IicctalicerBART. insecuadaspecie
racri imperij. 4 Quarto excommmiicatio , qua; ex publica
causa imponitut contra rebelles , vel contumaces, est meri im-
penj:sedadinstanciampaicis concessa,est simplicis iurisdi--
stionisisecundum Panorm.t» cap.cttm contingat.col,v.desor.com-
pet. j. Quinto appellatio in causaeriminalt,est meti impeiij:in
ciuili, est iurisdictfonis, vel mixti impeiij. Et hacc sussiciant ad
materiam piKcedeatis figmar.

DE
loading ...