Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 145
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0138
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
145

De in ius vocando.

146

4 Citatorum ^ Item, nonne satisestin possessionem mitti contra eum, qui
»]ij non conv nonobtemperat: vt j, tit.yl.fatisque.nam (Iillud est ("atis, ergo
parec, no quia huius edicl:i pceua est nimis?Respon.sarisest, vbi * scilicet quis
eoparere cor»- „on venit _ venire [amen no|1 cent{.mnjt_ quia absens est _ vei
™"a atfentes, Pra;sens 1 habct camen causam, licet initistam ° , quare non ve-
vel prasentes niar. Vbi vero ~'~:
Jub« Musar-
nocomparei
dililteminii
stam. Alij nt

/el acto-

- do iudic

quia debet posse pu- datur.

nam ' contineat, neque post
annum •>, neque in fueredem c

jnantur. llli a ^" Meram panam. s.
jBniutue mis tespeclu sbluentis , &
jjone jn po - sceiln<jurn noc IO[lls s
jissionem: hi . J
srauius. Hic loqi^ur m pcena, qua:
adde Ejldum, parti datnr; sed secun-
deris.570. dum Azo.svtinsumrea
Mniusvoca- huius tit. ) priucipium
?h£ espiic» huius 5.1oqwnir/cM,
Trancis. Dua- *3lia: Parti ; siniS &c ca>
'- qua: reip.quKvcrecon-

DE IN IVS VO-
cando *.
' TITVLVS IIII.
Habttimt&s de magislratibies, & tle
iurisdffiione sittU. Kunc sequitur quo
ordine agiitur apud msgiilrtttum. Ini-
tsttmseri agendi esi vocatio iniutjdefi

,trs.:1. Qnid tinet pccnam hinc inde: fivoeeturaduersaritts ad
autemd.rfcm & jdconec post--------- -------
in^ a llldicm. - Lisdicjioni pr&est ittris expritmdi grtt-
tia, id efi vt de iuresuo quisijue decer-
nat poslulttta actiane . poslulata exce-
ptione,& qttedammodo mtentata etittm
■vtraque , quo genere conceptio omnti
suturi istdieij conslituitur. Addi vero
debuhhoc tittil. quod male nescio quis
■ tfduxitin titutumsiquentem.
vocauerit, quem ex
' ?de

Et si quis e

' competit, nec in here-
mFranc.Ho- dem:vthiedieit.Cxtc-
lom. in 'im- rum de hiredibus non
mnt.tdui.dt e(t qu^rcndum : curn
**!'',<H!i'lii' remPcr ^"'"istratori
i'j\ lomuma re'P-<5=tur. Alia autem,
cia(que & ipsa qu^ parri datur,videtur
dclitAum l.°m~ dari post annum , cum m
« rf,^» » sittei persccutoria quo ediitonon debuerir. namqtte' hac de
m™*i \ ex- adaaorcm-Itemslcre- reediciamproponiturhocthuk,
«usat modica, dl,datuc,«adc rattone; 2W„ri,e vuc.
etiam iniussa sed m neredem non:
«usa.v^^rquiaeKdelicto.-vtj.^ I.Pavlvs librottum
t?\?TZ:°-'*lis-i"d-mH-mu-fliSt-L ttdZdibtum
tnr mttjpretei J T. ^J. „- ,
«/aJ TiriqmU. tur meIlUS m flsco lo-
n-jss. i« sai.B qui praicedens respon-
lmpennd.w ium.cui adiugitur hoc:
,P'.''!!.m'6' Iicetipseeorrariumdi-
diitaltST.ini. ■ rr r ,
suismum $* Cat ln iumma sua- Ab--
tri-.Jj.fa i,u ditio. Dc fisco non
vk. adit Giejs. loquitur vlla pars hu-
ini.i*,a,6. ,n iuS legU.Cont.
mitt/^Tt^ b T «*?«*/#<w»»»W.
s.,ipsiisti!t 1 quia pra;toria. . ■ A
rUrij.14. C"l c %'In hzredem. <\vS*
*it.F4i.di(U- pccnalis, vtj, deacl.fi


N ius vo\ irejcst
iuris experiurJi A
causa yocare*.
Hkenumemn-
tnr persotta, qm
'.&h&ck%

seruaturde sa£io,vt ittcet.

psri,
sludiciumin-
clpitacitari0.
^.farnhr. C.

obligf.in honorarijs.

DE IN IVS .
voeando.
Traliaiuru4.de iudi-
*>°i''. & pr*- ciii , pr&mittit de in ite,
7-Z dkm,r ^^o-cumab ' ea
citationem di pt^te ludicia tnctpiant:
ci de procts- ^t Instic. de pce, temc,
su,s.0«.^,sy-Ji.§.fin.
{""™".S^ d I^^S Xiwvocan

T.N ius vocari non oportet c
Xneque consulem, nequc pra:-
fectnm ? neque prstorem, ne-
queproconiLilem, neque ca:te-
rosmagistratns quiimpcrium '
hafaetic,qui & coercere S ali-
quem portunr, & iufaere in car-

] luri,^riundi. kM est vc cspcria-
us stbi'compccar , vel non. Hoc ra-
*''•$'. &ptt. S&5SSSS men inteltigunc quidam , (i reus vcniat; & re-
ini.ddeS. imo spondeac, non aliter: quia veiba e cum effectu, &c. vt insra
citatio cst pri- ne qttii ettm, qui in im voc. I. peniilt. §. docere. quod non placet:
proeeis M & 'm° & sl n°n tcsPoaacat' id est non vcniat ' sv raraen v(>cecur
ieL^',US'u"'. ?ct exccucorem fiue dubio est vocacus. hoc enirn vcrba cdiifti
ftsce.ilie ci- [ ,1uie non habcmus ] erigunt: licec £ non respondeat voca-
uifanibui. Et cus ab eo , a quo vocari non dcbuit, vt a libcrco patronus, sa-
tamen prcfen- ciliits remiccatut pcena Vocanci: vt j. eod. I. tsttamuit, Iccm no.
"^"S"'3'!" quodlibelli s oblacionon habecurpto vocatione : vr J.eod.l.
tanduV ,\n- lAertm "duersut,
4t post Bart. * T ■I»'w tiocare, Vide scripta ad 1.4Z.j,de-verb.signi.Hoc edi-
Bald. Angelii isto datur actip annalis in saitum. Vide ca. i.o.traclMprtscript.
J=W«nt«- CviAC.
Iason ,,,""' T-Vik ] Casvs. Lex ista ponir, & numerat personas , quar
<)uod vndecfm Xn"»ppmint in ius vocari: &hasmimerac vsquea<t 5- iUum,
tationibns pretor ait, &c, Exinde dicit, quod quidam sunt,qui non possunt
irobac: *)di- inius vocari, vt parens , Sipatronus, nisi venia irnperraca..Pa-
«'rit,-i!''mi" rentessuncininsinitum:& qui concincancur appellacione pa-
i In"u,'v _ renrum, nominat vsque ad §.palronum. & m illo §. dicic, quod
r= quid, vidc aRpellationc parroni, continetur etiam aliquis, qui habuit pa-
^iaien. j,4i- trcm&siliumiii scruitute:si postea iste solus pater manumitra-
j.' ^"u'ac" Cur' i^c ct pacronus : im6 ambo sunt pacroni: quod vcrius cst.
'■ !''-'°' Icem dicic, quod iilius vulgo cjuxsitns matrem stnc venia im-
' Vcrba cum . . » ° '
esscssu acci- Petratai« ms "o" TOcet.
pienila. e s 1" iue vocari non d/-orrt/,c6ticrtclid est oportet non rocati,
/ iibelli obtatia non baVctur pro yocatione.

i *s Imperium. s. merum, quod est gladij poceftas; vt s. de iur. „ Gladij pote"
omn. ittdi, l.iij. in principio. & quod hi b non pollint conucniri, && pro mero
probatur hic,& J. quibm ex causis ma.l.sid &st perpr&icrem. §. •mP^,°.
V.&j.de*rcus*t.l.quiaccusare,§.y.&J.iHdi.soLl.sireM
igistratus etiam durance ofticio possunt vocari in nwgiitratus,
qui imperium

mttgiitratibta. Imo & babent.
maiores quandocjuc:vt
'1 dicancur in suo ofti-
cio e deliquisse:vt C.ad ' Vide ejua:
Legem lul. repe. I. iube- [cr'Pn '" S1'?-
mtts. & de furto conue- (|*;™ e"so"s-
niripossuut: vt in Au- neSare.insr.it
thent.-vtiud.sinequoquo aimin.mn,
sus.§.iSud,coSat.ij.& m
Authent.vt dis.iud.$. ji
Verb.colla.ix. Itemnec
alios conuenire possunc1 & minimi

g ^ Coercere. [. graui
peena. n:
ieuiter c
in authen.de desen. ciui.
$ .attdient.coli.iij.
h s tontisieem. id esi
epilcopum,dum A mis- dPontifice

cerem duci. Nec Pontiflcem h,
dum iacra facit. Nec eos , Csui
propcer loci religionem inde
se mouere non posrunt '. Sed
nec,eum, qui equo publico/Sin
causa publica transuehitur k.
Pratcrea in ius vocari non de-
ber , qui vxorem ducit ' , aut
eam, qua; nubit; nec iudicem,
dura de recognoscit: neceum,
dum quis apud- prstorem cau- di.Lpars Utmarum,
sam agitm, neque funus ducen-
tem familiare ", iustave ° mor-
tuo facientem.
III. CULISIHATVSJ?J»
primo Cognitionum.
VEl qui cadauer P proie-
quuntur.quodetiamvide- ism canit. & idem de
tur ex rescripto diuorum fra- quolibet clerico. & est ^""ccratur-
ttumf comprofaatumelTe, ca.io, vt Cdccpifc. & tL.i6.iBfrJu
„, . eler. Lomnes qm 'vbique ind.
11 11. V l P I a N v S libroautm» sum. cum CJ fa^
adEdiaum. fuerintillasacra.qus .' '
aViquelitigandi causane- faciunr, vc Miffa, vel
ccste habet in iurc , vel VesPera:,conueniencur
1 „ rtf c ■ r iecundom ius : vt clen-
certo loco * sissii: nec funosos, £US e sijb cpiscop0) cpi. ( Fori Eccle_
vel infantes'. i. s Prator ait r: scopus sub archiepisco- siastici gra-
1'a.rentem, patronum, patronam, po conueaiatur: vt in Au'' r
AH,h4,[.n.esl[,.i.pr,l^"Z.
omnibw.&S.siautem. possint pro-
1 coilajx. pterloci rcii-
trius- i s tion ptjsunt. vr s giot;cm- '
linfi- suncmonachi,&eremi- & ir^suehi
r , , equo publi-
t^sedeorumpra-Iatus: £ ;„ «jj^
Vt tn Authen.apud quos Ciusa quidiir,
epor.cau.dic. mo. eolla. 6 Accurs. no in-
inprin tellexit. dixl
iS s @gi cquo tuUicO. ?d^UnC l0f-
Huius memmic Sueto. centis priuils-
in Augusto, cap.^S.Vn- gjun},
de constac hoc consti- i Maius tribu.
tutiim futssc ab AueH-. <•*!■■ ?»&*«•>>
sto.cv.Ac. . .*•;"■ ...
1 r t- r 1 • K. Nouendialc
k s Trttnfuehttur. •»* >

$ Theobal- /Familiai

liberos, parentes patroni, patromve
in iits ,sine psrmijsn meo ne quU
vocet. 1. ^ Parentem hic
quelexusaccipe. Sed an
nitum r , qiixritur. Quidam
parentem vsque ac< trirauum
appellari aiunt : iuperiores,
maiores dici. hoc veteres exi-
stimalse Pomponius refert: sed
Gaius Cassius omnes in infi-
nitnm parentes dicit : quod
& honestius est, Sc meriro ob-
tinuir. 3. s Parcntesctiaraeos
accipi Labeo existiraat, qui in Pu^concm £
seruitute susceperunt. Nccta- l^vxoremducit.inK- <m «Sc"c-
rimf-dumducit. Zltr^
ra 5" Agit.nisi voccrurantemaioiem ' magistratum:vc'j.dere i,as monuul
iudi.L contra pupillum §.is,qui ad maitts. _est,
11 s Fa»-/ijaestsednccpostvsq;adnoue k diesaliquis dcsuasa- » Iussa mor-
mit.poterit c5uenir::vtr'« Auth.vt cu de app.cog.§.h*c aute. coR. ,u0 «ccrc.
•uJM.&accipesamiliarc ] (iue est dc eenere suo.siuc de seruis.siue " auarecor-
, '. • — , , . ,1' . . „ . * pora vetercs
desermtotibus vc).dcverbor.sign.l.proiiunciatio.§.communi tttre. e:iamsoIiti,vc
o ^ /«/iiwOTssrsdo.quidamlibrihabcnrj»^, mscilicecobsc- in illo Ennif
quia,vt lauare n corpus , vel similia.i. Alij habenc busia ,id est versu,Targi.iaj!
combustiones. comburcbantur enim corpora in rogo : vt cinis "'s" °'"'a f"'
zeCciuar<:me.ricJ.deadqu,here.Lproherede.§.j.in£l.iusi*. ZTit.
p ^" ~*TElquicadaMer. scilicct familiare: ° vt dixerat s. 0 imo&alie-
V l-proxi. num, Riclmrd.
q ^ {~\viquelitigandi,~\ Certo loce. nisi ad maius P audito- M"'.
\J riom vocarecurivt dixi 'Z.proxiJn Lii.Sc sacic J. de iu- r ^aius audi-
,. , „7^ - - „ ■ - ■ J J torium prasc-
dicLu.Uegxtu.inprinc. . ^gg
t ^ /»/»»*«.sed u hanc a:catcmexcellennt, conuenicntur tu- gCirarimaior'
tore q auctore,vel ipsc tutoi:vc J.de admi.tut.l.j.§.j. jnsaate potcst:
s ^" PMsoi-rt/c.nipciiorcs prohibentur.iurc r ciuili vocari in ius: tutore aiicto-
istsaucem iuve pmorio tanriim. s Et nor. quod ha:c verba rc'^c! 'F,c •""
pra:totis Vlp.cxponit perordinem. 1. Paicntem exponit statim f"s- sreo,ien-
vsqueadillum^.^wKTO- j'« L adoptiuum. 2.. 1'atronum expo- ti„s fa. vidt;
nit ibi , vsque ad jllum §. liberos. quiesi J.in l.sed tfysikac lege. htcI^sonem,_
j, Liberos exponic ibi vsque ad illura %,parentes. & ibi ciponit ■'" "l1i votr^71
qui sint parences patroni. 4. Item vltimum verbtim ,stne per- 3i'.l "■'"'"h,ls:'
ro/j^jCxpomtiB^.S.eJw/^ewj/^jj.^.Inaliisautemlegibusqua;- ^fo pjsatit,
stipncs extrauaganccs ponuntur de hac materia & soluuntur. , Pareiitei Sz
t s Sed-an irt insinitum. Not.parcntes, s & libeios in insinicum libcri in infi-.
clid-.nhic.^dewrb.sigyUiberommappeUatione.^l.cognofcere,^
E t §Jibero
loading ...