Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 175
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0153
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
175 Digestorum Liber secundus. Tit.ix. 176

a s Pojsit. &est ratio.quia nec condcmnatus videtur : vt j.rfo
pomJ.x.$sit.tmi nihil nouari, &c.vc jjiM nouuri.L). s Item
*Eueniretiua: not.r.on inspici-» quod euenire yotesi.stg.s Jeiurisd.cmnJudJ.Ji
poisimc, non- Uem.s.si. s Item quid b si tempora appeilacionis cxcrccnde. sunt
i!i>1cimuj °" ^nita, vr ccrtum sit iam sententiam exccutioni mandari ? Resp.
* Posselliono idem:vts.«rf.Sjs/«M-
amittitw dc- dusJnsin. §Jbi, diuersa
sertione ap- *««/«.
pellaiinnis. (j «■ xempia rautiottis eit,anreieHet,dtBumsiittinfrma-
Bvt.jtngtl, ^uo{1 est an[c Ht_ coqJ ^, i^ BART.
test vtjJeprocJ.Pom- g - Sj fLimlum , quem p0ssi_
penu<i.§.rati. , . * ■ - j - .
e s Sf&iximm scia- dfbam >a m,e P«»ens i de>™e
Eur,snbaiidi. cum secundum reesser iudica-
d 1" Cautionem. iimpl:

*«» «(i mc» , qui controutrstamsa-

e;dcm cfi _i-
sciplina. Co-

_ : fideli
cum poilidebat immo-
biiia.
« s Obest.vt cegatut sa-
tisdarc:vc yvt inpsi.lt.
I. etiamst condemnattu.
§.ss. seeus si insignis ea-
lamiras & inopinata su-
perucniat fidciusTorib.
vt\.eod.l.siabarbitro.
& j. de interrcg.BBJ.de
f s Nec proieffl. si ei
sacisdatio remittarut.
s Ec not. hicquod

:(tdiscip!iiia:
hU quifiuntjui
" '•}*>&

riis, cogiiosci- niiur.l.jJn
tvtSc 3tw1dJ.si s\Viiur
J.di vni£. de fr^n n0I

M. ] C A-
;. Conueni re:
quo vide plura t-j1"" ."Dn-P° ", 3"
spudE.er.rd. ttsdare.iurasti cjuod ta-
w/Moamnr™- lidicsistcres iudicio:tu
r^i,iincrsn,fn- aucem non fecistiali-
giuvaibx, . Jiu -ua justa eI causa • n0n
t lutameto in "'^01'5 peierare.
omni imelli- g s Nonvidttur.quia*
gimr e-eepta lex sibi remittit:vt&
aussorica. le- alias, J.de iur.put.l^Ji-
t't^!tf" &»•&& CJ^onnu.
pt^S^^-sScdanpro
t.p.v,mii„.tr vcto pcierat > Quidam
Hi CtiJi iun- dicunt qurjd non : quia.
i«r. frpirUs. semper dicunc, inesse c
*'!■ r < - tacitam conditioncm,
d lurareblso, ■/■ • n r- -
aut peieiKc ii n ' 'ultacaulaintecue-
no videiw,c'ui ncih-.Ythic,&Ci>d.dej
•Im. iusioiandj transiaSiq. l.ji exsiiljis.
sdii'

tum , appellauerim : an poiles
lor einsdem fundi sim 1 Et redtc
diceturpossessore me eile: quia
nihilominus possideo : nec ad
rem pertiner, qu6d euinci mihi
ea poslessio poilit2.
Tempui cautitmu pmsilancL in-
ssiicitttr,vt qtiit pojjideat tmmobi-
Ua; non ctutem tempta pracedens,
velsequem. h.d.
7. s_ Posieilbr aurcm quis nec-
ne fuerit, tempus cautionis b
eadem ^P^^an^um c est. nam sicut ei;
t s.d<_> qui post cautionem a poilessio-
■elalie- nem vendidit, nihil obest e: ica
ncc prodcstf ei3qLii post cautio-
nem possidcre cccpit.
Jn mramento videtur excepta
auSoritas legis.velsuperioris. h. d.
XVI. Pavlvs Ubrosexto
ad EdiSum.
QVi iuracb promisir iudicio
siftijiionvidctur S f peie-
ralle, ii ex conceila causa hoc
deserueric,

aduersus te rcstituitur. Viviai
h s Siquheum. scilicct seruum,
uenicur noxaiicer.
i s Eum. scilicct fidciusTorem.
k s Tunc. ciim promittitur.

s nomine dominus con-

. Vlp

Anvs lihro septimo
xdMdiclum.


m s Eum. scili
minum , qui
sit.
quatiter fiaht a

i.id est setf-
do-

SI EXNOXALI CAVSA
agatu r,qu emadmodum
caueatur.

TITVLVS IX,
£/? etiam hic titulm de cauthne iu*
•io Jissi,qn& demina sieruum desenden-
Cond.tic.ncs j^^g"^ nobstnt u™xali iHdi"0 '** '"terponitur, vu
Ti*xhT"L iu(ftumcnta,cuiusme- seruum promittzt dtminut iudicio tn
-ansieecbuj; cu ttansaaio fit. i. Tii eadtm caufa fflsii ~

scd

tansaaio

: qic quod peicrac
remittitut s: aiioquir
n diciturpcierare,si-
iur^Taut cuchicdicic.&prohoi
insigendiiu- JJe adtj.ptjjsj./jaetl meo
1 causa sue- §.sssuriosi. Accvrs

siumiaTopit
tMttssi*?'*
sliasl.

causa agacuc,&c.
Dssium ess queliter
pro Uberis fatisdatur tu-
diciosifti: KKJic qualiter
prcsenm.

Primopomt verbaediSi. Secttn-
do incipit exponere ea. Secunda ibi,
In esAem.Subditiide textum,qttia
multa duplicat. Primb ponit siitm-
marittm vnum, tjttidsit dicsum in
eadem causa.Secmdo illudsurnma-
rium dec&rat per plura membra.
Tertio tlla membradecidrat.Sectm-
daibi, Si de(1nat.7e«(*(K Ita-
que, Bart.

Casvs. Seruus tuus damnum mihi
noxali aclione conucnio. debebis mihi
quidcm prohiitcete, vc seruum sistas in cadem causa
sque dum sententia feratur. Et vidctut sistere quis in eadem
causa, quando ius actoris detcrius ron facic: non aliter. tu il-
lum seruttm simjiitcralij,quiaducrsijs ccnoxalitct agit, dc-
■disti: nunquid vtderis eum in eadcm causi sistcre 1 Dixerunt
quidam quod non: sed secus est, quia bcne sistitut incadcm
causa. Vcl R scruus tuus, quidjmnnm dedit , absens fuic:
yei dcfcndes seruum : vel catiebis quod «liibebis etua , ciim
iabebis istum seruiun , & hoe si dicas eum tD rua potestatc cs-
se , fuscipies iudicium sine 110x2 deditione: quia teneris in so-
lidum : scd d seruus fuit prasens, & cu absens: & cum non dc-
scnderetur,iulTu iudicis aecepi illum scruum : eitinfta fuit
aclio mea , cum scruus cceperit cise meus, si cn venias pe-
tens restitutionem } ad dcfenlionem audiris : sed roihi aclio

I quis eum h,
de quo noxaiis
actio est , iudi-
cio sisti promi-
sit:prauorair, In
eadem causa eum ' exbibere,zn ejua
tttne k esiijdonec mdicium! accipia-
tur. 1. s Ineademcausaslilere ciuenrib.us- l- v^.! dl=; hS^jf
. , ,. -3 . . „ manumilsus. & sic est ,m""mouV
quid sic, videamus. & puto ve- con[ra insra [pemilt "
rius eum m videri in cadem cau- sin. Solue vr ibi noc.
13 *, quiadexperiendumnon princip.
facitius; aftorisdeterius Si ^S'jSStS- £"»—
desinar senms eile promisso- sa foc"t(i jn re no)sa!j. vcstigai eerni
ris °, vela£tioP amissasit :non quiaillc noncxhibuit: Cn"
videri in eadem causa starum & sic aclor, ncc tcstes c.p,

decla- aProdereliSo
Ac- l™bente,&it*
o s Promtjsioris. vt cjma volentemi
pro dcrciido habca- C6tralicie ha-
differac a se- beri hinc col-

pcrinde
vecUgal soluj.; poccrunt e^

'Caufisissm

Labeo ait: vel ii qui pari loco
erat iniirigando, ca-pic esle in
duriore , vei loco-, vei persona
murata 1. Itaque li quisr ei,qui
in ford pEomissbris conueniri
non potest, vendirus s, aur po-
tentiori ' danis sit: magis esse
putar,vt non videatur in eadem q s Mutata.iA. est,
causa sisti. Sed & si noxa; dedi- ""«ne c persona: mu- * Muutione
tus ■ sir, Ofiiius nonputat Jn "c„u.r""? \yt s.'& XSZat
, r Inltttut. de hered.tnstit. «»«•

gnoscerc,qucm exhibi-
tum b cognouilsenc. _ b Exhibcda esi
s Sed quomodo potuit persona delin-
amicci aftio, cum per <iucntis,vi c<>-
execurorem fueric fa- SnoCci ■P"ssi'-
ctaconuenrio;Respon, ... ,
dic vc J. Je eo per quem
saa.eritJ.sin.j.reJ}onf.

eadem causa sisti: cum noxse :
deditione caueris noxale aclio-
nem perimi.putetv.
II: Vaylvs librosiexto
adEdiHum.
SEd alio iure vtimur. nam ex
prarcedentibus causis non
liberatnrnoxK deditusmerinde

enimnoxacaputsequitur,acii ?ir.e?s tcnebatl
. ^- *• x mfya de rpaitl. tu

____alicnantem d i Promilsor
tribus aiftionibus posse il"il'cio m «
cc.nuer.rri. Prim6 , e>: g|S "SSSte
satisdatione ad intei- CTg,tur* aJicna-
esie: vt bic. i. Secun- ucrit , tribui
do.quiadolodesiicpos- aclionibus tc-
sidere,tcnetur vcili ex "etur-
lsa , ex qua priiis

lilset.

Isle $. dimditttr in duat partes.
Prirno loquitur ,t]uando dominus
conttenttts noxalt erat pr&sihns, &
sienttts absins.Secitdo loquitttrecon-
tra.tjtiandosemus erat pr&sens, &
domintts absens. Secunda ibi, Si
ieruus. Item prima diuiditttr in
duas: qitiaprimb ponit trta priui-
,qua habet domintts. Secundb
pomtntur dm causz , in quibw
ammuntur diUa priuiiegia.Secun-
daibi,Si veco fa.ho.Itemsecitnda mittentis.nam tuncfic-
■rs principalis dmiditur in tres tet conditio melior :
partesrqitiaprimbponittirde-reme- cam epnti:a vendico- /Potct
lio agentu, qttod habet rescijsa da-

isia de regul. iur. l.pa-
rem. & insia de noxa.
l.ffl plurium. §.sinali.
3.Terti6tenecuractio-
ne in factum ex edicto
dealien. iu.mutan.cau.
faita. Iiceceaclibcrc- e Promissot
tur se offerendo defen- iudicio (isti
sioni : vt j. Je alienju. ™aii >">xalem
mutan. cau.saS.l.i?.§. ^™^^
sinxu. ao,dCAl,c*i-
r s Itaquesiquii.fet- ihnt iuditj
uus promilTus iudicio rnuinnii intss,
sisti.AcCVRS. 5/Cr°ffeW
s s Venditus. alicui, defensionl-
sicdeforopro-& cotitra em- Parel essenan
AcrcvRSgCre POsIit" XftS^
s Totentiori. quia pocentioribus f parcs,&c.vt jjealien.iud. cau&^ooiialr,
mut.causisaS-.l.iijJnprinc. vtrii libcreiur,
u s S^^ji^//w.scilicetalicuiagentinoxalicct, Ji serunm, quo
x s Cummxs,, malaratiocst:& in hocsolo secundum quos- *aB'"""'ajj'
damreprehcnditur»'!j9«/.fTOj;/m. non aucem dicit ibi.an vi- ""*ft J,'i"o-
dcacur sisti in cadem causa , vei non. Ec dicunc cunc distingui, y* dcdiru cx-
n g pocenriori iit datus pro noxa : vt tunc non vidcatur sisti hibeat.
1 cadem causa : vt hic. alias sic. Sed melius cst vt dicam cor- fcFidebonasa-
gi rotum : vt videatur^scilket in eadem causa sisterc, si " bo- "re, d'"m*'.
3 fide dederit pro noxa. scilicec ex necelTitate ' , & cui se te- ^ut(" faci-
neri sciebat: huic. aucem, cui cauit, ncscicbat adhuc se tenc- mus.
ifra de noxaH. Ji quu a multit. Quid aucem ii vtrique i Nccestftate
se cencri sciebat • Respond.pra?uenienti k sciiicec ad sencentiam «eusamur. ^
debuic date:alias in dolo versacur: vt insirk de eden.l.quedam.§.it K ^-ricoe"";j?r.
aatem- _, . mcliot cstc.5"
y s Putet. 3im\e:Yt).l.proxtms dicio.
as SeJ
loading ...