Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 201
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0166
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
201

De edendo.

202

Ti' naturs- a s **"* Rotmtoo.Not. a R.omano. nam Athenienses ab oeca-
jis &Liisici3- & b ■ BabyIo_ij ab ottu : Aiabes P a meiidie, quod est nimis d
lis'_--!-*sicm. absurdum:vtM.Varrocinlib. remm humanaium sccundutri lo.
_. _v__™_,'. 3. & uic loquiturde die narurali f, qui iiabet xxiiij.horas vt dicut
Gtll. tib.j. e.s. phiIosophs,& innuitur J.ad leg.Iul.deaduLl.eapite.&JJevsu
fZs*' "k Lideoql. Arcificialis %
j"l_ _p_.tr». autem incipir a mane Di(s incipit a media noSle ,
ideovocjbanc vlque ad velperas, le-
«1>-nWn,.: cundum Romana Ec-

is apparcat

alum-

alia media nolie sinttur.~t

ad Sabin

no£te incipir,& le-
n pnn- quenrjs no_-is media parte flni-
■itamc- x . ...,*.,..

cito,quomodo" hymnobeariAmbrosij:
^qumoainm £»«. «•___*«■, &c, ibi, \ ,s Ore Romanoadies a rae
dicimus, non tga/ mane iunssum vt- J.Vidia st m
jfcqiiidia-C , a jheri -#£ &c.
»^e,Pylu!; cipioveccrisTcllamc- - -
TTcitfdi* u*tsaZuth*siv*B*t, tlir* Ka<luc quidquidin hisvi-
C-_fo,qui-b &***#* vna-Xxau gimiquatuorhons, ldestdua-
Aldom_l.,n_- illaA, Dieseftsillucens bus dimidiaris no__ibus-& luce
fSS soer T* Addi* media aaum est' Pcrindc cst
etss st-i-h™0;;. ^auisw m» ba*™
Vmbri.,™™ Ius libro vltimo Pro- ci&s
jfl(i _M__w chiii,tit. deverb.si- Negotiamititariapesikntquoli-
Yu-indBm gnificM-ita Gra5CC hoc £_r tempore expediri. Eart.
minus. caPut incerpretaturl 071 1 x. V t p 1 a n v s libroseptimo de
- Apud Ge!- ¥•& 1™ ■# &JW «#«'« Proconstdis.
femdfefc» «s» # .wm W_J; T-Xluus Traiamis Minicio
_!__/ Natali (sieic-ipii.. renas a
/ jvs-K. nam ci sti^Ta^i t K^.«s5.,ciTJia*i!i iftisah^ jiiie%:Cumdits,'m-
teste PliniOj quit, hseptima noSU hora incipiat, «j» m sextamfequentk no3is
rcrum Roma- terminetur.quodin aiiquahittumvigintiquatmrhorarttmsa&nm
ld die/ njLu' Efi',adem d>esie>'' intellizitttr, Scptimam horam apud Constanti-
ralis, sed ciui- num iutelligere oportec non cxaclam,sed incipientem: alioqui
iis 24. hosis "es tantum & viginti hora: ciTent.Ad ha;c sciic oportet veccres,;
conflat. dies in duodecim horas diuisisse , toridemoue nostes, eaque de
k Ms!':id ™i[P causa sextam diei horam semper mcridiem fuisse, sextam noclis j
m"iem Nara- me^iara noclrem. Maiores tamen aistate diei horas, ve necesse '
raiem voeant, eiat> f"ille : bmna; vero tempore noftis hora: caiteris maiorcs
njle C'"s"'~°- crant. Anto.August.lib.iiy.c.xi^.
similis est er- a ^" Diesamedia. Hic estdies cimlis,seuRomanus. Natliralis
ror Accttrilj constat sempcr n.horis,vc & nox.Vidc notata ad l.i?\.de-uerb.
h Solnrio de- sig»'s-& a.de pr&fcrtp. Cvi 4 C.
biti intcrdin ■> S" ^"^w.i.diei artificialis. 1. ^ Et ponic Ioan.oxemplum,cum
sieri debet, no quis habuit dilationem a. iudice vc possec sc etiam media noctc
moclu. pra.sentat'e,veIdarepignoraincommuni, &similia:sicut de fa-
ijSententia de ^Q vj(Jemus:& sicfacit ad titu.rfes//V«r.Sccus in h eontracTribus:
bet.imo&de ^11'3'^' cacite agicur vc soluarur in die: ergo habcndum est pro
noste. G'i.No~ cxpresso: vt J.st cer.pe.l.cum quid.lKm secus in sencentia ',cjua;
utt.dtiudicibus, de die ferri debct:^?/o Authen.de iudi.%i..§.sedcbunt,c.-$.col,v).
8i. e-~.j. vtde Scd quidam exponunt, sedebunt ex neccisitate vsque in vespc-
tfatr.i*!*'*™» ras'I'-T Si autem gencralitet vclis legem hanc intclligcre,mul-
ffliWtm ia'c. ta ^am e*cmpla:vt C,detransa8.l.noKminorem.&J.de testa.t.ad
' ansacr.nd- testiiim.§.iojse.lK inomnibusbis,qua;compicntur,si tagatuiali-
' ' ~J.de manu.lj.fr
■vfttcap.inprin,
e momeco ad mo-
stnthi' c.sins- tncnt&wJ-demirio.l.ii/.fy.minore.&j.deaWo.&obl.L
Bnhdiatcusit. T^\7«w.]C A s v s.VtrumquispoiTicmilicarcindieferiaco?Sc
^.Temporaad X-^iCspnn-^nod sic,&potest mqairidepersonisetiacustoditis
momentu ple- jn ^ict>us feriatis:causas verd agitari feriaris diebus no licet:in
«qiuruntu1"11 Pecuniatiis si ciuilicer aduersus te agam,mca dilacio mihi datun
&eeontra.' "oc Citjirj causaciuilipro qualibct meanecetsitacedabitur mihi
'Forenlla ne- vnadi!acio:sed siaccuso tecriminaiicerimihi tatuducdilationes
S°'ia-.. . . datur.tibiverdtresdilatiortesdanturprosingulisneceiTitatibus.
ich e,n's.Iieiti* /31" Minicio N«f«/i.Minicius hic fuit Iurisconsultus,/.M/»iVi7«.
studere&scri- J'^e reivindi.Sc Sabinianus. Cviac.
bere. vtide di- c T AsorenstbutX l ab his.qua; fiunt in foro,vbi reddirur ius.sic
cit vulgatum accipitur,^1 Cde fide inslrum.l.compamthnes.
prouerbium, ~\ ^ MitharemS.2xm3.mM incrmem;vt !egalcm.-& sic scholares
f$s altiC''"1 " ^r'^ete & 'cgcrc possutivt arg.CJe aduo.ditier.ittd.t.aduocati.
Ctdiam '•''11't e 1" Custodiarum.v-\ astiue legastvt j.e/e custo.re.l.si.teX passiuc,
"1>'£'fl'.k2 rt- 'd est custoditarum personarum,vt videant an habeant quid co-
serchic Iar.de medant, vel quaiicer iaccantivt s.de ossi.proconslsetent.in princ.
deteads'5 "'" & fadC ~}M tMi-i"&-l-<*so&ll*>
tatem- vPd~~ ^ T ^'Peeun'arisi " 'hac lege dua: dantur regulx.prima; contradi-
'«». jHmr-t. Ac'taK(juiapluries0dari debere dilario vidccunvt ?.eoiJ./.t>ta-
'» prstr.fu. i,, *ione,is.resp.& C.eo.l.j.ibi,& no facile amptiiis quam simel&c.ejr
■ ''*■*;"'•. J-r'e iadi.t.iaterdum.i^iii sunc cdtra.Sol.secuiidiim quosdaptima
* c j*!°j}es datur stnccausecognitione.-vf hic.tWt: exquisita causai-Jf legibtu
n«nt a.Vpi-o- cotrarijs.Sci hoc no valet:quia nullapsinc causa; cognitione da-
Wndum. tur:vt C.de dila.l.).insi.& l.a procede'te.inst.c(t enim materia di-
* Dilaciones h»ionu<!ampcitanda:vt C.de tcmp.ap.l.ij.in princ.Aiij diciit qudd
cunL" Ca"''-! ^P[me'P'° vnadari fuit statutu,sf hickA poiteapiopter ncces-
siint daTP0 j ^tatcm (tatum est vt plures dentur. 3.TU verd dic,qudd prima
probationes3 ^atur ctt leut fcausa; cognitionc.nam co ipso* quod pcritur,gratia
perficicndas : iu criminalili.dui accusatoii, ttes accnraro. p Dilatio nondatut sinecatt-
* cosjaiiione, a Dilacionum materiaamputanda, r De lcui causie cogniticinc.
. ff. Vctus.

! testitljvel iriirrumentoru danda esl,nisi euiderts 2[L___
niaa.&eritcogiiitioha;clcuisin.moderaminelocoru:vts.eoifc', » Dilatione)
Leade.SccMa. verd dilatio ita demu datucsi probat se iusta causa «Iumn'= Pe~
im^cA\m m^nm^:^arg.ytit.yt.siquUexargentarysSsi.^l. "^.^"tiAiT
seq.hmc lestura: bcne adapratur quod hic dicit,singuiis causis.id vide Socinura
est latiombus , vei im- rtgsU diUr.au*
forensibus ■• tantum neeociis Pe^mcnt's.naper im- n-
dare vacationermea autem.qua: »nibiu fuit impedicus;
ad disciplinaiH militarem A per- vnica datut dilatio. Scd
tinenc, ecia feriacis diebus per- in «iminali causa, de
rjua iijquitur sccsidar"

gula,nulla exquisita ra-
tione impedimenti : in
secunda,vel teitia dila-
tione dabitui dilatio esi
eadc causie cognitione,

agcndaiincer cme custodiarnm
cjtiocjue cognirionem esse.
x. Pativs libro qttintt
Sententiarum.
1N pecuuiariis ' cauiis omnis
diiacio rinp-ulis t causis h plus qa»/«a%est ptima, id
r 1 •!_ • a. ■ c" seeiidiim moderamc
lemel cnbui 11011 porett: jn ca- . „ ■ r u
* locorum;&ira,sibona
pirahbus autcm reo tres dila- fidepoitnlari vidcatur' . ..
riones, accusatori dua; dari pos- scdvlteriorcognitiono ph)te's "'°3h"
sunr : sed vtrumque causa co- adhibctur de probatio- vtrti ix ciuiJi-
„ :_ nc iuipcdimeti incausa buscaulis da-
& * criminali:cumuondi- d;£'int.
---------------------------------------------------catur singuiis causis, l^3^/"'
&c.ni(i in ciuili.^" Item tiaTiiT'*;iuilib'~
est contraritim priiria. datw, proba-
tegule^jquiapluresde- to Stallegaco
■'■■■■ ■ impcdimento.

bus datur c

dt iratijait. ai- tejtium.^.yojje.ix': momninus niSjqtlS compicntur,u t;
it SicinSrt~n- <niz^'\otiwhimiAici:vtJ.detesta.l.qua£tate.^J.dem
'* JSS* SnWs J.devstua.l.ideofy.&dcdiHcr^&tempor.pr&sc.l.in-vfuc.
dMptnBatd ECOLltra m iiliSjin quibusquxricur cepus demomei

DE EDENDO ! .
TITVLVS XIII.
bcntdari:vc j\de iudi.l. im.
adperempteri%.& in auth.vt ectm de ap.cog.§.fed hoc pr&senti,col. ^"
wji.qnEest C.de iudi.Auth.iubemttH.& C.qucr/iodo & quando
Auth.quisemel.&deiitdi.l.properadum.^.ts.Sol.hic pr^senti, nesnulloaile-
&postulancidilacio dabatutiinlegibus autcm contrariis absenti gato impedi-
ad cins malitia superanda:& contumaciam pra:sumeiida.i.Item mentotn Bir.
cst contra in Auth.^e testi.%.quia vero.cotl.vtj.ybi vsqne ad quar- * ^' ™'™'
tam ptoducTrione darui dilatio.sed dic qucid ibi vna tantiim erat "a HJC inm^.gi.
dilatio,intta qua fiiit supradista; produitioncs.i.Vei.si dicas ibi magna dubi-
plurcs dilationcs:vt dixerunt ibi quidS,dicas secunda & retiiam tatio , vtriiin
daii exquisita latione impedimenti:in quaita hoc plus cst, quia in. "usis "}"
iurat:quinta vetd no datur. ^ Sccunda; aute rcguta;,quadicitur SSb™^*J2
duas,vel tres dilationes dati in criminali, est concra.j.deadul.l. ^a__ "aJ-„ui.
in erimine.vbi c nulla datur:nisi causa pIenecognica,& mnc no nis , puta ii_
datut nisi vna.Sed spceiale ibi proptei eius immanitate.& dieas causa danino-
qudd sit crimen capitale d : vt J.debono. posi'.l.ediSo.§.r,i autem tum dacorum,
capitalU.& J,depubli.iudi.l.ij,t\ Ite cjuod dicit in fi.scd vtiuque, JJgL*g
&e.ad vtcamcjue rcgulam tefertur: & de leui causa; cognitione cu_ in c\aiL{.
intelligasvtdit-lum est.s Iccm noc.ex hac legequdd inciuilie bus , hoo est
C3usacotastoi,qttocreushabecdilationes:sedn6iicinctiminali. dui,an vero
primum tamcnfallit:vt C. de temp.in integ.rest,l.pet*ndlt.& C.de plures, vt ia
lam,camd nobts,v\ relatione fadla impcrarori,vb[ non daturdi- e„istimantda-
latio cumomniapleiieinstmaaimperatoriremittaniur.^Item ri dilationc.
quarc ' plures in crisninali dantiir.Respou.quia non sic citd ibi boccasu, eas-
est curredum:vc J.de autstJ.j.$4'mtes SeHeius.~^J,depceJ.absen- dem> vc in •■'
tem.&C.de reaui.rekJs^cm idec.plnrc. rco^quiafauorabilior ™;uPe
'- '- turJ.sauorabiitores. & quia non stc mstructus esse

pocuic,vc excusatonvt infra de exceftio.do.l.pure.§.jtn.
f*\ Singuiis.vci supponic pro eodemjpro quo primo,
♦s Causts. }A est instantiis. 1. Vel.i.capimlis.^.Vel.i.impedi-
mcntis : nou tamen vhra trit





, dantur

i PE EDENDO.
■ando.ab cAo,eAis,dicitur. ^ Sedquare nonfrosuit dilaciones, ac-
■t de editioneJicutpofuit in alijs titulU d-epact.fe cusaiori dua:.

Idestdemonst
abUt'tHum,friiict
similibusrRejpan.ideogvtoslcnderetquarideir,
•denti,qtts.nonimponittirpiiciscivoienti.^ Itemqtinre nansubiun- ™i_(™"/usj'^j\_
cit accttsatiuttm.s.de edendo aStionim?Respo7i.id~o,quianondeea ui)i aflor toe
sola-Jedde triplici editione tratlat.si.accionis.vi j.co.l.j.in prin.©* diiationes b-~,-
inshumentorum:vtJxo.\.i.§.cAi\.\ai\ts.lterationii.vrJ.CO.\.x.§. bec.quocreus.
rationes:&I.pra;tor.in ptin. sedaffio editur inpiindpio:tstera in '. \ "3°""
procejsu eaustt, Item affasunt edenda-.vt C.co.l.is.apud quem.ye^ jn causa cri_
hic tit.non dicit aliquid de aclU. Accvxs. minali , quam
'l ^ Id est, de edendis ac.ionibus,seu rationibus.De eo enim est ■ciuili, & cur.
hoe edic>tl.Vide nocataad l.\.~J.de exceptionsiusr£scr.&i ad tit. £ K-ip'»s>atut
lo.C.deexcept.siu fr&scr. In hoc edieto ac?tionis verbo coutine- gfpjr"a.n«*
mt in icm aftio, in personam aeTrio, pram.dicium , & stipulario Coj_ -0 Td_0
prxtoris, l. assionis verbc.J.de oblig. qua; cst eiusdem Vlpiani, ex die, qiiod iu-
eodcm lib.Vide scripta ad I.9.& i<t.J.deprcbat. C v 1 a c. risconsohus
^^j^jwJCasvs, Haclcffcdicitur^quddsivoco '"«"^ .j1»
^[^^« tead ius, dcbeodemonstiarcactioiien.,quavoloagere, JJ*: *. proiis
/^^C vel ce conuenice:vt sic videas velis litigare,vel non:& er| infir:r!,&
vt vcntas instiuclus ad iudicium.si vis licigare, [Eder e.] Iste sicponii

-pom

ibus olim fiebat cdicio aciionis. Piimo , si gctundium,
conueni ce , & fcci libcllum : dcbco tibi dare Iibellum vt exem- -a° q^",,-,'
plifices : reddasque mihi ipsum libellutn postea. Secundd,qudd aut.m je )■„$.
poslira tibi darc vt teneas,& non rcddas.Tertio.vt ego dicam vt sj.ncia & eifcr
tu sctibas.Qiiarto,vt ducam tc ad aduocatum meumtquiaaduo- esTessu.
G 3 eatiis
loading ...