Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 269
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0200
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
269

De padis.

270

a saeisci de aduecsarium. s Et l-ot.h-cquod nonlicet paciscide » quotali
quota-icis no tis.vt hk.&ytoanda^si temunerandi.§si.& Lsalarium. &C.de
-i_e .qualiscii ■ procuraXUtem.fe CmandJ.fi contra /.'«7«». .quod dicas siuc di-
queea "L>"* midiasit.siue teitia,siuequa!libetijuota.lic_t M. dixerit itade-
dlrestuniivc' si mum) & es* dimidia, non valeie:vt bic. Scd quid si non sub hoc
qius paeisc-- nomine qubta.,sed cum
zJ:;- Kitr,^ .^*^^**
«cntione. Ite Jn litc,sib£ danSi« _*"** legltvnasetuert. B AR T.
si quts excedat „ - '.,
.a__rium legi- Rcspon. qut_am noa tl „ ,, Scm voi. a apud lulia-
cimuivc putat valeie: quod credo, ne num libro vicensimosecundo
lacob Kauen- f.aus fiar:vt J. mand.l.si Digestorum
nes dostores > diciE enjm Taje_ o i pa£_us i_m ne Stichum.qui
re:vt __-_.. injtit.aep4ei' ijmiai debebatur, peram a,nt>
commli7sn'iUrTr incellegirur.mora >> roihi fieri:
«.?.«• Cdesin.paf. I. si 9 _. . ,
debitt?r.AccvR$. morruoque Sncho puto non
SZ/W.«..] Casvs. teneri reuin.qui anre pa__t-m
Fcci tibi pa_tum, ne moram non fecerar,
Scichurasquimihide- „' -. .
bebatut) peterera intra Fer Jerttm^* m quo hahemm
aonum : non teneberis vskmsiullum, ddaniriturnohis ex-
quidem. vcl alitet dic ceptio,& replkatio.B ARI.
hunc casum: si Stichus T ,.,./.
decedat.nontencberis LT" IvlI.AN^. **" MS™si*™'
ipso iute. V J v 1 a n. lumf0 Vwfarum.
3 s p£wm.adtempus: QI debiror sir frut_ruarius e, &
alias non videtut qua:- ijpaciscarur seruus , in quo
irio, mona-ur, vel non: vsumfru_-um habet, ne ab eo •»
cfim per paetu m pcr- ,r . ,.
petuum eltet per exce- Petac"r • paciicendo mehorem
ptionem liberatus. Vel conditiopem eius facit «. Item
dk in pcrpeiuum; sed si creditor eilet fru._uarius>&
antemottemStichiex- ^&qs s eiTet ne peteret: ser-
^sosut^ri uusau.emfru_tua.-us pacisce-
- desut:vt j.<fcw_-w« reE«r vt peterct:beneficio p'a-
ebligationih. 1. siexle- 6ti , quod senius imtetposuis-
s"i- . r set,vtilitetSadpetitioiiemad»
1»-»"« biutrincamnonind- ™tlemr.
"i?'.i"»dit:li

» • ctmtd

exeeptioncm postca de-
fendirur .vis.si quis
catitionibut.l.ij. inprin-
eipio. & hoc siue suetie

rtmanente. B a r t.
:, Idem Uhro sexto *d

ad tempus dilatio: vt QI conuenerit§> nedominusa
insra.si cer.pet. I. leBa, Jcolono quid pereret s & iu-
siuepecpetua:quia nul- sta ca[,sa comientionis suetit:
< Mora^iulla Iacmorae(l ibi.vbinul- „;L:i ■ ^ i . ,
tst , «bi peti la eft ic;0 . vt .wjsi nihilommus colonus a tiomi-
nonpotest. ^^^ ,•„,„' ;_ ^„&_ no petere potest'. ■
& J- <?e wrborum obli~ Pro tempore, pro quo vsitrasol-
gationibus.Lsipupmui. mtur,tatitum pablum denonpe-
& sacit ad hoc insrade tmJ0 ^ucilu/B A T>
noua.l.quotiens,mpnn- ** *
Sldebitor. ]Casvj. In ^uodam seruo vsumsructumhabe-
bam:iste sctuus fecit paistum credirori meo,nc petat ille cre-
ditor meus a me.Vaiet quidcm pactum.Sed pone qudd cra cre-
dicor tuus , & cibi seci paitum de non petendo. iste seruus vsit-
sru. conuenit recum vt mihi petere liceret.valet passum, & ad-
quititnr mihi replicatio: quia si agam coutra te,excipies de pa-
ito, quod ribi de non petendo seei:t5: ego replicabo.qnia tuse-
cisti seruo, in quo habeo vfumsitic2:um,pac>um de perendo. hoc
dicit ilta lex, V t v i * n v s.
c ^ Sidebitorsit srtt&uaritn. serui. Acpvrs.
d s" ^«.scilicecfiuauario.
e T Facit. quia ex re sruduarij, & operaseruiivr s. eodem.l.ad-
* Adtjuirendi quirent.j.rejpon. est enim species 'l adquirendi,liberare frusiua-
Ptcies est li- rmm & obligatione:vt"y.deexcept.l.jbecies. St.quoddicitmelio-
t s Et palitM.scilicet stustuarius.
g 5" F«V/«s.idefl essicaciter.
H 4" -ddmittetur.oye replicationis.
SIconttenerit.]C asvs. Tittus SocaQit fundum Seiovfque
ad decem annos,cmetCt sterilitas, cuius gratia domihus re-
' Contrastus ^1'^ vniusanni.vel dnorum pen(ionem,nibilominus manet io-
interdum vna catio,& tenetur dominus ei super his,qu^Iege locarionis con-
wnium parte duclori prxilari solent. insrh loca. $> conduS.l.sed addes.§.iSad.
FJsI,l,itTre" VrvlANVS-
ptE^doex'"6 * T s* conuenerit. Vide scriptaad/.lO.rfr &M10.C vr ac.
F«:e faftuin ' ^" P"?e/?. Et (ic nota contradumistum ex vna c patte tantum
r'Dn tecipro^ resolui ex huiusmodi conuentionc : vt hic, e^ /»jf« &«. $>
j ^'ur, tond,l.sitibihnbitationem. Sdcovaikiaitidgresiinden.veTidit.
ss. Vews-.

/. citm empter.& insrk de ais. tmp. fe vend. l.Jvt, qua; sunt con-
tra; Respon. hic fuit res noo incegra : ibi iniegra. i. Irem hsc
fuit iuftacausa conucntionis ci vna parte tantiim, pma ste-
tilitas *: vt insra locat. l.si vno. ibi, tquaiiier. j. Alij dicunc, » Sterilitatis
quod hic expresse suit aiturri, vt ex vna patte tantiim totle- l?ul"a contra-
rctur: tbi non lerna- claudica-
lvii. Florentinvs libro nct etgo iocatorobli- rCpoK '
otttuto Institutionum. gacus 3d ca»1ua; con-
QVi in fururum 0 k vsuras a iwmam s^^rc lo*
... . catores colonjs ; qua;
debitore acceperat, taci- enUmerantur insik V
rc padus viderur.ne inrra id ca.Lsid addes. §. Ulud.
rempus sortem petat. A c c v-r s.
Exeaparte,tjtittpaclumestm g~\vi irt suturum.l
persona,nonporrigituradberedem. \)casvs. Accepi
B A R t. a teaccem , & tti pro
, -.. , * . j suturo tempore vsu*
i.sSiexalt«rapartc*inre, tas accepist[ : aicitur *lat3mat
ex altera in perlonam pa&um hic,qnod videris ra- «demracione
conceptum fuerit,veluti neego cite pactsci nc petasa '*„?"£ '*t~
petam, vel ne a te petaturj he- ™? ^,"2 decl:m v(quc ad eft personaie:
~ L. _ -k t_- * lilud tcmpns, cums no- ei parte aute
res meus ab omnibus vobis pe- oi„ ^ isti. ,j;^ £
tmonem habebitJ: & ab here- [ s 1 sx altua.] iuc>ess rM'e'
de ruo omnes petere poteri- Debebas mihi decem, ™°™ril'"> ''
musm. ■" &fcci cibi paftura de je>»r<u*V>
nonpetendo , hocmo-
Contracttts, qut consenstt cele- do sciJket,ne egoso-
brantur ,solo consensit disjvluttntur lus petam. hoc casu
integra:alias non, nisi atlm retro rem°tKhor i te, & ab
similis intercejserit.h.d.'
,., . naic eit. vel si dixi un
Lvin..NER_ATivs^«to/» ^teDe[aIur,ii [U de. 1- =«,=>l*a

heredibus tuis : qura
: patte *> mea perso- i Pasiunsen

Membranarttm.

a te pctarur,
cedas : ctim «e paite
,. . tuasit personale: pete-
vendiao- - n_s*rn „„ / l_

peribnale csse

: potcto ego , & he-

AB emptione
tie, locatione, condut_tio- re< ::
ne3C-Cterisque similibus obliga- scd a tuo hetede: vnde
tionibus, quin intesris omni- soius * te «mouebor
1 r r ■ ■ cgo, & heiedcs mei, &
bus, consensu eorum qui mrer n|n ab heiedibus ^
ie obirgau nnt, recedi X poiiit, v 1 v 1 a n.
dubiu non est.Aristoni hoc am- S.s §ai in sutumm.
piius videbatur, si ea, qux me vidc nota">,& scriPcs
r - n. -l. ■ ad ttc. Cod. de resiind.
exepto pra-stare ubi oporteret, vinditione. c v 1 a c.
pra.stirisiem:& cu tu mihi pre- t r gu; ;„ futurum.
tium debercs, conuenisier mihi idestpro^suturo tem- « vsuras pr«
tecum,vrrursuspra;stitis4;mihi pore.s Etnotatacitam ^„[Tll
a te lin re vendita omnibus, t^TTr " _ft d P'lsun""tur
-l,- a- -rr &tnsr*de dol,exccpt.l. pa_ru_desone
qUECgO tlbl p_3-stltlssem:p_e- ^,nl,„„>ale.&insrkde nonpece-_am-
tiummihi non dares,tuque mi- leg.commiJs.l.delege.§si. tracertutem-
hi ea prs-stititresi: pretium te & Ced. de paicU inter ^'^'^
debere desinere <": quia bonse <>f>Pf&™tf-«>mmis- y^sk de^
- n sirttt. & j. de eo >juod toreactepit.
cer.lo.isina.mstne.
\ % Habebit. in piimo casu.
m s Voterimut. scilicet in casu secundo. 3_ sic redde diuersis
respec_ibus singnla lingulis, hoc cst teititim piimo, & quartum
secundo. Accv&s.
AB empthne. ] C a s v s. Tria dicit harc lex, primo pone
quod codicem vendidi tibi:Sc antequam eum tibi tradere,
yel mmihipreriumsolueresjdiscediabemptioneplacuit, quod
potuit. Idem si vltia pioctssum est, quia tes vendita nadica eft:
sed pcecium nort dedisti: postea disi tibijrestituas codkem mi-
bi, & non tencaris ad precium. si quidem tcItitnas,noh teaebe-
ris ad precinm, imo liberaris a piecio prxftando. Tcrtio dicit:
Poncquod codicem tibi tradidi, & tumihi ptecium solmsti:vcl
non dedisti pietium : & conuenimus postea vt difcederemus _
eontra-tu: dicit hjc quod non potcro tc coniwnire, vt rem mi-
hirestituas, quam tibi vcndidi,& tradidi. V1 v 1 a n.
n ^ Ab emptiene. zicspomt casus. Primo, quando res est inte-
gta. Secundo , quando ex vna pane sasta suir tiaditio^ Ter-_« Et Ktradi-
tio, quandoex vna,vel vtraqueX: quxritur tamen an adtio ''"•.
dcturadrcsoluendumquodnegat. 4h_^_L_2
o ^ S<sc-rf<.ipso£iiure,&et:iamarrhisdat]s:vt Cod. qttando lic. („_
ab empt.disi.i.j. r Contrario
p C Ps__7itit. id est redditis : non, vtquidam dicunt, iteruin atosenu. _con-
temihivenditis. «»fiu «g*
qT_^W.fcilicercmptore. / gSirf" i
r ^ Prtiltttsjes. iponte. necenim is cogipotest:Trinhiichun_s
s s Desigere, nunquid ipso iure ? puto sic . vt ftatim di-
C-Jrt,
I 4 as/a
loading ...