Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 275
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0203
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
27? DigestorumLibersecundus.Tit.xv. 276

• Traiasiione

" VUtturtfc.
tLcgitarior

b ^ Heredem. s. scri-
pcum.
c s Lsgntnrijt. s.aliis.
nam & manumissi,J le-

e TraTisiio,li-
rctnCtan pn-

perat SepticiusaMxuioquoda&umesttiansaclionis no-
mine? Respoa.vt m litera.V ' v i * N V s.
a ^ Cittroj-wwi.s.publicorum a, vel ptiuatomm : vt s.depa3J.
isupubluum.cy Lsivnut.^.itemne experiar.gf~yiereg.iurJ.nemo
potcst.gr ~\.*d£g«» FaLLiy.inprm.lSccjuia sic est generalitei di-
ctum : ergo in casu cjui
rum a. quaretransa&ione, quse
huer heredem b, & matrem de-
functi facl:aest,neque testamen-
rum resciisum videri * posse»
jatarijj suncvt j. dt kg. Jlcque mailliniigi5 vel jcgata-
tu. l.etti/tsubslitutton*. ■ ■■,«• /• j
ds Reserrt.nh'u.& rns astiones sua; adempta:.
*S-J.<fe ww*U */*3i». quare quicquid ex testamento
§.penuitjnsi.gr ^uando petunt, scriptum heredem con-
aahdepectil.esiannal. uemre debent : qui in rrans-
/.,.§.(«m.siceIgoscIi- ai herediraris aiu cauit
ptusconuenitut,Wfcic ... . .. ,-,...
iibi pro oncnbus heredirarns:
aur ii non cauir, non deber ne-
glegenriam suam ad alienam
iniuriam referre d.
Transaslio non porrigitur ad co-

'd,U
trouersia.Solat,vt ibi.
e ^ hehere <". Imo vi-
detur quod con.nist pct
resticutionc : ikuc ille,
qui ptius "

peticione fideicommis- diciUos posiea repertos

h.d.

<>,pr*:

i si,vel legari,quafi testa.
■ mentum non vatuerit
filiopre_tcrico:quiiilius
~ posteanoluit agcre pec
. contta tabul. nam non
■• cedic ad fideicomraiin
- petitioncm, nisi peccc^
e cept.rei jWif./.j.qu^cst
5 contra.Sol.secundulR.
hse speciale in matre.
- hocnon valct:i
• ditio tit.de exeep.r
l /./«««r.nam&ibiper
. rcstiturionem succur-
titut. Dic etgo hic in
transactione spccialc;
quUde his,&c. vt j.
tod.l. 4e hii. sed ibi nort
suit eransac~tio,sed scn-
re'cia- Iiem alia ratione
matecnon videcuc ad-
rhitti. quia sidctcomis-
saiius si tiansigat cum
hercde pio paruo, crer
dens paium clse in he-

:edic;
accioncm,

ms-

5 Cum transattio propter
ndeicommistiim facta esset, &
posteacodicilli •"■ reperri sunr,
qusro , an quanto minus ex
transactione consecuta mater
defundi fuerit, quam pro partc
sua eit:id ex ndeicommisJi cau-
sa consequi dcbeat 1 Respondir
debere
TransaUio fatta cum putattHo
herede , ad verttm heredem non
porrigitur. B A R T.
3. s Debiror,cuius pignus
crediror distraxit s: cum Mse-
uio, qui se legicimum credito-
ris hctedem else iastabar, mi-
nimo S transcgir: postea testa-
mcnco prolato Sepcicium he-
redem esle apparuir : quarlitum
esi, si agat pignoraticia debiror
cum Sepricio: an is vti poilit
exceprione transaorionis facla
cum Ma^tiio, qui heres eo tem-
pore npn fuerit, possitque Se-

«TraTjssbf
dacu putai

t postca
teukaapparcant: vt j.
ad Treb.l. Lucitu. §.sin.
que,c£t contra.Sol.quidamdicuntjimoauditur.&quodibidicit,
anditurSi non ttansegit,subaudicur maiime.arg.J.so^./.^i«V«ss3.
§.quifer salUriam, Tu dic quod ibi testamcntum,&omnis vlti-
ma volunias fuit exhibita in iransastionc : ideoquc tenuit,
non : 5: iic non tenuicvt seod Ue hu & Lnon est.
i ^" Dislraxst. non iure, ideoque capit tcneii dtbitoii a&ionc
pignotaticia.
g ^ Mintmo. dato debicoci ptppcer distraccionem pignoris. &
sectnidtim hoc dices solntam sonera Msuio, de eius tepetitio-
nequarci. ccsecundum hoc dic, ttn U. sciiicet Septicius.Vel dic
iecundo, transattuin de sorte, non de pignote.vnde qua-rituf an
si debitor concra verum hcredem agat pignoracicia aclione , &
heres pciat debiturn.an heredi fa&a ^ranladio supcr dibito no-
ceat: Sc an pecuniam Ma;uio soiucam ex causatransasticnis re-
peterc polsit idem heres,&secundiim hoc dicit,a« w,sci!icet de-
bicor.& secundiim has duas espolitipnes casus in fi.§.responsio-
□em aptabis.
h ^ .-«««iam.sciliccc sottem tpcam solucam. nam transac>um
fuit depignore 5 & hoc seeundiim ptimum casum.Vel dic pecu-
niam, scilicet modicam nomine rransadtionis dacam , cum fuit
ttansassrum de sorte,secundum secundum casum.
- i ^ CoadicJhne.ceiti d :cumcertumpecatui:vt insr.si cer.petttt.
1 Lcerti condiBio.
k s Noaposte. neque eeceptio locum habet, neque pecuniam a
MKuio repctit Septicius,& sic ad vtrumque respotide[,vr statim
- patet cum icddit rationem : & sic factum ^ cum poiresTore non
- praiiudicat, nec proficic veco hetedi. sic insradepetit.heredj. at
- ■vbi.gp s.depactLsitibi.s.si. & Lsi-vntis,§.ite nc experiar. s Sed
contca^ peti.here.Lsed & sihge.^.petitio.inglo.sunt exaBa.gr L
posisemtusconsultttm.gr Leuicia.gr l.siposstjsor.j.§.ait senatm.ibi,
homsidei. ia qiubus dicitut cjudd quiccjuid pqssclTQri cst solu-

tum,repecit petitor.& idco hxc sois secvindum primvi,"vel quod
datum est pro sorte,secundum secundum , debet rcddi vcro he-
iedi.Sol.illud vcium est ciim insticutushercs habct racum quod
geiHc posTeitbc illico, cum scit solutum essc Maiuio : hic cum a a Hertdi slL.
QOQhabetiratum: &iic statimest adquisitacondistio indebiti tatiuo solu,^
debitori.hajc solutio ad ™a rcpetiu,r
pticius pecuniam h, qu^ Ma;-
nio, vt heredi a debitore nume^
rara est, condi&ione ' repeto reiticuitmiquia videtur

abe<
nem resertur. Vel dic rus jjer£s ;
ad secundam nop principio s0.

negacipne sua con- "° hetcdi h-
Respondit, se- &cums:vt arg.]. dehe- hZLT™Z
red.ven.Lvendttsr. hoc so!lul-( tst pli_
adsecudiicasum.3.Vel tatiuo hcredi
dic.Maiuiusaccipiendo eitcau&ttans-

re, quasi sub pratextu hered:
tatis accept;
cundum ca, qua; proponercn-
tur, non poise k : quia neque _. ......
cumeoipse rransegn- nec ne- accepirindebitum:quia _J_S -~
iam debicum fuerar so-

lutum crcdirori defun-
fto:&indebicumj quod
recipir possessor hece-
dicacis,vero hercdi uon
resticuitur:vc JJepetit.
heredJ.si possesior.rf. ait

accepit.

ocium Septicij Maruius gerens
accepic.
Per j4qttilianfflt siipulationem
omnes obligationes tolhtntnr ,fi hoc
ablumess :jed in dubio non tollun-
ttir,nisiilk;,de quibusestcogitatnm. senatta.ibi',bontisid.
h.d.cnm seq.lege. BART. ^oc seeundum piimum
., ,., . casum. sed leses cotra-
iv. Vlpianvs itbro quadra- . , ° , ,
r r j.m' Xix loquuntur cumde-
genhmo sexto adSabmum. T- n. ■ r 1
bitum eit ei lolutuni;
^ltemcoHtraj.^e»»--
siit.pemn. Lsipost. Scd
ibi celsa a possefsore
fuitadiodeconstir. 8c
ideo eam exercet.
A'^uiliana. ] Ci«
svs. Tuteneba-
ris mihi ad x. ex causa
venditionis.Iccmtene-6 *?U'iL!
stjpulanonem Aquihanam de- barismihi ex locat'o,& Sa,Q
ex multis aliis eontra- e Aqmli
1 n 1 a n v s libroprimo
Desii -

AQuiliana^stipulaiio om-
ni modo omnes prxce-
denrcs m obligationes nouar,&
perimit: ipsaque perimitur per
accepcilationem : & hoc iure
vrim-ur a. Ideoqtieetiam lega-
sub condirione n relic1:a,

ducuntur °

CVm Aquiliana stipulario /S
interponirur, quse cx con-

flibus: & postea stipn- stipuiai:
lacus fui 3 te sic : quid- e£a fcquentes
quld mihi debes er ra- jSSTL
li, & ex rali cotraclu,& tcriini possgr.
cx causa legati,promit- d Gencrales
mihi animo nouadi? liberationes

sensu redditur: Htes, dequibus
non est cogkatum f, in suo sta-
turerincntur. Liberalitatem P beXTceptumque^uii,
:iim cu mc interrogasti: teditur ad in.
staeststipulatio. cogitata. i«c.

dixisti,promitro.& ego gcneraHtc
resPondi,accepcum Ka- J^S__

enim captiosam mterprerario
prudenrium fregit 1.
Sttper dependemibtts ex ■vltima
voittntitte nopotest transigi,nifive~
ritate repertaper msseEtionem, vel
"vltims. volmatis. Pavl,

p.L&v

■tlLpro

ur. Vide notata ad /. a

I s Jquilia.
lo AquiHo,sic difta: vt ^s'"
lnfiit.c\ui,mo.toLob.%.esi t Q^0d ;n ju.
autem prodita. bio prisumi-
m s frs.cedtntes.Si. etia «ir, nisi coui-
sequences'siadiieiatutr!Yr^«ur-
verbum oportebit: vt j^puijtjone
quz legica cc-
prchendi,& in

d tamen si de o

: tntttilU.snsti
Ldi

-'■™kg£m

st'pi-Jiberatic-—
dominio tur.
Generale li-
:t sit verbSs
liquid camen
a. Gcnetalis
lim trasaaio
Iea,dequi-
" estco-

md.§.InBit.gt
est cogitatum
* s Ethociu,
acceptilat. C v 1 a C
n ^" Sub cenditione. Qu.id f autem
&inspecie cctra:nunquidpossuntdeduci in Aquiii
lacionem!Rcspon. noh ipsa; res obligats : quia sunt
legatatij.scd per aliummodum dcduccntur a lcgatario in Aqui-
lianam slipulacior.ero ; quem modum habes J.de ■verb.obl.l.scire
debemut §.$.
o 1" De^acnBrar.sedconditioncdemumeJsistente apparebit:vc
~j.de aecepJ.quod in diem.& amlunge L.prex.cum iHa.tk dic thm,
id est ^Missjsecundiim loann.& leges recl^.
CVm Aquiliana.] C a s v s.Haic lex cum supetiori continua-
tur: & casus est taiis : Debebas mihi x. ex vno contracln, "J^ ~"ier.
&x.exa!io. Item tenebatis mihi ex causa depositi:postea stipu- l£t veltacire:
lacus fuia te sic: Quicquidmihidebes, promiicis mihi animo vthic & '• 9«'
nouandi ? Refpondiiti,promicto:& tu dbristi mihi,habesne acee- 'x '»"'>l""-'"
ptum' esso teipondi,acccpium habeo,& non coeicaui de deoosi- ^':' '"^; ■*'
to : aon videoc nbi acceototulisse depositum. V 1 v 1 a. ^sjTs
p ^" Cum AqniLfiipulatio.\i\c Aquiliana; stipulationis verho in- diciU.c."""'1-
itur acceptilacio,qua: ca statim subsequicur:vc in l.palio j. tiplia. txtnit
eodem.§.esiautem.Insiit.quib.mod.tol.obtigat.& Lj.C.eodem.vte ditimitJ-«>'*>■'
acceptilacionem, (xpe intelligimus sti- '"f "^'£„7.
pulacionem Aquiiianam,qua:debet praicedere. Cviac c"'t7<riV». *W
p s Zitwa/iWeiM.stipulacionem g Aquilianam vocac liberali- Giof* cxir. Jc
-. quia liberat aprimis : & qnia spcratuc acccptilatio. iuTcinr.c.supi*
a s Fregit. Not.a vcrbo gencrali h aliquid cxcipi: vc dices J. **■* ei-irU^''
de ser.-vrb.prtdioJ.sisieruitM.gr C.adVetlem.l.iubemw. 'jim~£.
ihi aliquid sic in testamento teli- An'IC!tjp„,' iiv
£geicnipcr istolega.o,nisi pciiis ^3.
pltendacur

DE hls. 2 C a
itum , non possum n
loading ...