Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 299
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0215
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
299 DigestorumLiberteftius.Tit.ij.. 300

aeumessepotestproquoliber.IiemfiniroorRcioeeneralisad-
uocati ia qualibcr erit eotia fiscum,nili in quibus suic pro fisci
3 ^ Pwes_/«se»Wj.idestpca;tcrquamad pra;dierarum pcrsc
narum causas;parcntum,filiorum,& pupillorum.
APrincipe.] Casvs. Tirius £uit aduocatus contraScium pi
fisco,vclproa!io:
& Seio decedente Ti-
tins faftus est, vel fuit noMS quoque contra pacnam
tutorfiliorum Seij. po- iuam causas agcreprohibenci
tcrit quidc Titius pro praster superiores a personas.
istis pupiiiis aduocare C r r
xi.Tr

s libroauint

eontra fifrum, &
dem causal Vivian.
b ^ Fuijset. Scd conne
hocediaueratinpria-
cip. lcg. Rcsp. supra in
genere ; nunc in spc-
cie,dc qua dubitabarur.
%. Vel dic , supra dixit
adesTc posTe, nunc cau- (
sam eius agere poiTc; jUud pernjissirm ab eo c estjagc-
r.keFsptbliaq^- re ™co™» PuPilH causaraaet-
dam.nam alias quilibet ucrsus fiscum , ln qua aduersus
sccudum suum paslum parrem ptipilli antca adliocatlis
suo clictuioprsestat pa- 'sd fuissetr i. ? Quiautem in-
er infamcs sintjscquenti titulo
;o cxplanabitur.

APrincipenostro f rescri-
ptum est,non prohiberi
turorcm adesle pupillo in
gotio, in quo aduocarus coptra
parrem cius fuisiec b. Sed &

t Cod.dc->
postulan. I. quisquis. §.

iisc-

patet, quod
daueris:

iiilo

nihi ral-
e a:U

qiti disccdi

k Psjijpil»"

n potero,Ctiam jn eadcm
'" cansa : alioquin iam
'" nulii homini consilium
esiet dandum. & sic dc
,. sa<sto fuit iudicatum.&
sacir ad hoc xciij. dist.
$ Quid crgo sisidem
tibi dedi, quod pto tc
cfse aduocatus in cau-
sa,&fui: & seatentia
c lata suit: an t> in causa
«llat

DE HIS, QJV I N O-
IANTVR INFAMIA.
TJTVLVS II.
Di&um est superiore titnlo infames
pro onmibtu poslulare nonptsjst.- ideo se-
auiturin hoc titulo insamium tnume-
ratio,qui edi3osre,torUnotatur.Sed in-
fiimisgeneraliter si accipai, is est.yuem
[ex,vetS.C.veldecretumprincipi6,vel
edichim prttorti ex causa aliqua turpi
notauit tit ignominhsum:quampa:nam
Varro ita describit eleganter : Tciria
pccnarum insamia, staas nesa in vrdgi

qu« pro a!i- appellaiionis contrate
quo potcil m e|sCp0tcro;Resp0nd.sic:nainluffic!tsicuiist^vtC,Ajp^^ejK.
«["eaur" ap- l-t"">''- Item&adubcatus quondam fisci in a!ia causa,inqua
pcllationi;ad non pnstitit fisco patrocinium.potest cssc concra fiscum: vt C.
uersiis eunde d?aduoc.sisc. l.ij. At causa c appcliationts noa est eadcm eum
pollulare ecia prima,vt ditimns in sabbatinaquarstione. & hoc maiimesimi-
P0!ej : ?'£": hi non osfcrs dignum salarium in causa appcllationis. in causa
puiTcpu'rolin" "cr6priucipali,qua: nondum estsinita in aliquaparte sui,conrra
siima vd uix- te non ero:alioquin ciimiiic praiuaricatiouis inuoluoi:vr J.tit.j.
luriutione, l.j:LUtzi.§.s7i:ir,rirztor,&^.depr&ua.l,iu\§.iiuodJiaduocatit{.&
velinscirij.ta- c.dead-.ioc.dsu.iitd.l.y eicipiturin casu pupillorum, eorum sa-
S?M*'f UOKivthicdicit.
ititeavs And' c T ^b eo. sciicet principc.
Cuili

siedui, Alber.
eAppellarin-
pis auCa nan
est|eadem ae

DE HIS, QVI NOTANTVR INFAMIA.
©«/'« apoHulando remouentur infamesddeo de eit dictt.
^&RttorU.'] CaSVS. Bteuio

:r scias qu6d omiies isti , qui
j^|i)«M cnumerantur,m iita lege liint insames.vel ipso iurc per
s?^^ scntentiam.vel ipfo sasto.Ecce enim miles , qui igno-
rniniosc dc militia cemittitur, insamis est. Itcin qui^acicludi-
btium sui cotpcris , insamis eft, eV lcno cst insamis. Item qui
damnatus cft dc publico iudicio,eft insamis. Icem qui condcm-
natuscft dcpramaticationc,eftinsamis.Itcmquicontrahitsur-
tum.vel vi bon rapt. & iude condemnatus eft,vel pactus, cft in-
samis:vei de insamia,vcl de dolo eft condcmnaius, est insamis.
Iteiri si pastus eft. Item qui condemnaius eft in iudicio tuteia;,
eft infamis:vel pco sbcio.vel mandati,vel depofiti:& slio uomi-
ne,insamis etit. Hoc verum eft in liis quacuor cafibus.si ex dolo
siicrinc coiidemnati:non pioptcr culpam,[civ i e a H.jScirc de-
bes quod mulier non debet nubere intra annum,post morem viri
, siri,& si nubac intra annum,essicicur ipsa insamis:& sic ille infa-
matur.qui eam duxit:& parcntes etiam istorum insamantur,qui
confenfeript tali rnacrimonio. Item qui bina sponsalia conira-
xit,sua voluntace scilicct,infamatur.
* s lulianui libro srimo ad edicium. Id est libr. I. Digeftorum
i Insarnia alia edisft.Vidc fcripta ad Lsm.CAe condiH.indeb. CvlAC
iuns,a!iasiili. j ^ tfotatttr. scilicct insamia,qua; eft iutis. nam de ea tantum
quib^rtusis' h'e"aclat.Eft autem& aliad,qua;dicirnr sa<fti:& contingit plu-
desccndat. libus modis c : vei quia patcr, vcl quig iudex increpauit silips,

velalicjuem:vc C.eed.l.ir.terlocutio.&l.verbun}. euius1 esseclus «In&miasjssi
elt dupkx.Priiaus.vt a quecela non exclndatur srarer enhereda- ^u°s 'fe&os
tus,qui alias ctcluderetur ab heredicate,& a querela : vt C.iej ^*J: £ '"'■
inojs.teft.l.si-atres. Itcm repcllitur a dignitate : vt C.dedign.l.ne- tjunl. c ''.!'_
1tte.lib.xij. Etnotaquod verbahuius legis otponuntur J.eodjit. enim a tcsti'
Lprox.vfyue "

pecroreflustuanti intonsa coma, sor-
didovestitUjOreseuero. Cvuc.
Dititditur in. tres partcs : primo
stonit quosdam casas in qutbtu itt-

saimtur quis ipsosaclo.Secundopo-
nit alios, in qiubtu insamatttr qttts
per scntentiam. TertihrcMt adeos,
intjuibnsinsamaturipsosaElo. Se-

prttor. 4 InsimessBt,
e T gw #rtii ludicr*. *"- Co™Mm
ludibrium sui sadurus, "^.S^
Sc pronunciaturus ( vt sames. '
subiicit}Conicediam b, d Pnuaticj.
vei Satyia. Et ha:cpars .«*">« damn».
exponitur J.l.prox.s.ait

Tergineifi.
<"'—-• " " s" •■".....; aonts damr,».
&< I. athletai. vsque ad ti»,insaniis.
§.aitprMor. s Trlsigete li-
. s s fti lenocinium. c" '" condi-
cunda m, qm m mdicio. terna ^ c exporiitur 7 ehj aione funiua.

«,qui eam. Bart.
f IviuNvi Itkroprim»
adEditJitm a.
R^TORIS VCt-
ba dicuiu : Insa-
mia nottttur d, tjiti
ab exercittt ignomi-
d) nis. causa ab impe-
ratorc, eove, cui de ea reftatuendi
potesoi suerit, dimissm erit. Qui
artti ludicra c, pronunciadive catt-
sainscenamprodierit. Quilenoci-
niumSsecerit.Qutiniudiciopubli-
co S, calumni& , pmuaricatiomj
lusaauidsecisfe tudici


suni %vi bonorum raptorum,tmtt-
riantm,de dolo malo &fraude lsiio
nomine damtus,paliusve erit.Qm
prosicio ^,tutekimadati,depositi'Ki
suo nomine (3, non contrario iudkio
damnatus erit. Qui eam, qu& in
poteslate' ti*ts ejset,genero mortuo,
t C.-vt intn

l.MbletM. §.aitsruor. Taur.puTa.S
vsipie ad §. ealumnia- gendii, Vfpij.
tor. AcCVRSIVs. nus:ciim lu|ia.
g T &"' iniudiciopu- nus iiDros »J
tres calus.Pnmus,cma- rencinlleaio-
do iudicio publico iu- ne veram pn-
dicatusvel condemna- to, & intelligo
tiiscrit.Secundus,qua- D;Esfci" ad
do de calumnia com- ^™-,no
miisain iudiciopubli- notauir,"?"
COjvel priuato, eum ex cransigit in
eacauia descendit cri- condiaionc
ftienpriuatum,cuiuseft r11,""2'
atfio eiuilis,& insamia £0nd~"c
irrogat:vt ydepubl.wd. grauiQSj ^
l.tnsamem. Terriuseft alieno.
dc prajuaricacore. Sed'.Tuiela dam-
„..\__ narus non ol>
ulpa, sed do-

■Qj^s quidam notanr tsntiim

casus, scilicet tu
iumnia;,& praruariea- "Curdepoiid
tionis damnatum : se- dlnatus lit in-
quentes Vlp. qui hatc s*mis > t«<]i:
duo cxponit insik eod. Ar,st- {T^V-
,- , , * , 1 . pAr.prebl.l.M-
l.athletO!. §. calumma- cizlvtib iib.i.
tor.dr^.itemprxunrica- pt,^g. caMc.
tor. $ Item quod dicit hancrationem
de prsuaricatione d affercquiama-
damnatum eiTeinsame, 10rsid«'"'ie-
idem e dc tergiueisatore:vt C.-vt intra certam tempui.l.j.& q. quiric"^''''"!
h s ^uisurti. scilicet acT:ione:vt patet:quiadicit,vibonorum qiii;(b6teele-
raptorum,secundumIo.&iic tranfigens; in conditlionc surciua, g". &fummz
non g insamatur;vt insi.§.vb\ patisicat,damnatum,& paclum. |J">bitatis si-
i s Fraude. pro eodem ponic dolum, & staudem. s Etquod J"cia■ .c*teiis
dkit,suonomine:ideo cst,quia secus h, si alicno:vt ~).eo4.l.surti. ^""iV/ad in-
§.si quti alieno. & enponuntur ha;c quatuor membra per Vlpia- samiaadrcifcc.
num "}.eod,l.athletas.§.sin.^ l.fe^. & i.furti.vsque ad§.mandati. dam consert.
k s Quiprosicio, Ponit quatuor casus ex eontraitu, vel quasi, *c,j0si*t^
quibus quis insamatur damnatus. & caue : quia non repetit pa- mcs t eKCCpI0
c7us,q[iod diierat s.proxim.in delictis: vt hic,& J.eod.l.in aciio- concrario iu-
ibttt, ^" Item quod subiicit dc damnato tuteia;:hoc sic ' eft si ra- dicio mandati.
ione dolhsccussi culpl, ctiam lata;:vt Inftit.defujs-eii.tut.§.su- m. Infamejfie-
^<r3«f,&:ideminca;tcris,qua;hicsunt,vtdemumrationc k do- '/ P0""."'?"
prsdiisiisconimiiridamnatusinsametunvtj.wdl.i./wwi.gjf. cem™eT.ndc-
s Item quod fubiicit, cpnrrario ! iudicio damnatum non insa- rini 'ex canfis-
sallit in casu vt J.eod. l.furti. §.mandati. infin. ^ Et not. " Infames ipfo
quod hic §.totus exponitur pct Vlp. "\.eod.l.surti.§.mandtsti. vs- faa° ^ sfn"
quead/^www. 'ftn'0a"Pvd
si ^ Depesiri ,fuo nmine. Vide seripta ad l.\e>. Cod. de deposito. nouem modii.
^" Gjuieam,qn&inpoteslate. x.vel xj. m cafus prosecutus esf,in tari ipfoiuie,
quibus quispcr senteiiam de iuie insamis erhcitur:ab illo versu, 1uili'"'
{uiin iudich, &c.nunc reincipic dicere de his.qui ipfo » faefto ^1* £1$,
ine scntentia inf3mantur,& sunt odro, vel nouem inter eos,qui jur£r'"{ St
iic fequuntur,&eos.qui sunt s.§.abexercitu.vfque ad§. quim lcgem,velper
'udicio. ^" Ei not.quod quotiens ° iex P notat saftum, quare icntentiam.
aliquis notetut ipso iurc, tnncnotatur insamia ipso iure ex ipso 9\nsa™'<s"^1
saao:quafi ipsa lcx notet talem,eoqupd tale quid secit. & hoc ^"^"faasidc
optimc elicitur ~.de rit.nupt.l.palam.§.^un in adu!terit,& J.eod. caiDniacorib.
~>.cum autem. 1. Item funt & alij casus, in quibus v.JaH. hir.n.6.
quis notatur per fentcnriam ipfo iure,qui non dicuncur hac k- r Inftm'» <""<
gc-.vtJ.eod.i.netatur.&feq.&J.defepuUhr.-viol.l.j. j.Idcmdici '
potcst in eo , qui '1 accepit altquidob negoriuro alictiisacica-
ionfaciendum. 4. Icem incrimine expilata; heredita- , ,„.
\l.site. j.Idcmdiomt quidamdcaiiione ' quodmer. nocacur d5(ia-
caus. Sed eertc de ea non inuenitur quod insamet; nec s etiam tus 'eS- A1u'''
Z&ioh%.hnmUt-.adleg.^uil.l.siferuu4seruum.§.sicum>na- ' \nl*^
tt'r«».Nccob.quodproptcrdoluqui5inprxdi<ftiscondemnatur: "sdiss.furc.vi-l
quia idcm eft in condidipne surtiua c:& tamen npn insamat:vt interdiindeU
loading ...