Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 317
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0224
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
317 De procuratoribus, & defensorib. 318
Mkleeat.^.Pompontus. qua; est contia.SoLvt ibi. torem a pro syndico poni. »s Quodautem subiieir,administrat', .,
■ - aic,vciadmmtsoaDciasusccpit:Ytj.w«»./.js„j»8»e«we.§.j,& sy;
subaudias,£*-«*n o.nammercede interuenicnte ciit Jocatio:n7. «'
»»*»J.j.veliliicitnmcommercium:7ts.rfi?teff././ii)BM«, . ■ bl
l »s Vtl-
autem vel omnium s remiiij
vclvniusrei esse pocest3 con-
stitutus vel coram3veiper nun-
cium SjVel per epistulam:quam-
uir, v:idam (vt Pomponius li-
y~<i -.lceniimoguarco scripsit)
■ iputent vniusrei mandatum
iuscipientem procuratorem es- «unciarionis: vt hic.&

nius. qus eitconcia.SoLvc ibi.
]C a SVS: Pil<us,siexheredetur:apatre, vel
ad eum hereditas paterna non pcruenit: casu vcroque fihus
bit patrem,& matremtsed secundum suianimi mocum : non
iOTgitu.[s iQvi s.]Si matitus alicuius rnuiieris moriatur
:■' lugendus erit;
xxv PiHNiANTSUhro
secundoQutsiionum.
EXhcredamm quoque siiiiira
lustum habere patris hict
morix, piacuit a .Idemque &c ra
matre iurisest, cuius hertfditas
ad filium non pertinet.
in bello cecideritb , et(
eius non compareat,lug.

a ^ Httcuit.yiQ motu
b *s Siquhinhelio ce~
Viueie in- «Wmf.qui^per gloriara
Kiligiwr.qui T;Uere intelligitur : vc
■ 'U° "«-Jnsi.de excusat.etstor.ln
'frin. Accvks,
c s Lugebitur.vblXQ-

DE PROCVRA-
toribus, & dcfcn-
soribus.
Quia procuraeores st-
nsles poilttlatorihti* '&*■

DE PROCVRATOE-I-
bus,&.defensoribus.
T"ITVLVS III.
Ex hk,qui pro alijs poHulant.quique

. - - ■■■/.■■-./.■■ -'■■■:::■:■. .

pesttieulum depostulan-
<& .**" Sed auid dijsert his
titu.ah iUo, mandatijn-
sra?Rejpon. indaobut:
quiahtc dt procUratere
ad ittdicialoquttur: nisi
in quibusdam tegihw-vt
infra eod.I. procurator,
qui. & i. scquen. sedibi
loquitur ad negotia.
t.Item hU de ojsicio pro-
curatsru, ibi de aBiona
mandatiprin cipaliter. li-
>t & hU de aSieite, ©■
~ V secundano

n laborat i

5 Roeurator, ]
s.Quid
_.___§ sit procurator
primo dicit: & eil pla-
nura. sccuudo dicit,
quodvnius rei poteric
consticui procur. terrio
di c it,quo d pro c u. pote st

samia, procuraeores & desensores sunt:
ideique non male hic titulus superiori-
hus adneiHettr. Procurator posluUt pro
./tBore eim mandato, Crrem in iudi-
cium deducit. Defensorpro w.I.si ma-
ter. §.hoc iure.de exec. rci iud. Et iUe
satisdm de rato,nisi consiet 4e mandato:
hic iudieatumsoUti, etinm si sonsiet de
mandato : & de rato qmque nonnun-
quam. C v 1 4 c.
Primo ,ponitqmdsit proatr*-
tor.-siattjdo^adqttApoteji ctttfii-
ttti: tertio,adquid eji vttlu: quar-
tb,qaalitercojtliitHatur:qmmoiper
qttem constitMtnr :sexto quis con-
stitmtur: septimb, ponit de esetlu
constitutiontsprocHratom.Secmda
*&,procurator antem. Tirtia ibi,
vsus autem. Quarta ibi,dzri au-
tem.£>tttiitawl.fitiasfA.$A.Sex-
ta m§. ipse quoque. Septimain
§. procuratorem. & de ilia vlt.refertur ad hoc
in rem Cunm dicit vnius rei noilpO'
piopncnodi- testeueprocura.siali-
»*PjS^ quisciset vniusrei^a

s Piocurator geti inKI absentes & traBatur vsqne adfinem tituti.
'CUE prsi"entes:quamuishoc r. Vlpianvs Ubronom
ad EdiUum.
Rocurator A est,
qni, aliena c ne-
gotia madatu do-
mini administrat.

:. &


Vel plur;

gociorii gesto-
ic. Hic, sine
mandato ; ille

J Procuraror
prosequitur. V

alium dacur fc ^ iutiscosulti oia-
ifiiomandati. ledixetunt. [ vsvs. ]
d Procuracor Qux sit vtilitas,& qua;
.wsfi^-* caa^a fuerit constituea-
di procuratoiesj dicit §.hic,& pl
Pcocurator d s Procurator. procurator dicitur ex parte actoris: descnsor
Fert k ne- ex parte rej.
e s AUena. Sed nonne quandoque dicitur b b rem suam! Rc-
spon.improprie c dicituc,acsidiceretur homo mortuus.Vel dic,
dicitutin iemuiam)idestinvtilitatem,veldamnumsuumivt j.
gerir, ~ "*" quandoap.sit. L).%. inpropria. &procurator.s.alieniiuris.nam m
/ Piocuraroic iuribusnt,qu2 non poisunt separari a cedeuTious: vr j. depec.l.
ntmo corilti- ^a^ erg0.insiM sic cautc diciturin rcm suam procurator.^" Item
SQu^dTu' 1U0'1 dici" mSBtist's- P!ura d •vcl vniim : vt J* "*dj.§.j. s Itcm
r» ,. earator" «"««rfsw.ideodicit,quiasisine e maudato,habet locum j.tit.ij.
prarposicus Ec- 1" Item ideo, domini. vt remoucat tutores s, vel curatores , &
cleiiE.admini- pr^Iatos Ecclesia:, 8c adminiitratores ciuitatis, & similcs, qui
rf "V f —' alios no possuM sacctc procucatorcs,nisi lite contestata:vt J.eed.
Iwrlite c jn *'nec c'!tieatis.& CeodJ.neque, r^ l.procuratoribut. fallit in pro-
staia consti-" curatore in rem suam qui etiam ante lit.cotcst.sacit alium pro-
tu5t; Ced prius curatorem:vc Cdedona.l.iUam.^ Sedan poiTum saeecc procura-
Synditum, vc torcm, vc g poisit alium sacere procuratorem!Arg.quod dc^.de
serui.rusi.^.Uamesne.S.j.&J.quodcuius.vniuer.UtemeorS.
§.Ji decurienes. quod pocest esse verum, si dixi quod saccret cer-
' etiam seruussacitptocuratorcm : &
J.eod.l.seruum quo^ue? Resp. illud ad
negotia h : sed hic loquitur ad iudicia:nam procurator, tutor,&
similes poisimt sacere procuratorcs ad ncgotia:vt j. manJ.sipro-
em. §.siqttti. s Item nonne hic corrigitur, quod dc pra;-
»us conitituc^ !atodixi!nam causa monasterij videtur agipoiTeper procurato*
« potcst, rem:vt in .itithjisand.cpis,§.si quando.col.ix, Sed dico proeuta-

, £ 1'rocurati
procuuroris
«iti saciendi turo:vt). l.is. »s Sed
caust constitui tamen non est domi
potest.
hVxoa____
ad ncgotia^no

g.8i facit ad hoc,vt vnius rei,& plurium possit fieri ^1
ptocurator: vc J.man.l. tl
Jiveronon remuneran-
di.§.contrario.^C.eo.
tit. l.st procurator, ^«7,
desotu.Lvero.
g ss Velper nundum. id
cst,per nunciationem.
h ^ Sed verius,Vtmm*
que corrigit.nam vnius
esse potestiite vi

J.depa.l.j.§.si~ te rogaue-
w.Sed differuntc in os- c Proeurato-
ficio cxequcndo. nam "'s, & nunrij
procurator vntus rci in ^"sserentw.
r.apc.so,,_codEi,co- £;&■

tractui

se: sicuti nc is quidema qui rem
perferendam,vel epistulam, yel
nuncium perferendum suscepit,
proprie procurator appellatur.
Sed verius h est , eum guoque
procuratorem eire,qui ad vnam se'1-'.
__ , r «■ irr nuncius eius m persona cipu.
remdatussit. z. sVsusaurem domini: vt vc/dis ilH
procuratoris pcrquam necessa- domtno: vc J.de consii.
rius est.-vcqui rcbus suis » ipsi sec.Laui autem,%si.& i.
superesTe vei nolunt k, vel non
possunc , per aiios possint vei
igere, vel conueniri. 3. *sDari
autem procurator f & absens
potest.

. id est

. P a y l v s lihro oSauo
adEdistum.

DVmmodo certus * iit, qui
darus intellegetur:&issi
ratum habuerit*. 1. "JFuriosus
non est habendus absenris lo-
co : quia in eo animus deest, vt
ratumhaberenonpossit m.

ad Edi&um.
Tem 8c ad iitem.futuram n ,
6c in diem °, &isiah condi-
tione,&vsque ad diem dari
potest.

i »s Rebus suk
causis suis.
k^.yeUolunt.NoLie-
guiam;vt ^quodipse sAliudiiicu-
agere poteit,perprocu- latore ad li-
ratore hoc iacerc pos- te!* '• ?"' h"icC
h-.Ytbtc&ldeiniur. 'ft^ws.
t r jr J -i . ■* Piocuraror
Isedsivnus.^.tdemlu- „ nosiiono-
lianm, & Inft, per quat mine pocest
serso.agerc pojs.§.penult. ftceie, qua;
Quar fallit « in illustri- *Ps' sll«« '
bus, & supcrilluilribus: ^^11^
vtC.eodemJ.pen.i.ltem eer[js Ciii,bui
in causis publicis : VC j. dequibus hic.
desttbl.iudic.l.sen.%.ad «&1.-14.J-
mm^.3.Icem in aitio- **«■»«».
«popuh,hvtJ.W7:i»»™»
Itcet. 4.1tcm (Cruus,qui no admiciitur:
prouocat in libercatem: adde poAca
vt Cod. de ajser. tott.l.s casuihicenu-
5-Item & circa ncgotia ™""ai-l- *»st
est illud quandoque. na ital1'^"' "™'a
dominus per se nouum ?H- ririlitmt
cmphyteuta debet mic- & ibi Dynum,
tere in poiTcisione; non ™'ra * "gd.
per procuracorem:vt C. "*■*" 6'
tphy. l.si.$.pen.
- ] CA-
;. Dicic s

D;

11. Pav

le EdtBum.

S libro octttHO

eodJ.).§.coftit!
procurator fier

potcst

r absentcs : & idem
di-cit htc, scilicet, quod

.eri potest inter abscntes , dummodo ille abscns, qui procuta-
or constituitur, ccrtus sit, & ratum iiabeat: vt in principio leg.
seq. qua; coniinuatur isti §. & omnes alia; leges vsque ad, icg. si- s Procuratoi
,[FVRiosvs.]Diciturhicquodfuriosuslocoabsentis cst: vt costituatur
quia non habet discreiionem.Item potest dari procurator ad lite abscns.duo ie-
suturam,& ad diem,& in diem,& inperpetuum : vt in lcg. sequ. jFu""0sui ;n
qua? continuatur eum ista. VI v I a n v s. iii, qu* rata
I s Dummode certut. No.duo s esse necessaria vt absens consti- haberc n5 po-
cuacut procurator:& quod sic certus,& quod rarum habeat:quo- t(st)no h*bt-
deficit infuriosorquianon habetanimum, id cst, dis- '" vc akbsrens:
.-..■.■'< nem: vt Inftit.qui.non esi permis.sacJeft§.tj.&idt6 S non '^"haoewr!*
absens : vt scilicct consti- j, Procuracor
loco abscntis habetur: ettama^sutu-

pocesthabete ratum : nec habetur v
procurator yt absens: alia:

msut.n5syn-

"j.de iure CodJ,i/.§.furiosus.fy "}.dc reg.iu
qua: sunt argumen. contra.
s Posiit. quidam libri habenc non,8c tunc plana:£c resert
proximuffl diftum. %■ Alij sinc,»e«:& tunc resertur ad primum, CuTiWJ Ilse
" .licet, non esthabcndus loco abscntis, sciitcci vc ratum habe- cosensu domi-
po(sit:&: iic non ob. J.de iur,codic.l.y.§.i/. ni,alter decre-
IreOT&«rf//r£y«*«*w.Scdconcra:quiaadl1 pra-scntemtan- „°- iu.A,c'a c£j
tlim videturdebcrecoutticui^vt J.tit:}JJeem.§.seJfiita.$<:d jjTt^^
aliud'ina£lore,vcl syndicojquam in hoc procutatorc.i.Vei dic, estiditur. jii-
alicet suic ibi ciectus,quam mandatum rutiTec eiigentibus, cum bcr. hic.
pro pMfcnti suilTet mandatum:Sr ipsi etiam ad sutura elegeiunt. ' synt,ici • *
ts Indi»m.\A k est.cx die,pvopter id,quod subiicic hic.vsquc j^remia.'*
ad dicm ,&c. vt insra de aSionih. ^ ohUgaieonih.l.obligaeionum ^i„diem.pr*
y.AcsvRSr -• exdie.

sert4.il
loading ...