Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 371
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0251
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
37* DigestorumLibertertius.Tit.v. 372

constitners , curo syndicus plurium causam diear ? Vel quid si
* Vniuersstw duo suntfvidecur quod sic>vt hic. ~\ Ittra quid si nullus a omni-
so!uhur,st nul- noremansir ;Resp.Lo.iolutum ciic collcgium b; & res c innul-
lui rcmaiit ex \'ms bonis lunc;licot & hereditariai;scd tamen si postca au&ori-
« wuerlita- me aomilli papI]¥ei eius)ad cjjiem spestat cura ciusdcrn coile-
*' Collegium S'J > insticuacur alicjuis
soluitut.Ii nul in eodcm coUegio.iurjs
lui sit ei col- arcificio fingitur iltius
muiiui sunt in '- tmmasere. & Lomnts
bonis : vt JjJc. hereditas. licet quidam
mihi Itcvidc- archicpiscopus Moy-
*•-, superioris ses d .psos paricrcs c
1 polEderc dixerir, ctiarn

, Aqua

occtipart. (JiiL^ui
Tlor. sedobe- &c6tralegen3i'iderur;

lisco przfixo.
d as.Moyseu'
< Possessio
dissipan m

di(iip2ce,cu

J.siqukintest.U.
ius.l.j.§.Seditola.Vei\inX
tamcn id csic vidccur,
vc nullo modo dicancur
esle vllius.s.ab eo ccm-
pore,quo somcumcst
collegiumised ipso iure
sint fisco s , vel Paps
quatsita: vx.1AeptM.if
veft. I. cemmijsa. fr-do
iuresisc.L'.§.an bona.ty
l imferatores. & hoc
quarutn ad dominium:
secus quantum ad pos-
sellioncnv.vt ~j.de adqtt.
pojsejs.Lcum /wM.poiTeC
tamen pro Moysc alk—
gari, quod plerumquc
dicicuc Ecdeiiaipsc lo-
cus parietibus circua-
dacus , Sc eciam conse-
cratus; & alias dicitur
Ecclesia ins habere , &
possidere, ocvindicare:
vt Cjssiicr.eccU.wbe-
mtts.§.ftietes.&§.fane.
verfic.si quando igitur.
Vnde vidcrur, qtiod ra-
lis locus, siue paricces
possideant etia durancc
* Diresia aute collcgio:& vindicet per
Ji seruo cau- pra:lacos,tanquam qui-
tum ilt. libet priuatus pcr pro-
curatorem, vel colonu,
Cluhaiei. ] Casvs.
Vniuerlitas sanftt
Proculi debuic mihi r.
nullus excac defensor;
nec aliqua habet: vndc
mmiinposT.mimosicri
*Neeotiorum Poccl* '■■ °'citur, quod si
:rsitas h:'

vin. Iavolenvs libro quin-
todecimo ex Cassio.
Cluicaces * il per eos, qui
res earum administranc,
non defenduncur , nec quic-
quam eft cocporale reipublica;,
L,£.~.quod quod possideacuc: pcr atstiones
._ ,.;jC."!* debicorum ciuiiacis, agencibus
sacisfieti oporcec a.

Contra cimtatem , vel munki-
piitmpoteji agi diuisirio tuiicio.
ix. Pomponivs lihr»
decimo ad Sabtrtum.
Slcibicum municipibus he-
rediras communis erir: fa-
milis erciicunda; iudicium in-
cer vos redditur. Idemque di-
cendum est in (inium regundo-
tum, & aoux pluuix atcenda;
iudicio b.

X. P A V1 v s libro frimo
Manualium,
COnsticui pocest a&or ecia
ad operis noui nunciacio-
nem, & ad stipulationes incet-
ponendas : veluti lcgacorum,
damniinfesti, iudicatum solui:
quamuisseruopocius c ciuica-
tis caueri debeac. Sed & si asto-
ri d cautiim fuerit, vcilis c * a-
ftio administracoti rerum ciui-
cacis dabicur.

geltor , n
al;ud,Qua

ipoli:no-
miaum illoru siet mis-
sio. Vi

DE NEGOTIIS
G £ S TI S.
TITVLVS V.
Btc tititlm efi de volwitarisS * fra-
cttratoribtt'-, quise Vtibm , ttut negotij:
atienU ojserunt. Hi * de ^uibm aclun.

differentia.
£ Vt.iuc.lit*
quemminioJii
& ([uo urisini
cogai

s Oportet. sicestinpriuatis g debitoribus : vc J.de
diuo.ji.in iienditiove.
Sltibi.} C a s v s. Habcbam •> heredita
aliquibus municipibus, vel cum aliqua ciuiratc : quia ego.S:
vniucrlitas inltituti suimus. potcst celcbrari inter nos iudicii
famil.ctcisc.
bs !nJicio.{ih locomunicipijopusfiat,cxquotimeatur;
& aqua pluuialis noccat:aiiter dicimr de ioco pub!ico:vc~j.de aqua
inea fiactcn- plunia arcen.l.si inpablico. dc his aucem gratia eicmpli posuit
MM» excctt- (jUja magjs dubirabatur:idcm tamen in omnibus aJiis calibus.
v°- . c S~>0nstititi.~\ C a s v s. Vicinusalicuius vniuersitatisardifica-
teneri potest V^>uit : exouo ardificio timebatur damnumilii vniucrsitatt
iudicio ftmi- potclt ordinari aftorad noui opcris nunciationem. Irem si fuii
lii ercircuda, relictum vniucriitati indiem , velsub conditioue ,potcllacloi
comuni diui- OIdinari ad intcrponcndam cautionem, vel itipulationem de ie-
dtindo.&aqui pra(iMdo aduenicnce dic,vcl conditione. Irem ad iripula-
pmu.* arcen- tJon(,m damn; infciVi)V(.i iud.sol.scd in omnibns istis casibus.si
vniuersicas, vcl curia habcat ieruum, ille illas ssipulationes in-
terponere debec. Si vero ipsc atstor stipulatus est ciuicaci, vc
vniuerliraci: vrilcm ailioncm tx illastipulationc habebic ciui-
tas.vcl vniuersitas. Vl ria n.
'c s SeruopfftitisSipixCct\ssif.ns.tit.j.!.Pomponiu!,§.j.^i.mH-
tti4.§.jt proeursttor agnt.
d % ^ffw.quidcsiiEcircvelestprohibitusjvceciamesr.

^ Vtitis. id a elc cxercitium vrilis quifita! ciuitaci. i.Vel ipsi
admioistraroii dacur vri!ts:ciuitas dircdam haber actionem.

OE NEGOTIIS GESTIS.
DicTum estsitprade negoajigesiusingularU hominiijVelvni*
nersitatis ex mandato:

quandg sit.
dato. ■
Oc ediBum. ]
iarum hunc com-
mcndac , dicens, quod
masimamcontinec vri-
itt! magis esttqHOm de actione, vt titjt* licarcm cam absenrium,
quam pra:scncium, Nisi
enim aliqui essenr, qui
absenrium ncgotia ge-
rerenc, multotics susti-
nccent abseuciie iaitu-
renc indefensi. & ita res
eorum ab aliquibus pu^
ra creditoribus posside-
rentur:aliquandoetiam
venderencur. Itcm in-
ciderent in pcenam,
quam promiserunc, nisi
aliquis corum dcfcn-
derccur.-& etiam credi-
cores vendcrent pigno-

tstsnpra , mandato dominorum t
lnunt:tr;jtto ex contmcttt nascitu
tutt aclio mandati, ve * vltro * t
ali.juo ad negotia nlien.i, ex hoc
qaasi contrttiitt est mutua aetio nego-
tiorum gestorum, vntt dirsSa : altera
De persoms,detfe re ipsit titu-

Itte deprocuratoribm-.sed traSatm t
gk de actionevjua de caitsti,vt arbitrer,
non extat atiut titulm fyeciaiti i/o
aitiene negotiorttm geSiorum , citm ta-
men extet proprim de aSione mandati;
quia scilicet tituli de procuratoribm
traSatm magis etiam e(t de personis,
defy ma)idato,quam de maniati a&ie-
iw.Cviacits.
Lex ifitt ponit eattsas huitts
edicli. B ari.
1. Vlpianvs libro decimo
ad Edilium.

aVniuersitstB
assor vtiletn
a&ione qtiiri-.
Rcisublicx.

* Mandati, 4
negotiorii gc-
«orum simiii-
* Negotiortiin
gesioruma&io
plex : diressa,
$c contraria.


O c ediftumf ne-
ceiTarium est:quo-
niam magnavtili-
cas absentinm S

{ ^ Hoc edicTum. quod
cst J.eed.l.iij.j.rejp.
g s Abfentium.™*-
— -.. nam haic causa fuic

fensi retum posseilionem h3 aut
vendicionem patiantur, vel pi-
gnoris' distrastionem, vel pce-
na: coramitcenda; astionem k,
vel iniuria \ rem suam amit-
canc.
Intergi

.neinde- T^t^.

•ttS.
& oblig. L ex malesicijs.
§.siquisabsentis.&Inst.
de obl.ex quasi contracT.
§.j. Sed camen & inccr
pra:ientes' datur.vt in-
cer curacorcm darum in
testamenco,& aduitum:
vc C.eo.l.curatoris.ltem
cuilibet etiam maiori
pra:senri,ii tamenini

b Negotiorum
gestotii ad-
mitcendicausj
jmpulliua.

c Negotiorum
gelbru adio
vtrum Jocum
habeac , It gc-
ranturnegotia

gotiagemntttr,ctaturatiio negotio- m quid agatur: alias
mm&Siorttm vtrimte. Bart. ^ZaIJTa^T'

I f quis absencis negocia
geflerit,licec ignorantis: ca-
men quidquid vtiliter in rem
eius impenderic, vel eriam ipse
se irj rem absencis alicui ob-

inducit cacitii man- 'acitum eolli-
dacum , & agitur man-
dati :yt~).mand.l.sire-
mmcrandi.% .sip asim. &
Sl. ex mandato. §.j. & l.
I 7 quis abkncis negocia quisidem.
gefletit,licet ignorantis: ta- h s Pojsejsioncm.PoiTtf-
sio-datur ex illo cit. J.
qui.ex cait.in pof.ea. sed
vcndirio fit ab alio, ^ui
sequitur de bon. attt.iu.
ligauerit : habeac eo nomine pojs.vt cx ordine eorum
aCtionem, Itaque eb casu vl- parer:vt diciitquidam,
quod mihi nonplacet.
' ' Imo c vtrumque fir ei
illo,jtti.ex cau.inpos.ea. Primum.s. dcmiiIione,fir per l.is.].rejp.
Secundtim.s.dc venditionc,fit per aliud edistum, quod est in eo
tit.qui.ex cau.inp'fj.t;t.'.Ft!tcii:it!?.§.).&t iile ' tit.de bcn.ant.iu.
pojs.tiz&Atdcmodo vendeiidi,6t administrandi huiusmodi bona
iic polksfa.Er iicfit harc vcnditioitademiim,ii latitauerit:vci/./.
FuUi>:;w.§.ij. & j.ex qiii.cait.ma.in inte.resi.l.item.%.hs.c autem.
i ^" Pignoris. r.contientionalis,vc disFerat aprscedenti : & harc
vendition fit ex pacco,vel ex Iege:vt C.de ittr.do.impd.si.§.j.& ij.
k 1" Aclionem. quam solaconucncioncpatiuncur.
1 s Vel iniuria.iA fa est,per senrenriam ininrioselata,per quam
res absenris alicui darccur : & sic ad dcfendcndum venir. t. Ve!
dic cciam ad agcdum venit.& dices iniuria,id est vsucapione,vel
pra:scriptione ', qua: est conrra tiaruralem a:quirarem:quadici-
tur,nemirjem cumalcerius,&c.vt ~j.de ctzd,■.r.dch.l;,,?. bocnatttra.
probono tamen publicoest inrroducia:vt"j.de vsucl.j.vadcim-
propric-dicicur k iniuria:vt ~J.de inittr.!. Wiiuriar$.§.y ^ Scd quo-
modo gestor sine mandato contra prxscribentem aoiuResp.suit
de i!lis,qui iinc mandato admittunturtvt J.eo.l.si aute.^.Vel dic
eum • gestorem debere pererc curarorcm bonis,qui vsucapioncs
intcrpellet: vt ~J.de mu.& ho.!.j.§.itlud.insin. Arg.contra C.eod.
l.tuteri. 3. Aiijdicunt quoddeberec dicerese habcrc manda-
cum m- &sicrc sacta dubia satisdct quod dominus habcbic ra-
tum.-& sic valcc.quod fic per eum:vc J.de iudic.l.ticit.
Slquisabsentis. ] Casvs. EgogelEriegoriacua:sialiquid
intua

giturcxscien-
tia prjsentia:
conitiSLta.

t Recicatio
cdidi para-
phrastica.

t PosseffiojSC
debitoris quo
mm
■ Tituli dc bo-
nis auitoritatc
ii:,!ici'i polii-
dctidis senten-
js Pignus debi-
toris cx paicb,
vel Jegcvendi

qui dicaittur.
■ Prisrriptio-
riofe:tjuia Cot
tra iiaturalem

^lninriaini-
proprie ^uid.
pcntiz eauia
procurator
potest confti-
m Hoc est de-
berc mencirj.
vidcbitCssir,
loading ...