Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 433
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0282
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
435 De in integrum restitutionibus. 434

DE IN INTEGRVM RESTI-

Dictum estt.de neg.gest.abalissquaiiti
nunc quttliterk nobistpsts etiamgeSia rttttt babere non cogamursed
rescinderepetimtts. Acc.

i£ss Tilitas hit-
id est
huius edisti: quod non
habemus quoad verfca.
b s QRcndit. vndeab
alioostendinecessenon
est : vt Cod. quando, &
quib.quartapars, i.ij.in
4 .Sub, s >-, in, c s Sub hoe tituh * id.
_(!,po-t. cstgenerali k.vteniro
l* ^""nre-rii S3i'in;1 congtegat pul-

ios saos sub alis: sic hic
jVneraVisest! "t. comprehendit se-
qucntes vsque «i/

TITVLVS I.
7n interpretatione ediHi, qtio pro om
nibuspoBulareprohtbetur, qui infami
notati, nec h integrum reftitutisunt
potticitusesis. l.i.dc postahexplicatu
rumsejpeciet, & causai,ex qiubutpre.
torsolet in integrum resiitutionem dart
quodprtilat hoc tituh, enumeratU om-
nibscs Jpeciebtct, quas deinde stngula
proprijs titulis exequitur, Efl autem ii
integrnm reitjtutio, redintegranda rei
tielcauftaSio. Cvuc,

slitt lex non indiget su
Alii dkunt, potestamen dicere breuiter ,quod
sub hoc.id est post hiic. tesis qualitercumque suhueniatur,
Rcjnsiast cert.petj.j.& maniseste pertinet adpublkamvti-
litatem. Bae.t.


n ob dolum „ista.de interdiH. i.ij. §.
recuperand&.non cst vis:
quia in idem recidit.
t_Iu.isar.am, d % Pturisariam. id <-
Pt«dP,urlbui est pluribus modis.nam
"iRcstiwrio quando^ucdiureaaio-
datur vcl iurc niS : VC J.ttt.j.& J.tit.ij.
aftionis , vel quandoque iudicis of-
"Scio iudicis. ficio:vr J. de min.Lquod
fim,'nor.§si.
c s LapsisSm facilitatc.
f J Circumscriptis. ad-
. „. , . ucrsarij dolo. A c c v R.
•} Circumscri- , ,', , .
ptio adulesce- g T. Me!l1- de -uo "a-
tuin [e3eP.e- besj.tit.j,
6oria punie- h s CaSiditttte.de qua
htur.Ciw.3. habcsJ.ftV.j'.
<_£.. j ^ lM(si & de hoc
tH~j.de minorib.
k s Absentia. dc.qua
est *»Js* ex qui.cau.ma.
^ Ec nora, quod absen-
1 Restituitur tia e mea, vel aduersa-
«juisobabfrn- rij dar mihi restiturio-
tiam suam : at nenl . scd joius tancum
aducrsarij.no raeus,dat
mihi in integrum resti-
/Rellitutio ob rurionem. A c c v R. s.
ssatut muu- i s C*lne per stattcs.
tionem.qua ^jn f libcrtate:
Reilitntio aduersus <3U3m « ' veI
locum n6ha- proqua quis restituarur
iet arfueisus DOii habethicti.iocum:
libcrtatem. quia ciim res mutat sta-
fcRestitutioex Ium } m\\\ restitutioni
^dod^ locusest:«J-^.-/-^
adde exeplum "* «">• S- Papmtanus.
n l.j.mji.jM. & %.admrsus.qui eft §stn. quare dicunt quidam poni exemplum
t.sit»tt.iajiidi jn minore arrogato : vt j".de min.l.iij.%.st quis. secund&m Azo.&
**jSs"' . . H. 1. Alij dicuntrvtj.i/ec^.^./.ixswm.^/.ir^.Scdcerteibi
perit actio:& ideo noo est neccssaria restirutio. 3. Tudicas
^u'iq"iie quod hoc ponitur hic propter ti.il!um,qui est J~.de cap.de.yhi est
partis pnsen- locus restitutioni: vcl contra eundetn, quando est minima cap.
tiam. dcmi.vel contra a!ium,ad quem bona capitc minuti peruenerut:
K Reaitntio-- Tt infa & cap.de.i.ij.j.reJpon.& §.j.& Uutelat4.fi libertate.
hodieTmsc- m ^ Etrorem.de'i%uodietvt j~.de instJ.habebat.insi.j.rtjben.&
trantur etiam instiquandi att.depecu.est anna.l.j.§.qusfttum.
adclcgatoiu- a ^ /~\Mnes. ] CojniVii.inquaexigitur prxsentia ' vtrius-
«Jice: ot ble. V_/que partis:6c alia, quathabes ~j.de mino. l.incausis.'j.§.
l Reititutiouis ° *T -AprAtore. Hodic k etiam i delegatp: vtCod. vbi, &apttd
«onredendie quem.l.sin.
causa debet p s Vers. stnt. Sed nunquid potest eiTe vera, & ' tamen i\on iu-
sta; vt si fado velit restitui: vt insi.de m'tno.l.-verum.§,sciendum,
versi.itemnon reslitueretur.& I.qubdsi.§,nt>n femper. <&").dem-
reiu.l.nampo!tea.§.siminor.quzre dic secundum Io.verx,id m est
iuihs.sic InHit.quib.ex eaus.manum.nonIic.§,semel.&Jjie lega.j.
Vcndidi minori plures rcs : vt frumentum,
la pane speciei fuit deceptus: non
......,,*!(, proptcr hoc restituetur, ciim aliis speciebus per hoc prariudicc-
iuito. tur:quia scilicet pcrcrc polsum vt a toto coniraclu reccdacut:cu

. Vlpunvs libro vndecimo
adEdt&um.
Tij.itas huius
tituli a non eget
coramendatione:
ipse cnimleoste-
dit b. Nam siib
hoc titulo c plurifariam d pra-
tor hominibus vel lapsis e
vel circumscripcis s j subuc
nit: siue metu 8 , siuecallidi
tate h , sme atate ' , siue ab'
sentia k incideiunt in captio-
nem,
jr. Pavlvs Ubroprimo
Sententittrum.

i3autiusfcumerrorem m.
ReSiittttio conceditur, cognito,
quod causttsx cjuapetitttrsit iusta,
efrvera, Bar.t,
III; Mod f.STI M vs librooSauo
PttndeBarum.

vnam speciem (ine a!ia noa vcndidissem.
q ^ Rem. idest, (peciem, t
r ^ Summam. id cli,quantitatem. % Et sic not. piopter a pat- * Miotflji) vel
uam b rem non dcbere aliquid mutati: vt hic fo J. de contrah. modica negli-
ernpt.l.res.&insthth.j.lAj.&instkdedoh.l.sioteumJnsi.Aizum. S^"1;^ S"0
l.si proprtctariits, tnfin. c„n

aprajtore ° promirtuntur *,sci-
licet, vt iustitiam earum caasa-
j'um exaniinct, an verx sint p ,
quarum nomine singulis sub-
uenit.

yrejpon. Additio. b Restitutio
Pro sol. huius conttarij ptopter
dic.secundum Bart.hic, """'"
quod in his , qua; con-
cedunrur secundum ius

damnun»
al. Ptmit-

In his, qutt contya itts commu-
ne conceduntur, de minimis non
curatur. Item minimum dict-

minimis: secus in his,

qua: contra ms comunc
ex speciali priuilegio
pctmittumut: vt hic.
. s s 5« mahri.ix. si ven-
tur jecunaum magnitudmem, ret. didi minori plura} &
B A R T. certo pretio; & ipse in
minimaquantitatcpre-
ni 1. Cali-istkatvs libro ti; , ve! minima specic
privto EdiSli monitorij. dicit se deccptuirtj & in
capaite reititui petit.
Cio illud a quibusdam ob- ego enim e conrra pos-

SCi(
sen

uatum , ne propter sa-
tis tninimam rem ^ , vel sum-
mam r , simaiori r rei r,vel
summssiprsiudicetur: audiatur
is, qui in integrum restitui po-
stulat.

OMnes in integrum
1 "

rcsti
? tutioncs causa cognira '

iResticutio tn B
intcgru requi-

la copulat:

Albericus at
uctsus hanc
Glossam.

SCio.] Casvs. Ve
vinum,&oleum:S

Non videtur rem
deampotestrestitui.

.;-.,:

sum perere , vt a toto
conttactu iecedatur,c5
minori pretiototaliter
nondedisscmjvclvnam
rem linc alianonven-
ididissem: vr arg.j.dem
diem addtS. I. quod Ji
<vno. & de ttdil. editt. I,
cumeitisde.crj.demi-
nori.l.tutor.§:j.&C.si
adueraransatt. l.). & is.
ne ersso maioriici fiac
pra;iudicium, non po-
rest restitui: secus autet
dicam si separati essent
contracrus: vt "j.demi-
no,I.etiam.j.§.j.
t ^" AfaiWro.subaudi
maxima;.
Beneficiumreftitutionis tranfit 'V'TEmo. } Casvs.
ad heredes, & cnteros successores IXMinor tesus est
-, ' j jj in contractu, quem fe-
vmtterjaies, dart.

KYtvs librttseptimo
_ttdEdi3um.

Emo videtur re exclusus,
quem pr«tor in integrum

N;
rcsrituiurum pollicctur u.

. Vlpianvs iibrotei
decimo ad Ediitum.

Mc
L^tri

:s auser.vendidit rem
aliquam forte, & tradi-
dit cam empioti: quia
potest restitui, non vi-
detur cam vendidisse,&
ttadidilse.
rum eorum c]uoque,qui u ^ BolliceturAandoii-
rejpublicssi causa abfuerunt; bi adionem, vcl quod
item omnium , qui ipsi potue- tantum valeat: vt j. de ^
runtrestitui in inteerum, suc- "gulisittri.quiaait>ne.
cr - n- ■ & ],tti.}.l.metumjti.§. v *;„„;.,
ceslores m mtegrum restirai ^umi.Hcontranon c 3«, uon
poslunt : & ita sapissime est dicitur ille adquircrc, amiMe, qui
constitutum. Siue isiturheres cui cito auferripotest; relt"u|Pc|te^
6 vr J. de adquir.pop.non ^Tbe-
. , . __:",; \ ... W««r. s Etnor.qu6d neficiaTin rera
latione huius ficti d-dominijdicitur quiscontra ta!e fictumdo- est : ideoque
minium pissctiberc.vt C.quod me.cauj.si vi,-vel metu, transfertur irt
NQnsolttm.W C asvs. Ha:c!cx ponit regulam, qua:talis snccelTore mi-
clt, qu6d omncs, qui sunt in tali causa, vbi restitui pos- ^onmvniae1-
sunt,possunt & eorum hcrcdes. vndesi minoralicnisuceemt cx salcm'&sin-
testamento,vel ab intestato : & sit in ea causa.vt restitui dcbear, gularem.
& deccdar,qui ci success.t,erit rcltituendus.ldem cst si ei sit he- / Restitutio
reditas rcstituta pcr Tieb.idem si fuerit filiifam.vel militis suc- Su**>qiic da-
(tis casibusrestituitur hctes.Idem in aliis casi- _"rs *„|^°'_
bas,q_os enumetat in litera infin. vbi dicit.quodquandoresti- di, & _ COntra
dominus,vcl pater e_ generali clausula, vel ex sua perso- quadoquc da-
lon ex filij, vc! serui, cui succcssir: quiasihabuilibcrtum turheredi.que
m,qu!suicla;susinaEiquocontractu:sipostearedigam "on defunao;
scruitutem,cgo potero tcstitui: & si iste libertus minor, %'sc aj»™'^_
vel seruus adiuit hereditatcm , ego dominus potcro rcstitui, vt „'_./.,..._. „.
illam heredicatcm dimittam ego non solum propter setatem:sed jlit.milit,
beneficio legis,qu;s proptei ingratitudinem libenum redigit in X. AdtJc tertlS
rcruitncem. limitationemi
t s N-»/o/S»j.reguIameponit,quam probat per qinnque eyem- l^^cl^:
pla lex ista:& probatur etiam hzc rcgulaj.rf- mino.l.minor. §.fin. fln^ia,k sicS-
& l.sieq.& l.iis. §.pen. & Cod.de tempo.in integ. re$ii.l.ij.iij.& iitj. diim B""lu™
& l.ea, qtt*.. §.st quande. 8_ proptcr hoc dicit ha:c litera , & ita «'■/'"'^"'■'
stpis.Scc. Incasii'" tamenfallir ha:c regula. 1. Quandodefun- '^JJ"^«.-
_tus,qui poterat restitui,deccssit vltimo momcnto,quo ius suum m„nHns{mx<i-<
expirauit,& hoc cst quod Io.duir., oppono depunclo, 1. g Iccm Ut.st.
- fr vbi
loading ...