Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 437
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0284
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
437 Quod metus cauia geslum erk. 438

iestituicnr:vtCcrf._/7arfKs r.lib.l.si. Item contra patrem,vcl patro-
num : vt Cod.qui,fy aduer.qnosJ.sin.lt nihilominns cucores,
curatores polTunt conueniri:vt Cod.fi tut.vel cur,inter.l.etiai

tota causart

4 Abfcw «i- a s Dgfcajl iadcfensi '
rublica caula tam causam: vt Cod.ex
-""■■■■■- -d quLcau.man.Lsfy Cod.
deproc, l.quta absente.
b s Appeltare. si inci-
pianr causam rcstirutio-
i Abscns rei- nis intra ° dccem dies,
public* clu^a es quo cognouerunt,
tdticutionem compU£andos:vt Cquo-
adappeUjttidu ^^^fyauandoiudex.l.
CTta ** -■ ™* *"?
dits sciemis. quadiienmum:vt no. s.
* vulg. J( » /,p mmt.^" Et quia diuci-
qind ma. ___ modis subuenitur ra-
tione diucisaru absen-
tiarum:ideo dic quinq;
.Ab&adaruiii esi"e c gcncra absentia:.
vari» geuera. I. Prima probabihs, Sc
» TitaliquiJa neceisaria : vt militia;.
iutis i piimis lt Secunda probabilis
""h'5 ' Kvtstudiorumd.

aucem in integrum reftituuntur ad to-
habentur,si per procuratores
suos desensi a sunr, ha&enus in
integrum restiturione subueni-
ri soiet, vt appellare h his per-
mitratur.

7S.intri«.t»fr.
dtltgot-}.

tum : vt in relegato.
4. Quaxta voliautaria

* Metus quid.
t Abfentes
<jiii,quando,&
Qiiomodo ic-
stirtiantur,

: pet

,vel alius n

QJT OD M E T V S *
causa gestum erir.
^YITVLVS II.
Prima igitttr jjiccies in mtegrttm re-
ftitutionisMc esi, Si quid metm causit
geftum sit.Et concipitur titulut a*_eri-
misverbisediSii; vtplerique aiisj.vt
s.titulut, Quod cuiuscunque vniucr-
iizatis:quogenere etiam atlhnis sermu-
ia cocipitur,vt ciimper Si edictum in-
chotttur, fy aliio fimiliter : fy omnino
ettdemplcritmque ediiii.fy aliionit ver-
£»*,I.a:dilcs.§.vendendi. de sedil. cdict.
vi difsicilit non videatur olimsuisse con-
ceptio formulttrum,citm in albe propofi-
•MBa.l>artQmetus*cjt demis-

tlonc ad domum dissuse traitatur, & ibi ponittir veritas seeun-
dtjm Baldutn

QJV O D M E T V S C A V. &c.
De reslitutione ingeneredixh;nmcperfpecics: &primo deea, ComimMtio.
j»« ittre atSionis datur.

sinpi;m=«go"ns«i; ^"uiitzrz,\i'Szz£:"i

lcgitimcdefe asus,re ft i
tuiturad appcllandum:
vt hic. fi non kginme
defeufus velnullo mo-
do desensus, restituitur
ad eremodicium, id eft
ad rotam cajisamjvt C.
\,quia W
ify.insiadeittdU.Jipr,
tor.insi.ify insia ex qui-
bmcauf.ma.l.abhostib.
j. rejj/on. <fy Cod. qttibtu
excausisma.lj.fy.Cod.
quomodo,& quando iud.
l.pe.{ Sed eontraj.sfe re
iudic.l. contra pupiltum,
Sol.vt ibi.) z.In fecun-
da,fcilicet vbi probabi-
li tantum, legitimedc-
fcnfus ad nihil:vt insia

iel,titLabe» desinit,timor
malitatk,pro quo Grtci habet-, ttijaMi
ttgiti$i\Htif. C
QupdmetiticMpt ^esinm ess,
mnhabetttrratum. Et sonit
mionem metxt, & defimtiomm

ftd ZdiSum.


>./.}.§>• noniegit
nedtsenfus, '

'=. Ir prxtor : Qttod
. mttus caufa c ge-
nerit.ratumnon
d. Olim *
5 ita edicebatur:
•tksvt canfa, Vis eriim
siebat mentio propter neceffita-
remimpositam contiariam vo-
__, i c r j luntati f :metus iullantis , vei
modo desenius, ad ap- . r ■
pdlandum audicursuo f"tun penculi S caula mentis
iurejnonpcrrcftitutio- rrepidacionc.fed poftea h detra-
nem: vt c.quomodo, ify fta eft vis mentio j ide6 , quia
qu*ndoiud.l.abeo.vhi qu0(Jcuncillevi alroci i sitj H
re procuratorem;vel re- ™e™ quoque fien videatur.
licjuit, & eft desuaitus,
& tuncin totumreftituitunvt colligituT in dtita l.necmn. }. Iil
tcrtia veio vbi scilicct neccssaria tantum, caufa ctiarn cognita
fubuenitutivt it procutatote non potuit relinquere,vel reiicjuit:
fcd mortuus eft:vt yqui.ex cau.ma. l.fed fyfiper.§.j.infi.ify'}.de
mino.l,Pa.piniantts. & sic vidcrur ide in his duobus.Vcl dic,quod
disFetunt:vt no.<n l.necnon.fy !n l.sed <fy siper fr&torem. §.aduer-
sus.qui esi).§. 4, In quarta:vbi non contumacitet,sed voluntaiic
abcst, nec dicittit rcftitui:quia ncc laidi per fententiara poteft:vt
J.dere iud.l.de vnoqttoque. ^.In quinta.f.vbi contumaciter,ii cft
sifte contumax, auditui appcllans : vt j.rfe iudic.l.fy pofi.infin. d
vete coutumax,non auditur appellans: vt in auth.de iudi.<\.au-
dient.col.vj.nft ycniat scdentc iudice ptotribunali: Vt s.l.proxi.
s Contumax ^ Verum s eontumacem dico , qui aperte dicit se non vcutu-
vcrus,& siaHs rum;3tj qncm fufticit vnanuneiatio: vt 'j.qui.es cau.inpoff.ea.1.
«««^uht- pul*i?titoi.$siSi&u.m veroillum qui inuenitur,& Aixit fc vcntu-
&<\<<*AixiLr. rBIa:veldwitn:hil,DOn tamenvenit adquemdebet nunciari:
V.wJ. ' ' vt J.de re iud.l.contumacia.^.contumax.ncc ob.J.de app.l.ex con-
fensu.§.exm.\t ibi not. Si autem non inuenitut, dicunt quidam
non poffc sieii contumaccm etiam fi£te : vt insia. qus.fen.sine ap.
l.\. g. item. Tu contia dicat. fusticit enitn fi denuncictur ad do-
mum:vt arg.Cod. de an.exeept.l.pen.insin. <fy insia de dam.infeS.
lMtj.§,abe]sc. Additio, Prosolu. dic , vcibipcr Dy.&ad-
decju6dnot.integula'>«_/w»;/»»', inMercu. vfci de ifta cita-

II. Pavlvs libroprhno
Sententiarum -\.
VIs autem eft maioris rei
impetus, qui repeili non
poteftk.

COnrinet igitur hcec clau-
sula l &vim,& metum:
&iiquisvi compulsus aliquid
secit, per hoc editstum reftitui-

Sreuiter in httc lege intelligitHr
e vi iniusie illata. Bart.

Itpretor.]CA-
susYgsvs.Ponitvet- T ut.S.vbiea^
quia (i tibi aliquid pet a&irii»ia
metum promittam,iton ^,smi,Arisi.
potes i!ludpetcre,nec $JEtsneor.
habita retineic. Et ali-
tcr cdcbatut olira , &
aliter hodic: quia olim
plura vcrba erant ia
cdicto praitoris: cuia
ficbat mcncio de vi.ho-
dic non sic ; quia tjuod
vifit,metu sieri vide-
tur : im6 c conuetfo.
poftea dicitui quid sit
metus , vcl visj & pluta
pioscquitur.
c s Siuodmetuscnusa.
taudcnt brcuitateamo- oBretftasUu-
erni: vt etiam syllaba danda.
vnam non ncceflatiam
non apponant. sic fy C.
de app.t.amplierem. §./»
rcfutatorys. ify C. tie do-
na.Lsi. Accvu.
d <s Non habebo.aliqa.o

1. s Sed vim accipimus atro-
cem m, &eam,qua;adLiersus
bonos mores siat:no eam,quam
magistratus reifte intuiit, fcili-
cet, iure licito " , & iure hono- „
ris,quemsuftinet " . Casterum r s „„'7j!'«?.', "*
**1. , . . iier.§.qttod mem,
h per imuriaiTi quid recit popu- c { o/;w. vcrba Vlpia-
li Romani magiftratus,velpro- ni.
uincis pra;ses:Pomponius scri- s T ^lmtati. scilkee
h. h« «Gte. lorcttm habe- fc^K , Coj8l,
re P : h sorte,mqiut,mortis, auc mOTvt j.eoJ.si■auHer. hruw eft v
verberumterrorepecuniamali- §,Jimetu.tk ftc idemeft Iun[as'

cui extorierit.

' A v 1 v S libro vndec
adEdiiJum.

EGoputo etiamseriiiruris 1
timorem j. simiiiiimque ad-
mittendum s.

volcns,£c nolens,fccun-
dijm Icgcs.
g s Velsuturipericuli.
tamcn prcfenci mem
inftantc: vt J.ead. l,me-
tum.iij,inprine. qua: eft
'. Accvrs.

h «■ Sedposte*.m nouo s In hge)U
edicto. A c c v r s. sequentia rcs-
i ^ Viatroci. f.compul- ponsa Aiiftot.
M.etusinteRigitur,qitiCt%ditin siuac,vel ctiam inquic- l>-\- Ethic.- '

■s vel tatma quandoque:vt

doque:vt 1. 7. f•?.'%;
crHaatKscorforwelseruiMtswel £tcva-m cxpujsiua, vei 1™™"""'

\kiti<t: fecussi alterius lettis ve-
xationis,vel infamii.. B a r t.
Etum accipiendum La-
beodicitnon quemii-
bet timorem : fed maioris r
.litatis*.

ablatiua,vci turbatiua. tendus iic, vel
k *" T T Js autem.-} NS non.
V potefi. Aduer- • v's aiia.«-
MEtumaccipjendumLa- susquampatum profi- ^j^iua^.
beo dicit non quemii- ciccustodia:vt J.deact. PuiiTua,abUti-
emptJ.fi ea res.adprinc. ua,turbatiua.
^ Ec not.quod non de-
sinitur h:c vis prout * Fotcc cala-
hoc tit.accipitnnvt pro mitatis. Veci-
compulsiua: quia tesiftipoteft, licct cum periculo : vt C.de her. £imi^ c(lj.h°z
mmt.l.cumproponat, Vel fubaudi, commode. ' ^° jj^.
COntinil.'] Casvs. Dicit pra:corinedicto suo , quodnon nern: pcranti-
habebitratum,quod vi, vel metu gcftum ctit.& hoc cxpo- <juoquidem,&
nit de qua vi hteliigatur.vndc fi kidex,vel magiftratus vim in- inusuato: scd
tulit alicui fubdito,& Iicicc:huic cdiito locus non erit:ca;terum »P» ^%ni-
iiiniustealicuifacitjpunietUYpethocedictum.Legcsseq.clara: "ma maiorU
s«nr- mali. Sic Sc
1 ^ it&c cltinsulx. fcilicet quod mctus caula. Martianut in
«■^weOT.indquainertdolus^vtj.^fi.e^f» ar.l.i.§.atrocs. l.s.J.dcbe.isr.
s lurelicito.azm* iuris cxecutio non habct iniutiauuvc JVe f".??'.&"}'
iur.l.iniuriarum.$.,, 3c sacic J.adleg. Aquit.l^uemudmodum.%. ^iM™*'
magiitmtai.fy~J.deaqttstpluu — ' -—-'—'--"---
o % Susiincc^ Noi.hoi
§.fed quod principi.
p ^" Loeum htber,
" 1 sit de illis.qui non poflunt vocaii in ius : vt J.de v
_iHratibtis.fyl.de iniut vocan.l.tj. Acc VRS.
cj ^ TT Gopute.] Seruitutis. vc li ego inclufus timcam n(
|Vin peipetuis vinculis: vel r.e feruiam in pctpctuum
lauus. i. Vt\d'ic:viJ,eodJ.isli_uidem.§.fi^. ^"comparari.
M£tum.~\ Sed Tnaioris.ii^ e(t,magni,vc vcrbeium,vcl cru- °us propo(iti.
ciacus corpoiisiyc Cdetranfj.interpojitas.non vcilis, vt uo,
fupm

.ecutio non habct miunam:vc J.d,
J.adleg. j4<_uitJ,_uemttdmodum.§
.arc.l.qitod ptincipis. w ,„ u_____
s onus habcic.fic lnsii.de iur.na. nc rfolo sicri
tamen fci.o ossicio.non prite [g™^
/Honoti oniis
leseiuer ineit.aJde/-'.
E S.sida«. 7.*>
loading ...