Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 463
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0297
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
465 DigestorumLiberquartus.Tit.iij. 464

>.:-:..

3 % Dehgante.i.vet quia delegatus est ipsc,vei quia debicoiem
suura delegauic coactus.
b ^ -Ee.iucstadticrsacio. vel eo.i.eoacto.
e J Apparitore. quiabutcbacur in duobus:quia sinc iustuprin
cipis,& quia citca indebicum:sed in insetio-i in nullo ahuteba
tut: lice-t itidcx male
3. 5 Si f quis quod aduersa-
rio 11011 debebat, delegante ;
eob,per vim apparitione c *
praelidis jnterucniente , sinc
norione iudicis coat5his est da-
re: judex inciuilicer cxtorra re-
ititui ab eo, qui rei damnum
prastitcrit, iubeat d : qu6d si
debitis satisfecit iimpiicie ius-
sione, & non cognitione ha-
bita: quamnis non extra ordi-
nem exactionem fieri; sed ciui-
liter oportuit: taraen qux ib-
lurioni debitarum ab eo quan-
titatium profecerunt, reuocaie
inciuile est,

prxcepcrat.
fVideR.oma- d s iubeat. Per suum
num sigiUri omcluma_
''4/w. ? T Simplici. dicquia
dOssiciumiu- '"dex pixcepit nuntio,
dicis aducrsiis vt hoc facerct : vndc
vim imploiiii exrotta non reuocan-
P^cil. tur b ^ vt dici[ . ticit
eis,iussu ipsms racere : vr quia cauta
indrcii 116 re- magna crarralias seetis:
(jotantur ; „ vr bic, cr insta dc iudi.
fc«.imdreut*- /.«»«/,. Vel dic.quod
?"*■-»* ■"■" «""f: *c<
yijp/ viJ. hic a^or -burirur appari-

It.
peredicV

idc itce
cdicrum,vel o&ciu

■f Dolus esti ;,-:

ius crcdici; &
sine eausa condicl. re-
netur : vr supra l.cxtat,
<* Accvrs,

est.q.
*salet. Petro-
doruin lib. 5.
c.itf.

DE DOEO
S/ ^mV /w TT.itum
siat, quaiiteraiicttisub
tteniattir, aKOtstl. £««•
sittr autem sitbueniatur,
Ji per dolum qnit in ca-
ftioncm incidit.audi. Et

DE DOLO MALO f.
TITVLVS III.
integrum

beditu,

Secunda species dande.
TCilituthnit hic efiiSi cui q.
h suo obsucrit, cuius ordi
per acihnem de deh , desictente alia
Est enim aciio de doig in priuatis itt
dici/s, qut. ex mahsicijs origincm du-
eunt,idcm,quad in crimsnibui fiellionti'
1 persecutio.Et doltt

jutx quod non iicit dt sM decipienl ttlium&ih t.
aBionc doli: sed de de-
lo maio : quia per aliio-
ttem in sxSttm pnnitur
dtlut; de quo dicitur j.
eodem , 1. non dcbet,
in fin. & 1. iiacju
per aftionem cx eo eon-
traltu : vt insra eod. I.
& eiegancer.circa prin-


. V t P 1 * n v s libro vndecimo
ad EdiHutn.
Oc edid:osprjEtorad-
uersus varios,& S do-
losos, tjui aliis obfue-
runtjcailiditacequada
subuenich, ne "velillis malicia
sua lic lucrosa k,vel istis simpli-
ciras damnosa1,1. JVerbaau-

&dplosos.&estra.
else lucrosa:neeaIicui
simpltcisas damnosa. Postea potiit verba edicri , quibus conri-
netur, tjuod ita dcmum datur dc dolo astio, si alia non cornpe-
V.3X : & dari act.iliquam iusta causa suadeat. [ D o l v M. ] Qjja-
litcr dcfiniatur dolus, ([usritur. Et Seruius dicir, quoddolus
est machinatio, quando aliud agitur, & aliud simulatur, sed
I^beo rcorobac hanc dcsininonem Seiuij duabus rationtbus:
quiapotest quis circumucnirisinc Ilmulatione. Ircm quia po-
c-est aliudagi.&aliudsimulari sinedolo malo.vudeLabcodefi.
Dolut est caUiiittu, &e. Vlpiamis ptobat scntentiam Labeonis
veram elTe.[NoN Evt T. J Hicdicic, quod prxtor contcntus
oon suit dohim diccre : scd dixir malum: & hoc ideo , quia
alicjuando c(i bonus do!us : & iste borius dolus committi potcst
concralatroncsjvelbostcs.vel similes.[AiT.]Ha:c astioruncdc-
mumdatuc.cumnuila aliacompctic prodolo commiiTo spccia-
Iis,& ordinaria. Vnde siue habeam eiuilcm atr.vel condicl.ccr-
ei : liue ptamoriam , vt act. de eonltituta pecimia : siue interdi-
itum vndc vi ad rcm r.-cuperjndam : ista mihide doloact. non
dacur. Irem si stipulatus sum cum Titio ne dolum committat
in concractu, non habeo acr. dc dolo : quia habeo es stipulatu.
Itcm d aliquis mc dolo indu\it ad aliquod rurpe facicndum:vt
quia ptomisi hominem occiderc, non datur mihi hxc astio:quia
ex hac promilsione ei non tencor. Item si minor ium , & com-
petit miht in integ. resti. non darur haic aiftio. Itemsihabui
aliam ai5lionem, qnx tempore espirauir; non datur ha;c acr:
[Si qv 1 s. ] Titius tcnebatur mihi ciuili es vendito : qtia:
dabarur propcer dolum commiuum in contraitu, vcl hono-
raria ast. puia furti: quia furtum commisi dolo. si dolo me
induxeiir 5 vt ilbe aftiones :n Aquil. ftipu. deducantut: si vo-
luntarie , Iibero eumpet accept.vtpet padlum-Je non peten-
indo rcnebatur mihi act. furti, non postum a^ere tlc do-

actiones nudo pasto co!luntur.[N o n s o l v m. ] siue habeam
aliquod auxilium contra eum dolosum , cum quo eontraxi,
siue aducrsus alteium , non dacur hxe airio. vnde si pupilius
vendidit praidium Titio, qui collusic cum tucorc pupil3i,vtpto
niinori pretio haberet: pupillus non agit act. de dolo concta
Ticium : quia potcst
tem cdicti talia sunt: Qv&
O L OmM ALO FACTA ES

SE BICENTVR ni SI DE HIS
B.EBVS AIIAACTIO SOS
ERIT °a .ET IVSTA CAVSA P
ESSE VIDEBITVR, IVDI-
CI VM 1 D AB O.
Illtt esi bona desinitio que conuer-
titttr cttmsito desinito: alias secu*.

agere tuccta; aducrsus
10 tutor non sic soluen-
do : pupillus agic ait.
dedolocorra Tirium:
& est racio: quia vide-
tur habete acc. ilre pu-
pillus.naw.&c.
fs Hoc edisso.<iuoddi
infra.5.).
g s Ef.ponicur a pro id ■>
cst.

■oidcst,

h s Subuenit.contra b * Fallaciis oc.
quos cst" occurrcndum: c"trcuilum.
\tinsradeiusii.l.sed&
si pupiUut. §. item si + Inhaucd!,
phtres, versi.sed 0> fi ^nhioni Cic.
aiias.Si diii s. de procu. "i-%-,S'i-
;.;»„,,/..
i S N^.ideii.vt non.
ks Lticrosa.vziiic.c & c-Lucnim n
• msrat "

2. s Dolum malum Scruius
quidcm ita dcfinit f, machi:
tionem q_nandam alterius de-
cipiendi causa,cum aliud simu-
latur>& aliud agitur. Labeo
autem , poiile & ilne simulario-
lierid agi,Vt qulS circmnue- j.dereg.iur.l.nonsra7i- ""oexruo.10.
niarnr: poise & iine dolo malo d*ntur.%.nemo. stq1rfbee CM"
aliud aei, aliud iimulari: licuti ] s Damnosa.vt d hic, d D^

faciunt, quiper huiusinodidis-
simulationcm dcseruiants*:&
tuentur vel sua, vel aliena. Ita-
quer ipie sic definiit, dolu ma-
lum etle omncm cailiditatem u,
fallaciam x -p,machiiiationem y
ad circnmueniendLim z, fallcn-
dum , decipiendum alterum
adhibitam a.Labeonis definitio
vera est.
BpnmefidoiHi^ulcontmittittir detiir.-Njm cucntus s / ludii
aduersus hosies publicos. B A R t.
3. s Non ftiit antem contecus
prartor dolum dicere: ied adie-
cit 7/w/»OT:quoniam veteres do-
lum etiam bonum b dicebant:
&prosoicrtia choc nomenac-
cipiebant, maxime si aduersus

Insti. desidet,
re.§Jedquia. plicitas esse
m s Dolo. Scdtniidsi °ebec:
i.ivr.a e^dokscom- /rX_a.c.
mittatur^Relp. looim. jocum j,attt
habecha:cacc.Iicct hic criamsiinvni.
Vipian. nonexponat:vt « rc tantum
«rg.-5.deneg.gest.Uu;). **» & -^
re#Bn.& §.negotium. %'g^;_
H s Dicentttr. & eiunt atchet>-p.r«.
facta secucdum Azo. nii.
imo & si 00 ctant,!icet
cum ctccdu tunc 1lo:

iia mea voluntate Titium liberaui, sivcrodoloi____
, dabitur mihi ftaic actio, & elt ratio; cjuia huiusmodi

IUS : vt J.depec
debetur.
O s Miatttiiononerit.
vt ex furco furri, & es
iniuria iniuriaru , & sic
deccccris. Accvrs. i
p s Et iusta causa. hoc
dicitur propccr ea, quar.i.s

discre' g ludiciu prt
•tisssee assione, Ji-
' ' sire-uwcS
aJii^

oleum.§.si.cum l.sequen.
q s Itidicium.id g esi: acriodedolos alias iudicium pr
cione ponicul, & aliis modis:vc no. Insii. quib.non esipe
test.§.ij. .
1 s Et sine simuiatione. vcinfuno, lapina, & sic non elr gei
ralishaicdefinitio. Accvrs,
s s Deseruiant. alias seruant, & alias deseruUnt. & est exern-
plumjvtsilacronesplures ceperint,cum vni eorum in rcbus
veilent saccre grariarri , qua:runc numquid sunt ista; rcscua:?ipse
respondct ironice,n6nne vosbencscitisJlrcmpotcst poniexem-
plum dc bono dolo de capto _ lanucniibus, tjui firnic h sc con- b Doli boni
tcaccum, id eit dcbilicatum. Item siquisfinxit se sacerdotcm: -xenipla,
irem dt co , cjuod faciunt mercatorcs, qtii mnsferunc in alium
qui se finiic velle occiderc puerum.vndeipsc aic: §uidijstmulat
r s Itaque. quia superior non est gcneralis : nec conuercitui
cum suodefinito : itaque, &c. & sic leprobatur , cjuod est s. de
pacl.l.iurUgentium.§.dt>h. vc! pocest dici vtraque vera definicio, » Calliditas
sccundum quod Labeo lareius , Scruius stridiius nomcn doli vbifiac.
accepir. ' \^&
u s Omaem caliiditatem, qua: i fit tacendo,& sic in animo committatur.
secundum P.vt "j.de act.emst.Ly§.pen. t Machin.iio
x s Fallaciam. quK k fit in mericiendo>& sic verbo:vc ~j.de surt. vii commitH-
Lfalftc.^.siquU, wr.
y 1s Machivationem '. quaific arcc vcrboium: vt insta de aH. ^?."1?" a„^.
empt.LluL<$.idem, \i0rioZ rrf-
z <s jsd circumuemendiim.tedde singula m singulis. dcnda.
a s" Adhihitam. contra ius,& concra bonos lnores, propcer id, n Dolus etiam
quoc! est ~~.proxim.§.&: facit ~j.de nouat.Ldoli.insin. ~Mai* bo""J
b s Dotum etiambonum,hc sic noc. bonuin n &malumdo- '" , ([jj
lum : sicut ° bonum & malum vcnenum : vt infra de contrahen. aiiqUOd ben->
empt.l.quodfepe.^.j.versi.veneni.lt. ~~,d» ver.sign. 1.3* venenum. p Solertia ?">
c k Prosiltrti». i. P astuti?, ^stutia.
z~\Hc.
loading ...