Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 487
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0309
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
487 DigestorumLiberquartus.Tit.iij. 488

I rytraqiMm, nic iud •> m:i<<o,iiOB iuo —f.........—
ielione r n conditione fuit rciieta: ^ £i, quam varnalem poiscs-
£. ,? - fr «cu rssei aocoska tar- tacis aduerfanus mouere ctz-pir:

t vindisiaad » s F''w*i34.t.acausaeognitaapud pmorem:vt/»/?.*/*lib.§.'y
liberute p«- b s N«» t«w. tieque seruo:quia iam secit ei,quc«i debait: pe-
doeere, pio -Ul. fc2tribus,quiadt; eis nou fuic grauatus.sed videcur quod hec
«usj togmca j[Der[as [lotl (aluic dupiici racione. Pnm6;quia contra volunta-
P« ucere. I[m jct\w»tfci elt data, vcl craditj^ergo non valet:vt J.aJ Trtbetl,
i.Ji cui purh.§.j. quz est
• concta. Soi. stu acopi- tcm vindicta 4 manumittcndo
fa C*»>'- t F'o tur conSrtt, pro J prtier. , •/■ __ „si _„ _„
**»• nurjli ' propneacci- pCrduXCOt: qutcs lium eft an ei
' JJS**" pcitiui , 0011 .akra tideicommiiro frattibus tene-
pressa dciun- Tt*numiiTic.:vrj.«Vma- retUE.Vt tationes eorutn pro
aj voiur,:»-.;, nm&tifi.LJt<jiKlto. portionibus reddercr. Respon-
.,„„.„. • j.,»cj,„>,.»„*.- 5i>cu,„llberlirafccl,Ier,exc,u-
r^.aMbida-aanteva- fa quidem fideicarnmiHi non
lercr.Vel dicibi contre teneri ->: vertim 11 ideo prope-
voluntacem eiTec, si an- ra(£;t manumiccere3 nerationes
re tempus manumiece- fra[ribus rcdderet, ppiTe de do-
re cogerctur:potclt ta- , . *
men spontc manumic- lo actionern in eum exercen.
xmvtthk. x.Sccundo nuirtitu& veVditionemimpe-
Vidcrur no teaerciquia *^ ' ■ *, , . a/
aotc conditionem data dst, ttbt acltone de doio, vel actione
iibettas, sub qua suic in satlitm terttpnr. h. d, quod not.
ieMa,non yalet: vt j. B A R T.
de cond. & demJ.qui he-
rtdi,§,sin, Sed dic qudd xxxm. Vlpianvs llbro quarto
d P#^*,w, hicsubdTOodp,nonsub Opimonum.
Jiaione non conditione fuit rei.ift.
inducitur
%jss" * dicireu^ap7osita'cau- tatisaduersariusmouereccepj
tiim pto fc, possec anrc & posteaquam opporrunirarem
cam implctam nianu- emptoris,Cui venundaripotllit,
llS/J-Slt^ peremit c,destirit: placuit pos-
red.1t1Jt.Uii. %.qinhitt- C _, . . * . * r
commitsarizm. tamehic icHori hoc nomme actionem
noa posset :quia esset jn fastum cuin sua ^ indemni-
gtatia aliotnm, scili* [ate competere.
ccc coheredumivt j*. de
condit.iy demtnjtr.l.qui Qtuopus cceptur/i tnsuo admei
duobui. vtilitarem non permtttit persicere,
1 Ei.] C a s v s.Pos- alliorn de doh tenetnr. Bart.
^sidcbam liotum:5c
nvolebamveu- ?"?*. In E M t,bra 1«*dr*Z™$™
deretibi Ticius mDurt sicundondSttbinum.
mihi quaistionem de ^Jcum mihi tc permililles e
i!oc° V *J3F!i ^saxum cx ■foi,do tu° eiicere>
%m"^"Z bl1: sTauum tibi vs1 creram3 vel arenam fodere,
jemper deno- emiiti.&lab alio: desti-
lum' -JJt^* l'r C3lren Ticius ab agendo. Dicitur hic, quod iste Titius mi-
/ 'Asiiontde hi dc dolo tcnetut: ycl in faftum , ii fuit parcns, vel pacronus.
dolo.vd in h- VtVI AN.
Sum tenetur, c s Penmit, saciendo cem licigiosam : vndc e ncc voluit quis
1ui ,tr'noliri cmercnec tJebatKvt CMlitig.i.snJnprinc.
1mpc'di1irt!m d s c»m ^.id est pro sua.&c s Et aceipc hic s contra g pa-
X Asiione in tronum.ycl patrem.contraquos ceiTat dc dolp.vr s.eed.l.no» tie-
&a5,non do!i bet.infth. de quibus vcrilimilc est quod iropcdiant propter spem
agere poiT» succcssionis.
a£oma!£ C/r«ro-3 Casvs. Excausadonationispermisistimini.vr
simaj JpotTimqua:rcre saxum tnfundo tuo,& cxttahcre:fcci cxpen-
■SAciiodcdo- 'as ibi, postca non permittis mihiquodcxtraham.Dicitur hic,
lo non datur quod non habco niii aiiipnem de doip contra te. & hoc intei-
aduerius pa- iigas estc vetum,quando illum sasum non exrraxeram. Sc lic
tenics, & 03- non ob.cofnj^ ^0^ bujc ]eg_ (ignatunimo obllar quod si alias
■ Laoidem in 1Kum eonttaxi, cx eo cpncrastu ago : vndelocum non habct
ati-.i.o.don.ii.i baeclex. ^
iuisii exemptu, « s Si ehm mihi. Gum bae lege coniuneenda elt /. quisaxum.
Jl ipse domi- j.*^aVidenotataadeam;&scripcaad^/.;^m^.j.^/r//ir;
riui enirni po- wr,_ C v i * c. " * '
tu"nrcivindi- c ^ P'rmisjjes.scilicer ex causadonationis.
eatione peteie s s AHio, hanc Icgcm inteliioe , secundum loan. quando non-
possumus: ipsa dum eiemit. alias haberct locum in rem aftio: vc insrh de don.
yero damna, l.quis/txum.^ax^ concra.& itaha;c cessaret,niii ad"damna: vt
jsstone dedo- j-^ ^u.eitm qua. Hodie h vero non dacurdc dolo hoc casu,
loinoitdii vero ,* ■*,._.. , . . . .
eKcniptum, ex cum cornpcrar, condictio ' ei lcge quando donatioms caula
eausadonalio- pcrmiiisti : vt C.de denat.l.si qukargentum.§.penult, Si vero ex
nis,li idgra- aiia causa conitenisti, ex eO conrrastu ago. & sic seniper cessat
tuitopermisit, harciex.
petcra poiiu- p ^ Dedohmalca&iotoeHmbttbebit.quoniamfalhciztuafa-
pratii^errnif1 aum ^' vc eS° ea 'n re silinptum facercm. l.i6.§.vit.JJUprt~
■ . [cript.verb. Casvs,
■ ] C a s v s. Pone casum hoe modo : & sic non obst.
:: Inititutus fui heres sub conditione si darcm decem
vsque ad mensem:& testator mcus multa iimiliter Iegara
)n°rasiu reliquit sub conditione.depp(itatius,i. apud quem dcposiru suit
testamentum , dcleuil iHud reliamermim , & sic non adimpleui

m

.autalio C*lquis. ] Cas

condicionemmuia ignoraui condir. & quia uoa dedi decem Ti-
tio : ideo amisi hcred. et pcr consequens legatarij amiserunt Ic- "
gata,ciim non valcat ceitamentum.Dicitur hic,quod ego heres,
&etiam Icgatarij habcmus actionem dc dolo contra dcposira-
tium delenrem:& iic consuiirur nobis per aft.de dolo.
g s Aciionem. Imo - * Actiotie je

& sumptum in hanc rem fece-
rim, $c non patia^is me io!lere:
nulla alia, cjuam de dolo malo
aclio s locum habebit 0.

vidccur quod aftio ie- dolo legatj.
gisAquil. 8c adcxbi.&: ",s>&"«edi..
5 ts ■ - j 1 a --* tenetur,
qutl. t.t}ui tabuttu. qua: ium deleuit:6j
est concra.Sol.hic non- hu Uge. Ima
dum aditacratheredi- Aqu'liana: VI
tas : ibi erac,& ideo le- hac, ^- -•""

Otti tesiamentnm deleuit,____
.«/few™, & hmM d, d,h. ec,Arh &'",': * *■
„ ° txhib. cum dominus
B ART.

I n e M libro trigensmo
ad Edictum.

fastus lic adic ^
rediraris, secundumM.
hoc non vaiet:quia ciic
heredirati adquiritur:
SI quis rabulas cestamenr; & CiC P" corisequcos
apudsedeposicas,post mor- h"edi s™.-«'s^
a. ■ j 1 - 11- ad legem Aqutl. I. blttc
rem reltatons deleuenr^vel aiio scriptur&. sed aliud for-
modo conuperit:heres lcripcus tc1 in re herediraria:se4
habebic aduersiis cum adio- tabn!* non sant«
nem S dedolo. SedcV his,t|ui-
bus legaca dara sunc, danda erit
de dolo actio.

Dolm cttm <

xxxfi. Ma

ensatttr.

k n v s Ub,

sectmdo Regult
SI duo dolo malo fecerinr,
inuiccm de dolo non ager h.
Qtt&diElasunt antmo commen-
dandi rem, ailionem de dolo non
parittnt, niji causa decipiendi em-
ptoremsmt ditla, Bart.
xxxvii, ViriiLTZVslibrotjuitdra-
oqunrtoadSabinum.

■pi»-
..Alij d-cunt,
quod hic, vt pcrpciuo
elsec apud hunc, fucruc
deposita: : ibi vcro ad
tempus. 3 .Tu dic,qu6d
hic sub conditione crat
instisurus heres, quam
adimplerc non pocuit,
cuin dclata sctiptura
ignorautr qualiccr erac
hercs : ibi autem adiuic
hereditatem institutus;
& lic etiam legata ca-
dem coditionc suspen-
duntur hic.

SI &
Ve.

. ] Ca

Q

Vcndebam tibi do-
mum , qus combusta
crar: & ego, & tu scie-
bamus combustam: &
sic ambo in dolo su-
mus. non agitur de do-
io: scd compensario flt
cx vtraq; parte. & pro-
batur is casus insradt-, b Compesatio
contrttkend.empt.l.domum.injSne.Vcl poncaliter huac casum;vt „°j' ' !n .^
scripfisupradeeo,per^uemstt3umertt.l,sin.§.Ji&sitpulator. a p]uribus: vc
Vivianvs. vuus aduersus
h »s Non agent. scilicet circa idcm b.& sic ponc excmplum vt aliu agere «5
quem satlum erit.l.sin. §.penultim. & "i,de centrahend. po1"'"" ""
* . J. , - 1 . 1 r r ,. , , ___> . tl>hin
■sin.& ytjutdve ,aut clam.l.Jt altm.§.bt

Vod vendicor ■

empt.t.di
'yt.de}

rebus diuersis

s. LexsaBo.

n si tibi feci do- cdoloso
stiuisc
&c,-

/"\Vodv

hiinaIia:quiaamboagimus: vtinjr*de^> vthit.addtgte.
■§■}•& argum.injrh de vi, & vi arm.l.colo- e> ihid. 'Ban.ia
sundum. tj Jtem not.hic argum. nihilddolosus ',4r*;MJ*«"s»
argum.J.solut.matr.t.viro. & ~j.de compen.t.st ambo.l. ¥1''". *™ V-Vs
'. cau. tesiJ.quidttm Tititun. Cod. de lib.cAU.l.ssitium. £««(£&£
retic. l.qucniam. & luuenalis : Nihil Carilina Cethe- lonunietur.
■o. Sc£ic\tinjrade dol.ma.except. t.apud.% item qutritur,-ver- • Nonimpjst
xc.MarceUils, contrasi).i,agc-
■venditor.W C a s v s. Vendebam tibi equum, vel scr- ne,uuemnoti
& eum tibi cffuso sermone commendabam : vt quia implet, ant n6
dix(, optimus est setuus,non tamen spccificaui bonitatcsiscd ji- perficit, scd
bonum non inuenisti. si dolosc non feci, vel dixi: non ^"""j : ^c
teneor act. cx eocontradu : scd dc dolo.qaando deceptus aiias 'uo "r '
3nctTeccmpcuius. Vitum. d Dolosusdo.
s Gluod venditor. cum venditorcommendate: aut esFuso scr- loso nihilob-
lone : & sic stat in gencralibus verbis : vt,optimus est hic ser- iicerepotcst.
as.aut descendit ad specia!ia:vr, oprimus ell hic scruus.cocus, «Commenda-
scriptor. Primo ' casu quandocunque, & quibuscunque non te- „cmUbus Sc'-
netur ; vt "j.de tdil.edici.l.scienJum tamen.srefsi. Sccundo S casu bis.aut spccia-
idcm Ct vitium sit apparens : vc J.de contrahenJ. empt.l.ea,qtts. libui.
& his duobus casibus potest intelligi principium huius /Commenda-
lcgis, nisi venditor in doloremptor autem in culpa fuer:

ic generali

/.5r.wjJ>.Siautem!atens:aiiiem"ptoriexprcITir,autalij.Siempto- ^^""on
EJ, aut animo sc obligandi:& tunc tcnctur asftione ex eo contra- tenetur.
ftu : vt J.de sdit.editl.l.scicndum. ').§.').versic,ea.rrl.siqttid.& de gCommend5s
contrahend.empt.l.eit.qtu.ij.rejpons. Aut iacTandi : liue non obli- aliquem spe-
gandi:& tunc ss animo decipiendi,tcnecur de dolo, quando dc- jJSjffjJ
ceptus aiias non erac empturus: vt hac t.ij.reston. Si aurem alias ^"m °doii K,
empturus erat, agit actipnc ex co conttacTu : vt insikJeaclio. neripojlic
empti.
loading ...