Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 491
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0311
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
49i DigestorumLiberquartus. Tit.iiij. 491

hoc elt ius r _
rum suaruod-
min.i_iand_t_
eoDCC.dt solee.

t Post D.Mar-
ci -onititucio-

a s Cempleri. id est roborari-.non aurem dicas desinere.
b s Co»;OT(Vfirfe£et/f.(ic,sciiiceEvrgeltumabeOjrancjuam.apa-
tresamiliis maiore ratum sit.Committitur a ramen,nec curaro-
rem accipcre cogicur,n-si in licem : vr lnssit.de curtttorib.§Aum
insiiti. qua: elt contra. Item in casu eiiam se.ure committitur.
sciliccr post veni-e seta-
risc6ccssioncma>in- i. sP.S-OredJcir :£«--.
Ctpefa-Um. vt yeod.I. . J* .- ... ^-
denique.msin.yrejpons. cum mmore, qmm vtgtntiqmngtit
& Corf.rfe i« ,gaiiwp. ««ww" natu^gesium * ejje dicetur,
ttat.imp.l.ij. fy iij. cjuz ■y» f qu&que rts trit*■ ,animaduer-
sunr conrra. MjW> 2> r Apparec minoribus
l\l r« 1 x.__ anms viginriqmnq; eum opem
suam. id t> est rerum polliceri: r_arapo_-l_ocrempus
suarum administrario- compleri a virilem vigorem
constac. 3. s Ec ideo j hodie
in hanc vsque a;cacem adule-
scenres curacorum auxilio re-
guncur; nec antc rei sua. admi-
strario eius commirci debe-

d s Legibm. vt hit,&
Ceod.l.tj. & C.de admi.
tut.l.dehis.
C s Ai honores, susci-
piendos:ad quos mioor
non admittitur , & ad- bjt b ^ quarnui- bcne tem suam

lium.hoc ramen falfupi

est; quia pius versatur « Jmnersit»

mi-sus vocis sufTruK.u
nohabetinterdeeurio- gerencibus.
nes:vt j .de mtt. & ho.l.
. adrepnb.lr.tmc prosunt Numerut liberorum nottsuppltt
;usacionem &tattm, quoad impeditndam in in-
tegrumressitutionem:sedquoadde-
l pynisarin- ctmendum konores.B a rt.

" tutela;:vt C. qui

recipiendam.
f Adultus, li-
cct habeat
rnuicoi filios,
11011 ideo dcli-
nit esse sub cu-
ras-im.io.i-.
cmsr.4diil.ji.

1. IpEM tibrononodecsmo ad
legem luliam,& Papiam.

NEc per liberos j suos rem
suam c marurius a curato-
istaWeonrinua- ribus recipiat. Qupd enim le-

rus percinere ait : non ad rem
suara recipiendam.
Princeps pottji mineri admini-
simtiomrn bonorum suorum conce-
dere: non index inserior. B A r t.

prosunr ad excufatio
nem personalium mu-
nerum : ytC.de hii.qui
eits. mersi.I.neptts. & l,
de personatibtu.lib.x.
Enique^C
irinu_
superiori: gc gibus d cauecur, vc singulianni
dicic, o,u6d illa decrc- per slngnlos liberos demiccan-
noribus, ambitiosasiit
sed principes non con-
cciTcruc administrario-
nern suarum rerum mi-
noribus cocedendo vc-
niam a_tatis. [si qvis.j
Minor xxv. annis con-
traxir:postcafaiftusest
maior,ancec(iiam p_teret in inrcgr.rest.quxrirur gn de ca;rero sir
restituendus;Huic questioni non rcsp.sed aliam ponn:quia pone
quod minor conrra_:ic:maior faflus ratum habuit,tjuod inmi-
nori setatc fecem.Dicic qu6d non restiruetur. Iccm pone:habe-
bamxxiiij.an. tutor meusdecciTic:&incepiagcre iudicio rucel^E
aduetsus heredes: tuanrefiniram causam,memaiore fa-Vo,ab-
soluiiti heredesmuncjuid potero restitui?Dicic quod dc facili re-
stitucndus non sum. q. d. non poiTum tcstitui: yerumtamen d
doio , vel cjiUidicare aductsarij,hoc est hcredum, cst fa-tumjvc
tcmpus illud labatuc: hoc est vc demum mc fatto maiore pro-
nunciareccr, cro rcstituendus ; sed proptei: leuem suspicionem,
vel fraudcm illorum hetedum, non pocero restirui. [ s'c I o. ]
Minor adiuit hereditatem patris, vel atcerius cxtranci: maior
fa_tus cxegic ab hercdcdcbicore.postea perpendit <ju6d hcredi-
las non extitit lucrosa: vult rcsiirui. bene pocest. considerarur
enim tnitium , quoadiuir hereditarem : non tempus scquens,
quo vidctur approbasse : sed potius cx quadam conscqueivcia vi-
debitur acegilfc, quali qui miscuerat sc, eiler ad hoc adstri(_rus.
I MrNoniM.j Nacus fui iiij.Kal.Ianuarij.hora vj. contraxi cum
aliquo minorc xrv.ann. Etdecepcus fui.qualicer_it computatio
temporis in integr.iest.perenda, qussritur. Ec dicitur, quodde
momenro ad momentum. vnde si bisextomc nasci contingac,
vltimus dies de medio colli debec.id est ambo pro vno compu-
tari, & vsque ad momentum, quo natus fui, computandus est
in vlccriori die : vr ctiam tunc restirni debeam. [sed vtrvm.]
Iste §.de tribus pcrsonis traitat.scilicet de fiIiofam.de patrcfa,&
de sccuo.De filiosa.dicir hic.de scruo dicir j.in fi.huius.vnde ex
superioribus appaxer minoribus succurrendum per rcstir. in in-
regr.Sed dubitacur vtrum so!i minori _xv.an.parrifam.an etiam
filiofam.minoci succurtcndum sit:filiofam.non vidctur succur-
rendtim:quia tunc potest restituedus eiTe. videtur quod est con-
tra menrern praicoris, vt subueniacut maiori occasione minoris.
vnde ira demum restituitur fiiiusfam, minor, si cius intercst. Si
vcro filiusfam.iunu patris contraxit.pacer in solidum conucnie-
tur: & si conueniarur,non restiruicur. \Kta filiu.fam.conuenic-
rur emancipacus, quacenus facere potest ; vndc porerir restitui:
& rcstituciofilij nonproderir parri. Sed restitutio ipsius mino-
.is prodcrit fidciussori, licec patcr pro filio vidcretur fidciube-

incerprecaci sunr S: ipsi '* * au-
tem perrar6 ■ minoribus rerum
suarnm administracioneiT) excra
ordinem indulierunt;& eodem
iure vcimur K Ttl!it3f P^is in pecu-
lio.quam filij:& camcn
Si dolo aduersarij ntgotium con- aliquo casu efficitur
traEiumess, vt in maiore dtate per- peculium filij.& dchoc
siciatur ,vel si HnM habtt necessa- P™" «cmplum ibi,
J . r • 1 • ■ ■ -c«,&c.Est creo ecnera-
nam consequenttam adpnnctptum, k>qil6d min|t £ rcsti,
injpicimw principium: alias sinps rucndus.&filia etiani
injpicittur. hoc dtcit cumsequent.§. restituecur , si e„: inter-
Primo ponitvnamqueHionem.Se- ^all°, con^ ' parri
i< ■ rj r • (tipulanti dotcm,ouani
cundopomtquosdamcasHs,qmcon- i?[e ^. dedjt '^
serunt ad determinationem qm- ei porest stipulari in-
stionisprmdiclemon tamen eam de- continenti dorem inui-
terminat.Secunda ibiiEtphcct. " fi!i3 = c^ inreruallo
j, * neouao

re.sed conrrarium cst. In fin.dicir , quod filiusfamil. iuiTu patris
pecuniam mucuam accipiens, nullo modo restiructur. Diftuni
est s.praar.s.quando filiusfam. iussuparris contraxit,nunc autcm
dieic quando fiiius contraxit linc iulsu patris ; nam paccr de pe-
calio tcnerur. Scd nunquid si sueric de pccuiio conuentus resti-
tuetur;Dicirqu6dn
Iii. I r> E M libr» vndea
ad EdiHum,
DEnique diuus Seuerus 8c
s Imperator noster huius-
idi consu!um_ vel pr_esidum

decreta s quasi ambiciosa f elTe &

scd iilio conuenro peti-
tur rcstirurio: &silius
tcstituccur. Scd vidctur
quod filius sic rcstitue-
dus,eum patcr dc pccu-
: bursa r

quiaquic- | Ambicior,

quid soluir parer de pe- decrcw ...
cuIio,de bursa filij sol- fandcn__. /.
: cum cius sic peeur ""^'"P-J- 4e
"n.h_.c ramrn f„Is,,m - . ,.or

nequaquaro. [st qvis.]
Cum minor eiTem xxv.

tionem cuida pra;doni;
an possirn restitui.Ec
relp.quod sic.postea fe-r
cic parer paflur

itamus, an fineml. Er placer p«edo iegat.
( vc 5_est consticucum) iiquis

nhe-

1. s Si quis cum minorg
contraxeric , Sc concra^tus in-
ciderir in rempus. quo maior
esficirur : vrrum inicium spe
iede:iiiius ei consensic;
. ■ & sic la-sus estmunouid
maior fadus coraprobauenr m, f0cefi _esticm, Dkltur '
quod minor gelserar , rcsti- quodpoiest. Sedpone
rucionem cellare. Vnde il- <_"6d militia fuic filio-
lud " non ineleganrer Celsus ^'f^^^
Epistularcra libro vndeciipo. Jfei^qS rcstime^
tur filius.Si vero sit in-
stitucus sub taii condi.si emancipccur a patre intracerrumrcm-
pns:& ciim pacer hoc ignorarct,eIapsum est rcmpus ilkd: & in
hoc,quod nonccrtiorauirpatrem, la;sus estfilius.dicicur , qu6d
sipacer fuericparatus emancipare.restitueruifilius. [Pompo-
n t v s.] Si filiusfa. iurc pecuiiari contraxit.& dcceptus est:restir
cui potest:& si ei filio decedenti pater successir,parcr ex persona
filij restituetur : nec refcrc an concraxit in pcculio profeflitio:
i.In secunda parte dicit idem,si in peculio castrenir
[servvs. ]Si seruus minor ann.xxv. contraxir , &
deecprus est: nunquid potest restitui ? Dicitur quod non : quia
sibi imputcc dominus, qui tali administrationem commisii:
& non refert commisic liberam peculij administrationero , vet
non. nam dominus non restituitur. Irem aliquando rencbitur
dominus rributoria, ycI aliis pluribus ailionibus, vel modis,
quibus ex concractu serui conucniri porest , ncc camcrt in his
si scruus minor deceprus fuerit, restituetur doroinus maior,
f ^ Decreta. quibus permicritut administiatio minoribus.
g <[ Interpretati sunt. Not, prajsumirur a ambiriosom rescrj- ssPr*fumicur
ptum, cum contra iegem fitrvt C.deprecib.imper.ojser.Lresmpta, «frnpcu con-
h s Ipsi. scilicer b imperatores,& non aiij.

't roasculis maio-

daca:yc I;

^ Perrarb, qiiandoquc enim permiserm
ribvts xxv.aunis, fa;minis ro_}iotibus xviij
C.dehts.qus tieniam ttsttis:l.ij.
k ^" Vtimttr. scilicet imperatorum,& non aliorum.
I s ^»/«em.huicconfusa:qua;stioninoniespondec:vndep.

b Ptinceps sp-

,n alius,
aJministracio-
ne permictere
test rcsponderi, & sic, & non: secundum quod diuersa cVcropla ffbuf """"^
danpossunr.nam si c dicas.temporc minoris Ktatis vendidit,sa- . Mitioc si ve-
aiismaiortradidic:nonrestituicur:vrssri?.j.a^A_'J.i:_rf./.jJ//;/«. diJit , maior
%.$n.&l.scq. Si4autemponas,qu6dsubcondirionecontraxit, «ad"*t. nongat.lsisilitasam.lKm potest poni exemplum in legc commisso-
n3:vt").eod.l.Mmilitts. traxic eoma-
m s Comprobnuerit. sciiicet ei:presse:idcmsiracite:vt si taceat iotc fisto si
per quadriennium quando contraftus ccnuit:vt Cde temp.in in- c°l_t«Ml> «■'"
tegr.restit.Lsin.vd quinque annis.quando non tenuit:vc C.li n.
saSJsin.
a s Vnde tfnd. pqsuit supra exsmplum in contra-tu , nunc in
loading ...