Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 543
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0337
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
54S Digestorum Liber quartus Tit, v. 544

sioiiemEeeiperetiquid.sibividebatar, qua;rens de eadem re-
spondit: & sic stulta quxstio talis est: Qtjidam minor fideius-
sitpro quodam dcbitore: qui tenebacur a£>. temporali.St testa-
bant force x. dies, quod libcrari polTercIebitor: petit iste minor
restitui, & resticucus est : & eo restituto restituta suit piistina
astio creditori : nuu-
quidillccreditot totsi tiquinquc annis nouandi ani-
tempus habebic, quod ■ m
nomine eiris actionis m°mtercem pro eo, qui tem-
competebat ab micio: porali actione tenebatur, tunc
ao solum x. dies,qui curn adhuc supererant decem
supereranr,cum iste irt- jjes . & postea in integrum re-
Yr V?ld'c>t'T stitutiM est, Ttrittn restitutio,
lolum haocbit x. dies: • - i > ■
&ideoplansietfcJquod Suse crc«irori aduersus pno

hicdi
3 T Bebitorem datur.
pro constanti haber,
quod detur : vt C. ie
reputa. t.vn. §.j.insine.
nili in fraudem credi-
torum fuit hoc sactum:
VtJ. defideiujs l.siTi-
tita. insin. Et intelligc
- hanc in minoie a adut-

remdebitoremdatur a,decem
dietum sir, an plenior ? Ego di-
dici, ex tempore in integrum
restitutionis b tantundem tem-
poris prjestandum,quantum su-
pererat c : tu quid de eo putas,
velim rescribas. Reipondit: Si-
dubio d quod de temporali

» intercedcnte: secus a&ione, in qua intercessit mi-

rjum semit la-
cob.dcE.auen-
ssapec(.ys«.
rttmm. Csd.dc

nor , sensisti, pitto verius eiTe:
ideoque Sc pignus, guod de-
derat prior debitor , manet '
obligatum.

pitU dt

DE CAPITE *
MINVIIS,
TITVLVS V.
'uarta datur his, qui propter miT
mt capitis deminutionem dehito-
■MhnessttK amiseruntsreseisstt ea-
■ sit ex ediSo de bo-

cVidcctp.t

pupilto:quia
lestitnicuc ciim non te-
ncatur cu eiFcctu: ideo
ttec creditor.scctinduni
Ptttcent.i.Vel dic idcm
in vrroque, vt si (ic in-
tctcclTeiinc, quod te-
- neanrur:vt cum aucTo-
' ritace tut. vel curat.
vetetiam sine curato-
" re si eum non habcnt:
& quia tenentur, rcsti-
tuuutur:& pct conser
qucns creditor in prio-
rem dcbitorem: vt bic,
&di&ai.vn.C.derepu-
tat. An verd sic quod 7tYam gZ^'^'ZpTte'mlnVHsmt.
non teneatur: msi na7 Capite minuitur, qui in suo slatu non
turaliter: vc qma Ime mancU ^ . • Ubmpsm6at -vel ex
tutorc,veI cnrarore, eius p£regrinm ,-jel ex patres. siliuesa-
cum haberet eum?tunc ^jj^ interdum ex contrario qui ex
- OnonreuitHicun&per siUosam.sitpatersamiliat.CyiAc,
r consequcns nec credi- *
* tot: vt Inilit. qttib. mo. I, G 41 v s hbro quarto *d
'B toU.oblig.%.pr&terea. ' EdiSum pnumtittle.
1. b s K?siitutionU.{Asx\.
c s SupereratJ. tempote inteice.TioOis : & sicdabuntutx.dies
'■' pecofficinm iudicisex tcmpore e dat* testitutionis: secus in
" mulierc: quia tunc statim currunt ipsoiure : ve "}.adFeBe.l.debi-
t':::.^M.& Lqu^mtia.^. st mulifijy §. sicum epm. & estracio:
quia ibi itla incercestio stacim iucsKcax est: & ideo statim potest
agi contcaptiotem debitorem ; hic non,ni(i pecita resticurione.
^ Sed nonne concra minotem dcbet agere ? Resp.non : quia re-
stitutionem cont ra sententiam impettasset: imo etiam exaiTram
pecuniam recuperaisec, & inde mibi imputari non potest: im6
quia iam restitucus est.
d ^" Sine 'iubfa. humititct stultc quxtenti respondct: sic &
atias econtra ]Je tesla. I. Dmititv. nec enim debuic se scioium
c <s Matiet. Imo non mancc quasi noaatione sublacum ,nisi
aiium fuic.vt eiset tepecitum : vtj.rf^ noutt.l.alinm. & C. etiam
ohchiri.pe.pig.Mnc.ptss.i.y Sed dic fuilTe a£tum. i. Vcl dic ma-
net.i.iterum in obligationcm recidit per testicucionem : vcs.ee.
l.patri.i.penult. 3. Vcl dic prpprie : vc yad ViU.t. aliquando. J.
pen.^us vltimanon placet.

DE CXPITE MINVTIS.


supra dc !

r,qu£ iurea8itmii,&per ojsictun
icdeiUttjquttsit per siatta■ muta-
inceg.resti.l.i.&i.

icdcsi- Patre
Biat»r a iutis- si'tut. qi
ccnstiko. minui:
nis, s. iuterueni
nando, vcl simii:

Apitis. ] Statta. Nora capuc <* poni pco statu: &
statusconsiftitinttibus:vt 'j.eod.l.sin. Sed non *
dcturconuetcicumsuo definiro brcc definicio:
filius est sui iuris : & iic mucac stacum : vr
■. iaspa.po.sel. inpritr. & tamen non dicitur capitc
adMace. l.v. §.sin. Sed dicas boc facfo homi-
, vel vcre: vt ercuncipando , vei dam-
do , vel incetprctatiuc : vc patre adroga-
l. de ttdop.l.sipttter.

to -' qnia rarerpretamur & fiiij adrogac

& l.is.§.sin. & j. eod. L liberos.j. resjen. sccus si Dei iudicio : vt
diffumosi. •
PErtinet. ] C a s v s. Scire debes cres csse capiris demi. vr J.
eotU.vlti. &dicit, quod istud ediftum, de quo rracratur in
hocti. Iocumhabetirtminima capicisdemi. Ilii cnimquipa-
ciusicut ca. de. maxima.
Amiis minutio ,el medi™;°6 '°aX
„ - c conuemri,illi tamcn ll-
est status tpermu- iorum Ioco conucmim.
tatlO. tur , ad quos bona eoril
HoceMum ka- perueniut. & hoc dicir,
bttlommm capitit C^T.jIn isto§.ponua-
r, . 1. tur vcrpa pmoris ,R
qu&sahM ciuuate scirc debcs,quod dc iu-
contmgit.- non in alijs.hoc dicit. vel [C ciuili si cu cocraxistt
breuitst: Hoc diEiutn habet locttr» cumaliquo, cuiussta-
in minima cafitu dcmmatione tan- tas.ctt P0.?"
tum. B A r t.


rois

calii

t]u?libct obligatio
ir:sed de iurc na-

t:&Ii

PErtiner hoc edi«StumSad eas
capitis deminutioncs, qiue
salua ciuitate contingunth.Ca;-
terum sine amissione ciuiratis ',
ilue libertatis k<» amissione cpp- «'us^status eflet
tingat capjtis deminutio, ceila-
bit ediftum : neque poiTunt hi
penitus conueniri * f. Dabitur
ptane a<5tio in eos m, ad quos
bona peruenerunt eorum.
J Aic pra^tor , Qvi, QVysyri
P0STEAQy_AM QVID ~GVM HIS alius est r

il.vtdietumest,
tollacur: tamen pntoi
enm resticuit cx auctpr
titate sua:&agecm cnrn
eo ast.in fadum es hop
cdicto, ac si nunquam
" t eflec mucar
tns. [hi cj 1.] Piimo
postea mutatus ellsta-
tus eius. naprirnofuit s
sui iuris : mod6 autem C
efFeaus est alicni: vel cl
£ conuerso. iiae dubio .

lal. hicdi-
, qiioitiltc

; mris ngore: qui

.scilicet c:
uiliter de ecquod prai- tl
ceiserat aftum, vel sta-
tam miicacum jnatuta-
litcr aucem sic. Sed po-
ne , quod post capi. de-

ACTVM " 3 CONTRACTVMVE
SIT, CAPITE DEMINVTI, DEMI-
NVT^VE ESSE DICENTVR : IN
EOS,EASVE PERINDEj^VASl ID
EACTVM NON SIT , IVBICIVM
DABO °.
a naturalt obhganone, nec eum im- . fat sc m adrogacionem.
peditpostea ciuiliter obligari.BAR. & tunc contraxi: vel c
2.J Hi,quicapiteminuun- oauerso. & dic quod
turP,eXhiscausis,quxcapitis hoc edi?um d,e hoc
, *,*» r nou cradtat: vnde noa
deminunone prscesserunt, ma- ^acur aclio: & hoc di-
cit.& duobus modis ic-
tellijjiturciicaliteram. [mem0.3 Si quisdeliquic,& posteadc-
dit ie iu adrogatior.em , nunquid ideo liberatur , qu6 miniis
puniatur ? Videcur quod sic: quia nouus homo videtur: tamen
contiaiium est. quianon desinitteneriex primo delisto. [ e 1,
stvi.] Debicorem meurs adrogaui, exringuicur aclio. ounquid
Ii curn icerum emanciparem, restituetur mihi mea actio ? Dici-
tur quod non. * [ h o c. ] Ha:c a£tio in facrum , qua; in locum *
actionis amissa: lesticuicut, perpecua est : & datur hetedibus, & ll
inhctedes. Vivianvs.
g s Pcrtinet hoe ediSum.^noiedJ.ea.t.^.aitpr^tor.
h ^ Contingtmt,Y.3& minimam : vc j.ee./.js.
i ^" CiuitatU. qu^ est media.
k s Libertatu.^x est maxima : vtd.t.vlt. &"}.eod.l.tHteIas.§.
pe.& InBit.eo.§.j,i/.& iij.A c c v K. s.
« ^ Amisswne cluitatU ssiue Hbertatit. maxima , aut mcdia.

! homo, quod ingrcsso

I ^" ConuenM. nec etiamconuenire;
& niii fuetint restituti ad quotam pai"

nisi v[ insia eod.l.Ugatum,
t Cod.de sen.pas.lst

m ^" Jneej.vei indominum : vt s.eed.l.tuteim,§.si libertate.Vtl
in fiseum : vt C.de bo.dam.i.si -vtproponu.& de sen.pasil.si adem-
ptis.&C.adleg.Iut.de ■vipui.vetpritta.l.y. vel in silios :vt"j.de
dzm.Uum ratio4si.
n % A&um, bocestgenetale verbum,sequecs aspeciale: vt J. 1
de-verb.stgmsJ.Labeo. <
O % ludiciumdabo.i&est.zet.icmzmiTik&.um. s Nunquid&l' \
prima vrilis? Respon. ita. vrilisenim aftio non cxcludit hanc e
prstoiiaii]:quiavtracjuedea^quirare datur. ^ Iremquasest dif- c
serentia c jntci hunc tit. &illumi'»jM , quodcumeo. scilicet '
quodademancipationcm?Respon. per hunc restituitur adio [
amissa, ob boc quod alius homo esse videtuc, cum stacum mu c
tauerit : vt infia de solut.l.qui re;.§.aream.pci illumautcm nio- j
dificatur condemnacio inquantum sacerc porest silius. Item hoc i
loctimhaber, ciim quissai, vel nonsui iuristransitinali
familiam: illud non.
p ^ Minuuntur, emancipatione puts.

i, aSio pri-
1 vtilis, V»
h&arc-
HiuliJeca-

qui in aiiena
poceftate c"i
differewii.
loading ...