Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 547
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0339
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
547 DigestorumLiberquartus.Tit.v. 548

a s Cittitatts.stJ.de tud.i.auippe.^J.adTrebeUJ.namquod.
TVtettts. ]Casv s. Ista kx continuatur cum praicedenci.
Di&umeicenims. quodpcr minim.-im capitis diminutio-
joero nullum oracium publicum tollitur : hic diciiur , quod pei
ralenj ca.de.tollicur ius

. agnattoms: nou aurem
rnib. iurawt dixi.ide elt
& in cpjibusdam cucclis
legitimis. i. ex lcg. xij.
rab.dcscendccibus. nam
rutcle. ista; legitimce in-
tctu.enuai.ur, & desinit
csse tiitor Ula cap.demi.
sed & datiua ellct tute-
.Ja^vci scltamentaria,no
perirct illa cap.dem.Idc
vidctui. nam li dcfeia-
tux ex leg. xij. tab.perit
ius succedendi:alias non
tollitur. de «juibus tria
excmpla ponit.qux au-
tcmsimtleginm^aiia;,
quamex !eg. duodecim
tabul.ille. non cxpiranc,
f 3dest,agt.a- nia enim expiratcapi-
■tii, ei cogna- ^ dcminucionc mini-
S.T/cst, ">a ; vt didum est. Di-
inspc hcredi- cic enim !niine,qu6d
-latis atieni quaidam sunc
p« kgem 11.
tab. paiiunJUt.
Itaque supi

nsaamirtir.
Quodalicuisub nomine appclla-
tiuoeonceditur, iUs perempto perit
concessm : alias secut. Item capttis
deminnikne nomina iuris pereunt.
nonnominanaturalia. h.d. Primb
ponitur ditlum; secundo qutedam
iilatio: tertio ponitur ratio; quartb
ratio diUi,&iUationis. Secunda
jbij Ergo. Tertia ibi; Sed legiti-
rac.Quarta i£i;Ex noui.s. Bart.
VII. Pavlvs librq■undecimo
adEdicttm.
TVreias etiam non amittit'
capitis minutio c, excepti:
hisd)quc_ in iure alienoc apcrso-
nis f poilcis "deferuntur *.Igirur
teitamento dati,vel ex lcgef,vel
qua; quibusdam exsenatusconiuko^erun.tniliilo
personis tutelas, miniis S rutores. Sed legitima;

ijuale cst 11

XL dllpli- & hcrc.dcferunr. [ i n- tme\z ex duodecim tabulish
Su* nSrmihi laiotl ^r»«tuntur eadem ' radone..
cjuiiDge- iniuriarum:]icct capite qua & hereditatesexindeMegi-
'tilm pr™ rninuatis, adhucrema- tima; l:quia agnatis deferuntur:
u^roeuti ncs mihi obligatus. & qui^desinunt eiTe^familia mii-
£*5 . cum ,sta caius P™" tati *.Ex nouis ° aurem lesibus
Male Hal. nc concoc.s in.t.u.^.ne- . 'i t
itsirunmr. m0i vel dic aliter hunc & heredKates,& tutelssipierun
"i^T '' cai"um: quiasi compc- cjueP sic deferuntur,vt persona;
muut*. "E eiaaioiniuriaj.um naturaliter <1 *designentur: vc
(cst nam- antc cap,cls dimmup. ecce ^eserunc hercdiracem se-
"' nuc)ui<ldeiinic eam ha- . v, ■ n rt-
- berc, liccr capite mi- natulconiuJtar macri3&hlio.
r e. ] Libcttu? propter ingraticudincm fuit rcdastus in seruitu-
Tettyl.Si Ors. icm 1 qui fucrat dcbicor meus, dicicut hk, cjuod non rcifituar
hcredi taiei c.ontra eum: sed convra eum, ad quem bona peruencrunt,vcl ad-
dekrtim: kgc ucrs,|S dommum, vcl aduccsus filcym, ad quem bona pcnicnc-
?=-''""■ .„„ . c.
mr cinilitcr. D T Sonamittit. ul a elr amictccc nonfacit.
cwca n. dife- c s Cafitk mimtio. scilicet minima,
tuiitut hcrtdi- J ir Hx. kilicct tutelis !egitimis-ei kgccluodecimtab.delacis.
tat" »* e \ Aljtria. duobtis b modis expo;ic,& vtroque vt defcratur ex
ciuilia npmt leg.xij.tabu. Pcimo vt deferatui:filiisfam. qui sunt in alieno iu-
na suntj&jurc re.id cil in alienapotestate: quod eucnit induobus ccasibiis:&
ciuili introdu- quando paier est furiosus: quacc pr^ccdete eum non potcst, &
ssa:non auicrri quando libcttus est macerr.us:cuius cst tutor filiuisa. qua: tutela
rtfturaki. fackac ]i:gitima . vl i„fl_dcieg:paMh aijAs 3utem Icgitima: tute-
pro toIkrcTa l«iem^ mo»uo p.actc dcfetunturivt J.frm.trtifr.l.sinaritw.
amitti sacerc. cc ydetute.l.antep. z. Secundo dic in iuic alieno, id cst in agna-
t In iure alie- tionervt s.de iuiiitia&iure.l.siri.£{.&€ iute alieno nunc, scilicct
rio posicz per- CL'im capitc minutus cst, non olim. & quod dicit defetuntur , id
cinsur""^ i'n" ^^^fe^^.si capicis dcminutio non interceulsret. j.Vcldic
pCstacc"^- alicno,sciIiceccius,cuiusturcladcfcrtur. '
rcntti siinc: an " T ^"re «liw.Iute cognritionisproiiroispotiirimum. Cviac.
qnic in agnj- f ^" Vetex lege, lcilicet alia d , quam xij. tabu. ne contradicat
tidne .- id est supraS: infri. Et dacxemplum dc cutela e qure confirmacurcx
nobis adgna- kge Vclleia.veluri (! auus relinquac cucoremnepoti.viuopacre:
c Tutela siliis cjaccssujcumapiincipio sic ir.unlis : mqrtuo ramen parre vi-
famil. diicilius uo auo confitmacur ix leg. Vcllcia : vc J,de tessa.ttite.l.sihettdi-
calibus dcfoc- tm, §. qnisiUuiK. & llcpotius ex legc, quam e? testamenco da-
f¥.r- tur; vt~].deverb.signisi.Llege obuemre. Item da eicmplum de eo,
| Jats *„„ g" qai dabaturcx lege Atcilia.vel Iul.yelPlautia : vtlnsii.de Attil.
mCrTexfeVib* ?M-Icc:l1 dacxemplum de lege Cor. quar facit filios succelTorcs
j:ij tabul.) ca- pa«i do intelfato apud hostcs defuncto : & eadem postca dat in-
r::rs din.;;:;:■ ::::" fr,::rts \\^::X\::.::z:v:, a :'.;ri.'!a:r! vd l:.:;':':.:::^ vc! c:< iiir-jr-
tione mimma prctatione.secundiim tct;iilam: Ad quem emolumentitm,& ontu.
noii tci Iimtiir. ^- Qjjodautcmdicitdescnatuscon. s da exemplum de eo ejni
nS ranfirmen" dacur locorutoris surdi,muti,vel futioil : vc J.de tute.I.pe. Item
tur leyc Vcl- dic,quod senatuscon,"jreiiyl.sr,itres dcfuncti matriprjcponit: vt
l.:iq,& Aitilia, Initi.adTrrtyt. §.j. ergo pcr interpcetationem hosvocat ad tu-
Iuiia, Phmia, te]am. yeldic.quodapud Crzcos secundum omnes sunt istas
fTtiielx qua ie5cs notis, Sc senaEuscons. ex quibus vocantui ad hcredicatcm,
ftnatusconsul- &rutclam aliqui.
tisdcscrantiir, g s Sihilcmsnu-i- idesttiuamuis sint capice rainutt.

b T DuodecimtabulU.delat£.Accvss.
i ^ Eadem. quam staciiiidicec ,&c.
k s EtiWs. id est ex icge xij.tab.
1 1" Legitimtt.. sciliccc intcrucrtuncur, tlefcrcndajjnon delatx:vt
J.tinde lib.l.si.
m s g«<, bona racio:
usOimt ex MUo cum capitu J«j? ^ilc sonen cst.
dsminutiom ambnlant.h art. Ucec acna^r'" ""
i..J Iniuriarums, & atStionum 0s Exnouis.aovtssom-
ex delifto v.enjerjtium obliga- nesappellac post duo-
tiones cnm capite ambulant. dccim "bulas iuductas.
. p % Plerunaue. quia n
In eitm qm maxtmam,magnam, maticus vxori,& ccorra
velmediam capitis deminutionem succcdic, pcrsona; nort
patitur,exhocedicJonulUactiore- naturatitecdeiignantur.
(tituitur. Eam. vd P^m^ ■ *deo f
* ,<...|.t t . - ■ cit:quia Iiccc ienaculc.
1.5 brlibertate ademptaccapitis Tectyl.fratrum, vcl ib-
diminutio subsecuta sic , nulli rorum meminic prxfc^
restitiitioni aduersus seruum u rendo macri:camen ho-
jociisest:quia necpra:toriam- d,cP« constitutionem
.,,.,. -. .. - ... c:::-.-. j:.::„- ...:■■ :■:::■.:■
nsdnstjoiie ita seruus obligatur, sccundHm M, & sccun.
vt cu eo aiSio sit:sed vtilis a<5Ho dum hoc ad succeisio-
aduersus dominu x danda est:vt ncm plerunque tantiim
Iulianus sciibit. & nisi in solidil «fercur.Ve! yerius,?/c-
, c , . 1- -i_-,. «w?«s.uJcodicic:nuia'
derendaturjpeniiittenau mihi s nori semper noujs ic„i.
est in bona,qux habuit3mitti *. bas defcruntur: scd per
£0 iplb quod quis amittit ciuitate , "lcum-,. -.
,/J 1.? r r ,■ 1 T Kttturaltter. i.no-
perait tmtfita bona jtta jtne ahqtta minc; 0U0(i eIl imrrtu.
pttblicatione. Bakt. tabile, non iurc ciuil»
3-s Ite.csiciuitasaniillaestjnul- agnacionis. A ccvrs.
fa a restirutiouis a^quitas est ad- „Aif^"^1-'' „*,ff' *!!
, ■ . i_ . . ceditmattiagnatasper
ucrsus eum,qui amiilis bomsJ& Qiflcianum : inuidiam •
ciuitate relidla nudus exulatb. paricnseconcraTertyl-
„,,. . lianum. Liccccieo ca-
Obhgattones,qu£.causamnatHra- picis deminutio mter-
lem rejpiciunt, capitis dem. nonpe- cedat, nihilominus hi«
reunt: e? ioqmtur iHa lex de oblig. fiii«s, illa mater rema<-
aEtiue competenttbtu kis qtti capite an-^ ^5.6" 1£>
' „ ' * agnatis. cum emm ae-
mmumtwr. Bari. nstivoccntur)&agnsti
dTe deiinant: non vo-
cancur. Et quod dixi in matic, cutcla testa.& datiua seruatur.dir
. cit enim testatonTitius tucoi esto.iudex ctia hoc idc dicitivnde
nihilominus sunt tutorcs:quiahic Titius rcmanet: sed agnatio
tollirucmiii in casu, vc Cdele.ttiJ.iiij.8zin alio:vc Insiit.de te.ag.
fitc.s.si.Sr proptec hoc dichrflerStfc.lnfi.de leg.agn. tttt.§.si. ^ Sed '
au aghacio hodica tollitur per minimam cap.dem,Vic)eti3r quod * Adgnatio ho
non:quiaagnatussemper rcmaner agnarus:& cognatusica vt Jl*e no tollitur
agnqtus vrjcatur : vt in attth.de her.ab intesi.^.ex ijs.mU.h
s ^" Iniuriarum. scilicet aflio.&porest inceliigi,vtdiii s./.y.§. „
nemo. Vcl dic,quod toquituc de actione compecenci ipsi, qui ca- -
piteminucusest.
c ^" Silibertateademfta.^ec^m^tiCkadincm: vcl quiapailus * Libertatiit-
est se vendi ad pcetium participandum. gcaticudinc
u sSeruttm. naminseruii uondatur actio,nisi in casu:vt C.-d-i amitcicnc,&
cau.sisct.sin. Idcm dwunt■J.desiefulMotJ.pntor.^enult. sed ibi ^;^"^
dic ciati in cum acTIioncm, :d cst propter cum : vel nominc cius: :
(ic %M iur.om.ittd.l.fi qttii id.Sc ide dicunc J.-vi bts.rap. l.prttor.ij.
§.inseruu.&J.deincen.rui.nau.l.j, §.itcmhseruum. Accvts,
X T Domimtm. bonocum, vel serui.
y is Mihi. idemquoad hoc,c]uod dicic hic,e^»i//,&c.Ii ciuitaS)
& libertas salua sunt: dum tamcn familia mucata sit: vc Insiit.
de acquisi.per arro,insi.tit.
z ^" Mitti.SeA sic nonsusficiunt boha:nunquid pio noxa da- t Noxi dcdi-
bitur?Resp.non: tiuianon prodebicoisedpromaleficiofitno- tionosit pto-
xa:vt Inilitut.denoxa.infrinc. ■ : ptcr JebitBin;
a s N^.Sedcursccuscii^vbiciedimeinarrogationemmam ^jgS.
& hfc bona mea in alium deuoluuutuc ? Resp. ideoquiahic re- tnrn.
manet talis,qui obligari non potest:filius vero arrogatus potcst:
secundiim lo. s Sed nonne d qd s0lam ciuitatem amisir, obli- d Ciuitate cjai
gsri potest ? Respon. vcique , ciim (it libcr. Dicendum est etgo amisit,cxirrii-
aliudCetTe in airogato:quiaanogatus fcie omnia ictirtecivt Insi. ^j; ,t?1J"!
deacqui.perarro. nonautem indcportato. Accvn.i'. fcdexpistfii-
b ^ Exttltu. scd ccnetut illc,adqucmbonaperuetjerunt, vt di- &apotcstot>!i-
suprcteod.t.ij. A ccvns, g«i.
EAs. ] C a s v s. H;ec Icx, & dus sequcntes loquuntur quan- * Adrog.iti, &
do actiones compecunc capite minuto. &dicii, si aliqua sv^Hiecc"
ac~lio pap. minutc compctic:disiinguituc vttum descendit ex na- & sPc ■. ille sre.
liobligatione:& tuncminor cap.de.non tollitut,aut descen- [amiim bons
dit cx ciuili:&toliitut,&alsigiiacinIiccralationcm:quiaciui- amittic.
■ttiia quidem, &c. & ponit exemplum in ast. de dc-
te:vt aiiri ijla cap.de.non collitur.idem est si alimcnta,vel bjbi-
tatip

capitis dimi-
loading ...