Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 583
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0357
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
583 DigestoramLiberquartus.Tit.viij. 584

l Celsio potc-
tiori sassa re-
gularitcr nulla
est.liuesiatab
assore.siue i

sm

;;C;.-

icribit Ducna-
li.us»p,s. s>/n

atiter milcs ppstulassei st rel!e agerc.F.esp.reeonccdct miles,yel
exhacl.iibircconceditur.Atvbi non cauia mu.iu.eilet ccssajdo-
nataiius aget:vt C.man.l.per diuersos.in si. i. <s Vel lecundd po-
ne calum econtra , quod polTesTor , qui cccdebar se conuemri a
me.donauic tem milui; & hoc placec:& ponitur experiri »,pro
defendere:vt j.dere in-
dicebac, responsum est, si iudi-
cij murandicausadonariofacta
fueric, priorem dominum ex-
peiiri 3 oporrere : vc rem ma~
gis, quam lire iu milirern crau-
stuiiiie credatur.

dij.s&pe.&c sieno ob.d
ae.lcgesjC.se.^o.quia
in a&orc » lpquuntur.
Accvss. Addit.
hac gloss. positu iccnn-
' . de Raven. &

1 addit.

lum bIl. hic', qudd
>bicum<juc ccssio fit cx

e Vide Rotna-
* Vulgata e-
dit. Oc rtctsm
f Receptum

Qujpetriem rei f:i& aiknat cc.usi
tuittindi iudicist diuisirium, ipsum
iudiciitm nppottni ettitctre projru-
eiccdente m cessiona- £}ibm}~itlprore:mcille,inqucm
r.um : & hoc lit dolo fyfa esidiemtio si A H. r.
malo cauia opponendi
reodui-iore adtieriariu: xii, Marcianvs libro quarto-
eit in dolo ccdens:t|nod deeimo InHitutionum.
Sl qnis iudicij communi di-
uidundp euirandicausarem
alieuaucrir,ex lege Licinnia b f
ei interdicirur , ne conrainiii
diuidundo iudicio experiacur:
verbi gracia,vr potenriorem-
ptorpcrlicirarionemviliuseain
solue licut iita glo. &c. accipiar, & per hoc iccrum iple
as E^wVi.i.defen- recipiat> Sedipse c quidem, qui
dete iecundum lecuri- * ,. ,■ .* . * * .
dumcasum Accvrs Parcem alienauenc : commnni
Slquis. Jc Casvs. eliuidundo iiidicio siagete ve-
Ponequdd ego_, & lir, npnaudiecur d. Isvero, qui
remcom- eniir, si expcriri yelir: ex illa
dmid.i?iui Parre cdiai vtatdI e»SQ*

issqoocj
estnot.Etinhoceitpe-
regtinij : quia alsignan-
tnr tria cottatia.Primu
-■ respicit solum in litem
s cessionatium. Seciidum
" c]uemlibct ceilionatiii.
, Tertiu quod cessiona-
riocopetat ius agendi.
-•ersat.insi.&L

habei
miincm

ri,Ac<M;.i-

aclte (juod r;
rundam teri
etat ciadiudicat
plus el nobis ol
vndc cjuia sciui i
1 sufticientem ad t
I orfeccndum pio.i

, neqna alienarip iudicij
1 facieda mutandicausa fiar.^LegisLic:

/ Edieliim dc
dicij mutandi

ri:,:id: cui-
iui,livei-
:. offcr,

DE RECEPTIS * QVI
arbicrium receperunc f, vc
lcntenciam dicanc.
TITVLVS VIII.
^ tnagiliratibus iranjit ad tadices,

§.ad.exc!udeniia.}.i>isi.§.cal/.viij.ycl<lic,v* '"auth.^eneraliter.C.
rfeefj'.^>c/cr.)j.ltempupinusexcompromissonatuialiterobli-
gatui: Cjuod patet :cju;afideiuisoiaccedit: vt J.eod.LJipnpiliu*.
quod non eit in iudicio:vt C.qiti leg.per.hz.fian.in iud.l.}.$,lie.m.
ex coprorniilo non datiir rei iudicata; exeeptio : vt 'j.l.prox.Acc,
{ Compi
acfrimum de itidhibu* comprcmissa-r
rijs sermonem 'msiituit. Receftumesi
compromisium peeunii certe. De rece-
ptis igitur, idesi de compromijsarijS,
Verumquiafatts noa esi duos tempro-
mittere in aliqttem, nisi j^ « confen-
tiat, aj-bitriimqite recipiat, <%uod de-r
sertttr commimi recepto partium , ideo
subijcit , qui arbicrium receperuct.
Ee quod sequitur, vt sententiam cli-
cant, prdcipntct estsinis imiut tituli, ~Jt
compeliantur, qui recepti sunt, quidj in
se arbitrium recepernnt, Bjsc'io suscefto
persungi.Perstmguntur.sidicantsenten-
,iam. Etsententiamvocat^nonesi
per ommasententsa. 1. quid ergo.g. ex
compromisso. 'de his , qui not. in-
fam. Porro arbieer, ne't/aid pr&terea
desideres , esi disceptater eleclitt ex
compromijso partium , qui disceptandn
intra eos caust orfcium in se reeepit.
CVIAC.

. Pav

Compromissarij iudi-
ces quida stmt, etsi nefc
iuiiiVhstionem.nec no-
tioncm habeant:horum
tame ptopric iudicium '
non elt, Cum iudkium
dicimus , otdinaiiu di-
cimus.de quo Constan-
tin. Harmenop. lib. i.
Epitom. /(i.4. &Nouel.
cxi/.tjp cxx.Vide sciipta
3dinitiumtit.J.^/«-
dicisS.Cv 1AC.
EX compromisiio, }
casum.De quadam cau-
sa.quaivertcbatui inict
bittum, & in eum cuni
pcena compiomilinius:
poltea autem illc aibi-
termeabsoluic: deinde
autcm tu nihilo minus
nie conuenilti. nunquid

si'^i> Ompromissvm

beo csceptionem rci m-
dicata;;Dicit quod non:
\ . , ,~ ... ,. ^ . pctcrc tamen polsran + InhanchcS
1 s ad similirudine 111- r™.„,ml7,„T1„ ,.'»»*»* 1«*
t, . pccnam.V 1 v 1 a n, <■"■ wtrtu.pr»
gs ExceptionemS.tti* H'fi-C™ad=.
iudi.sedpasti iic,si hoc afn"np^°s"
agat\iuvis.ec.UitiSatc- d(£™ "'^'
res. §. mterdum. qus est lribus caiibui)
conrra.sed incasib.ctib. :

1 diciorumredigitur:Sc
' ad finiendas lices per-

adEdicisiT.

I libro tjuartoisso.

datut:vl quarido iutacu
est.Itcm quando pattes
subscriyserunt >>. Item * Dieedo
quando dccem diebus leiuio.ve!
tacuerut:

(VAntriraclio
nei s B^rcrar,-

les olfetrc %. ortcrret
- xx.dicit, quod de caitero agere non pote:
rcpcilor per legem Licinniam : ncc ille, cui alienaui: nam"illc
" repellicur perhoc ediaum. Vivun.
'_ b ^" Liciwiia. stulta & videtur lcx Licinnia. nam qui alienauit
. ciim delierit else dot;iinus,non potest agtie.etiamsi lei Licinnia
numquam audita fuissct. Respondetunimo valuit cius pcohibi-
tio ptopter qttardam.ad cjua:agici.ir,cciamii domiuium amisetit,
vt fmdus.S: cvr>c-(isas:vt J.ccr/.muni d::ii.l.insutnma. Et quia si
dominium recuperaret,nonpossetagere.
C % Sed ipfe.TKpctiwz addat.
d ^ Non -zudisiur. obstat enim le\ Licinniarnon hoc ediilum.
c s PM'«r. .igere.clt tamen dominus.nam e &; pupillus, & Ci-
YtJ.de reb.eoJ.si pupiSorum.-\ Itcm no. hic, quod hoc edistum
valet^etinm ad ciceprioneimvtsi agat illc.qui cmit ab alienan-
te causa rmiiandi iudicij exceptione tepellitut: sic& s. tit.j. I.
nccnon.t). exemplo. Sed forre S; ad attipncm hoc casu , vt aflor
addami>a:vt dixi %.eo.l.non sol'ssm.§ j.licet mens huius
dcatut loqui in reo. A c c v r s.

■Si.t

DE RECEPTIS, Cty I, &c.
gj«/ii de edendo, Q- cju&dam alia pr&paraeori» iudichrum dixi-
mue; de iuiicip deberet dicere.sed quia arbitrra tra&antur,~it iu-
dicia : ~>t ~].\.ytax\.idcirco de tccepthj.arkiiris.quirecipiuntura
partibia-.velecontrajd est de partibut,quirecipsunturab arbhro,
dicit inie receptiim.i.compremijsumivr C. de iud. i, tem non no-
uam.§.j.ibi,vcl qui ei ieccpto,&p.
n.qupd in S omnibus iudinmedio><,&

& iudicioium
sjujtuoc disfe-
seatix.

...,i*i quaminfine l:vt hic,&C.eodJ.pe.§.sir,
altera.~rer.licet.^'deind.l.remnonnouam.§.).n\ni(i'.]iudspecia~
litee inueniatut. i.Vc quia a scntentia aibitri non appei!acuc:vt
C.eodJ.j.-..hem cautiode prosequendalite:&de ccstituendis ex-
peiis ao prxltatursquia sufEcit pcenacornmiitiivt inmtb.de liti.

EX compromisib placec ex-
cepcionem S non jiaici; Cec\
pcena: pecicionemh, ,
, . arbitrts.&l.pe.csixiaiv:
iss caju quo mdicu jententia c<>nrra. Vel dic, qudd
non tcmt, illo si arbitri smtentU ibi non fuii pccna pro-
non paretur, pcena cnm esseclu non. m:l1? '" ",'bus cadbus
I- .-/ t> ' # . pra;dictis:hicaurcmsic:
/•"■*"'■ v.acMcit.ampc.i,
"■ riisi cssct adtum vt tam
j sententia ciTet firma,quam etiam pcrna pecacnr:vt H.de transaii.
J l.quisidem.&J.de verb.obligJ.itastipulatm.insi.^A. quod'de iu-
ramento dixi, coirigitur * pet auth. positam C. eo.'l. antepen, c \a
j I) s 1'etitionemA siue ceita pama'sitpiomi(sa:liue sententia; sta- rigi
. ri:quia tunc ad inteiesie agitut:vc ~j.eodJ.diem. j.jS.Accvrs. ?*■ '•
LAbeasjC a s vs. GesTeiam tutelam cuiusdampupilli:deinde '" ™
finicatutelamcconucnit, vel conuenicc voluic, vnde com- d ^
ptomisimusinaibittijm:atbitercognouit mtci mc,& ipsum.mc qut,
absoluitiquicitui an tcneac compiomissurnEt dicit qudd no te-
nec sententia iltacontra minorcm lata:vcrumtame si minor ite-
rum agat.pcenam non pra:ltabiE:iestitui enim potetic. Idem di-
cit secundd, qudd arbiter cogitut ferce seiitenciam; & quare ad
hoccogicur,multasaiTignacraciones.[AiT.]Cogittitaibiteifer-
re sentcntiani.postquam leccpit aibitiium, pa-na hincindc pio-
missa. Ec coguntur omnes,qui recipiuntarbitrium,feire sentcn-
riam,dummodo fint inferiorcs eo.Ji essent maiores,ve! pares,n6
posset cos cogere, & noninterest,suscepcrint in ipso magistra-
tu,ve! ante: nam scmpcr cpguntnr. Item dicic, qudd si filiusfa.
in sc suscepic aibicrium, cogi potesl darc scntcntiam: nam po-
test esse aibitei dc re pactis, & ctiam iudex poiclt clsc de te pa-
ttis: ncc ellcuraridum lit atbiteibona:fam;e,vcl non:ingenuus,
3n!ibercinus:naminfamispotestessearbiter.[lN se rvvm.]
Dicic qudd non potest compromitci in scruum.Scd ponciego,6t
tu compromisimus in seruum,&Titium. dicit qudd Titius, qui
iibet est, non potest cogi: ncc dicet sententiam, nisi hoc aflum
suecit. nam tunc cogitur Titius. Item dicit, qudd si semus, in
qucmfuit compiomissum, liberfadus suit: tunc valet senten-
tia, si confcnserit in cumsaclum liberum, hem dicit, qudd in
pupilluni, vel furiosum non porest compromitci.[Si qvis,]Po-
teslas Bonon. erat iudcicoidinariusinterme, & ce.& dicit hic
qudd ipse potcstas ndn potest teciperc compromissum : ncc nos
cogimur in eum compipmitteie. Itcm dicit, qudd si arbi-
ter compromissarius, persotdes,vel gtatiam cocruptus sit: non
cogitursententiam diccre.Itemii atbiter vitupeiatnsesla pat-
tibusjvel diffamatus alio modoiYel si paices ad aiium iueriit iu-
dicem,
loading ...