Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 621
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0376
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6ii Naut-e,caupones,__abularij,&c. 6iz

_ ^ Non ejset arbttro.ilioqaia kc\is:vts.eod.l.non disiinguernsts.
§.dies,&§sin.
Sl de re.j C a s v s. Pctebam decem 3 Titio, vel ipse a me x.
pete-ai.con-p-omiiirnus in _/_cuium,& Titium ; non valet
eompromi-um.cumsibiiplinonpossicimperarc. Vitun.
b ^ tubeat.Ci vaho&-
peti respondi non posse : ideo

e s Imperare sibt
* Impetatiui quiaa vetbum in i t
inodi milla ratiuo niodo , uon ha-
ggso perso- bet prm-am p-Esonam.
"/vicjmprswT-^ Et sic uot. nemiaem
siptrmijsum vt sihi eise b a_bitcucn,-ee
iiiuttrn. iudiccm-.vc y.de iudicl.
*Arbi-er,iu- julianut. Cp%.deiurisd.
Sioni. Sed aig.coutias.
siquis caui.l.tj. §.sinen.
■versic.si quis.ibi,ipse sij
arSauit.Scc. Sed ibi

■ qu6d non eliset arbitro a " com-
. prom__sum,vt id habetet.
In re fm nemopotesi ejse arbi-

dexvesibi ne-

U, Marcuhvs librosecundo
Regularum.
SI de rejsua quis atbiter fa-
<5tus sit , sententiam dicere
non potest: quia se facere iu-
idioire- , ■£ .* , .,
ipsa , & ftsto se ardta- beac > aur Pecere p-ohlbeaiaie-
verbo.Item at- que autem imperare sibi c, ne-
que se prohibere quiiquam po-
test.

gum. contra C.defidei-
eomm.lsin.&defumm*
Trinit.&ftde cathot.lsi.
§. huic. Sed improprie
c Arb.tri va- ibicdicituriudejc.lten_
ri_ signifiea- contra C. mand. l.in re.
*iow,' Solut-hicdiciturcom-
pron.iiTanus, ibi dispe-
sacor,siue moderator:
- , ... alibi pro bono viro : vt
j.prosoc. t.Ji soctetatem.
Item quandoque iudcx
dclcgatus : vt s. quifa

Qtti nonsoluit in termino, inci-
ditin potnam, licet admittatur mo-
ne purgatio. B akt,
III. I o £ m libro quarto
Regularum.
Sl.qui iuisus est * arbitro d ex
compromisso soiuere pecu-
niam , moram fecerit: pcenam
isd.cag.l.arbitrt. Item ex comprorni_Ibdebet:_edpost-
pmquasi delcgato_: vt easoluendo pcenahberatur *.

C.de iudic. t.apertijsii
quandoquepro ordma-
rio:vt habctur C. depo-
Duplcx hic stul.l.quisquts. 1" Irem
ptoponitur qutd si compromisero
aftio. i.infe- jtl aliquem , quem of-
Su ex eontra- fendi d ■ ^ m
Au. 2. infaslu r ,- , , ,
ex <ielifio ^^ 'ecundu quod vult!
d Hoite arbi- R.esp. vales.scdrcducl-
iru (ax eausz tiir ad atbitrium boni

NAVT.&, CAVPONES,
stabularij, vt recepta
reitituanr.
TITVLVS IX.
Vt titulo de receptU, qui arbitrium
receperunt, hic subderetur, ijn&uis atie-
. .-i,si excedit mod"amV tt0>& qwsidesmo UcoMmonymUse-
berum, fcciiu vt insiade oper liber Isi eit.nam-vtroqueagitur de altione* de
stum «bimS /fe^ " recepto.SediliaefiexstifutatioMiUla
3SS/i ^ C/.3«'.] Casvs. •*"4*»dal*i»sitosiipuUth*ia*H-
vhnrtry,^. ^Cum i tc decem t^Mptnes^stabulxrijsittuumsorere-
r. 6. Caumt- pCCcrcm, compromisi- teperunt. quod negctij gentu k deposito
mam z.-oar.i j. m(JS m armtros cc con_ sepnratur,fropterea quod ex recepto cu-
«*tmn" ^ <i=mnaco , stcisti mora $*&* i»flm tenenmr iUi, qukm depo-
soluendo. siantelit. si^- Potusset eadem ratione subijt

t ASio r<
putia.

. conteil.super pccna ot-
fcras.putgas motam,&
jiberatis, Vhun,
d 1" Arbim. sincdie.
dicium acccptu de pcc-
na:vel antequam cre-
dicotis incersit:vt s. eo,
l.ficumdies.%.fin.

o f receptitia,in cuiut locum
cejsit hodie actio constituts, peeuni^. Hd
aiiiones sunt ex contraBu. Sed agitur
etiam jn 1. vlr. de atia aUione quasi ex
malesicio,qua ijdem tenentur de damno,
quod in naui, aut in caupona, autsta ■
bulo saBum est ab-hti, quos 'tbi habue-
runt,non etiam a vecioribui , -vel -via-

NAVT.E, CAVPONES, STABVLARII,&c.
Merltb hic tit.iungitl» superiori-.quonia & hic.sicut & arbiter,
aibo prttoris hoc ordine erxt pisiti.
hiinctit. & insra de exercit. quia
s reeepta sitnt-.ex iSo datttr,etiamsi
ab itlo j.fur.aduers.naut.cau.jrtwi
■ de altione ex conlraoJu^et quasi:
<i ex quasimatescie: at hlc secun-
iquitur quando quUarguitsaclum
,§.dn.ibi non ctrUpers0ni.-4.ltem hic
(. Item htcpmna dupti,fotum efi p<s~

ex recepto obtigatur;velso>
^" Item not» dijserentiam inl
ex hoc ediSo datur asiio.cum
nonfunt recepu. %-item difse.
in isio tit.traclatur prmcipalt
sed ibi principaliter de ea,que
dario de illa. 3. Itetn hic tit,
recipit saluum so.

: ibi aiterum simpium reipersecutio.
5 It.J C asvs. Nisinaut.caup.ilabulatij restituant res,
is rcccperunt, in eos dabiiuc aft. in factum en hoe
3 ediisto. [iiaxima,] Dicit Vlp.quod manima est vti-
' is cdiisti: quia naufce, eau, stabularij surtipiebant olim
omnia, & alTociatjaot se furibus, & etiam poil hoc ediiftum hu-
iusmodi ssagiciis uon abstincbant: ,vnde statuit hoc ediirum,
vt tollancur furcs, & corum maliriis obuietut, & vt etiam pu-
niantuncum (it in ipsorum atbitrio.vt eos non recipianr.[Qvi.]
Intendit Vlpian. vctba edisti exponete: & intendit diceie qui
suut iili, qui isto edi&o tenentur: adikicns quis sit nauta. nau-
fs. Vctus.

alia

Nam si alt-

ta enim & pro cxercitore ponitur : quamuis alitcr dicatur nau-
ca largo modo. Item tenetur eictcitoi de reccptis a se;& dc re-
ccptis etiam ab alio, qucm ipscprsposuit. Sed sialius recipiat,
eiercitor uon obligatur: ncc tenetut eicrcicor : scd tantum re-
cipiens. Vndc dico gencraliter, quod si aliquid rccipiat dc his,
qui ab cxercicote pra;-
toribu,. Sed fyseruerum suorum nomt- ?oslli ^ ■ <luod obli-
ne noxa dedendo Uberantur: quod non gat.ur ««eitor nauis,
ita eontingit in tUa,qus, nascitur ex re-
cepto. Sed &in itta sa8um-vestorumx
aut ■viatorum ■venit. Cviac.
Primoponit verba ediEli :stcun-
di>, ibi; Maxima. commendat edi-
tlnm. B A R. T.
. Vipianvs libro qusrtodecimo
adEdiSum.


excra suum bffi-
ciumrccipiatjipscoiE-
cialis rccipics tcnetur:
nonautcmdominusna-
uis,vel magister.5: ha:c
locum habcnt in ma-
gnis nauibus : idcm in
paruis dicas, [ cavpo-
nes.] Si caupo vel stab.
vel eorii institores ali-
quid reccpcrunt: obli-

' isti, qui ta-
lt siabul. vel
caup. si auce excraneus
aliquis rccipiac,non tc-
necurdominus: vt pu-
ta focarius, & similes.
[ait.JHic exponit VI-
pianus , ouod cuiusque
quamcumque rem, vel
mercem veceperunc,i

It Pr^tor,NAv-
tjea, cavpo-
nes , stabvla-
RII f, QVOD CV-
IVSQJE
VVM fORE RECEPEK.INT,
HISI RESTITVENT,IN EOS
VDIC IYM S D AB O
1. J Maxima vtilicas est huius
edidi: quia neceise est plerun- nelltr, qui reccpit taics
que eorum fidem sequi, & res res,& manticam,in qua
custodis eorum coramittere. mercesporcantur,rem-
Ne quisqua pucet grauitethoc "rhcTnonTstv0*
aduersus eos constltUtU.Nam t - sU3m , veiaiienam rem jUm, ncq^ic
est in ipsorum arbkrio h, ne quisinferanquiasem- qu»m,a^siw.
quemrecipianc *. Et nisi hoc P« 1"' "ciP^ «les l^Jr'"''"'
kt stamtumsmateria daretur ■ ^™™ ** *? ^!»S&
r :, , v I1^" altenus sit les. &L ci, :'„„,.-
cum funbus aduersus eos.quos dc hoc sonit exem- m+
recipiunt , coeundi : cum ne plum,quod planum est.
nunc k quidem abstineanthu- [aecepit.] Hicdicjr,
iusmodi fraudibus. Tod a,*tm 1a¥ res

• f Tort^ legen

Im

n tiomo, velc

Hic incipit exponere verba edi- POIia'vc] naui reccpca:,
Fli R * n x renemur.
ttl- BaRTi -s N^.idcstexer-
2. .5 Qui sint igitur, qui te- citores. Vidc scriptaad
neaucur3videnduin est.Ait piae- '"Vc'^ '**'■ c Vl A G-
tor^^.Nautamacciperede- ^^Lminuequi- - StabuUrij
bemuseum, qui nauiin l exec-
cetm: quamuis nauta; appeilen-
lur omues, qui nauis nauigan-
dx causa in naue sunt. ied de
exercitore n solummodo prje-
lentit °. Nec enhn debet hxcaftiovidctursar- E Aciiode
(inquic Pomponius) per remi- bitram , sicut adio cepi
gem P, aut mcionautam 1 obli-
gari: sed per ie , vel per nauis

tancium.
g 5" ludicium. id est
acitioncm bin satSuivt ^ Assiodere-
J.eod.t.&ita.§.aitpr*- cePto nauca-
tor.&§.exhoe. s lKm 'um^i,mili«
w *, ,. n , , m rassum est
■■— — hac litera, quod aaj0_

est.

quodmetus causa : vr rumi&c.arbi.
S. quod metut casts. l.si
cutn.%.hs.cautem. sed
non est ita:quia hic nou
feruntur du£ sententia;.Itcni hxc nort connumeratur intcr alias j j_i teni,u,
arbittaiias : vt Insiit.de a£tio.§.pr&terea. Iiuspitio cxcl
|S C Ineos iudiciumdabo. Quid distec h_c aistio ab astione de- pcre aprinei".
pouti,vide notata ad 1.j .%.ex hoc. J, eod. C v 1 a c. P'0, »ec ehin:
h S _trWfWD.s.aprincipiodJnone_postfacro:vcj.«./.^^. «up-,veliU-
ac3cC,deal};o.&obtig.tficut.&j.commo.l.incomodato.§.sic!tt. ."a"'^
' ^ D«r«»f.s.cauponib, ^" Et sic not.hic tolli occasione c delin- KC[ j_cieiuei,
quedi:v( C.de La.ii,toi,t.si.§,pe.&s.inproos.§.iUud-vero satitiScc, l.jjitsin.s.firti
k, s Nenunc.C statucapcena huiusedicli. Acctrs.
I 1" §uin.auim. 6_sicsttiae. Accvrs.
5" Exercet.& sic procxcrcitore. Quis autem hic iit,habes j.
n ^" Exercieore. recipiente saluum fore,
^" Sentit. cum dicit uaut_.
p ^ Perremigem. i; qui melius scit nauigarc.
q ^ Mefonautam. i. ' mediocrem, a meibn. quod est medium.
_. Alij dicunc, i. mcliorem nauiam qui omnibus aiiis in naui
pr_est. Sed contra hoc edi-tu Pomp.est j.eo.Jji.Sol.quidam di-
lt quod hoc corrigicur.Alij,quod hie loquirur,cum exira na- res «cipere.
„ damnum datum est : arg.seo.l.debet: Tu dic,qu-d hic lo- [^f^Z
cur vbi nauta, cui non erar eommimim, contrainr, & rece- UX.
: Si. non exercitor, vel eius magister. vndc nuliomodo tene- s Mesonauiij
desasto nautarutn e_ercitpr. ac vbi exercitor contra.it: te- quis dic_tur_
V 4 netur

i*t. Solue ab
inirio, id. est
ancequa pro-
ponariam.eft
in ipsorum at-
bicr/o caupo-
nariam profi-
KrisPHtCH
proseiiiovm
loading ...