Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 631
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0381
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
631 DigestorumLiberquintus. Titj. 63 z

4 % AswM/w. Siinnauesit pro vtroque ossicio.
b s Dtbebit tili dari. aflio coocracxercicoierasidamnuraest
paSus,n6 quasi nauta;:sed quasi metcatori. s Et iic no.aliqucm '
&ng'p°- c ^ ^jWs«^««/>w^toi»s«w,idest^iBaioiesnaats,<iui
«4© operassuasinnaiiepre*
nauta & mercaror *, debcfeit
itli dari h. Quod si quis sitex
jis *, quos vulgo nu/Jtm^i-ms f
dicunt c, &c huic tenebitur ><sed
huius d fadtura ' prarstats

test.
stabantjVt exercicoi
suas ia naue portare
pateretui , ttoa etiam
* Ant.Aiig.lc- pecuniam dabant: su-
gic: £< q-dsi pC[ius V£r£ resp0nsQin

%gS£ £0^™ fait^ &*«*« !•! Sifauusnaa-

11 opcra;
auri,seM nau- aon suiScerenc.
lo.iphnauiarii d , irB;a(.ploIimi,&
lib.i.i.Himtri- tC.
«n«»explictt e^F^OT.id-estjsiisti
511.1. cosesse, aliquid surripiont aliis.
emistruiutna. s g Pnltat.exacitoi,
%$?£?. s s ^«>.«ii»i,«-
au ius tes in nauc sunr re-

tx damnum dederit S, licct ser-
uus naura non si t ^quisJimum
erir in exercirorem actionem
vtilem dare. 4. J Hac autera
actione ' fuo nomine k exerci^
tor tenettir, cuIpa^sciHcetjsua;,
qui tales adhibuit: & ideo etsi
deccrTerint *, non releuabitur.
h^kaut* mnsit. sed Seruorum autem suotum * no-
aliis in naue ei seruic. mine noxali dumtaxat m tene-
& secundum hoc vidi

eeptar.

tur. Natn cum alienos adhibet,
explorare eum oportet, cuius
iidei, cuius innocentia: sint. In
suis venia dignus est, si quales-

Digestorum,
Jett
PANDECTARVM
PARS SECVNDA/3s.
LIBER QVINTFS.

tr daridirecta,n6
lis;sieut dicitur dehis,
qui inhabitandi causa
lunt in catipona;vt s> e.
Uicit.§.insat?um.vadr:
die vciiertijid est,e(Kca-
cem, Vcl si dicas de eo
seruo, euius opeia nc-
ouaqua vcicut in naue,
patui vtilis. acc enira
pocestdiei, vt sitabcp
darqauiri datum, cuius
ppera exeicitoi non v-
ticur. Accvrs.
i ^" ABione. ei quasi
deliclo. Accvrs.
)l s Suo mmine. Cur
ergo rcpetir in casu illo
qttodmihi prtsiiterit. &
-iMin„m™,[..l.f,t„
pntre.§.si.~\e~yX\cet suo
¥porrupcagl. nomine * dcnegetuc
lcg. LHii sui ptopter facrum alce-
vimnt '""^- iius:camcn ad similitu-
RZdttsmui. dinemfideiussoris.Acc.
m«<,«is™\a. 1 T Dectsserint. s.serui.
sid. vecusedi- k ^ Sermrnm atite sue-
v.o propiiu rum_ 5; non rcCCperj[
tt^1"' saluumforc. nam tum
^ Iu4iciaqui tenetur in solidum. /.j.
ssbeauTam ie- §.itemsi.j.et>d. Cviac.
perta. Lic. m jn ^" Dan/aaras.quando
"*>•<""?'> Cs- est es quasl maleficio.alias de pcculio datnr.S: (ic nonoblt.s.eo.
mm speeiebus eicontractu:ccquandonoii dommi voluntate,ae contradicat
*rift.W.s.so- diaalex.&hocideo,quiainsuisvenia, to. vtsubiicit:& J./bc.
iV.™f.i.*. _ adKer.r>m.cau.fia.L'ycircaprin.&^,sol.7nat.l.siconst*te.§.sitn*-
sjn indice ti- r ;,.._„_ i c.a.a»d.l.in Te mandata. * Ars.contta j./oca.e^ con-
Wlotum deest, dH.l.videamm.inprmc.ckn ergo hic dcminus tancum noxaliter
tenetutiti decciTeric seruus,!iberatui:vt ~y.de noxal.l.si plurium.§.
c Noxalii id- 4igerenti*.fc Lse^ leUbTw. $ Ec not.hic noxalem <■ ex quasi
terJu cx quili ma]efici0 aari:sccundum primirm inteliectum:Iic "].de noxal.t.si
maleficio da- fa ^sis„UK!_ ^ ^ disferune <i aftioaes ex maicficio ab illis,
4 Aaionum e^ 4«* ex 1«a'> maleScio sunt:quia ia primis prxltita ab vao pce-
niateScio , & naalij non iiberamurivt J.adLegem Aquil. l.ittmiAela.§,si~pltt-
ejtcjuasimale- ws.secus inexquasi malesicio:vc s.eod.Uicet.§si. *. Iteminil-
sicio diifereu- ]a ex malefic. si quid prislatur.ab alip non repeticut:secus in ex
«* d*F* quasi maiesicio : vc ydehU.qm deie.vet esst*d.Lperceptiont.& l.si
ver'o.§.cumautetn.& s.eod.Lita.$.nouisi!mi.{^l.sta. Accvgs,
II T Si ^nalesqaales. scilicet.habcat-
p T ^xerceant. scilicet pcr sc : seciis si pet alium ; nc qui eum
yno contrahit, Scc. vt~\.de exer.l,\.§,sin. ry l.si tamen.& l.ne m
flarts.quX sunt eontra-.St J.deptcuLl.&aneiHarum.Ssin.Ve' illa;
a loquuncur quando ex contra&u:hi<

fi. datur,erit perpetua dc eojquod peruenit,
dacur aliquajscilket pro rc pcenaiiEer:vt In-

SCqua; cs: quasi
& in heredem noi
siir.de perptt.aci.§.
q T Exercuit. sinc voluacate domini.
c T Acjit indominum.ex quasimaleficioipsiusordinaiij.Si vc-
ro alius extianeus de-
quales " ad instruendam na. ^«d^numsincvo-
* „ ., ,01 iuntaieserui.mttaan-
uem adhibuenr. c..s Siplures nii tcnctur dominus de
nauem exerceant °, vnusquis- pccusio scrui, qui naue
que pro parte, qua nauem exer- ctexccbat, cx cotradtut
cet^conuenitur, ' sisirutLtJSri Vct
6.5 HssiciudiciaPquamuis ibiTreceptoTSc«
honorariasmt, tamen perpetua tlclisto. Accyrs.
snnt: in heredera autem non s T ■■$#&* "

dabuntur. Proinde & siseruus
nauem exercuit ', & mortuus
est: dc peculio 116 dabitur adtio
in dominum r: nec intra an-
num r, Sedcum voluntatepa-
tris vel dorrjini seruus, vel ii-
lius exercent nauemjvel caupo- AD LIBRVstt
nam,vel stabulum , puto etiam o^intth.
hanc aftionem in solidum eos si T Sccundspartis Di,
pati debere: quasi omnia. ou* &a?mm hhec Pnmus

3 viuo,ciimexadeli- ,
to non detur de pecu-
lio : scd hic duplcx est
racio: & quia non ha-
bcs, & quia ex delicto:
%.eo.l.H.§.itemsiser-
■4 excrcitom. Accvr.

e: qu;

lbi contingunt,
ceperint.

isolidumre-

1Uie esthicquintusqui

DE IVDICIIS ^f:ET*
vbi J1 quisque agere, vel
conueniri debeat.
TITVLVS I.
A iudicibm compromijsarijs transit

quando ex quasi malcficio.
p s Hic ittd-icia. potest legi.vt primum di£tum,scilicet,vsque,
m heredem,zefel3.mt ad eamjquat estex conctaftu.secundum,sci-
licet illud./n heredem a«Mw,&c.ad eam,qua; est ei quasi malefi.
sccunduin Ir.& secundurs hoc pluiak in singuiarercsoluictir:vr
jJepetit.hered.l.diuut.msi.Vel legas ytrumque dc Ttraque:narn

de iudicijs. Reli-
qui eciam libri sex ap-
pellancur a lustiniano
dt iudiciss, in const.Di-
gestispiasposita. Quaic
quidam putant geheia-
lemclTc titulu:quia est
dc iudiciis:& percinere
ad totam hanc partem.
Idcm ccnsenc de partis
tcrcia; cit.I. dereb.cred,
quod ea pars contineat
lib.B.qui singuii vocan-
tur de rehtcs. Id ii ita
est,cur reliqua non ha-
bct etiam generales tir
tulosireliquarumpar-,^,
tmm hbri omncs ap- /ep[cm lihl-'
pellantursingularcsies conccnw.
in d. eonss. Dcnique tit.
de ittdicijs. ad hanc cota
non * Ifdices or-
_ vo- dinarij qui.
camus disceptaciones,
qua: fiunt apud iudices,
& acccssores intiodu- . - ,. .. ..
aisIitig„o,ibos:v.aitiS?"i'M-
Haimenop. lib.i. tit.%.
Constac iudicium cit t , . .
«,w9.{'*-.id«ii, ,uJ'i"r"°'"
iudicibus. & ov^%Z,s-
ja3lss'ai*,idest5asscsioribiis.& ~apt^a/^a>,iA est aduocacis,<^^^-
^»^4»#», idest,iitigatoribus,partibus, i cinAi*», vsque ad sen-
xcnti&fn.Ltudex.yde ?e iu;L Porrodchis iudiciis,de corumra-
tione^&ordineinhuius tantiimquinti libri tit.i.traflatui;noh
insequencibus.Idem diccndum de tit.rf? reb.cred.J. Vide notata
ad distumcitulumde rtb.credit. &fusius scripca ad hunc locum. *Iu^!ci?~"a!i
Quiavero hajcsccunda pacs cx constitutiombus luslinian: om- jjw j* ^
ncm iudiciorum rationcm coto contextu iuris studiosis rradit, iujkij stptem
ideo cius parcis cit.nuncupantur de iudic. licct non sinc dc iudi- iignificationM
ciis, Eademiatione tertia pars aprimo titulo appcilatur</ew- vid<: h'c apud
bus. Reliquarurn vero partium ticuli auditoribus sigillarim tra- Ca»r.e°rem..
duntur^non integra illa pan.vnove tcnore:vc si quanapars rno S^^M*
tenore traderecur, reliqui cius libri nuncupationem sumercnt a aimimte, a-
tit.depigneribm.aas partis primo:rion ex traditionis.scd ex co- liudmixtum.
ucntiocis ratione.Vide script.hic,& ad tubr.C./» cert.pet.Cvikc. ciui,e v«°'
, ,s„ ,-------------------------------_________ velvniuerfale,
DE IVDICIIS:ET VBI QVISQVE JS?SSfc I

ad sttdkes ordinariesiid* esi,qh. — .
dinedaturamagisiratibttSMam&qui ?'~K^ P«ti
dtnt mdices, quitj, dentur, hic tttulm F°
exequitur,& quodsit cuitsosoritm com-
petens, quo iure ordi/iario in eum iudex
dari, & accipiposstt. Et esi iudieium f
disceptatio-.quesit ab eo,quem magisira-
tm causi. disieptatorem partibus dedit.
Velut arbitrium*,c$ciutnesi,siuem!t-

ExpHci

VI q^visqjve
agere.vcl conucniri debeac.
rprtpamtirifs iudicierum,nunc incipit dt iudicijs. <Zt cium "oroina-
de iudictjsinon de iudicie b. Esi enim iuditium alittd iium,& excra-
■tilt ~, atiud criminaie 4. dt mtt, ,scilicet, criminali sitsirmo T. ord'n3r""";d„e
,d.l.destirissc. ■ J : . r^" "^
V T ^''^'^■PutatRamconetuspto^rW/cji.incdicIoper- dEraliudniix
petuo scriptum fuiise de tjindictss. Malc. NamiaC.Tbcod. & tuiu , quando
sentcntJauli idcmordo ttaditur.Iddiccbat conunorus.cmiade P~~a~ s"""*
yindicationibus hic traditur. C v i a c. \enic 'PPiicS'
i> i~ Ers&'.idesynquoJoco,idcst,defpiocompeceRti:vtest ^Jr^J"
iaCpd. Ct.iac &Ma> s*
loading ...