Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 679
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0407
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
679 DigestorumLiberquintus.Tit.ij. 68o

n itinere iile , cie quo iste non senserat.secit enim iste te-
mere.quod sic consusum fccit libellum. j.Vel dic quod Ueo di-
■ lust-__us_m cit,-emere:quiasi iustam a causam habui t vocandi.licet sit nunc
Ktigan-i quot v.£tus:tamen uon.debec in expensis condcmnari: vt in auth.dt->
be.e d-_-cur •"^■^ortet.ccU.-v). fr yde leg.i/.l.quisolidum.§.etiam. alias sic:
■<,ii,*!«dL*n- « bic.Stia contrario:
*~*r»4 ^c.desiuU.frlit^x ciuinvocasTcconstiricviKica,
tbilJnj. pen. l.non ignorat. fr C. ,. ,r r , 'r . r ■
de excus.tut. l.stueriter I"ilque < nmptus aduerlano luo
A c c v b s. reddere oportebit.
. ludes supe- a % Solent. vthic\fr ... . ,
«*i«il«J.a.if.. , *?"*!**
a "a p£~ ct>S.vj. Itnttbm de ture r
&a'a°a b <J Desaito. fa-tum, soth. BART.
. <J .udicibusdeiureclubi

r consit-
non de

duo testcs dicunt
vcl instrumenturn. sic
ius probatum eititaper
-estes, '

tanribus prailides respondere
solent a: sed de fa&o b consu-
& sic sadhim ponit pro lentibus non debent prs-sides
constanti , quando de
jure consulir : seeus
quaudodcfa-to.
c s Impertire.vz !l que-
rat,plene sit ptobatum,
vel non. nam tu magis
scire potes,5cc. vr J.s?e_'
tess.l.iis.%.'u.vel si qux-

::_im
■ lu.w dubi* aiftor.S cd contra. c ~i.de
tjiw de faSo essic.pr&sid.l.diuM. Sol.
an,&q---u- ibidsittretantumqut;-
ITJZls «b««ir. --.Vel dic,licec
at conlulere. ; _ >
apnncipcdctactoque^
ri, vt ibimon a pr^side:
vt Mc.
d ts Tribuit. Qu^ritur,
i ludex supc- euiJResp.danti d consi-
liot consultus lium. <s Sed quare ma-
jb m.ermre ■ -__ si de iare_Ro_
c5 responde., set se esxusarc coniu-
gratiz suspi- ledo circa sa_cum:cum
cionenoneui- _n co c_jam pcriti fal-
__»E : 8. cur id jaimlr . __. _,_-0 f_._i.ius
2£_JSS dclinquere prarsumcre-
<Ie iure consu- tur:vt arg.insr.de iur.fr
lctcmt ,Sntc- sact.ignor.l.ij. 5i autcm
sponderec. qltjs velir referte : quia

coniilium impertire e: veriim
iubere eos, prout rcligio sugge-
rir,sen.entiam proferre : h__c
enim res nonnunquam infa-
mar, & materiam gratise , vel
ambitionis tribuit rf.
Falfa demonHratio nm vitiat
mdkium. B A r t.
lixx. PoMpoNtvs libro secundo
adSabinum.
SI in iudicis nomine,vel prs_-
nomine * erratum est, Ser-
uius respondit.si ex conuentio-
ne litigatorum is iudex addi-
cT:us * eiiet, cum else iudiceitij
de quo litigatores sensistent.
Prinatomm consensm non sadt
iudicem enm, qni millipr&est iuris-
ditiioni. hoc dicit.
lhji, V r. p i a N v s Ubro quinto
Qpinionum.
aVi t neque iurisdi6tionis
prs_e"

; iicct:vt

Usit

:est, neque a principe
> iit^ud p0£estarealiqua S pra_ditus est,
nonexpe'sa.ius.%.).cotl. nequeabeo,quiius dandorum
■el de- ix. suiScic cnim, 6cc.\$ iudicum habet, datus est ^, nec
auth.de man.princip. ex compromilso sumptus , vel
ex atiqua lege a. confirmarus '
eft.iudex elle non potuit k.
Aiiqtiando ex necessnate iudex
commatit mntio, zit causamdiri-
mat. B a r t,
i-ixii. Idem tibroprimorfo
ossicio Consuk.

NOnnunquam f solent mi-
gistratus populi Romani
viatorem' nominatim vice at-

.potest. ^pxtrocinU. calUt.ti/,
" Accvrs.
Sliniudicijs.] Ca-
svs.Ego,S_iupeti-
mus nobis iudiccm dc-
legari. cum volebamas
pececeBernatdum, pe-
ciuimus Albertum : &
ira errauimus in nomi-
f.m'iw<U. ne. quis eorum erit iu-
C,i.ie ams<m dci > dicituc quod ille,
M- in quem conscnsimus:
quia si effet , scilicct
sensimusjillc crit iudcx:idem cric si sucric crratum inprarnomi-
nc,vel cognomine.Qua-auccm sir diiferentia intcr ha:c nomina:
dicirur lnss.de lcg.§Jfquis in nomine.
t Errorinno- ei_J Prwominc. idem siin agnominc e, vel cognomine;vt-»/-.
mine, vel co- deleg.§.ssquUinnomine. & facit j, de retwnd.l.idem Pomponius
guomsDciud.. siribit.sisrumentum^.si.
&,eZ? tl s\Vi^^lioni ] C a « v _. Qn, lunidi-lionem non
l-rocerTuin, & V_/nabet ordmanam.vcl delcgatam.vei « lege:an poiEt essc
c_us_tn. iudexrDickur qu6d non. V t vr a N.
s s S?' nequs iurisdiSioni. sc.ordinaria; cum adminii-ratione.
» ^ Aliqtia. sinc administratione.
ii j Datus ess.de qnibus habes s.eo.l.cumpr&tor.§.},
m <s Bx atiqua lege. Qiwlis cst is , cui magistratus mandauir
suam iurifdi-tioncmivt legatus proconsulis. C v i a c.
/LMprocon- i T Lege consirmettus. id '^ est consuctudine : vt C.diemanc.lib.
(uetudine. t.j.frsin. i.Vel dic quod ctat alias iudcx,sed non nosterjscd nos
prorogauimus eius iurisdi<-tioncm:vt s.eo./.j.j.Vcl dic,Iege,sci-
licet scripra:vt s.de iurisditt.emn.iud.t.frquia.
k s Nenpotuit.vt. C.de iurisdiit.omn.iud.l.priuatorum.
~ ~TOnnunquam.~] Cas vs. Vocaui caadiusproaliquaparua
e:putapro __.ne,vel simili.iudci delcgauU^uendamnun-

de h<

ripli. alitcraccipitur s"
: viarorc quidam hic ii

n causa isca.an ralis cognoscerc polHciEt rcspon.quod sic:
requisuiit. Vivian.
dicitut:vt Insth.de
t.caup.l.iicet. %.insaMum. licec
iganr. Azo.
m s Arbitri. c id cst
birrim dare: quod raro, &non ^iSJ*d indicis:
nisi re vrgente » faciendum est. bus modkis e"&ncum
DE INOFFICIOSO "simPc Iuncur-------
TESTAMENTOt. DEINOIFICIO-
so tcstamenro.
T I T V L V S II.; ga* i» iudiei/s exer-
A indietbsss transit etiam congruen- centur acliones, ideo de_,
ter ad actiones ,quibta iudices addicun- his ■vidcamui, fr pi'
tur: fr quia actionum atusunt -vindi-
cutiones.atU condictiones:fr rurfm qu&
sunt ■vindicathnes, alisde ■uniuersita-
te,ali& de rebm singulis , incipit a vin-
iicationibm, qua.funt de •vniuersit
id est a petitionibut hereditatum
abt'io,qua, hoc titulo proponitur, esipeti-
tk hereditam , qu* ex caufa inossiciosi
testamenti datur. l.io. h.t. I.si quis ii-
lium.C.eo.i.j.C.depet.her.l.pen.j.dc
bon.poss.cont.tab.l^* (-««/. _/£_».«/.,
petitio hereditatis , tjut ex alijs causis
daturweluti iniuffi,aut sa/si.aut irriti
testamenti, -velex caufa intessati. Et deti. In tran.ueisalibus
au& ex causa inossiciofitestamenti; ideo an decur ? Er resp.quod
proprio titulo: quiapleratyprcpriaha-
bet, veluti vt detur in eum,qui ioiusto
titulo pojfidet.fr■utrescisiorix.siufr-vt
quasi -vindicti perseeutionem habeat.
1.1. $.sed si plurcs. ff. (i quid in fraud,
■pztx.fauadecaufa
peUaturjnec tamen eommuni titulo , ia
esssequenti abilinetur ea.vt constat ex
I.7.& ij. Porri inosficiosumtessamen-
tum esi,qmd liberu,-vet parenttbus im-
merite exheredatu non ex ossicio pieta.
tis sa&um-videtur.qita ex causa exhe-
redatU daturpetitlo hered. C v I a C.

•ersattbus.fr rea-
libus ; quas,quia prsce-
dit qiureia : ideo de in-
essicioso testamento po~
nit. A c c v _; s.
j| Ciendum.JCA-
' vs. Pacerfam,
_____S fiiium exhcre-
dauit:e«raneum insti-
tuit.filio datur quereia,
qu* non solum compe-
rjt descendenti eshcre-
daro: sed eriam asccn-


sciHcet fr.it ri de
fratris testamcco: aliis,
qui sunt vltra sratrem,
agere non cxpedit:quia
in hoc nihil obtinerc
satioap- possunt.
ituto , id o s Frequentes.hoc cst
mendacium. i.Vcl dic,
?u6d locjuita. sccundii
la f tempora.AccvRS.
p s Parentibus.Ita, de-
mum datur his omnib.
quercla, si g abintesta-
to succederc potuissct,
vt quia ncino ptocedat:
vtarg.Inst. decap.dem.
$.filtcm parentibus ka
demui datur,sih sint ck-
hcredaci a filiisemaci-
patis:si vero ab eis pr,-
est rereancur, habet locum

N2

Interascendentes, & descenden-
te$,& imerfratres hcm estqiserek:
non inter alios.
1. VrriANvs libro quartodecimo
ad Edictum.
C IENDV
frequenres ° essc
ino_ficioii que-
reias. omnibus
enimtamparcn-
ribus p , quam liberis de inoffi-
cioso licet disputare- Cognati
enim proprij 1, qui sunt vltra
fratrem , meliiis facerent, si se
sumptibus inanibus non vcxa-
rent, cum obtinerer Ipem non
haberenr.
quasi pecuiio faciat testamentum : tni
querelam, & conrra rabui. vr Ceod.lstn.fr arg.s.si a parent.qtits c
sue,ma.t.).§.csi fr alius. Si vero fiiius k nec sit in potcstace pa-
tris_nec sir emancipacus;vr quia in.aui porestate cst: cjua ratio- *
ne ' patri habenci m potcstate denegari diiimus querelam, ca- s]
dem & auo, & cius filio denegabitur. Si autem ncpos ab auo .,
emanciparur, solus auus admittitur:vt J.j. aparent.%uusue,ma. 1
l.).$.wpos. Si vero parentesmaterua: m ljnea. prse__reanrur , vcl «
exheredencur ab aliquo.idcm dico , qu6d si ipsi pra.ccrcanc, vcl "
exheredent:vt Inssit.de exhered.Hb.s.stn. &
q s Proprif. i, n sui,qui sunt vitta fratrem, scilicet consangui-"
ncum,qui admittitur ad qucrclarmvt C.de tnoss.testaJ.sratres.fr q
s.eod.l.ptsthmnus. i.Alij " dkunr vltrafratrempropriedicico- p
gnatos:fratrcm vero impropric. Azo. f
r s Qbtinere. idcst ctim P laborando,quod optant,non valeant "
obtincrc : & sic prxfcrrur q cx voluntatc ccstancis vlcerior pri- "
Sed contraj-presecio.Lsisratres.%.idem re$on.sotietatem.in g
gloss.proserre. Sed ibi ab inrcstaco dicit, q
__■-_ *_
. Cognatj propriei.oui vltra fratrem:ipsc ver. .._._r, improprie cogiiatus.'
nonoptanda. _ Vlteiiorprimpptaseriipotcst.x voluntaw tcihiori.. '

tabul.quod d:
vt diximus yeod.l.pater
silium.insi. frl.fi prepo-
»z*.).re#. Vbt-verofi-
lius cst in potestatc.qui
pra:ceriit, vel eitbere-
dar, cessat quereia, &
bon. posscss. contca tab.
quia ipso iurc nullum
est testametum:vc Inft.
quitcst.sac.pcss.infrinc.
& ideo pateromnia oc-
Cupat iurepecuiij:vt J.
de cassren/.pecuU.i).msi
filius in eastrensi, vel
enim tenct, scd

dum iurisdi-
ftionis, Biia.
Sequumur ju-
uiralia. Citim.
t Vide Valer.
MaK. lH.j.tjj.
de ceitam. <_uz
resciisa sunt.
dice aiunt cx-
cogiiat.m esse
- fopulo , St
confirmac-m
per conllim-
ciosi qucrcla.
i Nuntiujpo-
teft c/se iudcs
delcgacus in

pTep„m,.vj.CM
•xtcHt. rtimi.
ftcit l.g.i»J.B.
J.fini»m ngid.
f Inofficioli
querela oli»
src(_ue.,hodie
aaio ad sup-
plementum.
g Inofficiosi
(|iierela datur
iis libcris, 8:
pare tibu., qul
ceder^cabin-
tessato, ti nul-
lu fjsium eisei
h Inofficioli
qucrela in bo-
na filiorum c-
niancipatorii,
parentibiu cx-
hercd-ti.i da-
tuc,vtiisdem
piateriti. bo-
norum posseC
cocra t^bulas.
i InofEciosi
querela putri
non compctic
aducrsus testa-
mcmum filii
£_£&_
illocasujtest*-
menmm ipso
iure nullu (ir:
loading ...