Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 711
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0423
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
7ii Digestorum Libef quintus. Tit.iij. 712,

telam < Ec respon.qudd sic. [Si LiGATARio.JFilio exheredato
excraneo instituto.mihi legatum rcliquic: filium exher.institui
ego legatarius:an possic pctcrc legatum nuKo sibi gcncrato prai-
iadieio iu querela. Respon. qudrfnomsed dicir,qudd tutius est,
qu6d abstinear se a petitione legari. VI ilxa N-
• Qucrelama. a s Aduocatione.lmo »
mittit pnllas nec videtm tolli oro- - . 1 -
Bnrocmiuiii , j V tionem a przbuent *,procu-
piirocimum, pter aduocaciouemu-.vr. , , r r r . r
aduocanonc, - ^ k{. . .,. g. rationenive iulcepent , remo-
vel procura- -" , _ • " u -, - .* , ,
tionem iega- eium.&yde be.Ub.l.qui uetur ab accuiatione. Adgno-
uiio. eum maior. §.si patroni. ujsse enim vjdcmr, qui quale-
i Aduoeau os- qux sunc coutra. Sol.

siciumpericu- Koc spcdale in querch
colligit Bald. <lula f od'osa cfbt.Vcl
c Quercla in- nic sciens : lbi igno-
ossic. odiosa rans. arg. %. eoj.mater,
esi- ^" Ad id, quod subiicit
de procuratione,est co-
rra Insiit. eod.%.si tutor.
Sed ioi ex necessicare
cgic tutor.
<* ^ Admeationem pri-
buit.la glossadeleprio-
icm solutione, qua: est
{ hie speciate in querela:
quia odiosit efi. ) Ad al-
tcram verd hoc adde:
vcca est hec solucio:aii

qualc iudicium dcfunsti
probauit.
Qtri est heres legatarij, & lega-
tim petit.videtttrteflamentum ap-

1. s Si legatano heres extite-
rit exhcredatus, petieritque le-
gacu , videbimus an sit summo-
uedus ab hac accusacione. Cer-
tum est enim iudicium dcfun-
cti: Sc rursus nihil ei ex testa-
mento relichim verum est. tu-
tius b ramenfecerit,siseabsti-

que in l. (Hrm-.aduocacu nuerit a petitione legati.
ignocassc rem sua esscs____________________________
at in hac l.vlt.tam sci-
uUTe inosficiosu resta-
merum csTeiquia alium
curabac hecedem. Vidc
icripta zA.l.%.<juiaccu-
stuit.~j.de hit, quibtu vt
indignU. C vi ac.
b ^ Tutiits. possct ergo
vtiumque: abstinere,&
noabstincrc:vi s. l.pro-
xi.§.fi heres extiterim.y
j.qua: est contri.Ncc

DE HEREDITATIS
petitione $.
TITVLVS nr.
Psfi petitionem hereditatii in inoffc
chfo teSlamento generalis froponitu.
fetitio hereditatti. i. ■vindicatio assts
qui ad nes iure nliqm pertinet :sed et

quam hcrcditatii suerunt :
rerutn venditarum , & pect,
obstac "j.eo.§ .^.wjp.quia Ss. a debitoribttt ; (j> ideo

hic ettiercdatusi
hercs legarario r sed ibi
succcssit in lcgatu. Vel
dic cucius,id cst tuce:vc
xepellatur, si acccpcrit,
pcoptct gcneraiia verba
superioris I.in jme.Acc.
DE HEREDITATIS
pecici

aUio. C v 1 a c

%Tcfi

Hereditas ad nos pertinet ex te
siamettto, vel ab intessato; de inr
amiqm, velnoHO. Bart.
I, G a 1 V S librosexto ad EdiBum
Prwinciale.

Pofite de querela,qtn efi prsparatoria huius:ponit & de hac. Ac.
p ^ Superior tirulus est de pecitionc hereditatis dc inofricioso.
Hic est de quslibct alia peticionc hcrcditaris gcneralircr. Peti-
tio, id est vindicatio. Vnde conltat hanc astionem clTe in rem.
l.scicndum.§.sed ^-st.J.de ret -vindicario.Ceu potius miitain. l.y.
Ceod.fr l.sed &■si lege,§.petitio,insr. C VUC
:.-:i ::■.'■. jC.isvi. Kx'c i. &: <h>x stqjiciitcs tractanr
H^fe de eadem maccria. Ostcnditenim cui detuc ha;c astio,
?®JslJ|^ & dicit qu6d heredicas ad aliquc pertincrc potest iurc
vetcti,& nouo;& (iue nono iute dacut ei hereditatis pctitio: /w
i Herediai uc iutc vetcri. Iure aucem pertinere potest duobus modis:veI ab
desertiir, vel inrc(ta[0 : hoc est, I.sij. cab. vcl ex cestamento ad nos pertinet:
" vei^Mn" ^UC ''°^' hetedes alicui ctiitamus: liueper alio* ,qui nobis
testato. subicccisui',r,&c.vt tn iitcca.In finc camendicit,quddnouo iuce
< Teitametum defertur alicui bcreditas quandoquc ei senatusconsul. quando-
non ,uVc fcaii quc ci constituuonibus. Yiviam.
dicitur.qaod v ^ Hereditas.Coniungc/.14.;.*verb.sig, CviiC.
'" * : c^ Tabularum, hocmembrum subdiuidicur.cx ccstamenco '',
\ vel abintcstato: vi J, de-uerb.signis.l. lege.\iemex cestamcnco
subdiuiditucivc ha;c literadicit.
/ HeieditJJ d^ Quodiwe.nan e iurc faitum poccstdici &id,quodruptum,
vcl non solennc cst : vt Insti.quibw, modU tesi.insr.§.
icrsJioc autem cafu.Sei specialicer tamcn lignificanc
| (lnguladiuersa:vtj.^inJ«/?.fq?./.j.ei fnullo verd talipertinct
ejl. ad nos hercaitas, vtde iureciuili adir-ipoi3it:vt hic innuicur,&
g Bonoru pos- probacur ~j.de iniust.test.l.iis.§.siii.& l.denique. & l, nam frsisub
iessio sccundu conditionc,fy de lib.i?postu.l.stsilint,qui.& C.de tesia.l.eximper-
Mbulas quan- fsSiofy. ~,de c0ntra tab.l.silmm,%.seieHmXono quandoqucgda-
licitadiri non tur ln ptardiaisbo.porl.Iecundum rab.licer adin non poIIit:vc j.
poJTit heredi- de miust.test.l.postumttt.).reston.& §.idem.& l.silio,cr Insi'*-1"'-
las. bm modis tesi.infir.§.non tamen.
I, Suo nomi- c ^ ^iuesuo. Triamembca ponit.Primdsuo nomine:vtnon
ne, & per se ,>pcr'se: sed per filium, ve! sciuum. Secundd per sc : vc
an,8cquomo-- eum mstituti sumus: vc C.WTersvi./.j.Tcrtio cum succelTimus
do'ditfcraiic. Tiiio , qui fuic hcies Scio. & hoc setunoum quosdam. Scd h

Ioan.ccontiasuonomine,cum ipse cst inlticucus : per se,quandt>
pcr filium, ve! seiuum: vt argly.de ope.lib.l.cumpatronm.^.cum
libertui. fr~j.de ■vulgarisubfiitutione J.qui liberU.%.st. Illa paium
faciunc. Tcrcium vcrd non mutatui. Tu potes saccre duo mem-
bra,vc hocsuo nomiiiCjsubdiuidacur ica,liue per se : vt cumipse
st:siue per
EREDITAS y
A nos pertinet
.ut vetere iure,


aut nouo. Veterej

alium, vel peifilitl, vcl
seruu. & quod sequicur
J. l.prox, 'vers.fedfrfi
Titio. estra prsdiita
st.sed sccudum hoc no

tabula:

C lege duodecim beneellverbum,/,

; velextestamento,

quod iute - fastum est.
. Vipunvs libro attintodecimo
adidtSum.
''Iue suo e noinine J , siue
/perse,ime per aliosetfesti oirccto&piincipali

V

[. G A1 v s libro sexto ad
EdiSum protiinciale,
Eluti (i eam personam:
qua: in nostta potestate

primavciiorest. Et
nor.hicpronomina ter-
cia: pcisoua: coustrui
eii prima petsona vcrbi
pluralis numeri. & sic
ista elt jnalaaGramma- » Grsmmati-.'
lica. Accvrj. CI depraiwrt
J ^ Suo nomine. id est, Pr«"">>-

::sic/.i.
de coniungend.cU eman-
tip.liberis.C v 1 a C.
^\TEiuti.)Perso-
V nS.qutinno-
strapotestate, Non cam
hcresfit, quiper filium
fir hcres, quam qui per
(c.§.item ■verbis.Inst. per
quaipersonas. C VI A C
" 1 b iHeredira.'
0. liofamiliai

sit, instirutam iuisetimus adite
hereditacem f. Sed Sc si Tiii
qui Seio heres extitit,noshe- f s Hereditatem. i
redes fatH sumus : sicuti Titii 1uo calil nec vri° *
hereditatemnostrameneinr.cn- «'^opeucsfiliumcst. ,^0~-
dere poimmus * fa & Seij. ^^1! "7***
Vei ab intestato h , fortequod hered. Lplaeet. & l.si
sui hercdes ' defun&o sumus, ?** ™ihi.§.iujsnm,
vel agnaci, vel qu6d manumisi- 0 is»b»p$m
s c cl ' 1 "1C torciter quseri
mus dcrunctiim:quodve parens
noster manumisetit k. Nouo1

: quaritui
> iure su hcrcs Scij,

iure fiunt heredes omnes,qui
ex scnatusconsultis m , aut ex
constitutionibus n ad hetedita-
tem vocantur.

jtem quod n

aulla deferri
poteit e^ re-
itamero quod .

uo.Icem (1 veceri:aut «c
tcstamento,auc ab inte-
staco.ex teltameto non:
quia nie heredem non
insticuir proprio nomi,-
ae expreiro:vcl demon-
In iudicio vninerfali, veniitnt ea stratione facsta: ncc eu,
aun post litis CQntcBatianem rem 1ui in m" focestate
wpitpojpdere. Baht. cst:Us abrmKa'co a6>
1 1 J1 quia non sum eius co-
gnatus vel agnatus. Ite"
nouo iure non: quiaetiam iurc veteri dicitur, mecise heredem
Seij. autiqua cst cnim regula,quod heres c hcrcdis, &c. vt Cod. , Herej here-
dehere. instit.lsin.Ad hoc dicas,qudd ego sum hcres iure vcteri: dis cestatorit
& quandoque cx tcstamcnto,& quandoque ab intestato.Si enim *" heres.
Titius insticueric mc hcredem , ex eius testamenco sum hercs
Scio. Icem linoninfticuit:sedab intestatoei succcdam,&abin-
cestato succcdo Seio:sicque micabile contigit, vt sim hercs Seij
ab intestato:liccc ipse fcccnt te(tamenium,ex quo estadica he-
redicas i Titio.Item vt (im ei ex ccstamento heres:licec ipse nul-
lum fccerit testamentum : vel si vterque feccric,ex sccundo te-
stamenco hercs sum Seij: & hocideoconcingit: quianondire-
ftd.sedJperobliqunmsumeihcres^&multaperobliqTiumcon- <JObliquepIu-
ccduntur, qua: direcld non fiunr: quamquam melius videcur " conecdun-
possedici.vceodem iure.Sc modo videarhcresSeij.quofuiTi-
tij, argum.J. defideicommijsariahereditatupetitione.l.nec interest. '
insine sceundi relpansi. ^ Itcm contracium vidcturaperteprima:
opinioni, quod legitur infra de casirensipeculie, l.j. Sed ideo ibi
non speitarur secunda causa:quia nec cst,nec ellc potest:sed tan-
tum piima: & ided piima vcrior est. Abdit. Pro declaiatione
huius glo.distingue secundiim Barrol. hic: quia quandoque he-
rcdiras defertur ad nos diredd: & sic est vna tantum causa pro-
xima.Quandoquc per mediampeisonamaltcriusdeferturhere-
diras ad nos: & sie est causa alia remoca e : Sc cunc nihil repu- ^
gnar,quincxduabuscauiissimusheredes. e__
h 5" Vei ab intestato.hoc refercur ad id.quod prima iex dixerat, / Sul heredes
vcl ex restamcnro. diccmrur, qui
i T Suiheredes.vt f in pocestacc:vc Issi.de her.qua.fr dis.§.fui '" poteltate
k «T Manumiferit.&d\c succedimus in tertia g hodic: vt Iusiit tc"aco?s-
desucccsf.Ub.%sednostra.K ccv Rs. \S£.**'
1 <s Souo. hocrefercuradid, quoddixi iu prirha lcge,yeteri n h Nouuin ivt
iure. dieitur , quod
m s SeB3r«/ro?i/a/rB.Orficinno,&Tertuniano, post legesxn.
n T Constitutionibus.vt'filij sororis:vt Insii.de leS.ag.suc.§.ette- "nerVdeTco-
rum. wrsic.nosvero.lKnijs,cui dcbenir quarta, scilicct ex sti[uti0nibui
coaititutionc diui Pij: vc s. tit.j, l,Papnia-w.§.fi qt(U impubes, ^uinam finni.

ciircste.

cssepolTun
loading ...