Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 881
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0508
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
88i

De vsufru£_u adcrescendo.

882

* ^ N;_i/y_j-\qtt.a_Dndi_merantaIiquademonua.Azo.
b ^" ___ise^.q.uiaperierunt postaliqua. Azo.
C ^ Edentur. poit casurn. Azo.
d ^ j_Wr_ _/_>». antecasumdemortuorum.Accvrs.
c s" Nocere. vt vcl ez piimis, vel posteiioribus fiat lummissio,
secundiira R.
s 1 Summittereautem ms demortui ad frU-tuarium
AS^^mSiH Percmcre. j.sSedquoddicitur,
&sugeredici- rt(,-,_§; Accvrs. debere cum iun_miitere,tonens
_ost«.„d"n£ S* guondam saccre. verum est, quotiens gregis,vel
nanone ani- vtiliura ab inutilibus. armenti, vel equitij, id est vni-
«d. hT 8*te idcstqu.a. uersimis vsusft[lcl:us legatus
nam sibi inutiha & m . , , - - , o
i vsumftuas ficmaassignat:sedvnlia est:ca:terum f st singulorum ca-
jrejw sub v- pr0prietario assignat?& pitum,nihilsupplebit. 4.5 Item
«iine lcgare cius facic: exquo patet si forte eo tempore, quo fcetus
_hudest,quam qudddiuisioest.Azo. editisUnt,nihilfuit Squodsum-
.lumjrusiua. C1 / m area.j ■_ A s vs. .... , * 1, „
«uium legare, ^Vsumfru-tumhabe- """I deberet, minc & b post
IkitdeeSoues bam m arca alicuius. editionem vtrum exhis , qua:
ptgt acunc 2iiusca_-a:i___}cauit. & edenturc,summirteredebebit,
s.c vsusfru-tus videcur anexhis, qua:edirasunt d, vi-
cxtmcius mutatione , . *J-_
rei.antc decenniu resti- dendum est.Puto aotem venus:
tuitur vsusfruclus mi- ea, qua. pleno grege edita sunt,
hi. C_tera plana sunt ad fru&uatium perrinere : sed
vsque^dfoemiubricc, p0steriorem grcgis casum no-
. v..j_„,,. i V^w/.idbestpcri- cereedeberefru_tuario.r.s Su-
sokt. mittere autem fa&is est : & lu-
_sv'n_^am„r k * &'%on<iera»t-<\*"*- lianusproprie dicit, dispertire;

teri. [ idim ait. ] Si testator legauit vsurnsruetum scruo com-
muniMa;uij,& Seij:iter_&Titio inaliadimidia: si Ticius pet-
dac, mihi, non Titio adcrcseit: _Jdem esteciatn, si mihi,& Ti-
cio coniunstim , Sc Seio scparacim. nam& hk Ticioaroictcnte
adcrescit mihi,non Seio.£t N r _ k d v h.] Tcstatoclcgauit mi-
ht vsumftu-tum fundi.
vsusfru-tus, tale est legatum, ^cm, Tl«°vsumsruc..
\ r ■_- o -l-1 r clUidemhmdi:&itasc-
qua^simihi & tibi legams es- paratim -uoad veiba:
lct:__ ideo dublum nonest,qum licet quoad rem coniu-
a. qualiter ad nos pertineat ". &i sumus. qua:ritur aa
■........---- aketiad-

iicatia aliqi
. licct
fc_3:sed*pro slis

;ciuilisitatnis-
■ ].qui.mo.vsusst.

& diuidere, & diuisionem qua-
dam facere S.quod h dominium
summiiTbrum erit proprietarij,
t_xr. Marcellvs tibmst-
ptimtdecimo Digeiiorwn.
Slinarea, cuius vsusfiructus
alienuse-ser,quis -edificas-
ietintra tempus, quo vsusfru-
ctus perit ';superficic sublata re-
let perite vius-ruclus. n- ■ r r _
alioquin G vltra tem- stlcuI vlurnfru_tum veteres re-
pus agitur vt remouea. Ipondcrunr ^.
tur:vc l.tjuemttdmod.ser.
*mit.l.sihctn,& J.siser.
viad.Lsteo loo.mpinc,

rjui sieri, amit.l.repeti.§.fin.dc iu-
__ca-_te, vel re tamen pr_coiio re-
pctMfcle-. sticilic_ripr0iutc:vcj.
deserui.rusi.prtdh.l.&
Attilicinud. & ideo non
e Ami_s_mn6 videcur ami__ss ; vt s.
wideeur.quod de in'integr.rejii.l.nemo,
ipso krecon- &lqc superficiesubla-
sticutu est, auc . ' r
restit-i po- tamttarcmp?s,quoso-
t_st.

I s C^Idnminut.^Per-
ijjriww.hoc iire-
Hctus cst ira . c.in. d«

11x11. Vlpianvs libm si-
ptimodecimo adSabinum.
Sldqminus nuda proprieta^
l"

Jtis vsumfrudtum legauenr,
verum est, quod Mscianus scri-
sierit ad illum pcrtine- E^ iibro te™> QjMstionum de
re•- vt J.quando dide.ct- ndeicommmis, vaiere legatum,
i vsu.fi_auj datJ.sidies. Alioquin & & si forte in vita restatoris, vel
alieni i pro- s, scicns alccrius eiTc ante aditam Jicreditatem pro-
sE*. & vs^frustum pureic- ieEati ^^ ad , V
5-. ~\ „a;„ eaueric, adica hercdita- «. . . » , °. .
hered_ate, w «dir dies vsusfru- numpertmere '. Plusadmittit
eiiisq. sestima- &us.& -stimatio « cius Mssicianus, etiam si post aditam
-'- prast-tur legacariopr_starur: ss- hereditatem accessistet vsusfru

legatario per-

: sa!icnal<

t lnsiitut.de tegAt.$
lcEatacsTct. quodatttem diximut.
< JEstimatio m 1" ClaretJJEdisi-
ftceedic loco Jcare. vt s.eo.l.
'/'teeata re vsus"tSmrim- $•**$-
alieaalscien- "atm; 1as cst contra.
te, aistimatio Soi. h_cdetermmat st-
debetur lega- lam. Accvrs.
urioabhere- n ^ QlStieho.~] Per-
(te- ^-
in legato ptoerietatis:
vtj.de teg.ij.l.Ji duobtn,
insine. AccVRS.

:Sa," £tus, vtiliter diem cedere, & ?d
legat^tium perrinere.
I-XIII. Pomponivs UbrO
quinto ad Sabinum,
SIarc_e vlusfru£tus legatus sit
mihi , pojre tne calam ibi
ssidificare ms custodia; cauia ea-
V' "Z rum tcmm' 4"^ m area si111^.
tXXHIi. Gaivs tibroseptimo
ctd Edissumproitineialc-j.
21 Sticho seruo tuo, & Pam-
Jphilo meo legatus fueric

pE VSVFRVCTV
adcresccndo.
S^^^ Votiens. ] Casvs. Tcstator lcgauit vsumsrust. fun-
S^^| dimihi,&Titio. Titius non viiit suam partem : vcl
{£***?. postquam habuerit amisit. qu_r:tut an adcrescac mi-
hi. Et'dicic > qtjod si sumus coniuniti, sic : st separati, non. Sti-
musautem coniun&i, sidixit testator ,Titio, _cM_uio.Scpa-
rati; si dixit, il!i dimidiam , 8: illi dimidiam. [deniqve. ]
Testator leganic vsumfru<£tumfundi scruo communi m'co,&
Thij.&dicichic,coninnistim. quzritur si rnut dominorum
xcpudiauerir.ytrum altcri adcrcscat. Ec rcsp. quod adcrescit al-

crcscit; Et dicit quod
stc. Seiundo dicit, in
propiietate fundi lega-
taduobus,prcdic_omo-
do est. nam vno rcpu-
diante, adcrcscit alteri.
Tertio dicit, qnod plc-
nitis adcrcscit vsussru-
&us, quam proprietas,
quia vsusfrutSus ,

_u<

DE VSVFKVCTV
adcrescendo.
TITVLVS II.
Persequitur, qttem ccepit, traSatum
de-vsujru8u;datgijpeci*tem titulum,
de vsufcuilu adcrescendo. _•* dominio
adcrescendo agiturin titutit ,de hcrc.
insti.& de adquircn.hcred. & de leg.&
fid. Est * autem im adcrescendi,ius re-
tinendt.-vel nanciscend*partis eittsj^ui
non emcurrit^, vel eoncurrere desiit. Et
tusquidem retinend* partit tius,qni
non concurrit,id estitts legatiintegrum,
nee deminutttm concursu alterius ,tam
inproprietate", quam in vsusiuliu io-
eum habet. Itis nanciscendapartis eius,
qui ctmeurrere desiit, qmdprofiits tli-
deturejse ius ndcrescendi, in vsusruclu
tantum. Sed& itta atcommodttripotest gnificatur mixra
in vsufiuciu.nam citm vsussi-uSui quo- vcrbis coniunstio: vt &
tiiie eonilituatur&legetur, retintepo- in tit. Cde cad.tollen.&
tiht, quam nanciscorpartem eitts, qui §-fi duob.InSlJe leg. VI-
hodie non eoneurrit, lieet toncurrerit dc scriptaadl.Its.("njT*
heri. Igittir vtrobify iut adcrescendi efi ^e ieg.i. C v 1 a C.
itts retinendnpartis eius , qui non ctn- ° T Retiitus. Imd a in -Ius adcres^-
eurrit. Vel.itsslegntiintegrum,necde- «asn videtur etiam^si s^Jf^"™*
minutumperco!tegatarijcocursum.Vei, coniunstus est : qjiod vI,i coniunaio
»«. *non-\ decrescendr.idenim dicitw ™>n adcrescat: vt j. de estsDicvchac
adcrescere.quoddtcresceret concurrente conditionibut, & demon- Glossa.
ttltero.Et reBe vulgo interpretantur, firationtbus. t. muiieri. *sIus tionde-
adcrcscit. idestw»minuitur,velnon qurestcontmvbiduo-«««^cwe
deerescit.namfy eontrk.non tnimitur, *"" man, & st_mm_ j,r6n5 dcc_e_
idestadcrescit. 1.10. de leg. j. Esi & "« reIn_tBS,& coniun- s«re . vc non
aliadiserentia.quodfrucluarioadcre- a'm sub condicignc R deerescere

! srustuarius repu- " Adcrescendi
,aucequ_mhabeac, iusqaid.
postquam habeat,
amittat capi. dcminu-
cionc, vel atio modo,
adcreseit:sed proprietas
ita dcmum,ii adomino
iit tradita tcs.V 1 v 1 a.
_ s SiconiuneJim.Hoc
articulo, coniunSin

scat etiam amittentipartemsuam, nen
proprletario.Perptram additurtertia ex
sptch 1.1.5.1. in quaprocuidubio lul. _
Celso dijsentit. C V I a C.
ZntercomunBos tsi loctts turi aj-

eorii, sciliceemu- pro adcrcscc-
lier non nubcrct. nam re*
ca nubentc,& alteto rc-
pudiante, non adcrescic
mulieri. SoI.Hcct defe-
ccrit ibi coditit

resandi,nen inttr totaliter disittn- sona vtriusqueiquia

'. B A R T.

quoad it.


pst;_
lierem conditio icmit- l
titur.vndccoliegatatius iunaosVe^vel
nihilhabet :&cciamsi verbis,velv-
repudier,nihil repudia- troque modt..
« viderur : quia nihil t Iuf ader*"
L,t i- ■ - • scendivtm, Sc
hil adcrescic:quia codi- j-umic _ Ion.
tio viduitatis , qua: sibi iunsiione , vc
rcmitticucnon plus dat vbi noiitc5-
ci, qua si collcr-atarius ,u,nai°'^.i \ut
partcmsuamnonpcr-^^1^;
detet. hic autcm sim- xmi, non ^eg.

6los. h.d.quod.
t, Vlfianvs librosiptimts
VOTIENS vsilS-
fnictus legatus
est.ita interfru-
duarios eft ius
adcrescendijsi ca-
iumftim a. f sit vsusfruitus reli-
dus °, Ca:terum G. sepsratim
vnicuique .partis rei P vsusfru- psiciter, & pnre duobus
dussui-elidus sine dubio ius fuitre!iaus:&a!terre- 'trJi.i.~.»d._
zArrpCrmAi rpsTit- pudiauit, velaltcrami- ',Con.un_t_n
adcre_cen_l cettar. fit-vnd I ' st' gtopnetateno
Cotiiunaio realis inducit im adcrescencsi.E^dicbde brp^di-
adcrescendi. Bart. coniun&o te, & verbis, uife, vcl indi-
I. * Denique apud IuliatUim vel altcro eocum mo- uis-a%nan-
1.1 ■ ? - -r.' dorntrinnti.m sXcrvn ""ivnde intec
hbro tngensimoquinto Dige- °°t"m tantum. accvr. eosiuj adcre.
stotum qu*ri.ur, si communi fj$SBJ£&& K.IocQn5
pro indiuiso : vt pro - Verbis an-
-tjuisportionibusjvclhuicindimidiam.illi in alceiadimidiam tuniconiunSo
icgo vsumfiuftum : dummodo non sinc verbis coniuncTric. Nam ^1' i^pto-
ncc in proprierarcessenc coniundi illi, quibuspaitcsdiuisa;, vel nrictatems-ue
indiuisa: assignancur:vt j.de leg.ij,l,& Preeute.ibi.partes videri le- vs-irii_i con-
gat*s.&~).dtleg.q.lM*uio.\,respm. fa^.dehere.instit.l.siit*quis iideres,_ _uod '
heredes. Et attende quod dixi, qu6d non sint etiam verbis eon- '3m5,n \^_
iunsti. nam vt in d proprictate adcrescit verbis tantum coniun- „"„,*_,"?"( b<x
iicKtz~.detegat.iij.l.reconiunHi. ica&in vsufruc. multomagis: nUjst.&na.l,
vt in htst lege. §. interdum. Quidam camcn contra. Arg. pro cis vtr.JMtn.
loading ...