Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 889
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0512
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
•889 Quandddtesvsussru&us,&:c. 890

CVm singulU. JCasts. Inttituit quis duos hereete-. ab vno
rcliquit mihi vsumsTU-t.fundi , ab alio vsumsru-t.eiusdem
sundi Ticio legauit.dicit qttod sumus separati, ac si afe- vno reli-
quisset duobus pro xquis portionibuj:quia Sc hic sumus separa-
ti, & ideo non cst ius adcresccndi. ViViAMvs.
a ^ Citmsingulu.scili-
siNiAHVt librosieundo
Desinhhnum.

eetlcg;
b C FruUue legatur.ia
solidum tam in persona
heredis,qu_m legatarij,
tc ob hoc differt aeasu
seq. A c c v r s.
c <s JEquti portionibtu.
_ singulisheredibusfa-

CVm singulis * ab hetedi-
bus singuiis eiusdem rei
frudus legatur b , srurSfcuarij
separati videntut non minus.
quam si ssiquis portionibus e
duobus eiusdem rei siu_tus le^

eiencTis,& singulis
* C6iunssin6 tariistputa "aTitioTe- , _. , _., .
sin "X/^hoc S° OomeKoj & a Sem- gatus fuistet: vnde fitd vt inter
«ft^inetsoh^.P™11'0 le$° Ciccroni eosiusadcrescendinonsit.

.edib-tlegacu vsums.in sundo Gabia-
aecipiunt: vn- no pioarquis portioni-
_e imer hujul- bus:vt J././rs>*i.subiicit.
modi legata- aiiequin eiTenr verbis
h.bct:pcrindc si"- l-si #* %"« h,?'d"-
«esiintereoj _, Vcl meli-S, licet sint
aJiuife essent _oniun-ti vcrbis,r_men
jortionei. non habent ius adcre-
scendi: propterea quia
2 diueilis percipiunt
vsunasr.A _ o. Sed certe
im6 videntur habcre
iusaderescendi r vt).dt
hg.yl.siduobus. §si. vbi
suir legatum Titio, &
poftumo pro parce viri-
ji:& tamen habet locum
ius adcrefcendi. Sol.hic
Hiwaderescs- sueruc omnimodo-dis-

. V l p 1 a N v s librosiptime-
deeimo adSabinum.
l Vm alius ab alio herede
yvsumfru&um vindicet.

QJ A N D O D IE S
vsussmctus legati cedat.
TITVLVS Ilt,
Xsi _}■»»tessione Ugati longi aiia r„-
tio ■vsitistu&tei.quamproprietatU. Nam
vfiusru&itl dies eedit ab adita heredi-
tate;proprietatU inre veteri a morte tt-
siatorit.iure noao ex apertU tabulU;iure
nouifsimo , vt iure veteri. Diem legati
tedere eum dieimut, stgnisicamut posi
eumdiem moriente legatario ,/egatum
tranfmitti in heredem eiui.Potuit addi,
saltem velvT_5-Jvt^/.j._.s*o-w_/«*(>?---

lodo diiiu-

cedenti. C __^_^__^_^_^_^_—
. Vlpianv» lihrosipttmo-
deeimo ad Sabinum.
9 Vaquam vsussru-
v ilus e ex sruendo
' confiftatjideft/a-
i &o alicjuo eius s,
5 qui sruitur,lt vti-
tur,tamen semel cedit diesB ali-

' verbis coniunfti .
____ uos eft ius adcrefccn-
di, fecundum I o a n n.
«Iusaderescc- si non c sint alij re i vel
di locu habcc ie Si vcrbis eoniuntti:
inter vcibis ,t "y.dtbg»Jji.t,re con-
*"? "'u™s- /«»&'. Velresert,fecun-
velre.&ver- «e telinquacut, Vt ibi:
tiMconiunssis. vcl a pluribus : vt&iV.
C Et not. insuperiori x.r ■■ r i-
i coinnssi «6 easu, quod obligari d ter,atqo(*si cui in menscs^vel in
ideo stuGuarij heredes in folidum non diesjVel in annos ungulos quid
*?ccr f'in^j s«" stuctuatios con- legetutf:tunc cnim per dies fin-
fceredcj'inro- s^™^,,£i „,.. ., gu!os,veImenses.velannos dies
legati cedit. Vnde qua;ri poteft,
si vsusfru£tus,cui per dies fingu-


perinde aeeipitur,ae (1 singulis anni* legetur vsussiue>,& ha;c iii
,^arisicat. Scd legarc vsumfrustum pure non est pro eodem, ac si
singulis annis lcget vsumsr.quiaprimo casu semel ccdit,& vnura
eftlegatum: vtAicatquandoinannossingulos.velannos plu-
tes pluries cedit; vt hU.& J.de don.cnu.mt>r.l.senattt*Sj,$,n.& de
annu. Uga.l.citm in an-
reMtare: &sieft Mes appostta, ipso \ iQgJup^ pntj
iure ttott cedtt ante diem.sacit in sra decem iure vsussruftus,
devsusr.Ieg.LSemproniusAt- »el proprietacis. &fic
talus. Etsiesi reffltupernomina ^diiimus.
, . ,. J. J . ,, ' , k C Legetur. prxdictis
multtpUtattM.vt tnsmgttlos anms, ^^ fd cft * rmgll.
noncensctnrlegatumvnnmsedplu- Iosdies.
r*,proptercnumerationem tempo- 1 C terdpi nenpoiejt.
rttm. Bart. ' ' PcoPKr "P"" demi-
*■ J DieSauKm,fcsruauS, ^S^In.i»
itemvsus,nonpnuscedet,quam hjs dicbus habebitle-
hereditas" adeatur°.Tunc enim gatum, quibus stui po-
conftituitur vsussruftus,cu quis tcft'ia eft > 1uiEnis *"'*
iam srui poteft. Hac ratione P& sc.stItucu.s: vc i- ** '"
rr ,* ., r e n. hi-pn. Accvrsivs,
ii leruo heteditanottvmsrructus n ^ Heredita1.Ueg3.tis.
tegetut, lulianus scribit quam- o s Adeatur. tunc er-
uis cajtera legata hereditati ad- go «ea'E >« P°*"t frui:
quiramur, in vsusrudu tamen vt fub,icit,bic-»°? »°-
^ r- , . . _ . tcmquoad t.ansmillio-
personamdommi 1 expeaan ', nem^t i.inirincMlm
qui vti&sruipoilit. 3;*Itera u iegUdixi. Accvks,
ex die vsussrui-us legetur, dies p c Hac r*/('o»*,quia ei
eius nddum cedit,nisi ctim dies gSj^s0^61^
venit.PoiTe enim vsumsiuftu ex " pj^ i2£«fc
die legati, & in dicm conftat r, vide fcripta ad I.j.cerf.
4. * Non solum autem vsusfru- depefiti. c v 1 a c.
<T-us ante aditam hereditatem S c riomin>. f.heredls
dies non cedit:sed ncca-tio'de s^t?lc^°?*h«s
--__,, _ _ ,, iuit reftator,qui leeauit
viustuctu.Idemque & si ex die" yfumfruauro, & Ulius
suerit legatus vsusfniclus. De» eniiis hercditas iacce.
niqueScKUola ait,agentem * r C ExpeSari.iaomni , legatarij
antediemvsusfrudus,nihilsa- JgJJjJI^^-j
ceKy,quamuisaliasl5quian. teftamemi fassionem, ^!?"

tediem agit, male agit *.

fceanc obliga- primum. A c c

QVANDO DIES los legetut k, vel in annosim-
Wmm Va1"*m->?*: non cedei-e simul; sed pei- tem-
ag^B cjCi qUOCj v_us pora adiecta,vr pmralegata lint:
cft vsusf-u-tu» , &fi- &ita libro quarto Digeftotum
mal incipie deberipu- Matcellus probat in eo cui al-
ra,a_fimPiicite«: reh- tetuis diebus vsusfmaus lega-
ftus, liccc lineulis an- n _ ., - , - £>
nis.vel pbribul vicibus tuseft. i. f Et ideo si isfruaus
sruacur fru-tuarius, Se- legatus sit, qui COttidie petcipi
cundo dicit, qu6d aliud non poteft', non erit inutile Je-
pro incipcrc p-,ct>vei Tfussr.per sin- ** „ - .
/cSere, & S«I"s ?n"os, vcl men- g»tum quibus ftUI poteft.
«nire dic dis- fcs>vcl dies i quia plura
-.cr-nt. ^ funt Jegata: Sc plurics incipit dcberi adira hcred. Icgantis, non
X Venire dip, prius. Tenio fi iegetur feruo heredirario, ex tunc, id ess: adita
? vS-mt>-_- "eEed-eeii«,non prius.sic si cx temporc legerur, ncc vsusfructas,

QJT I B V S M O D ]
vsusfru-lus, vel vfiis
amittitur,
TITVLVS IIII.
Vfi&jruSu* amittitur eapitU drnni- A c
nutione,merte,ten>pore,reimutatient,nX
•vtcndo,cejsione in iare,dominij adquisi-
tiont:quibue tamen omnibm modU pro •
prietai non amittitur. C v I a c.
Vlpianvs libroseptimo-
dtfime ad Sabinum.
On solum vsum-, & nee adio cedit antc dicm venientcm:licet alias quod debet

.icses, di«, die.possit peti: fed male:quia obltat cxceptio.hic tamen ipfo iu-
.-1 annot re- re non poteft agcrc. V i v I A M,
«nquere dis- c ^ Siuanquam-vsmsiuBtu. pur.reli-tus. Azo.
«^"'-kiTe" ^ ^ -Aliquo eim. vnde & quotiens vtitvtc , videbatur ccderc : vt
Z-ti semclce- Ult.).l.).$.penuU, AccVKS. < .
•lit. Puslcrio- g C Cedit dits. id e(t ", incipit dcbcri. sed * vcnirc g diem, ld
re pluricj:hoc estpeti polTeivt "j.de verb.jign.l.ctdere.non autcm ccdit quantum
est toties ee- -j tranfmilTionem: cum ad heredem transeat:vt C»d,dt cad.tol-
*i?'tsi?"CSi Un.$,in nouijpmo.
annui legati » 1 -ahttratautAtao » nonvideturahter :vt j.«e vsusr.Ug.l.
reeurrit. anteptn, qiw cft contra.SoI.Icgarc fi_-tus annuos,vcI mcnfttuos

vcl non:'
debiter.§.Jin.Se& in viii- nem fi-beac
frucinfpicitur eti_m,& * Mal. agii,
expe-tat_t,vtt_ncce- 1-' **«!>«-*
dominus adient:vt kic cft ( ^ui anie
&j.dtsiip.fer. Lvfittfi. die agic: exci-
sine.&-,.tit.j.Ifiseruo. petameJ.9«-

..r.rf..i

W.twf/.&tamennon.otij-,*;.-^
rpJ.r™-J.™- -./,1., Jcaaio-i -


ttat i sed & a&io-
nem b dc vsufru- y Ts mhilfa
&\3l. Et patui tcfertjVtrum iure c ipjo iure nullam habet
fit conftitutus vfusftu-tus , an

in diem hinc
colligut. Ni il
—'' agit, pui

cedit antc diem:
(^J.jMKJjrfo rf('w Ug.eer. &> ante diem
t^ ^.crio.scilicet cofes-
Coti»:vt-).fisir.vin.l.is. ^
u C Ear i6>. vfusf. vt ante____....
fruftu amitticapi- «iam aftio non ptius &i-duersujeo.
1 cedat- copccit e«e-
tismmutionecon- , " ,... ptio.feouivi.
x C Agtntem. scdicct, _"1UJ ;" _,,
l-gatuium._ agedi.atqiio,
□bligatio pr_-
a-tionem eiceptio fit a-
vet6 tuitione ptaetoris * Pro- eft in leg_[js ^^ SsgjS
vel promillis e_ dic. eonibui relin-
a ^'Jt-4/.-_-fV.quia b aitionem habet:scd c_ceptionec rcpclH- <)-cd_,qui nu-
tnr: vt J.A ecqued eerJoJ.tj4.fi auUitafiipuletur.ey J. <fe . -r£. 8a! °5 iu* dc-
oblig,l,eum,qui iaUndU.Sei eontra s.Ap*J./,«j'.Sol.vt ibi.Item _e vVu.sru*w
sacit J..W Ug.Iul.de adulJ.simaritus.^n. .aj_ ._ ( &
■■——---------........ ------—■—......cjuatsoipsoiu-
QVIBVS MODIS VSVSFRVCTVS, re.velpcrc.-
vel vfus amittitur. eeptione-i pe-
K^^ Onfelum.. C a s v s. Lcgauit mihi vsumsru-t. fi capite ""ys^,,^
rU^Bg rninutus sucro,amicro vfumfr.& aftio.pro vfufr.compc- quem,dm0-_
gH^jg tcntem. cxtcta plana fuat. Vivian. iure eossit-»-
b ^ ABhnem. amittitur u eriam a-tio ipsoiure,nisi quando tur.
perit non vtendo ; quia per eiceptioncm tunc pcrit j vi arg. j.de f VG-ftu-rM
U&Miz,uhug.,:„mf„i.iti,,«. ^' SSta-s
c C Iurt. scilicct ciuili in e testamento etiam dire-to, tuitione pra- '
_ s Tuitienefjr*tork.ft t pex fideieomraiflum;vt~).fivfiujr. totii.
ptt.
loading ...