Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 911
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0523
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
9ii Digestorum Liber septimus. Tit.viij. 912

sacla meniio,refertui,nou ad tegatum operai.ltem nee ob.lnsti.
de acquijit.ptr arrog. §.j.vbi opera pcrit cap. dcmiu. quia ibide
tiber- eperis Iibertowrn,qua: a ius in pcribnam non iribuunc, eum su
ifCT- liber; hic io lecuocum, qu« ius nibuunt, & cum noo (it pecso-
conti- nalc^uon pcric, vt dixi, nisi magna, vel media cap. dcmiu. qua
seraorsiTvr omDia ""a Plblican-

r.'quod"vit,- cur.A

■s Gouea, h

III. G a I v 1 libro Jeptimo ad
EdiSum prouinciale.
IN hominis e vsufructu a
opera: sunt,6c ob operas mer-
cedes b.
I V. I d E m libro secundo de liberali
cauja Edieti Vrbanici.
FRu&us hominis in operis c
consistir * : & retro in vsu-
,. . 'f °Peras- fcuclxt hominis opeta: sunr,
dicic hasc lei. r .
i.s Er vtincaeterisrebusrru-
obstat ctus d dedu&is necessariis im-
pensis intellegiiur e,ita & in
operis ieruorum.
V, TlRINTITsClEMINssiirt
O&auodecimo adiegem luliam,
(£» Papiam.
s~*\ Peris serui legatis vsii f

1, T.s hominu.^C a
• JLAlicjuaudolegat mi-
'■ hi aliquis vsumsruetu,
& aliquado opetas ser-
Bt. In hoc sccundo caiu.
locabo operas:& habe-
bo iadc mercedem cx
operis illius semi:& iste
(_ seruus operabiturmihi:
& habebo *
& ho
Viv:

dk

Ll.§.Ji vsmsrutiiu.J.ad
leg.Fjle.Dieeniu, quod
fcic dieiruc, eas effe in
vsu,autfrustu,iddici
eomparariue, doij vere,
pcoptcr vti. In eo opeia
• vsui simUiseii:qu6dsi-
*.'' VT *:*" "" euc vsus indiuiduus est,
dsieiTe,Ifi^- sic&°PCI3' vsuisruclrui
fnuium, quod vero, quod loeaii po-
non admitco. test. C v I A e.
b Vsusfru&K a s VsusruBu. id *> est
procommodi- commodirate. nam non
»«•' vsusfrustus , Ced opera
serui fuit legata: qux
i Vfiusruaui diftcii' ab viufiuctu:vt
kSTafc 5- '• '.'"■ ? s" •'?'*? & ta Mela scribil
jegaist tunc- tit. fcptobatur mj/m /,
"Mcdiaftinus *"«■ Velexponcianc,
qualp gemii vt islam.AccvKS.
inancipiorum b ^" Mtreedes. locabit »•
siierit, Sud. 7. igitur opecas serui iile,
ii legat* T7Ruitu4 hommu. J
-'-pe. jPCasvs, Si habeo
in seruo vsum operaiu,
videor pcctium iuerari,
quod sumptibus dedu-
<ftis ccstar.ViviAN.
m, e s In operis. vnitare c
8l vuisfcii6>ns quandam voluit notace
qiutdimsimi- jncer vsumfcuaum,&
Operas. vt enim iilud
dicitui:Ego su in patce,
&patcr in me est: ita
hic in fm&u sunt ope-
r2:8c in operis est vsus-
sruftus.non cst ha;c ta-
roen vt illa omnimoda
Cmititudo: vt patet ex.
disserentiis rnuicis no-
tatis supra ced. I. open.
A c c v r s.
ds FrHff(«.q.d.(iueIe-datum inrellegi & ego di-
,& lulianusexistimat.
VI. Ivlianvs Ubro yiiinqu&gtnji-
tns^uinte ad EdiSum.
CVm de semi operis ani-
ficis agitur,pro modo S
reftituenda sunt b : sed media-
stini * secundumministerium,
i. ^ Simi-
nor annis cjuinque, vel debilis
seruus sit, vei quis alius, cuius
nulla opeta esse apud dominu *
potuir., nulla a;stimatio fiet.
z. s Item votuptatis, vel asFe-
stionisastimatio non habebi-
tur fc : veluti ii dilexerir eum
dominus,aur in dcliciis habue-
rir. j. s Csterum dedudis '
necessariis impensis fiet a;sti-
matio.DE

VSV ET HABI-
tatione.
TITVLVS VIII.

isius coucinc-

ne , habebie legacar
sructijm hominis :
econcra g si legciur

Expojitacji vnaseruittu persinarum,
vsKsJsuQus-.hoc titulo explicatur ahe-
ra , •vstu. hte indiuidua, iUa diuidua.
ijua ratiom sorsitan esera seruorutn,
qut. fa inaiuidtsunt, ad ■vsum magit,
tjuam ad vsumsrueium aeeedunt.l.v.s.
tit ptos. namstu8iu , qui in eii esse
e_ dicitur, non talii ejh.qualis qui in vjtt-
i- J^"^" : 3w'a non ex persina jfrcctatur
eius , eul debttur :sed ixpersina ciui,
K
^sussruiflus in hominc , habebit opcras.
Jrussus scrui, Accvas. , -, .
cotinecureios- e ^ Xntelligitur. hoc non ideo dicit, vt debeanEerpensaiiesticui
dero operi. illi, qui habec opetas:vr j.cernmoj. in tebus.^.pejsunt. scd propter
vitimum aunum , jn quo legatum opera; finitur. nam pco quota
anni non durauic opeca, reddit arstimationcm retentis sumpti-
,'; Suptui an, & bus h sicut in dotaii pra:dio:vt J.fil.ma.l.sruilus.i.Vel lcgc pla-
quando dedu- nt-vtsonat; vt J.soi.ma,l.vlt.iriprinc.&insin.
eai fcrui, is, j^~v ps rw,]C a s v s.Lcgasti mihi opcras in seruo. videris mihi
serui opsn ^—' legasse omne ius,quod ex eo percipi poccst. VryiANVS.
i Operz vfui, s 1" VCum. & plus. nam non proprie possunt opera; ' dici vsus,
velvfussruauj vel vsussruflus : *t'j.adleg, Fal.l.j.§.Jioperif. quod &ptobari
iaici possiint. potest perrnulEadi/similia,quino.s.«./.D/w<.
CVrndeserui.^CABss, Titius legauit mihiopciasseiui,
postea egi consessoria, vei astione es testamenco. aduersa-
riussuit in mora.tenctur mihiad opecas ferui, quas amisi. s.ad
acslimarionetn earum.alitei melioris serui,& deterioris a:srima-
tiir opera-Icem si calis clt scruus, vc eiusoperasir nulla,nullaiit
aeftimatio:a ii alicuius vtilitatis eftsernus^non plus istirnatur,
tjtia dorainus eum seruum ip affcajone habucrit,VIreriiis dieit,

quod docnious dcducit sumpcus quos secit in scruum.ViviAN.
g ^ Pn> mada. congruo arbicio boni viri.
h s Restituendt /«n/.s.opcraJ.i.earum ^stimatio.ipsK enim ca:ds
fieit non p»ssunt:vr ~j.de condia.indebA.si ner>Jortem.j.libertsu.
i ^ Apuddominum.faw polsidetem seiuum:& sacit %Jerci vin.
l.ctterum.K c------


k ^" Non habebitur. vt
ratione affeaioois J '
posscssoris codcmneiur '
inplus:liectrationcaf- [
seflionis astorisquan- t
doqvreus condemnecur: ;
VtJ.le tut. & rx.dijtra.
i:}.&yman.l.eujeruus
extero.ry de seru.expcrt.
l.seruusea. Ioan.
1 ^ DeduBis. faclisab
operatio in eius alime-
iis , non ratione rcm-
Vnc videndum poris,quo vsus est ope-
de vsu, & habita- *a;/ed "ltimi anni,quod

uius operii consijiit, euitts genera
ir etiam ejse stuctum constitutum
sine vsu,vt l.iiiij,§,vlc. hoe tit.l.v.tit.
seq. Vsum quoque imitatur habitath,
nisi quad capitU minutione, & non
Vtendo amittitur ,&exre ipj* , qut
habitationem debet etiam , JJestatur
tnagk,quamexpersona, cui debetur-.vt
opert siruorum, vt srudus stne vsu.

debcr ad proprietarium
peiucniie : vt diii 'i.eo.
Lsrutjus.vd plane:vt io
princ. huins Itg. dixi.
A c c v a s.

tionem. i. J Con-
ltirninir ctiam nu-
dus vsus n, id est,
sine frustu : qui & ipse iisdem
modis constitui solet, quibus &
vsusfrustus0.
II. Vlpianvs libro septimodecimo
ad Sabinum,'
CVi vsus reliclius est,vti po-
test,frui non potest: & de
singulis P videndtim. i. J Do-
mus vsus relidus est aur mari- cst TsUSi vei Vsusfru-
to, aur muIieri.Si inarito,potest flus: vt instit. eod. §.
illic habitare non solus *i: ve- si '"'
:um cum familia quotjue ;
An&currvlibertis,fuirquasstio- ^ Sed( iA cst vsusm
nis. Er Ceisus scripsir, & eum dus?Respon.nudus dic


dttm. ] Et
_ habitatio-
ne. Est d autem habi-
tatio ius habitandi in
alienadomo, quod non

in respecluiquia est
line sruc*tu:Sc pocest ita
desiniri^Vsusestiusvte-
di rebus aiienis saiua
rcrtim substantia.frucn-
di cnim in definitionc
vsus non ponitur: vt J.
/.;r«.j.^;iieetin
vsufr. ponatur : vt sit-
srij.v/kfr.l.j.l.rqu,.
definitione patet, quod
vsus non g potest csse
proprie in rebus, qus
solo vsu consumnntur:
sicutnee vsussnciim in
eisnonpossit eiTe salua
substantia. licet videa-
tar contra sup. de vsu.

recipere. nam ita libro octauo-
decimo Digestorum icripsit.
quam sententiam & Tubero
probat. Sed an f etiam inquili-
num recipcre possir,apudLa-
beonem memini tratStatum li-
bro Posteriorum. Et ait Labeo
eum, qui ipse habitat,inquilinu
polse recipere: [item * & ho-
Ipites,& libertosr suos.]
III. Pavivs libntertioad
ViteUium.
ET f clientes.
M.VtPUNVs libnsiptimo.
decimo ad Sablnum.
C_ v c L Jrue?. ear. re. qut vsu
vEKium line £0 nc hos Jm/; ,.j. &,. I ^
quidem habltarc * polie. vsu consumuntur. vnde
Proculus antem de inquilino videturquodvsussir in
notai*,non belle inquilinum eis-sedceneibinonio-
,. . . i 4i . ., qnitur de viu.qui est
dici , qui cum co hablter u. /erui[lls Azo M
o s Et vsussrueias. vt
Insiitut.eoJ.inprinc.Sed sallit ^ in easu: vt infra eedj.vsus pars.
Accvrs.
p s s^vivsus. ] SinguiU. scilieet inrebus,vel pctsonis,iu
\_jcjuibus hax ita sc habeant.
q ^ Nonsolus. Imo & solus-potest. ergo legatutyj/aj i , pro si-
lum:Sc dicatur non solum ipsc maritus.' verum cum, &c. sic J.de
vulg.jubstij.qui Uberis.i.VeX subaudias tantum, vel (bluin.Et di-
cacur,non tantum solus, sed etiam, &c. sic subaudiatur tantum,
vcl solum.vel similc:vt ].de rebus dubJ.Jiis.qutductnta.§.j.&J.
depee.L licet. insi.l. 3. Vel infinitctar nomen,& dicatur, pocest
habitacenon solus.&c8cJ.deteftal.quitejlament04.sisiruus.fy
J.desun.do.l.dotalepr*dium.).§.sin.&supradc iudi,t.j._r ij,
r s St tibertos.posse recipcrc ait.Azo.
s s S~"*Mtertim.]Habitare.vt.J.eoJ.jednec$e{lcoT)t!:a.C,eo.de
\_jvjusr.& habi.l.citmantiquitiu.So\.i\}\ in habicatione,
vt postic locatithic in vsu.
t s Wowr.reprehendit Labconem,qui inquilinum k vocauit cu,
qni recipiatur ab vsuario gtaris , & qnod sirbiicit, non > vtsse.i.
non debeie.iuxra il!ud:Sie volosic <»t«,&e.
11 s §uicum*ohabitet, & cstratio:quia m qni mercedem nop
prjs

b Vsus quid
& quot tnodis
siimatur; qua;
denique viuc
species , puci
Zdlu , lioiilUl',
tundi , strui,
pecoris , bou,
arrneiiEt^Hjux,
operarum. Vi-
de CepoUni
trtts. dtsir»it.
t De habita-
CepoUm d.
traa.c.6.
i Habiratip
quid iit,
* Vide Aione
Ir.jt.todtm.
s Vsus nudui
quid lit, 8; ia
quo conlistat.
t toeace iem
poccsi , qui
poOcirione rci
g Viusnonest
propriein re-
bus, quz vsii
iiciuur qcubuf-
dam clle su-
perllua.
i Invutg.ini-
sit l™,Sed&

Sdns pro so-
i Ioquilinus

l Htnrum bat no-
stra contiim-
tione legitur
nm btlie. non
1» Coniiuccrc
no vidciur,qui
nulla vMHceii
prxltat.
loading ...