Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 929
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0532
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
919 Seruit.species,& earundem defcript. 930

mictere trabes suas ia parietem viciai: de hac seruitute fit mea-
tio in L jss.de siruit.vrban:pnd.& tn Lmatam, §.). ss.de verk fi-
gnific. iam cumtigni apgellsrio late pateat. Ltigni.ssdeverb.fi-
gnisic.hic duntaxat pro trabibus sumicur. vide Zasinmmd.tit.de
seru.vrban.pr&d.
15. Proiiciendi, seu protegendi seruitus , (vnaenim,
16. & eadem esr,quamuis diucrsum Cajpola, ac reliqui eiusdem
farina; interpreres senserinc) ius est,quod vicino licec a;dcs suas
procuberandi, siue e*porrigendi mcenianis, seu podiis pensili-
bus,aur recta sua prptendendi in solmn vicini.atque ha;c cst pro-
pria (ignificario vecbomm proiiciendi,& procegendi.a iuriscon-
sulris vsurpaca. Lmatum.§.). vbi AUia.ss.de verb.signisi.L).§.).ss.
de impin.in reb.dot.saci. vide Budamro tn annotauin LsivesO.ss.de
hii, qai deiec. vel effu. Zasiasta iitd. titsd.desieruttatib.vrban,
srtd.
17. Seruirus prospcttus ,est ius, quo vkinus viciooclaritatem
prarstareteneturapercasenestra, vel foraminealiquo. Azo in
ru.raroiC.de/eruit. vbi differenriam ponir inter seruirutem lu-
minum , Sc seruicurem prospeftus; quem secucus est Capol, in
TraS.ferti.cap.xxxiis. & xxxiiij,
18. Luminura secuitus , est ius, quovicinus vicini tumina ex-
cipere cogitur. Liuminttm. & ibt puichre fer Bnrt.ss.de feraitat.
vrban. prtd.
idi ius,Bon eiTe seruirurem, sed libertatcra po-
in d.tit,de seruit.vrb.prtd.post gloss.m l.j.eod.titu.
inunquamacciderc,vt alriustollcndineceilitas
iurc scruituris:vc scilicec is teneacuc alciiis a:dcs
domum meam prospiciacur, cum fone domus
depressa sit: via autem prirereundi in alcum
exposita sir : arg.l.si arborem.§.

J3. lus pecoris appulsus, est ius.quo iicec mihi pecoraagri mei
ad fontera, vcl nuum agcr, per pra^ium vicini. jix* h, iammm.
C.desiruit. dc hac seruuutc fit mencioin L).§.inprs.dtjs.ssde sier-
u:;urib.rasiiccrumpr*diortlm.&mL}.§.Treba:;te. &§-fi-j.ss.de
aquaquot.& ttstitia,
34. Acjua; haustus, est ius hauriendi aquam e fonce, vel pucco
vicini. Az.o in sitmma.Cid.de siruit, Hanc seruicutem qui habet,
eriara-JterhabereinccUigicur. Liu.§.;1uihxl>etss.,o.T>Eccanfctu\
porcitaqua:haustus, ni(i proprct vcilicaccm vicini fundi. l.ergo.

j9. Alcius colle
tiusputat Zasiu:
potest tamcn no
jncurabat vicino
suas tolIere,ne ii
mea subsidat , ai
cxporrigatur,aui
interdum.ss.eodem tiraw,
c 10. Seruirus vrbana ^Ne.gativa est,qua: veibis negariuis
concipirur , cuiusmodi cst seruitus.
xi. Altiusnon tollendi ,per quam prohibetur vicinos domum
suam inuiro vicino alctus toilerc:de quain l.).ss.eod.titu.& in l.
alttlts.Cde sieruit.& aqu.glojs.inl.toci corpm,§,pen.inverb.altias.
ss.siferu.-vind. viridaria ramcn habcrc supra cam alricudinem is,
qui seruitucem dcbec, non prohibecur, Ledisicim.ss.de fer.vrbano-
rum pndiorttm.
iz. Nc tuminibus officiacur seruicus,clt ius, quo vicino non !i-
cec quiccjuain facercper quod vicini luminaobscuriora reddan-
tur. l.interseraitutes,ss.eod.
13. Ne prospeitui officiatur seruicus, est ius,quo Tidho non li-
eet quicquam faccrc.quod vicino officiat ad gratiorcm, 8t libc-
tum prospeitum. Liater seruitutes.ss.eodem.
5.4. Stillicidium non auertendi scruicus, est ius, cjuo vicino non
licecfaccrequinstillicidiijmsuum in ptasdium vicini dessuat,
qio isfortcopushaberadcisternam suam rcplcndam.de hacest
teit. in l.j.vbi Sart.sseod.
ij. Rustica bscruicus cst, qu:e prxdiorusticodebecur. Suncau-
tcm rustica prcedia.qua: vel peicipiendorum, vel colligcndorum
fructuum gratia Runt.l.eo iure, §.stabula.ss.tn quibut ctmf.pignm,
vei hypothe.¥errari'!i Montanus ti:'■:'-" de sw.in-.tibta rusttcisjibro
tertio. EchEcseruicusduplexest, nominaca, & innominaca.
i- id". Norainara e seruitus ideo dicicur, qtrod speciale nomcna
iure imposicum babec,.•>>-/././.-<«£■ ,it<n>n.§.primo.ss.deptiSx.Saai
aucem scruitutcs nominata: quacuqt, Iter, Aitus, Via , Aqua:-
duftus:
27. Itet, estiuseundiambulandi hominis, non etiam iumen-
tumagcndi, vel ■tchkulum.tit.de seruitat.rasiieorumpr£diorum,
Inilitxt.lib.is.& cui cst ius irineris.is & Icfticaportari, & equo
vchi potcst. l.quifeti.i.!1! sir::is:'ib.r:'.iticorUtnprtulierum.
iS. Acrus, cst ius cundi amDuiandi hominis agendi iumcncum,
vcl vehiculum. d, tit, desiruitutib. rusttcorumprtd.Institutionib.
Itb.secundt.
13. Via, est iuseunt!i, agcndi, &ambulandi hominis. Inilitut.
eo. inest autcm buicseruitutiquiddamampiius:ham qui iusvia;
habcr,& rrabem.auttignumtrahere, &restam hastam ferrc po-
tcst,modo frudus nonia:dat. d.l.qui setltt.q.ress<-nsiss.eed,ilt.
)o. Aquasduclus est ius aqua:ducenda:per fundum alienum.2»-
fiitut.eod. titulo. &inl.)ss. eD^.quodiusconstitui potest tam in
aqua inuenienda,quam in iam inuenra. l.Labeo.ss.eod. Vide qua:
dehac seruitucc (cripsit cleganter Zasius inpara.ff.eodemtitalo.
j. 3/. Seruitns rustica d innominataestca , cui non cst spcciale
nomeniuris impositum: scd abipso adu denominatui. I^uius
gcneris sunt hx quinquc sequences.
31.. Iuspascendi, est iuspecotispascendi in fundo alieno prz-
dijmeicausa. dehacseruitutcesttext. in Ly§,inprtdijs ruiiicts,
ss.desertsit.rtttlic.pr£d.& in §.interruss"tcerum.Inst.eod,tit, Atquc
ha:c quidcm scruitus merito dicitutrustica, cum bona pars fru-
clus prajdijrustici in pecore cpnustat, l.pecoris.ss.eo. Vidc Zasium
inparatss.eod.tit.
S. Vetus.

: Diuiduit.Intii-

i1)- luscalciscoqucnds, est ius,quo licitum cst viciuocaicem
eoqucrcinfundovicini pro vriliratcprxdijsui rustici:dehac est
text. in l.].§.in pr*dijs.& in l.ergo.ss.ecdem,
36. lus aiena: fodienda:, est ius, quoiicer vicinoarenam e fun-
do vicini effoderc in pratdij sui rultici vtilitacem:de qua est zcx.
ind.Lj.§.inpr&dys.ss.eodem.'t
Addc eciam ius crcta: fodicnda;,& lapidis eximendi: quaiser-
uitutes eatenus constitui poisunc,quatenus ad pndium opus sit,
cuiusgratia constituuncur. diSa t, crgo. insn. & l.siequente. ss.
37. s 5uperestvidcrcdcse!ruitutibusmixris.Estautemseiuitus MIXTJt.
mistca ,quEea tcpcrsonidcbctur :cuiusmodi sunc vsusfrustus,
vsus, & habitatio: aam qua: a persona rei ■debctur, de qua in I.
Mtuia.ss.de msnumijs.testa.& in LTitioccntitni,§.Titio.rj.ss.de cob-
dit.ify demonsi, non proprie seruicus est: sed onus quoddam libc-
ra; pcrsonse impoiicum,
1%. Diuidicuraucemsccuitusmixcaindiuiduam,
$9. & indiuiduam : & has quidcm ipscies idco seruiti
iribuimus;quedsola seruitus vsusfrudus est diuidua. /. j. §,fi uidu*.
vst&stuilut.ssad icg. Falcir, reliquajomnes indimdua: sunt. l.sti-
pttlationes non diuiduntur.ss.de verborum obiigaticnib. diffcrenria:
rationcm reddir Barc. in d, l.stipulationes. namero vicensimonono,
40. Vsusfructus cit ius alicnis rcbus vcendi frucndi saluarerum
substaucia. /. j. ss. de vsasiuB. & est duplex, forroalis & causalis.
Formalis est, qui a propriccate rei scpacacur, & is propric serui-
cus cst, & per confeiloriam adtionem pecicur. Causalis eil, qui
cum sua causa,id cst proprictaie coniundtus eli:& is non cst ser-
uicus, cum rcs sua nemini seruiatmec pcr confessoriam petitur:
sed petncgatoriam auercitur. l.ficum teslammto argmtum.§.pe-
■iult.iyibigio.ss.de except.rei ittd.gt.in Lomnium.ss.de vsusiucl. In
quibusautcmrebusconstituatur vsusfr. &adquid tcncatur vsu-
fruct. vide Azonem ;nsum. de vsufr. Zasium tnparat.ss.eo.tit.
41. Vsus,cst iusalienisrebusviendi saiua rerum substancia,non
etiam fcuendi. harcdcsinitiocoHigitur ex l.ij.ss. de vsu , <& hab.
quam ettam ponit gloiT. in l.j.ectit, vidc Ferrarium Monranum
Inst.de vsu,& habh,
41. Habiratiocst iusalienas#dcs inhabitandi saluaaidium sub-
stancia:cuiautcmhocius conccssumcli, non solum habirare er
licct :sedetiamasccriaccommodare,aut criamlocarc. vndcab
vsu simplici di(fen,i'.camantiqtiit3.s. C.devfajr. vbi cciam gloss.
not.in quibnsab vsufruitu difrerar habicatio,
43. ^ Portrcma * diuisio scruicutum harcelt, qu6d quaidam nCONTI.
iiincconcinuai.qu^danidiscontinua:. Seruicus concinuaell, qua; NVA, &his
causam conrinuam , arque pcrpecuarii habcc, & absquecontinua ^PPoii1* 1> 1-
humanaopcra scmper est in viu lmeaetu,(Iiie potcntia:cuiusmo- ^ u^ T
di sunt seruitutes aqnajduiTtus, altius non toliendi, vsusfrustus, '
sus, iurisdiclio:inquarura nounullis quamuissadtum homjnis
semper interuenirc sir neceue, vt in vsufruftu , vsu , & iurisdi-
tionc.vt camen quia animo poisidcii soknc,concinuis adnurae-
antur. ita elcgancer,vr castcca, Fcrra.Monta. Inst.deser.posi Bttr.
• l.iusto.§.non matat.ff. de vsuc. huiusmodi secnicutes priscri-
■untur x.an. inrer praiscnces : ix. inter absentes.exemplo rerum
immohiliii&i.t.si.ix ji.C.depriscr.iongi temp.Lij.C.de Jeruit.Quod
autemsini necessiriaad Koc,vr prxscriptio in his locum habeat,
vidc apudBart.& Bal./» i.sj.desieritit, Ferra. Monta. InUit.desieru.
Zasium inparat.ff.eod.tit.
44. Seruitusdiscontinua b est ,cuiusvsus per solam operam b Discotinui.
humanam habetur. Vnde quia homo non aJTtduc, sed ci incer-
capcdinc operarut, causam discontinuam , hoc cst interpolatam*
obtinct, eaiusmodi elt iter, aitus, aqua: hauitus. Isieraittttes.iiij,
ss.de semit. Harum scruitutum nullo cempore nec longiilimo
quidem pcxscriptio proeedic, vt quarum non cst concinua pos-
fcssxo.d.l.feruitKtri.ihj.ffJc serttit.Ulb forre quis huiusmodi scr-
uirucc vsumsediccrct rantocempore,cuiusinitium memoriam
hommutn tixczActet.Lhoc iure.§.duaus aqttt.ss.de aqaa quot. <fy
ssli. Hocautemtempusin obscuro inrerpreramur ccntum an,
quia is finis vita: longarui bominisest. l.an v0ifsiu3tei.insin.ss.de
vsits,. Acque ha:cquidcm sacis,abundequc sufficianc ad seruicu-
cumspccicsdcsccibcndas : si ramenillud vnum admonueiimus,
n, qui seruitucem adscric, eam probarc debere: cum res om.
libcra pra:sumaiur. i.altiits.& ibigl.C.desiermt.
Gg DE
loading ...