Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 933
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0534
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


De seruitutibus.

, siue post. posset e.isra attentari vt sit sensus huius leg.
protsus alius.quim diiim_s:sciIicct,vtcondi.iones,vel dies.vel
modi appoliti pro non appolttis habeantur,sieuc habcraus in v!-
lima voluntate de conditione impoi_MJ:vt Inst. de her.instit,§.
a. Owurrere impojstbilis. Et quod dicitut,occurret ur: dic », idest succurrctur
■alicui pro ci vo[enti yenire contra
AhHenne. pastum,sic pon..Ur J._fc . _ j Modum adiici seruimti-
wcrbMJ-ubtautcmno b ir constat: veluti quo
appnrct.§.qutveroaTt- r .... ,^
/... Sed hoc non placct: genere vehiculj agatur, vcl non
cjuia nihil est adeo co- agatur.veluti vt equo duntaxat:
uenies.quam pacta ser- ve[ vt certom pondus vehatur;
U-tirfc ideo primum .n- - ule tran_Quca-U_ au[
tellectum apptobo:«»x. , _> .,
s.dep^J.j.inprin.Aec. carbo portetur. z.s Intenialla
_ seruitui dic- a { Causam. vt b ad dierum _ & hotatum non ad
rum & hoiaiu Cempus,vcl ex temporc tcmporis causam *: sed ad mo-
_S£_d?£™ constituta videacui:se<- duni pertinenr _Ure constituta.
5.^ perpetuaeft,&j>uta,& ^J^

a eft, _- puta, 8_
.. ..jndesinir.iicC.a--»---
!we igitur in- /«», /, eum alijs. _. hoc
• vrst-iff.rur. (__m scmel estconstieu-
ta: sccus si pluribus vi-
cibus.vt J. deaquaplu.
ttrcen. l.sipriits. qua: est

Vlajter.] C A
Si quis vtilt mihi

Seruittts prtdialis potesi consii-
•uieisdem modis ,qtiibnspersonalu.
Bakt.
v. Gaivs lihro septirrtoad
EdiSum prouincialt

. "\ 7"Ia,iter,a<£_us,du_.usaqua-,
i V iis

. iisdeniferebmodisconsti-
seruitut- via.,& icineris tuucurj ql,jbus & vsumfru£_um
^Seruicuti.&concedere.velconfti- conitiruidiximus c. ..sVsuS
vfussruaus m tuere:eildemmodiS po- - * 4 .-—
coniticuendi -c[_ constitucre, quibus leruiturnm temporibus lccerni
modo diffe- vsumn,v_Y_AN. potest d:for__v_quispo_.ho-
(tTemporibui b 1 *'«-quia viustt. ram temam Vsque in horam
^_K_S_S£_£- d-n.amejtarevtatur.velvt
pw ccnstkui. tlli por.__.-v_ J.samil er- alternis diebus vtatur.
__£.£ s-ttV!''/>"&7k "■p * r"; *•?„"''"»/"-
rtici pndij. #-'«• O" c- *' *>_* ■ *V* _*»»« *"* EdtBum.
s Seruitutnm pater. & pro parte : sed A D certam parteiTt e fundi
l\tT IVs? C?™CT^°V r^ra<i XXseniitus tam remitti s,
«*tur?j vt'_- Ug.Falcid.l.t, §p vsus- , .. . _.
cundu .nd.se- /^.^ T.^rf./.^. ^"31" COnstltUl S potest.
minanti. con- c T Dixtmia.ns.dej v II. V l p i A N v s hkro terttodect-
flitu.ntur,non ■osusr.l.iq,& Infl.eo.%ss. mo ad Ugem Iuliam,& Pasiam.
propter dele- d s Secernipotesi.Sc.di- sVs cloaCK IT-ittendje f serul-
5T^:crdsubmos°'noti ltusesth. ■ .
-ass»«rf admnpusconititui: vt -T . . . _ ,
2&ram s./.s^./^. Non fottf tmfom[ermtui fr&-
u non A Deena. ] Casvs. ato .qtt&nonreshkitvtilimtemssl-

tenttspr*

itute:an po/Iic.qus- _■ —-r * i " i-
t. Et tesp. quod sic: \ 7^T P<""um decerpere h-
fi Titius meo pca:- V ceat, & vr spatiari, & vt

corum, qmbus ceIZX pa-[is fmidi sul
.ild v° <"""!*> «-rim
ieo cuoiditas seruitate:an poilic.qus-
propria sin.m ntur.
petendi sacit. sed fi
t immitteii*. .[;- s-rilitl_t, debcat, an ccenare in aiieno f possimus *:
.JrXli ptopattc ei temitcetc seruitusimponi nonpocest'.
+ Seruitutem poilirn,qvt_:ncur. Et re- „ * . *. ,. ,
__b-re tjm. spond.quod sic. Proparteseruitm rettnetHY:licet
potest confii- e ^ Adccrtzmpartem. abinitiopropartcnonconjiituatur.
tticnda i.r. *^- pro diuiso.sc.vt seruiat B A R T.
™Zr.%Z'rJs. ei:vcJ/«.j,'./.f£«i..&sic . ? Si pra;(]ilimmtlmminik
fcd iroponere, nonestcontra j. .«wjw. ^ .

fed imponcre, non elt contra \. comm, r ■ r • '...
*«!& ?,_«.^ 5«^_!-«.$.> seru,ac : sillc cg.° Pa"ls ?™dll
stitucre non f r R.nw/i-.s.costi.u.a. tui dominus eile cceperoJ _ siue
poteiime de -. CSJ../a;.s.abmitio.
_l.tu.t rin-iw S 1" Ts* s/w«J S.-«;««efl. s. rustici e prKdij : vt ydeseruit.
domino. \rusii.pr*dioJ.^.
*Pejs«mKs etac X TT pomum,] C a s v s. Si conceda. mihi scruitutem, vt li-
in archctypo, y «at tniivi in fundo cuo spatiari, & ibidcm ecenare, &c.
r: teftatur An- ^^-j.m. an -aieat ta[js reruittis?Et respond.quod non. [si VRM-
i.r.scd ita'niu' iVVM' J rundo meo fundus Tirij scruic. debcbac. parcem Titij
wuit Taurel. fundi,tiui seruit.meo dcbebat,emi,vel emil_i,cui seruicus debc-
b Seruitutes bacur:an rccincatut sctuitusjEc respond. quod sic,licet ab inicio
au_daanoma. pCr parces acquiii non possit.
Ix, autanony- ; ^ Nonpotcss.slt c& ratio:quia f ptopter necessitatcm,non pro-
j_ _urj qu;E pccr dclcftationcm imponi debet.non enim ius fauet delicato-
ncc pcrsona- turn g vocis:vt ~j.depign.aB.l.ssserttos.insi. (_p J,qu& infraud.pa.
lcs, ncc vrba- l.j.^.fedsi rcm.& s.de oper.seruJ.fin.&J.de cap.l.ij.Scd ha:c tacio
n*'no.CrU icprobatut:vt JJe a$uatiuotid.& s,ssi.l.hotiure,inprinc.&irssra
s-n.iuraseTui- 1H$^'v',ttu' clam.l.competit.§.j.c\ax sunc Contra.-.Dic ccgo me-
cutum anonv Iitis,non potest imponi setuitus pndialis.sedpcisonalis sic : vt
ma. viit Zas. s.de -usufe.l.si quit i/»3*.scciird_m G. j,Tu dicquod h necpet-
z.rtfren.y.aJdc sonaiisscraicus estrscd quoddam paftum fi-ripotestdehoc.
l«"f«*/"j k ^ s'>««r'««»'*"«»'«'^'-i«testptKdion.eo.
gU.penru.4j. ' ^ Ct^pero. scilicct pro indiuiso. ^. sic intelligitur »»/iw tit.j.
icstr.ttfi.prti tstquit adcs.§.j.
iT.Vecu..

934

■m s mnpoterat. vt p_rs"taBtum cuisundimeosundosciuiat:
vt dices r»/r« comm.prtdJ.si quU duas. §.j. & facic insrk de -verb.
oblig. l.pluribta .§fn.&in§rktit.ij, Isvnta,
Slciti.] Casvs. Conccdo seruicuccm itinctis pcr funduoi
meura:n_tncruid per quamlibct poteris parccm icesEt respon,
quod sic de sttic.o iu-
tu mei, per partes seruitus reri- IC:seii Iocus cst ^e x-
netuEi_lic4t.bini.ioperpar.es 5S_5-SS
adquiri non potcrat m. partem.qua. minus no-
Verbtt contralttts debent cmiliter ccc fundo mecSed nu-
inte&ri:&quisemelhcum elmt, ^ldCl P«ali_u-Pai-
■ a i irnr r tcn.ccepj.1 ire, potens
vartare nonpetcsl. hJ.rdfic: Ins variar_/ E. ^ quod
sirHituturelsicitsundttm^&^ua- nomcjuarc nec amplius
libetpartemeius. Ideminsittsvsu poteiis variarcmamtic
abimtio.-sedcumpercertumlocum m riuo^lc™° cst, vt
J / -, . non poiiisiccrum ele-
sssrp.nc, nonpotentpoBea vartare. anm -iuma mucare.
BART. • n C SieMisimpliciitsAA
IX. Celsvs __W jhiVo cst sine certi locidcfi-
Dtgeilorum. nitione,
SI cui i-mplicius n via per o s Cedatw. intet vi-
fundum cuiuspiam ceda- uos: „ __,,. ...
, ,. -. ■ ■ c P ss Relmqtmtur. Wa *K-elinqucdi,
tur °. vel relmquatur P, m mfi- ^lt]ma ¥olQ_[ate_ verbu roUnne,
nitO Videlicet : pcr quamlibet „s Fer^uamlibeteim S^
eiuspartcm «ireagerelicebitl: _>*r/-».HocCiceropro ueeJ>
ciuilitermod6 & namqua.dam C^cinnaclTeaitexduo-
inscrmonetaciteexcipiuntur^ ^^"iUwcSJJi
Non enim per villam iplam.nec __, cui eit coostitllta, &
per medias vineas ire agereii- Ccdacurcielec.io. Sed
nendus eil: cum id jeque com- concra mft. desem.russ.
mod. per alteram parremfacere %fl£_.j* So'-t; »
~-r. i-r- -/- ,-0T Ciuthter modo. Et
possit, mmore seriHentis fundi vero hoc casu ^g
detrimentos.vtrumcon(titit.vt erit huius arcis coer-
qui primum viam direxisser, ea ccn^| caussa, certa par-
demuro ire agere deberer: nec fe vian? co^ltul TO"
,.v t - • n. luntacehertdis,aurlc- -..
ampliusmuiand?*eiuspotes.a- gat__rij ( cui _.ornpcdt
tem haberetmcuti Sabino quo- a-rioprogenerelegaci.
que videba^ur. qui argumento C v i a c
riui " vtebatur.quem * primo ' T =«>««, ,t b g«**v*
M-L _ j 1- -ir n. insrksicert.petat.l.cum j* '«Profis-
qua Iibet / ducere IicuiiTetipost- ^ids& !tlsi.Je rhnupt_ teUg ge-
eaquam du_.us esset, transferre LquSquam. Arg.contri ne ex-sp.-ciir*
non licerer 2: quod &in via insii tit.jJ.sisentitus. ii id e» mence
seruandumelTeverumei.. £ 5" Dt»*"*»- «« «nmhetiuin
_. . .. - • ,._• emmmaiitiis.&c/vt s. *PP»r«->
£tt.riss pr&dtoseruunteadtsi- de ^indJ.insundo.
care , vt commode quis posftt vti _ ^•MtttantUt.twa^Yx- 'Seruitutem
seruitttte. BaRT. cct « variaie:vt *.--,_?• q_J^j*'.J^'*
X. Idem librooBauodecimo insiadeaquaqttotid.& inuicoc_.qui
Digesiorum. tsiU.sin. e_J- injrasiseru. cam dctwi.
SI' iter legatum sir qul nisi ~vi»d.l.&sis«rte.§.etia.
opere fasto iri non possit. T&f^-^&t
.. r r * ae tnb.l.quod m herede. -' ■•
licere-fodiendo.substruendo, 5.-/^,. nisi hoc e_>
icer facere b, Proculus air. pcesse sit ac-um in co-
Seruitus nonpotesi adefuiripro stituendaseruit.vtinjs.
parte: & atlus non perseblHs vitia- s^/.^,amitt,l.nam
' - , __/•-_ ' fatu,§.ca.terum. quse est
«o-.j! deuemturadeumcasum.A Jc6trl AHllai_vsuser-
^H. H.W potuit inchoari. Barl uatur, vbi potest muta-
rc:vt ?.(/* vsu, & babit.
l.diuus,§Jieet. qua: est contra. Adbitio, Dic tjuodibihoc
contingit proptei commoditatem hominum, B art.
u ^" sii«i. rclic.i,vel concdli. Accvks.
x 1" §Luem. scilket riuum.
7 4 I2_''* ^**- patte fundi.
z s Nonliceret. in aliamparcemfuudi:icddominns poreftex
causa mutate sine incommodo eius,cui debecur seruitus: vt in-
srkdereligJ.ij.§.pen. ' '
S. /.-r.] Casvs. Si legas miln, vt eam pet fundum tuum,quo
iii non pocelr,niii opere fai3o:an poiTum opusfacere vt pos-
stm irc?Ec respond.quod sic. V1 v 1 a n.
a s Licere. ej.cuiseruitusdebetnr.
b s Iterfacere.deiinsiatit.yl.seruitmes.§.sidemo. <(Co_ce(roiri-
PSep*H.s.] C as vs. Tria dicic. 1'rimo , cjuia non potcst ac- ncre,con«__
quici scruicus parcim prajdio : vtpuca medietatcm pro indi- ca °mn'3 '"•
uiso:exhocaucemnascicur secunda:cju_e£_ionis solucio,q_a. ta- ne'|ustu-'iri
lis est: Stipulatus sum i te seruitutem via;fundo meo :&ance- nonpotest.
quam semicus constituetecur.vcndidi medietatem fundi domi'
naturi pro indiuiso:qura"piimam partem alienaui.sic cotttimpi-
cur stipulacio. Terttd dicit,qu6d testacor non potest parcem sui
fundi aificete seruitute pro indiuiso. & si in totum consiciac,
G g i quia
loading ...