Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 937
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0536
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
937

De seruitutibus.

« Religiosa a s Impedit. ergo * plus quandoque habenc religiosa, quam
. ylits obtfant, publica:vr cx his duobos Sg.colligicur: <£* insiade a^napiu^tre.
quam publica: ljipri»s.$.j*cr». A C C V R S.
SJpdSSd b 1" /^^'«^«'""'«"'«-^cstpersor.alM.
causa potior c T V^'Ji&<i,4,£i'*r.non valctseruitus: quia o meanoniD-
tli. tercsiinijioni:vcAK. $•
h^'iT'T hsisi'"-^- *£*#& jmpedit »: cum seruitus per ea
JS^SSSSjSa Wanullideberipossir. ^
videcurcontrai»j^*X NonpotesiimponiseruitUideeo,
ei ftmdo. Sol.ibimipia ir i- •>•! a.- -.
mditioncfuit apposi- tjmdsundtvtthtatemnonre^mt.
tum: vt C. depaSJnter B A R T.
emp.&vc»d.l.si&s.ds VouvouivsMrotrigcnfi-
pati.Ltradtttombiu.te- motertio ad Sabinum.
cundumquosda.Tudie -^ , . ,
quod in legc concrarist i^\ Vonens nec hominum •»,
non incererac cunc.qua- V_^ nec prsediorum seruitutes
do seruicus imponeba- [am: qUja nihil vicinorum in-
»4i„ta*. ci«:^pcJte.«id^M terest,nonvalct*:velutinepe.
lntcresle, v=l iperaoa- - , ., . *
tur: vc l.de ■usujruct.l.si runaum tuum eas, aut IDl con-
■»j&»«^Ce«rirn si ucc sistas. Et ideo si mihi concedas
tunc , nec postea inter- ius tibi non eise fundo tuo Vti
^ «? ^1" C00stl' frui»nihil agilur ' •A!iter atoiue
si concedas mihi, ius tibi noh
ede in fundo tuo aquam quxre-
re minueda: aqu^ meas gratia d

938

d s Gratia. quiacunc
intcrcst:& iic valet: vt
J.deaqua quoti. & dsti.
l.\.§.si <%uis. Accvrs.
tSeruicutsde- c ^ prdsiet. Not.qui c
bens.non. sero- sCEUitutem debet,noa
£?iE«- *»« *w p*'«-d ■«
sie.vulg.edk. .iw.O* "-/*''* * «2S*
kabce,w«A«- pluui* arcend. Lj.insii

Qm dthet serttitHtem, cogitur
yotijtonagere. Bart.
1. ^Seruitutiu noneanatura
est, vr aliquid faciat quis.velu.ri
4 De naeuta fs^HjcST ^** tollat-aUt ™™™™
SSsiX «fa« cogarisaliquid ptospeaum prrestet S aut in
4,sirmt.wb*n. sacere:vt resticuecc pa- hoc,Vt jniuo pingat:(ed Vt all-
».ii.addequi rietem, vel columnam, quid patiatur,aut nonfaciat.
fcripii de pa- qua. onus meum susti-
^"^bm" 57 oeat:¥t '"J^ tit.yl.eum Creditori,&empbyteuu compe-
"!iTm". stie- ^re- ^* «*/»■* ji>-». titvtUis oclioprosemitute. Bart.
ze.Cji,siruiiu- vindicj.sicuti.§.\. & §. * -
ti.tr 49«. rf/^nr. Accvri *J1' IviiAHVtfW» 9«Wr«-
■J Cit*urh*c f ^ ir--i /)sa;j Vt:[em gensimmono DigeSlorttm.
rUabviTiY Cspetitioner». id T;I* quipignorifundumac-
T*4 c.st cffic3Ccm ^"dic*- JDcepit, non est iniquum vti-
* Cemumrtl.i. tionem per eonteiloria: 1 . ■ c r ■ • 1
frW".*»- nKr.^A^. lempetitionem s seruitucisda-
mrwhmf. „(,«,- B«sc. /. creditom. rhsicuti ipuus fundi vtilis peri-
sed srudruario non da- tio s dabitur. Idem ieruari con-
tur: vr s.si■v/ussr.pet.!. uenit &in eo,ad quem vedtiea-
. - "iSKSiae! fesperriner.
«iLTeS q^^seruirusseruitu- Seruimtes smt indiuUm.-^
potest. ^&frH^T/w"i *VtJ' transe,tnt *n heredes in solidum
g s S'st*>^tst ^?#«-Bart.
efficaihypothecaria. xvir. Pomponivs librosin-
u ^ ~\TIa • it'aeris, gulari Regularum.
V aHut, aqu£~
Jntius. Ciucur hic Po-
ponij iocus in §. ex i/s
igitur.Lij.insradeohlig.
qucmhuiclegiopponunc.Videscriptad,§.« i/s. Cvuc.
h »s Indmism est. sccus in vsufr.vt |.«rf Ug.Valc.l.y§.si vsussr.
si s I^id »••«•» indiuism esi. Ec hac rationc seruitutcs dicuntur
indiuiduxiquia seruitutcs consistunt in vsu: vsus est indiuidmis:
crgo & seruitutcs.Vide scripca ad I.71. ~j.dtvarb.obUg. Cviac.
i ^ Petune. 8tobtineot:scdan vtitur,quiprimdobtinct!Dic vt
TiOt.'j.deTserb.obIig.I.is.§.ex hii.
k »s (,e/»ii).Not.inloIidunictansit:vci«f>e^,j.rtV,t'#r6.(iW's,/.y.
§.pin-.&si.& J.sam.ercisc.Lheredes.§.a» ea. Bc sic transit ad aliu:
vtMc.&J.commun.prtrf.I.siei.cuim.&j.tit.ijJ.sivnusexsectss.
j.j.& sic est contri s.esd.l.proparte.Sd illud est ideo,quia oblt-
gatio scruitutis non petest rransire,ciim quis alicnat, ntsi ccdat:
quod ibi esse non potcst,quia tradica non ctar:sed secus in faere-
dibus.secundttm IoAN.nam in omnc ius defttnfti succedunt.
1 s! TN omnibtps. ] Ponc casiim , quod praedium testacoris ser-
Xuicbacprajdio heredis:& fuudum seruienrem cestaror lc-
gauit sub conditionc:& iic medio tempore sunt seruitutes «tin-
ciz:vt infra tit.\.l.si auu tdis.scd debcnt reponi: vt hic dicit,6>
inprt4iHal.si quJ4tdes. fa insra de bered. vend.l.is,$.sin, & quod
i'k's6. ff°°' subiicic, leearario, scilicct conditionali. Vct poneecontra pras-
shuui.in v/i-4™ *^'um bcredis scruire pra-dio cestatoris: & testator lcganic pra*-
adica.jT.Jtfe- dium hcredis, quod leruiebac. Nam '' non transit
Mt.i, statim in iegatatium: & idco exeingiiicurscruitiis,ci
iF,Vctui.

VI«3itineris,adus, aqusdu-
&us « pars in obligatione

/pwBiniCti
alienx lcgati

" X<»T

n si putc

Iegauerir.&-Jic obst.doli exeeptio legatario legatum vindicanti.
Sic posito casu non potest opponi, quod non videamr consundi
seruirus,quasi recla via rranscac dominium in legatarium: vt T.
de sur,l.aTitio.&J.depeeul,Lsedsi damnum.$.prtterea. quiasc-
cundiim primum casum pcndencc conditionc dominus estivt- j.
adSilan. l.\. §,[erui, se-
deduci non potestiquia vsus eo- c""<l«m «>a non trasit
i* 'T n w * t- . 1 cum non iuetit defun-
rumindm.sos est * >, El ideo ai.Scamp=Iso»Jifc,-
(1 stipularor oeceiierit pluribus uitute,scilicec vsusfru-
heredibus relistis, singuli soli- ctus aliud est,quia iire-
dam + viam petunt !. Et si pro- uoeabiliter cxringui- t«l,iBioIid5.
•it 1 rp ■ 1 •! i_ tw.itintrttdeler.ij. l.is
miitor decellent plunbushere- euim jLichmiuU s
dibus reli<Etis,a singulis heredi- dominm, & facic "J.dtj
bus lolida petitio k est. kgat.j. Uegatarius. §.j.
Accvrs.
Seruitut conjvsk aditione, debet y s In omnibus senti-
per lemarium reliaurari$ A r t. '"tibmMxc lex,vt & /.
f a J , IegatX.§.v!t.&I.sisir-
XVIII. Favivs Ubro trigcnfimopu- nmTit^MUg.iis.hoc
tno§u*stionHmP*Finiani*not*t. dicic.heredemaequire- * ln-outgat.tsi
TN omnibus \ seruitutibus ;-, re 4°miniutr. rei icga- l^MtBM
I ,, - ., 'c r r ra: per admonem. Ob- now-
Iqua: adltiombus cpfufe sunt, fah^.sirem.ldeleg.
resposum est doli exceptionem ,"j'. & t,serm Ugato. in
nocituramlegatario, sinonpa- princdeUg.s &LiTi-
tiatut eas iterum imponi. th.m\Mfitrtis.& Liega^
1 tum.ydcleg.sj. &l,si
Potesi impomfimtm de eo,quod siruu, Ugattc.-J.de no^
. /f J - 1 * " aH.& Lpecuhum. si./erf
nomnterejituncjedsperamrmer- si „editor.J. de pecuUo.
ejsemsutumm. Bart. ybidicitur, rciiegata;
Xix. LASZolibnauartoPoiierit- dominmm resta via
rumdlauoUnoEbhomatorum. transirc ad legatanum,
aec viden vllo mo-
EI fundo, quem qms vendit, mento suissc apud he-
{erustutemimponi,etsinon redem. Sed staruenda
vriiis m t sit.poise existimo:ve- est •Ihle"'"':» ««er gc- s Nunc aldi,
luti siaquamalicuideberedu- ^T^f T ?t' TT
3 nes. Legata pervindi- aliquando fu*
cere non expediret, mhilomi- cationem legatario ea *«<■« s«e v-
nusconstitui ea seruitus possit. agnosccnti statim ac- "^* ^°d si
Quxdamenimdebere*habere ' «juirumur iurc domi- ™ua™q"™„
polsumus , quamuis ca nobis «J* «*»;« «leg»* -a ert.impo.
r '-» tarmmrranseunt. dceo ni noapoicit,'
vtihanon lunt. genercest^./.j.cumsi '.i'.?-»*.L.R.'
„.,,-.. ,, miiibusca-tcris.Htcie-*,v«k* hxe,
Puidebet seruttutem,Oektpa- „„ c. wnncrzrnr n„n **•*■«.«'«. qw-
. 7—/. • .„ . *j. gatanaguoicatur.nuo- dam put;C)]c.
ttaduersanumvtt^uodprotradi- quam videntur fuiJTe icnda,qUianee
tione hahetur. B A R T. / hercdis:& ideo per adi- sunc in vulg»-
, , tioncm non fit confu- "s > ^d puto
»lill» ?»"><• So «pm hctedisii- »6 '"'"•«''■

Q

iMfcr,

: relegata

VotienS via , aut aliquod surrepra legarari' quasi
iusfundiemeretur n,ca- C0l,us ^jpinus babec
ue„TrpK«elreI.abeo.perte ^T^^T^ '
non fieri, quommus eo iure vti apprcheaderic.Ac lega-
polsun : quia nulla huiusmodi ta damnationis hcredi
iuris vacua traditio ° esset. Ego acquiruntur pcr aditio-
puto vsu eius iuris pro traditio- liemc !r& * ° Eunt; sit
r tr er ■ ■ 1 c contuno eic parre here-
nepoiieiiiomsaccipieiidumel- ais, Eorum legatorum
dominium adquitic ie-
gatarius pettraditionem hetedis, non pcr agnitionem : & ideo
cum res ica Iegaca est,ea subrepta,antequam cssct tradita, iega-
tarius non habec furti actioncm: quia ncc dominium haber,nee
poitessionem. Vidcscripra ad \.%%.§,Ug*tui,insra de Ug.\.& nor,
ad \at, euiui.§.vlt.j.desurtis. Sic disferentia est inrer acliones.
Vindicatio non adquieitur ignoranti Iegatario,nisi agnoucrit:at
aitio ex eestamento adquiritur.ctiam ignoranti. Verum hodie . t promisuo
ei constuur. lustin. omacs lcgatarij &fidcicommissarijdomi- valet sttuitu-
nium.&vindicationemacquiruntabaditahercditatejinonic-rw fccta ilti,
pudiaueriitt. Cvucivs. s». •>"«fu
Elsunde.'] Casvs. Habebamduossundos:vnum vendidi: tere^ffe^aat.1"*
cui scruitutem inutilcro * imposui proptci fundum:retenta [jij sore, iade
vaicc seruitus talis: & bcnc possiim talem seruitutcmxecipcre. sit, vc seruitus
Viviahvs. ""''''i consticui
m C Non vtilis. Sed contra s. eodem. U qmtiens. Solut. vt ibi. P0?1! 1ul* **
Ar\„,,sst * q«a qowere,
Jl~ R*'*Z, _. , .... ,. -, . cVinuenta du-
g^\Voticns.] C a s v s.5jvendas mihi viam.caueredebesmihi eete liceanti-
V Jne mc impedias: & quod paciaris me ire , quia vsus cum metsi «a dutli
paciencia habebicur pto tradicionc, & si impedias me vti setui- esc rnin' "t*
tutcpotero agere. V1 v 1 a n. V&ri* in
n s £-n«-«rHr.quiaaliquisateemit. 'Lseiuitutib.ci*-
o s" **>*sort.fcd b.patientiatanturaivt ^.eodJ.^uotiens.*i-sit. ditiooijestlo-
AccvRiHE,, eo.
Gg - as-/««
loading ...