Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 975
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0555
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
975 Digeslorum Liber o&auus. Ticiiij. 976

* Csi;w^^.i.iuxtavtiiuspr;edia:putaabvna pane tantum,
aon vrraque.hoc enim statim ponecur.Bc boc secundum primum
aiodum pouendi casum. i. Vel sccundum alium diees hoc ita.s.
viam constirui poilc indubiraneer si per vnius, id est.inter vnius
pras.&c.cjuia habcs ex vtraquc paire tua prsdia. ideo dixi,indu-
-:i & sial-

tMiussimcxaltei
te,idem est: vt j.Jt\w
subijcir. Accves,
b C Mibi. i.praidio n
dominacuro,in cjuo i
lonimeistarcnolut,!

c~ vnius * praidia ssumen currar:
atioquin si tua pra-dia mihi b
:o vicina sinr,deinde ssumc;: dein-
>- de Tirij praidia: deinde via pu-
blica, in quam iter mihi adqui-
ri volo: diTpiciamus ne c nihil
verer,aremihi viam dari vsque
adssumen, dcindeaTitiovsque
ad viam publicam d,Sed videa-
mus , num & si tu eprum prs-

accjuiram eis viam ac
ccclcsiam, vel ciuiracc,
e C NV.i.an.
dC AdviampubUtam.
Etcercenoncst veean-
dum,quina pluribus ica
•coasticui possit. Accva.
e C Transfiutnen. id est diorum dominus lis, qua: trans
vltri. ssumen e intra viam publicam
f C idem iilrU. vc via smT> ^cm jmfe s fc g - quja vja
constitu.pomcEcresp, conslimmari solet vel ciuirare
quodsic:vr m hn.lolui- . ,.
tur:vbi dicit,quod si est, renus,vel vique ad viam pubh-
&c. & continua hic:be- cam, vel vsque ad ssumen, in
ne dixi quod ad viam qUO pontonibus txaiiciarur •*.
publieammihi seruitu- * ** - . - ..

d Vijc st-aii
siritur m 1
ciuicai incifn qu3erebam:vt/i(/M»
prox. nam vitra uOn est
opusviamextendi
s finituraab
- ciSKSS \
. de io.ry iti.pu.lfin.Sz ad
vtramque expofitione
eonuenic :& hic tacica:
obiestioni rcspondit;
& Gc eaue quia non cst
hi-c via seruicus prat-
dialis.
e C Sit.vt hoc casu pos-
sit constitui, licet pon-
tor.ib. naiiciaiur.i.Vel
dic, vt & hic

vei vsque ad proprium ' aliud
eiusde domini prxdium. Qupd
si est k, non videtur interrumpi
setuitus,quamuis inter ciusdem
-domini prxdia ssumen publi-
cum intercedat.

COMMVNIA PR.E.
diorum, tam vrbanorum,
quam rusticorum,
TITVLVS IV.
6J«i communia tam vrbanorum pn
diorum.quam Ttisticorumt&siruit
ecru sstnt, explicantur hoc tittth.i
possit ptigratia, vt siruttutem adquire
consticui, licec vado,vel pojstt,nisiquipr&diumhabet,vtAi
ponte poisit tranliri. prddiorum dominHs vnum trndendo
h C Tr*ijciatur. Ctim pejsit alterum altcriu* sirnum sa
Joquatur hic cjuando w j«<purtemprttHij tmdit, mn pojfit
priusqua perueniretut feruitutem imsonere,vteademsiruitta
ad ilumen incepcrar set- pluribut separatim cedipossit,vt Lgari
uirtis, quarc sinicur siue per damnationem qualtscun% semitus
ponconibus, pojfit. C v 1 a c.
Htc ponitttr ~w dkantUY adifi-
'. rustica-J& tjH& •vrbdtut$ART.

Doit.hU


iibn sieunio
Inslitutionum.
ErMFiciAf vrba-
na quidem prav
dia appellamus:
czrerum' & si in
villa m ^sdificia

vci alio modo?Resp.
ob hoc* dicie hoc,vt vl-
tra constirui non posslt:
scd il consucuit fieri. n:
rc vcl confli- ^icui-.vc sJeser.l.sirui-
luere.aucim- tutei,%,pubtit
ponere potest, hic dicir ibi fiuiri.
nisi sic domi- \ -\ A& proprium,
""' debetursecuitus,
l k* $uodsiest,{cilic-i
. vtpraidiacransssumen Hnt eiusdem:& sic responder tantiim ill:
qusstioni quz fit ibi -.Jedvideamxi, &c. & cjuod subiicitjjM^m-
uii, sic construe : quamuis ssumen publieum inrerccdat inrei
prxdium, &c, cjuod ssumen transeacur vado, vel ponconibus,ve
quocunquc modo,hoc sccundum priroum casum, & quod dicir
quamuis , &c. ergomulro magis non intcrrumpirur , si pradii
sunc diucisorum. secundum alium dic, qubdsiest,Scc.Sc corrigi
distinstiouem in pr. I. saiftam. Scd Sc secundum secundam poii
tionem sunc duo casus rantum : quia deest piimus de primj
positionc : secundiim primam sijnt

COMMVNIA PRIDIGRVM TAfct VR-BA-
norum, quAm rusticprum.
Tojiquamspjcittliaseruit, vrbonorum,& rusticerumpt&d.dixit,
nunc dicit qu& sunt cammunia. Jic sacit C. communia vcri. iud.
Sed in quo dissert huita trs&atus ab ilkfupra dcsir.rcsfi.ibimaga
intendit aliqua regulariter dicere.hic atitem tn eafibtts quibusdam
mdesignare. Accvrs,

SgCij£$ Edisicia, ]C»su. Prasdiorum alia sunt vrbana,& alia
SulxS rustica. vrbana snne, qux sunt in ciuicaic, vel in villa:
SKsS*)? si i°i si"01 domus, nihilominiis cst vrbanorum:aliud est
rusticum. Secundo dicit, quod nullus pottstacquireieseruit.

nisi qui habec proximuru prardium.Item nuiius a concedere po-
test,nisi habeat prxdium: dc quo dic vt in apparatu.Accvns.
1 C C<e«r»m.i.ccr£e.
m C Viila. vc C. deprs..mino.l.stprxdium.Sr.ti oppoue s.tit.j.l.ij.
Sol.ibi eracia fru£tuum,hic habitaidi.
n-imnpojsunt.vtkic,
sinr a:que seruitutes vrbano- ^nsti.^.ideo.^y
»,. a- . r ej.fiqttts duas.% j.&hoc '
rum pradiorum conihtm pos- imc!Iigc quaBMffl ad *
sunt. I-, s Idco autem ha: ser- przesencem ejcistcnciam,
uirures prardiorum appellan-
rur: quoniam sine prsdiis cou'

Ideu Ubrtt septimodeeimo
ad Editlum,

iiur: promitti tamcn f
poiTunt vt im.r dsbita: S
pcr stipulacioncm , vel '
stltui non possunr n. Nemo ^anm aliud, eeiamab J
enimpotest seruitutem adqui- co, &ei, qui nonhaber ,|
rere a. vel vrbani, vel rustici p»dium,&sicIoc|uuc- t
prsdij , nili qui habet prs- lUECOntratl^:viJ-^iOT'
j ■ o * erctscJ.hcrcdes.§. an e/t.
dmm • &s.tit.y t. Labeo.&l.
/us hatiriendi , vel ductndi seruitu.\.suturo, &"~.de
tquam ex ssnmwe per casielhm, tuicij.sundum. %.siper
& r • •» r j ■ ( alienii.aux sunt contra.
n0nefisermtmproprte:sedtnhoc ^ x*i»t*-sir;*itM-
iurt quis tanqwtm m sermtute de* Um „dquirere. Uxc lex
sendemr. no loquicui de stipula-
tione scruicucis, sed de
o^Habetprtdium. vel
DE aqua P per rotam f quasi b habet:vc seruus,
tollenda ex ssumine,vel nliusf, rutor, eurator,
hauricda, vel si quis seruiturem admimstratoKssEccle-
caiiello jmposuent^uidam du- & t d habet ius il)fe.
bitauerunt ne 1 hx seruitutes rendiadsepulchrum:vt
non essent. Sed rescripto Impe- insti.destipul.sir. §.sid
ratoris Antoniniad Tullianum c-ur/a^T'jt~'T'r!'
adiicitur,licet seruitusiurenon ■ '■ '- "'
valuit, si tamen hac lege com-
parauir r, seu alio quocunque
legitimo modosibi hocius ad-
quisiic, ruendum esse eum, qui
hociuspolledit r.
J11. Gaivs libro septimo «4
SdiSum prouisciale.
DVorum pradiorum r do- defcnditurpriuato
minussialrerum ea lege «dcnte:cum solus prm-
...... ., ,._ °. cepspollieconcedere:vr
tibi dedenr,vr id pridrn, quod rf.|.dicitur!RcsPon.non
datur, seruiar ei, quod ipse reti- dcfendiiui nisi concra
net,vel contra,iure imposita cedentem: vi s. tit.j.I.
seruitus inteikeitur. perjundum.&J. eod l.
- ° -» -, venditor. & sccundum
Pojt monumenttim consirttllttm noc mebimnr eum rarn
»0« potesi limitari mensura, vel acvbi

dubito.
p C I \E aqua, Pone
JL/casum io ssu-
mine publico e, vel ca-
stcllo publico, ex qui-
bus seruitus iure no va-
let.cum smc publica: vt
"y.deatjua qub.& /tfti.i.j,
§. antep. qualicer ergo

quirere serui-
polsuiie.de (juo
vide plenilsi-
me apuj C^-
polam rrass. dr
/iruit.tirb.frsj,
n«,qui consti-
ee possunc,eos-
<iem, 5: multo
magis adqui-
quibus auicm
rebus sccuicu-
ccs hx potSns
coniiiiui, vide
apud cundem
Cepolam d.lo-
co.e.16.
* InqmbHsd»m
ditnr, necquis.
quam debere,
nisi qui habec
ivuu&L&t.
*bs„ut.c.I%.
b Seruitutcn»
tiam quasi do-
tDisplieecAI-
bcrico «j. U
alitnsiHiH.J.dt
vtrb.s<gnis, &
^uthtn.bsc im,
C.dts«r,f.Ecd.
d Quasi domi-
ni sepulchri
censcmur, qui
ius inserendi
in icpulcbrum
bjbenc:i

:iii :■.'.:

ktpu

nHmermsepeliendorum. \
siibrox.txCaJJio.
Aueri vt ad certam alu-
tudinem monumentum u
a;dificetur,non potest:quiaid
quod humani iuris eiie desiit,
j.Vel [<

■st. huius legu.(£p
J.de acqui.re. do, l.sta-
tutu.xMtX pone secudo
CAueri vt ad certam alti- casuminssumine,&ca-
tudinem monumentum u flello pnuaeo: quja qui
ccssic, non tradidit per
paeicciam:sed eo scien-
te accepic:vt ).tit.)J.j.Ji
n te emero.Ccd hic cocra
iefenciicur, tam per aer.ionem , quam per ciceptionem.
ittio dic in ssumine,& castello priuaco: sed non pcrenni:
vc s.tit.y.l.soramen.^.oinnes.Si. ideo cencc ex a:quitaie,& ruitione
prxcoris.- sicur f & alias aliqmd de iute non valec: sed xquiraie
pra:roris Iic:vt J.quodsal.tu.auJ.J$.pen.^.Yct dic,ideo iure non
valcc: quia non cohairct solo cota.& dic quod acjua crahcbatur
ab infcriori parre ad supcriora. A c c v r s.
q C N^.proan.
r C CoOT^raiMV.s.seruirutem.vrpossitvtiprKdiclismodis.
s s Ps(?e!/i>.i.quasiposs"edit.nam verenonpossidentuthuiusmo-
disctuiiuces:vrdixi s.deseruij.seruitutes. Accvrs.
DVbrttm.]C a s v s, Habebam duo piadia: vnum vcndidi eo
pai5to,vr scruiat:rerenra valec seruitus.V ivun.
rCD«Dfss/ria'(ii7B.concordatS "J.e.l.siquis dsiai.fa s.ti.ij.i.&qui.
Cjiueri.JC xsvs.Si constiiuasmihi talem seruir.vt nonli-
ceat tibi sepulchrum altiiis «altarc:vcl si constituas ralem
serui. vr ranrum cerci homincs sepcliaorur: non valct vrroquc
casu prsedistis modis seruirus consticuca.V i vi a n.
tiC Aso»M»w8fMOT.Monumentumndiciturlocusputusacl sepul-
chrum paracus:sed sepulchrum vbi est aliquis iam sepulcus:vt C.
qua respig.ob.pessJ.simonumento.ki hic improprie ponitur.sci-
liccc monumentum pro sepulchro:vt probatur ibi:quia id, quod,
&c.Sicimproprieponitui Cje resigJsistpttlcltrum.Accvjs,

cscepcio- (Aquiducen-

g Qjii de duo-
bus prKdiij
potest co tem-
pore vendito
sundo seruitu-
c< imponere.
aut costicuere.
h Monumctu,
& sepnlchrum,-
difterunc.
loading ...